NUIG 042-18 Taighdeoir Comhlach Fios Físe – Tionscadal Taighde Craoltóireachta Gaeilge Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Fáilteoidh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh roimh iarratais ar phost mar Thaighdeoir Comhlach leis an Tionscadal Taighde Craoltóireachta Gaeilge, Fios Físe.  Post lánuaireanta ar chonradh 18 mí a mhairfidh idir 1 Aibreán 2018 – 1 Deireadh Fómhair 2019 atá i gceist.  Tá Fios Físe á mhaoiniú ag TG4 agus ag RTÉ.   

Fios Físe

Tionscadal taighde craoltóireachta é Fios Físe a fhiosraíonn dearcadh Phobal Labhartha na Gaeilge i leith TG4 agus RTÉ Raidió na Gaeltachta.  Mar chraoltóirí poiblí a bhfuil cúram ar leith leagtha orthu maidir le pobal labhartha na Gaeilge tá sainspéis ag TG4 agus ag RTÉ Raidió na Gaeltachta i dtuairimí an spriocphobail seo.  Baileoidh Fios Físe eolas cainníochtúil agus cáilíochtúil ó phainéal lucht éisteachta agus féachana, ar líne. ar bhonn seachtainiúil.  Tógfaidh comhdhéanamh an phainéil cuiditheoirí próifíl dhéimeagrafach agus scaipeadh thíreolaíoch phobal labhartha na Gaeilge san áireamh.  Tá tuilleadh eolais faoi Fios Físe ar fáil ar: www.fiosfise.ie

Cur síos ar an bPost:

Beidh sé mar phríomhchúram ar shealbhóir an phoist seo anailís a dhéanamh ar na sonraí uile a ghintear ó bheartais shuirbhéireachta an tionscadail.  Dá réir sin, beidh ar shealbhóir an phoist sárscileanna a bheith aige/aici in anailís sonraí agus i gcur i láthair torthaí taighde i dtuairiscí scríofa agus ó bhéal.  Déantar obair Fios Físe trí mheán na Gaeilge agus beifear ag súil go mbeidh cumas an-mhaith i labhairt agus i scríobh na Gaeilge ag sealbhóir an phoist. Beidh sárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide riachtanach don phost freisin seo óir beidh ar shealbhóir an phoist cumarsáid leanúnach a choinneáil le páirtnéirí uile an tionscadail ar bhonn rialta.  Tá Fios Físe á reáchtáil ó Ionad an Acadaimh i gCarna agus beidh sealbhóir an phoist lonnaithe ar cheann de champais an Acadaimh-OÉ, Gaillimh ag brath ar chúinsí reáchtála an tionscadail.  Oibreoidh sealbhóir an phoist mar bhall d’fhoireann tionscadail Fios Físe. 

Cúraimí:

 • Suirbhé seachtainiúil a chuimseoidh ceisteanna cáilíochtúla agus cainníochtúla a réiteach agus a scaipeadh ar chuiditheoirí an tionscadail trí bhogearra suirbhéireachta
 • Sonraí an tsuirbhé seachtainiúil a bhailiú tríd an gcóras bogearra suirbhéireachta agus mionanailís a dhéanamh ar aschur an tsuirbhé, ar bhonn seachtainiúil
 • Tuairiscí seachtainiúla, míosúla, ráithiúla agus bliantúla a réiteach
 • Cuiditheoirí Painéil Lucht Éisteachta agus Féachana a earcú de réir na modheolaíochta cuí
 • Riaradh a dhéanamh ar shuíomh Idirlín Fios Físe
 • Scéim Dílseachta do chuiditheoirí a riaradh

Éilítear na buncháilíochtaí agus scileanna seo a leanas:

 • Cáilíocht iarchéime (céim mháistreacha ag leibhéal 9 den Chomhchreat Náisiúnta Cáilíochtaí, ar a laghad)
 • Cur amach ar mhodhanna taighde cainníochtúla agus cáilíochtúla le taithí oibre cuí
 • Taithí ar bhainistíocht sonraí agus ar anailís sonraí
 • Sárscileanna ríomhaireachta a áiríonn feidhmchláir MS Office
 • Ardchumas i labhairt agus i scríobh na Gaeilge (Leibhéal B2 sa Chomhchreat Eorpach, ar a laghad). 

Bheadh na cáilíochtaí seo inmhianaithe:

 • Taithí ghairmiúil shuirbhéireachta agus/nó eolas ar chórais bhogearraí suirbhéireachta, e.g. Snap Surveys, SPSS, SAS, Oracle.
 • Pacáistí Léirshamhlaithe Sonraí, e.g. Tableau, Power BI, QlikView
 • Scileanna anailíse agus scileanna réitithe fadhbanna den scoth
 • Cumas oibriú as a stuaim féin agus mar bhall d’fhoireann tionscadail a léiriú
 • Taithí ar bhainistíocht tionscadail
 • Tuiscint ar threochtaí in earnáil na craoltóireachta teilifíse agus raidió Gaeilge
 • Sárthuiscint ar phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. 

Tuarastal: €36,854 - 47,728 sa bhliain.            Dáta Tosaithe: 1 Aibreán 2018.  

Forbairt/Oiliúint Ghairmiúil Leanúnach 

Tugtar ugach do thaighdeoirí in Ollscoil na hÉireann Gaillimh leas a bhaint as raon deiseanna oiliúna agus forbartha atá ar fáil ar mhaithe lena bhforbairt ghairmiúil.  Tá tuilleadh eolais faoi thaighde agus fostaíocht le OÉ Gaillimh le fáil ag: Research at NUI Galway

Eolas faoi Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag www.oegaillimh.ie/acadamh 

Is féidir sonraí an phoist a phlé go neamhfhoirmiúil ach teagmháil a dhéanamh le: seamas.oconcheanainn@oegaillimh.ie 

Chun iarratas a dhéanamh:

Seoltar iarratais (i.e. litir chumhdaigh, CV agus sonraí teagmhála beirt mholtóirí) i bhformáid Word nó pdf amháin chuig seamas.oconcheanainn@oegaillimh.ie

Ba cheart go mbeadh an uimhir thagartha NUIG 042-18 i líne ábhair an iarratais leictreonaigh. 

Dáta Deiridh D’iarratais: 5:00pm Dé hAoine, 9 Márta, 2018. 

Is fostóir comhionannais deiseanna í Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. 

Líontar gach post ar bhonn earcaíochta Oscailte, Trédhearcadh, Tuillteanas (Open, Transparent, Merit - OTM) agus Inniúlacht bhunaithe

Closing Date: Friday, 09 Mar 2018

Application: NUIG 042-18 Taighdeoir Comhlach - Fios Físe

NUIG 016-18, Post-Doctoral/Research Fellow, Modelling of Atmospheric Composition Impacts, Centre for Climate and Air Pollution Studies (C-CAPS)’,School of Physics

Post-Doctoral/Research Fellow

Modelling of Atmospheric Composition Impacts

 

Centre for Climate and Air Pollution Studies (C-CAPS)’

School of Physics, National University of Ireland, Galway

Ref. No. NUIG 016-18

Applicationsare invited from suitably qualified candidates for a full time, fixed term position as a Postdoctoral Researcher or Research Fellow in the Centre for Climate and Air Pollution Studies (C-CAPS), NUI Galway. The position contributes to the Science Foundation Ireland-funded Centre on Marine and Renewable Energy Ireland (MaREI) and is available from 1st April, initially for up to two years, with a possible extension.  The position will be supervised by Professor Colin O’Dowd (http://www.nuigalway.ie/physics).

C-CAPS conduct research into atmospheric composition change and its influence on air pollution and climate change. More detail is found on www.macehead.org.  The research position is funded by the Science Foundation Ireland as part of the Observations and Monitoring for Marine & Renewable Energy spoke to the Marine & Renewable Energy Ireland (MaREI) research centre (http://www.marei.ie). The position is associated with the sub-project High-Resolution Marine Meteorology Observation and Forecasting: Remote Sensing, Modelling, Data Assimilation and Integration.

Research Description:  The aim of the research is to improve the accuracy and spatial-temporal resolution of observations and forecasting of weather and atmospheric composition through the development of hi-resolution models and integration of Earth Observation data streams using data assimilation and data fusion techniques. The Earth Observation and forecasting system, StreamAIR, will simultaneously generate downstream products for multiple end users: marine meteorology (e.g. wind, radiation, turbulence) for the marine renewable energy research community and clouds/icing, air pollution/ash, wind shear etc. for the aviation community. The position will develop and oversee operational forecast modelling of marine meteorology and atmospheric composition, in particular, aerosols, clouds and radiation in the context of the energy budget, renewable energy and climate change.  In addition, development of the models will include data assimilation and model evaluation. The current model of choice is WRF-CHEM.  

Qualifications and Experience: The ideal candidate must have a PhD in atmospheric composition/meteorology research along with collective experience in meteorological and atmospheric composition modelling (e.g. air pollution, airborne hazard dispersion or climate modelling). Additional experience in data assimilation and remote sensing of aerosol and clouds would be desirable. The successful candidate would join an effective and synergetic team of six recently established to deliver the research advances and forecasting operational system required to meet the objectives of the programme.

For appointment at the Research Fellow level, the candidate should have 10 years experience in addition to a PhD and should have a track record of interaction with key actors across the EU and beyond along with interacting with relevant funding agencies; development of National EO-Modelling strategies; and harmonisation Ireland’s atmospheric composition modelling activities on the European stage.

Salary range:       €39,138 – €58,016 per annum.                                               Start date: Position is available from 1st April 2018

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway  For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie .   Informal enquiries concerning the post may be made to colin.odowd@nuigalway.ie

To Apply: Applications to include a covering letter, CV, and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to yvonne.barrett@nuigalway.ie Please put reference number NUIG 016-18 in subject line of e-mail application.

Closing date for receipt of applications is 5.00pm on Thursday 1st March 2018.

National University of Ireland Galway is an equal opportunities employer.

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment

Closing Date: Thursday, 01 Mar 2018

Application: NUIG 016-18, Post-Doctoral/Research Fellow, School of Physics

NUIG 015-18, Research Assistant– Stem Cell Modelling for ASD, REMEDI, NUI Galway

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term position as a Research Assistant with the Regenerative Medicine Institute at the National University of Ireland, Galway.

The post is funded by Science Foundation Ireland (SFI), and is available immediately until Sept 2018 for the first instance, with a possible to extension to Sept 2019.

 Autistic Spectrum Disorder (ASD) is multi-factorial neurodevelopmental disease with no effective treatment, and human stem cell models are anticipated to accelerate drug discovery. The Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at National University of Ireland (NUI) Galway is a biomedical research centre with a primary goal of studying stem cell biology and translating these findings to new regenerative therapies for human disease. The Fundamental Stem Cell Biology group in REMEDI, NUI Galway is the major research team in Ireland focusing on derivation and characterization of human induced pluripotent stem cells (iPSCs) from brain and heart diseases, in collaborations with clinicians in Ireland.

 The post is funded to reprogram control and patient dermal fibroblasts into iPSCs, and characterise and phenotype iPSC lines using standard stem cell procedures at NUI Galway. The project will be jointly supervised by Professor Sanbing Shen at NUI Galway and Professor Louise Gallagher at Trinity College Dublin. 

 Salary: € 23,079 – 34,269

 Candidates with a suitably qualification are invited to apply. The project requires cell culture, reprogramming, RT-PCR, WB, ICC and microscopic skills. However, training will be available on all aspects including neuronal differentiation and phenotypic analyses.

Researchers with neuroscience background and/or relevant cell/molecular biology skills are not essential but can be an advantage.

The successful candidate must possess excellent teamwork, good communication skills and self-motivation and a strong laboratory commitment.

 Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway. For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie

 

To Apply:

Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of two referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to Professor Sanbing Shen (sanbing.shen@nuigalway.ie).

 Please put reference number NUIG-015 in subject line of e-mail application.

 Closing date for receipt of applications is 5.00 p.m. on Friday 23rd February, 2018

Closing Date: Friday, 23 Feb 2018

Application: NUIG 015-18, Research Assistant– Stem Cell Modelling for ASD

NUIG 018-18, Postdoctoral Researcher in Medicinal Carbohydrate Chemistry, School of Chemistry, National University of Ireland, Galway

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time, two and a half year position as a postdoctoral researcher with the School of Chemistry at the National University of Ireland, Galway.

This position is funded by Science Foundation Ireland and is available from March 1st 2018.   The successful candidate will work under the direction of Professor Paul Murphy.

 

Job Description:

The successful candidate will work on a project concerned with the design and synthesis of glycomimetics.  Specifically they will synthesize complex target molecules which are mimetics of sialyl lactose and related saccharides for evaluation against various targets such as galectin-8 and siglec-8.  The project will involve producing desired compounds and purifying them to a high level to be distributed to international collaborators involved in structural studies on the synthetic glycomimetics and bioassays.  

 

Qualifications/Skills required:

 

Essential Requirements:

 • PhD completed in the area of synthetic organic chemistry, or submitted for examination before commencement of the project.
 • Strong publication track record commensurate with experience to date
 • Organic synthesis experience and track record in multi-step synthesis of complex target molecules is essential

 • Interest in organic chemistry as well as medicinal chemistry and bioactive molecule design/synthesis. 
 • Evidence of preparation of advanced drafts of manuscripts of publications and reports to a high standard
 • Strong communication and interpersonal skills and ability to work well within a team.
 • Strong organisational skills (documentation, time keeping, project management etc.)
 • A willingness to advise graduate and undergraduate student team members working in the wider research group
 • A willingness to share responsibility and tasks in maintaining a good laboratory environment

 

 

Desirable Requirements:

 • Experience in carbohydrate chemistry and oligosaccharide synthesis
 • The ideal candidate would have experience in medicinal chemistry to include bioactive compound design and development

 Salary: €39,138 per annum

Start date: Position is available from March 1st 2018 for 30 months, or as soon as possible thereafter.

 NB:Gárda vetting is a requirement for this post (as appropriate to Child Protection Policy)

Continuing Professional Development/Training:

Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans. 

 Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway

 For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie

 Further information about School is available at http://www.nuigalway.ie/chemistry

 Informal enquiries concerning the post may be made to Professor Paul Murphy, paul.v.murphy@nuigalway.ie

 To Apply:

Applications (3 hard copies) to include a covering letter, CV,and the contact details of two referees should be sent, by hard copy in the post only to Professor Paul V Murphy, School of Chemistry, National University of Ireland, Galway, University Road, Galway, Ireland

Applications by email will not be considered.

                                                 Closing date for receipt of applications is 5.00 pm Thursday, March 15th 2018

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment.

 National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer.

Closing Date: Thursday, 15 Mar 2018

Application: NUIG 018-18, Postdoctoral Researcher in Medicinal Carbohydrate Chemistry

Research Engineer in Computer Science and Simulation - HealthSim Project, College of Engineering and Informatics, NUI Galway.

Expressions of interest are invited from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term position as a Research Engineer with the Discipline of Information Technology and the Insight Centre for Data Analytics at the National University of Ireland Galway.   

This one-year position is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, and is available from April/May 2018 to contract end date of March/April 2019.   

The HealthSIM project focuses on the challenge to strengthen health systems by using computer science and analytics methods to enhance supply chain performance, and improve decision making in order to reduce disease morbidity and mortality, and ensure that the right medication arrives for the right person at the right time. The idea underpinning this research proposal is to design, implement and test a cloud-based public health supply chain simulator. In effect, this will create a virtual laboratory for public health officials in low and middle income countries, and in turn support learning, information sharing, and decision making within the health supply chain.   

See https://gcgh.grandchallenges.org/grant/healthsim-supply-chain-simulator-supply-chains   

Job Description:  The successful candidate will play a key role in the design and implementation of a virtual simulation laboratory to support supply chain planning. Activities will include: model building (using system dynamics), model testing and validation, user interface design, model implementation on a web-based platform, and systems evaluation with public health officials.  

Duties: The successful candidate will be responsible for a range of project tasks, including:

 •       Build and validate system dynamics models of vaccine supply chains and regional demographics.
 •       Implement system dynamics models in a web-based platform, using a programming environment such as R
 •       User interface design and validation with potential end-users
 •       Preparation and submission of journal articles to high-impact publication outlets.   

Essential Requirements:

 • Ph.D. in Computer Science / Simulation or related area, or B.Sc/MSc in Computer Science with a further 18-24 months experience as a software engineer.
 • Evidence of excellent programming and modelling skills, and familiarity with scripting languages such as R, RShiny, and JavaScript.
 • Demonstrable experience in system dynamics (or related area) modelling, with knowledge of modelling the dynamics of population growth, infectious disease spread and distributed supply chains.
 • Evidence of track record of peer-reviewed (scopus indexed) journal papers
 • Proven experience of working on real-world modelling applications, ideally in the area of public health.  

Desirable Requirements:

 • Knowledge of public health systems
 • Knowledge of GIS systems and how to use mapping and visualisation in R.
 • Database and data analytics skills (e.g. dplyr, ggplot2, tidyr etc).   

Employment permit restrictions apply for this category of post if appointed at the level of Research Assistant.   

Salary range: €36,850 - €37,383 per annum – Postdoctoral Researcher level

                        €21,674 - €32,404 per annum - Research Assistant level

Start date: Position is available from April/May 2018.   

Continuing Professional Development/Training:  Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.  

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway   

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie   

Further information about Information Technology and Insight are available at:  http://www.it.nuigalway.ie    https://www.insight-centre.org     

To Apply:   Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in PDF only) to jim.duggan@nuigalway.ie    Please put reference number NUIG-028-18 in subject line of e-mail application.   

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm Friday, 9th March 2018. 

Closing Date: Friday, 09 Mar 2018

Application: NUIG 028-18 EOI Researcher IT & Insight

NUIG 035-18 Postdoctoral Researcher – Experimental and Computational Mechanics of Bioabsorbable Medical Devices Biomechanics Research Centre (BioMec), NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time Postdoctoral Researcher position on experimental and computational mechanics of biodegradable medical devices at the Biomechanics Research Centre (BioMec), College of Engineering and Informatics, National University of Ireland, Galway. This position is funded through a European Union Horizon-2020 project, ‘InSilc’ (In-silico trials for drug-eluting bioabsorbable vascular scaffold development and evaluation), and and are available from 1st March 2018 to the 28st February 2020.   

Compared to permanent bare-metal stents, the design of the next-generation of bioabsorbable vascular scaffold implants is complicated by the range of interacting physiochemical parameters that control material degradation in both polymer- and metal-based devices. Predicting bulk- or surface-based degradation mechanisms in polymer and metal-based bioabsorbable materials is extremely challenging and requires advanced computational material modelling strategies, which consider the physical mechanisms responsible for degradation behaviour. Furthermore, the development of such models must be supported by rigorous experimental testing protocols that evaluate spatiotemporal progression of both mechanical and physiochemical material properties. This aim of this project is to develop an experimentally-informed predictive modelling framework for bioabsorbable vascular scaffolds implants.   

This research will be conducted using the equipment, technical expertise, office and research space within the College of Engineering and Informatics at NUI Galway. The new 14,000m2 Engineering building houses state-of-the-art Biomedical Engineering facilities including cell culture laboratories, biomechanical testing laboratories, micro-CT scanning, microscopy, research space and computer suites.   

Job Description:

The successful candidate will be responsible for experimental degradation characterisation of polymer- and metal-based bioabsorbable materials. The successful candidate will be experienced in micro- and macro-level characterisation of mechanical and/or physiochemical behavior of polymer and/or metals. The successful candidate will also support the development of computational models that predict material-level degradation in polymer- and metal-based bioabsorbable biomaterials. Prospective candidates should be highly-motivated to participate in experimental research related to the material degradation and medical device design.   

Duties:

The successful candidates will:

 •          Carry out accelerated degradation testing on polymer- and metal-based bioabsorbable materials
 •          Characterise mechanical and physiochemical properties of bioabsorbable materials.
 •          Develop finite element models of material- and device-level degradation.
 •          Be Responsible for preparation of project reports on project deliverables.
 •          Be responsible for project-related laboratory management
 •          Actively participate in national/international conferences and meetings.
 •          Publish data in high impact factor journals and/or protect new intellectual property.   

Qualifications/Skills required. 

Essential Requirements:

 • Applicants must have a primary degree and Ph.D. in mechanical or biomedical engineering, or a related discipline.
 • Applicants must have first author publications in leading journals in the field of experimental mechanics, finite element modelling and/or continuum mechanics.
 • Applicants must demonstrate evidence of a strong background in experimental mechanics of materials.
 • Applicants must have experience in material characterization techniques such as SEM, EDX, DSC, sample preparation for microstructure evaluation and optical imaging.
 • Applicants must have evidence of experience in finite element analysis.
 • Applicants should have excellent communication and organizational skills and should be highly motivated and passionate about development of advanced computational engineering solutions.

Desirable Requirements:

 • Experience in experimental mechanical testing of metallic or polymer materials.
 • Experience in engineering programming languages (e.g. Fortran, C, Matlab, Python).
 • Experience in the development of user defined material subroutines (UMATS).   

Salary €36,850 - €41,000 per annum    Start date: Position is available from March 15th 2018

Continuing Professional Development/Training:  Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.  

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway   

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie   

Informal enquiries concerning the post may be made to Dr. Ted Vaughan at ted.vaughan@nuigalway.ie      

To Apply:   Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (PDF attachments only) to Dr. Ted Vaughan at ted.vaughan@nuigalway.ie     Please put reference number NUIG-035-18 in subject line of e-mail application.   

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm, on Friday 23rd February 2018.

 

Closing Date: Friday, 23 Feb 2018

Application: NUIG 035-18 Postdoctoral Researcher - BioMec

NUIG 039-18 Postdoctoral Researcher in Autonomous Vehicle Technology Electrical and Electronic Engineering, College of Engineering & Informatics, NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term (18 month) position as a Postdoctoral Researcher in Autonomous Vehicle Technology in Electrical & Electronic Engineering at NUI Galway.   

The position is funded by Science Foundation Ireland and Valeo under Lero (https://www.lero.ie) the Irish Software Research Centre.   

The post-holder will be responsible for the design, development and management of a research platform for next-generation autonomous vehicle sensors. 

The successful candidate will be based in the Electrical & Electronic Engineering discipline at NUI Galway, and will work as a liaison between the industry partner, Valeo, and the research team based at NUI Galway. 

Lero: Ireland’s national software research centre, headquartered at the University of Limerick and involving all of Ireland’s seven universities, Dundalk Institute of Technology and Institute of Technology Tralee.

Job Description: The post-holder will be responsible for a broad spectrum of system development to develop vehicle-based research platform with a network of advanced sensors, incorporating data acquisition, communications and processing technologies. The successful candidate will be expected to take responsibility for project management, meeting appropriate milestones, timelines and deliverables. The post holder will also support a team of postgraduate researchers.

Duties and Responsibilities:

 • Design, build, test and validate on-vehicle sensors, data acquisition system, Vehicle to Infrastructure communications systems and all associated software (including front-end signal processing algorithms as appropriate);
 • Liaise with the industry partners;
 • Manage and schedule access to the test vehicle, and ensure that all Health and Safety practices and procedures are adhered to;
 • Actively participate in international conferences and meetings as required;
 • Publish in high-impact journals as appropriate;
 • Provide support and mentoring to post-graduate research students in the host research group;
 • Engage in appropriate continuing professional development activities to support their own career development plans.

Essential Requirements:

 • An honours BE degree or equivalent in Electrical/Electronic/Energy/Computer Engineering,
 • A PhD, or equivalent (4+yrs) post graduate experience in a relevant research environment and in a relevant technical area.
 • Demonstrable knowledge of Matlab, Python, Labview or other signal processing development tools.
 • Evidence of primary/senior authorship of peer-reviewed publications in relevant areas, or other equivalent output e.g. patents.
 • Excellent written and spoken English communication skills.
 • Full clean driving license with a minimum of 5 years driving experience.

Desirable Skills:

 • Experience in sensor deployment, embedded design and communications equipment.
 • Experience of working with automotive systems and a practical working understanding of vehicle wiring systems.
 • Experience of working within a research team.
 • Experience of working within a multi-disciplinary environment.
 • Flexibility to work on a broad range of technical challenges from electrical, mechanical, software, algorithmic and regulatory, coupled with an ability to quickly develop new skills as required. 

Appointment will be made at Postdoctoral Researcher level, commensurate with qualifications and experience. 

Salary: €38,850 - €46,255 per annum.         Start Date: The position is available from February 2018. 

Continuing Professional Development/Training:   Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.     

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway 

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie 

Informal enquiries concerning the post may be made to Dr. Martin Glavin (martin.glavin@nuigalway.ie). 

Applications: Candidates are requested to submit a cover letter, CV (Word or PDF format only) and the names and addresses of three referees via e-mail to Dr Martin Glavin (martin.glavin@nuigalway.ie)    Please ensure to put the reference number NUIG-039-18in subject line of e-mail application.


The closing date for receipt of applications is 5pm on Friday 23rd February, 2018.

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment.

National University of Ireland, Galway is an equal opportunity employer.

Closing Date: Friday, 23 Feb 2018

Application: NUIG 039-18 Postdoctoral Researcher - Engineering & Informatics

NUIG 033-18 Research Assistants (2) in Anaerobic Digestion School of Natural Sciences, College of Science, NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for two full-time, 24-month, fixed term positions as Research Assistants with Microbiology at the National University of Ireland, Galway.

The positions are funded by Science Foundation Ireland, through a Research Professorship Award to Professor Piet Lens, and the Irish Dairy Processing Technology Centre (www.dptc.ie), which aims to provide research and development support for the Irish Dairy Processing Sector.  They are available from 1st March 2018 to contract end date of 28th February 2020. 

Job Descriptions:

 1. Post A and B: The successful candidates will be responsible for the operation and maintenance of anaerobic wastewater treatment systems, and will work with industry partners on piloting NUI Galway prototypes at industrial sites. The posts will also support ongoing PhD and Postdoctoral bioreactor projects. The successful candidates will be expected to take responsibility for meeting appropriate milestones, timelines and deliverables as part of the overall work programme. 

Duties:

 1. 1.    Post A and B: The postholders will operate and maintain anaerobic wastewater treatment systems, and will work with industry partners on piloting NUI Galway prototypes at industrial partner sites, to include management of reactor influents, effluents, gas analysis and routine maintenance of the systems. They will support ongoing PhD and Postdoctoral laboratory-scale bioreactor projects, through the assembly and operation of these systems. The successful candidates will be expected to prepare and deliver oral and written reports, and to attend and participate in meetings, as part of the overall work programme. 

Qualifications/Skills required: 

Essential Requirements:

 • An honours BSc degree or equivalent in Chemical or Biological Engineering or cognate subject.
 • Experience of analytical methods relevant to environmental biotechnology
 • Excellent written and spoken English communication skills 
 • Full, clean driving license .

Desirable Requirements:

 • Expertise of participation in, and delivery of, industry-led projects.
 • Knowledge or experience of anaerobic wastewater treatment systems at technical scale. 
 • Experience of working in a process-based industrial setting
 • Knowledge of statistical tools for interpretation of bioprocess data. 

Employment permit restrictions apply for this category of post. 

Salary: €21,850 - €32,930 per annum          Start date: Positions are available from March 1st 2018. 

Continuing Professional Development/Training:      Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.   

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway 

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie 

Informal enquiries concerning the post may be made to Professor Vincent O’Flaherty Vincent.oflaherty@nuigalway.ie 

To Apply:   Candidates are requested to submit a cover letter, CV (Word or PDF format only) and the names and addresses of three referees via e-mail to Professor Vincent O’Flaherty Vincent.oflaherty@nuigalway.ie   Please put reference number NUIG-033-18 in subject line of e-mail application. 

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm on Friday, 23rd February, 2018.

Interviews are planned to be held week beginning 5th March, 2018. 

A panel may be formed for future, similar posts and the positions will remain open until filled. 

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment. 

National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer.

Closing Date: Friday, 23 Feb 2018

Application: NUIG 033-18 Research Assistants(2) - Anaerobic Digestion

NUIG 032-18 Postdoctoral Researcher – Leanbh, College of Engineering and Informatics, NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term position as a postdoctoral researcher with College of Engineering and Informatics at the National University of Ireland, Galway.  This position is funded by Science Foundation Ireland and is available from 1st April 2018 for 12 months. 

Job Description:

An exciting new opportunity is available for an outstanding researcher to join Translational Medical Device Lab at the National University of Ireland Galway. The successful candidate will work alongside Dr. Martin O’Halloran (in collaboration with Professor Declan Devane) for development of a medical device to accurately monitor infant-hypoxia intrapartum to reduce incidence of preterm births and stillbirths, and to prevent high-risk unnecessary obstetric interventions.

The current state-of-the-art in fetal monitoring displays the fetal heart rate, fetal CTG and information resulting from the computerised analysis of the fetal ECG.  The current system requires an electrode to be placed directly on the baby’s scalp, and therefore can only be used when the amniotic sac has been broken. This electrode records the total ECG and CTG simultaneously. The analysis of fetal ECG signal combined with CTG is used to determine whether obstetrical interventions is needed or not. However, this current system uses relatively simple signal processing algorithms and has been shown to have a poor specificity. The Leanbh project will address the significant weaknesses of the current system by developing an ECG-based medical device that does not require the use of fetal scalp electrode and has higher specificity than the existing system. Technical work includes identifying new features in ECG signals and developing robust signal processing algorithms that can identify fetal hypoxia.   

The position will require an individual with sufficient expertise in electronic engineering and digital signal processing. The postdoctoral researcher will work closely with clinical partners to design, develop and evaluate the efficacy of proposed medical device.   

Duties:

The successful candidate shall be expected to carry out the following duties as part of his/her role:

 • Gather a large dataset of fetal ECG to identify new features of interest in ECG signals
 • Develop signal processing algorithms to process raw ECG signals and extract features of interest.
 • Evaluate robustness of signal processing algorithms with respect to levels of noise, poor signals due to more obese patients, and different ECG systems with varying resolutions and configurations.
 • Plan clinical research studies and demonstrate the benefit of the device.
 • Develop design specifications for a new ECG monitor.
 • Interface with clinical, commercial and technical experts.
 • Work with other team members to plan project activities and set key milestones.
 • Prepare scientific reports and research articles.
 • Develop regulatory strategy for the proposed medical device. 

Qualifications/Skills required:

The successful candidate shall have the following qualifications: 

Essential Requirements:

 • A PhD in Electrical/Electronic Engineering (or related discipline).
 • Demonstrable experience in digital signal processing.
 • Evidence of expert knowledge of MATLAB, C++ and/or Python
 • Evidence of ability to develop and apply signal processing algorithms for biomedical signals.
 • Track record in a research and development environment.
 • Track record of publishing in biomedical engineering journals.
 • Highly motivated and passionate about new scientific discoveries.
 • Excellent communication skills, both written and oral.
 • Clear evidence of good inter-personal skills.

Desirable Requirements:

 • Experience in working as part of a multi-disciplinary team.
 • Experience in ECG signal processing.
 • Knowledge of machine learning techniques
 • Experience in medical device prototyping.
 • Knowledge of medical device regulatory affairs
 • Experience of software-hardware interfacing
 • Experience in the presenting of research findings to technical / non-technical audiences.

Salary: €36,854-€39,138 per annum.               Start date: Position is available from April 1st, 2018. 

Continuing Professional Development/Training:  Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.   

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway 

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie 

Further information about research group is available at www.tmdlab.ie 

To Apply:  Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to Martin O’Halloran}: martin.ohalloran@nuiglalway.ie         Please put reference number NUIG-032-18 in subject line of e-mail application. 

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm on Friday, 23rd  February, 2018.

 Interviews will be held on March 12th, 2018. 

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment.  

National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer.

Closing Date: Friday, 23 Feb 2018

Application: NUIG 032-18 Postdoctoral Researcher – Leanbh

NUIG 031-18 Postdoctoral Researcher 'The Role of Talent and Human Capital Management in National Science Foundations', Whitaker Institute for Innovation and Societal Change, NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term position at the level of Postdoctoral Researcher at the National University of Ireland, Galway. The successful candidate will be part of the project team on a project entitled Achieving Scientific Excellence and Impact in Ireland: The Role of Talent and Human Capital Management in National Science Foundations.  The project is funded under Science Foundation Ireland’s Science Policy Research Programme. This position is available from May 2018 for an initial three years, with the possibility of extension subject to project success and funding acquisition.  

Job Description:  The successful candidate will work in a team under the supervision of Dr Alma McCarthy. The project will employ a cross-national research design with data from a number of small advanced economies and large economies to research, develop and evaluate a talent acquisition, management and development model for Science Foundation Ireland (SFI). The project will assist SFI to meet its Agenda 2020 objectives through efficient and effective talent management so that it can positively impact Ireland’s research capacity, infrastructure and impact.

Duties:

 • Empirical data collection and analysis using appropriate qualitative and quantitative statistical techniques
 • Contribute to the writing of research papers for publication in top-level outlets
 • Publish in top-tier outlets in the human resource management field
 • Actively participate in new research funding opportunities, such as the development and writing of research proposals
 • Work with international research collaborators and team members
 • Contribute to the management and reporting requirements of the project. 

Essential Requirements:

 • Applicants must have a Ph.D. (or near completion) in human resource management, industrial/organisational psychology or other relevant discipline
 • Record of publication in human resource management, industrial/organisational psychology or other relevant discipline
 • Evidence of excellent research skills
 • Evidence of excellent data analysis skills
 • Excellent communications skills, both verbal and written
 • Demonstrable evidence of research project management
 • Evidence of awareness of the research environment and the various grant sources and application mechanisms
 • Strong coordination, organisational and project management skills
 • Be a motivated self-starter, as well as being focused and exacting in their work ethic.

 

Desirable Requirements:

 • Experience with advanced statistical analysis techniques including quantitative data analysis
 • Good record of service to, and participation in, the academic community
 • Good dissemination skills targeting non-academic audiences (industry-focused)
 • Track record of designing, developing and managing research projects
 • Track record of securing external funding
 • Supervision/co-supervision of post-graduate students. 

Salary Scale: €36,854 - €39,319 per annum.            Start date: May 2018. 

Continuing Professional Development/Training:  Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.  Additional opportunities for training may be available with international collaborators on this project. 

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie

Further information on Whitaker Institute can be found at http://whitakerinstitute.ie/

Informal enquiries concerning the post may be made to Dr Alma McCarthy– alma.mccarthy@nuigalway.ie (Tel. +353 91 492 846) 

To Apply:  Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to Chloe Graham: chloe.graham@nuigalway.ie  Please put reference number NUIG 031-18 in subject line of e-mail application

Closing date for receipt of applications is 5.00pm Monday 5th March 2018. 

Interviews are planned to be held on the 20th/21st March 2018. 

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment. 

                                                                                       National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer.

Closing Date: Monday, 05 Mar 2018

Application: NUIG 031-18 Postdoctoral Researcher_Whitaker

NUIG 034-18 Research & Development Industry Liaison The Irish Centre for High-End Computing, NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term position as a Research & Development Industry Liaison with The Irish Centre for High-End Computing (ICHEC) at the National University of Ireland, Galway. This position is funded by The Centre and is available from 1st March 2018 to contract end date of 31st December 2020.   

ICHEC is the national High-Performance Computing (HPC) in Ireland and is a centre of domain, systems and software expertise that provides high performance software solutions to academia, industry and state bodies, through partnership, knowledge transfer, project delivery and service provision. ICHEC operates the national HPC service providing compute resources and software expertise for the research communities across all the main science disciplines through collaborative industry & academic partnerships and programmes of education and outreach.   www.ichec.ie  

Job Description:  The successful candidate will play a major role in developing ICHEC’s industry engagement programme with SME, MNC and Public sector organisations. The successful candidate will report directly to the ICHEC’s Centre Manager. Duties:

 •          Report to and liaise with the Centre Manager on all incoming leads in a timely manner.
 •         Build and develop a pipeline of relationships through a proactive identification of potential industry and Public Sector organisations to undertake            applied  research projects.
 •         Achieve and exceed lead generation targets.
 •         Conduct discussion with prospects and existing partners to identify and quality research and commercial opportunities.
 •         Make a significant contribution to ICHEC’s Research Income through securing Research grants, and consultancy projects.
 •       Understand existing and developing technologies as it relates to HPC.
 •       Present a high level, technical solutions and proposals to a diverse audience.

Qualifications/Skills required:

 • Applicants must have a Ph.D. or equivalent professional experience (min. 8+ yrs. extensive experience in business development or technology transfer in a technological area) in science/ engineering/ business or a related discipline.

Essential Requirements:

 • Evidence of experience working in a technical environment and a strong record in creative problem solving (for possible application of novel technologies to both industry and the semi-state sector) is essential.
 • Demonstrable experience of strong executive presence, excellent communication and organisational skills; be highly motivated and passionate about developing new products, and have strong documentation, oral and interpersonal skills. 

Desirable Requirements:

 • Experience of interacting with Enterprise Ireland, and IDA Ireland would be an advantage.

 • Accreditation and leading a team in an Agile/PRINCE2 is equally desirable. 

Salary: €64,125 per annum                        Start date: Position is available from 1st March 2018. 

Continuing Professional Development/Training:  Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.   

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway   

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie 

Further information about ICHEC is available at www.ichec.ie

Informal enquiries concerning the post may be made to Sufian Al Aswad (Sufian@ichec.ie

NB: Gárda vetting is a requirement for this post. 

To Apply:   Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to recruit@ichec.ie  Please put reference number NUIG-034-18 in subject line of e-mail application.

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm on Friday 23rd February, 2018. 

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment. 

National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer.

Closing Date: Friday, 23 Feb 2018

Application: NUIG 034-18 Research & Development Industry Liaison

NUIG 022-18 Postdoctoral Researcher – Biomedical Scientist for Industry Co-Development of Cardiovascular Device, Centre for Research in Medical Devices (CÚRAM), NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term contract research position as a Postdoctoral Researcher in Biomedical Engineering for Industry Co-Development of Cardiovascular Device at the Centre for Research in Medical Devices (CÚRAM) at the National University of Ireland, Galway (NUI Galway). The position is available from March 2018 for a period of 2 years and is funded by Science Foundation Ireland.   

Organisation:  

The Centre for Research in Medical Devices (CÚRAM) is a national, SFI-funded, €49.6m research centre that brings together researchers from NUI Galway, University College Dublin, Dublin City University, University of Limerick, University College Cork, Trinity College Dublin and Royal College of Surgeons Ireland. The prime objective for CÚRAM is to radically improve health outcomes for patients by developing innovative implantable ‘smart’ medical devices to treat major unmet medical needs. Primary research themes for the centre include: 1. Design and manufacture of implants to respond to the body’s environment and to deliver therapeutic agents, such as drugs, exactly where needed. 2. Development of devices using the very latest research from biomaterials, stem cells and drug delivery. 3. Support of strong clinical collaborations, industry partners and hospital groups to enable rapid translation to the clinic. The centre includes almost 40 industry partners and supports product development and the creation of new spin-out companies.

The Industry Partner is one of the leading Medical Device companies in the world with a Research and Development team has invented breakthroughs that have improved millions of lives worldwide.

Job Description:

The principal investigator, Ms Niamh Hynes is an experienced Vascular and Endovascular Surgeon. (http://www.vascular.ie/niamh-hynes/) The postdoctoral researcher will work with Ms Hynes, Professor Abhay Pandit, our Industry Programme Team and other colleagues from CÚRAM to develop a prototype of a large bore femoral closure device. This device will be used as access for endovascular aneurysm repair (EVAR), thoracic endovascular aneurysm repair (TEVAR), and transcatheter aortic valve repair (TAVR). Access for these life-saving procedures was initially achieved by surgical cut down of one or both groins, but with the growing need for minimal invasiveness, endovascular large-bore femoral closure devices (LBFCD) which allow for percutaneous access have emerged as an alternative to surgical cut down. LBFCDs have the potential to reduce the need for surgical wounds, duration of surgery, the risk of wound complications, and the hospital length of stay, and thereby improve patient satisfaction. However, early studies have identified shortcomings with current devices, including a long learning curve for physicians; many exclusion criteria such as calcified arteries and morbid obesity and device failures that render them unreliable and inconsistent. This project offers an exciting potential to develop a LBFCD device that overcomes the limitations of currently available devices within a unique multi-disciplinary specialist environment that provides direct access to clinical expertise, industry prowess and biomedical and scientific excellence.   

The position will require an individual with sufficient expertise to undertake biomaterial development and tissue engineering to an internationally high standard. The output from this research, in conjunction with complementary device development by a post-doctoral biomedical engineer at CÚRAM, will go to development of a biomaterial scaffold that will promote arterial repair and will be incorporated into a prototype that will be suitable for testing in clinical trials.   

The postdoctoral researchers will also co-ordinate, organize and participate in a range of activities locally, nationally and internationally, working together with CÚRAM staff across partner institutions and external partners. The role will require engagement with stakeholders using a variety of media and will involve travel.    

Duties and Responsibilities:

 • Sourcing and /or enhancement and/or manufacture of biodegradable materials and tissue scaffolds for haemostasis
 • Development of Biodegradable scaffolds to advance arterial wound closure in high-pressure systems
 • Development of analytical and computational models to investigate cellular level responses, biodegradation and fatigue behaviour.
 • Engage with stakeholders involved in the development, manufacture and implementation of the large bore femoral closure device technology.   

Qualifications:

Essential

 • A PhD (normally) in biomedical science, or equivalent experience. 

 • Clear evidence and experience in the development of medical grade biomaterials

 • Evidence of good inter-personal skills.

 • Excellent communication skills, both written and oral.

 • Experience in publishing in health and scientific journals.   

  Desirable

 • Experience of having worked in the biopharmaceutical industry.

 • Experience in the field of Cardiovascular Disease.

 • Experience in working as part of a multi-disciplinary team.

 • Availability to travel nationally and internationally.   

  Salary range: € 36,854 - €47,728 per annum.                       Start date: March 2018. 

For informal enquiries about this post, please contact Ms Niamh Hynes (niamh.hynes@hse.ie).

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway.

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie  

Continuing Professional Development/Training:  Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.   

To Apply:   Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to Ms Tara Cosgrave (curam@nuigalway.ie).     Please put reference number NUIG 022-18 in subject line of e-mail application.

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm on Friday, 23rd February 2018.   

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment.

National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer.

 

Closing Date: Friday, 23 Feb 2018

Application: NUIG 022-18 Postdoctoral Researcher - Biomedical Scientist

NUIG 029-18 Postdoctoral Researcher The Impact of International Star Scientists on Irish Science Whitaker Institute for Innovation and Societal Change, NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term position at the level of Postdoctoral Researcher at the National University of Ireland, Galway. The successful candidate will be part of the project team on a project entitled The Impact of International Star Scientists on Irish Science.  The project is funded under Science Foundation Ireland’s Science Policy Research Programme. This position is is available from May 2018 for an initial three years, with the possibility of extension subject to project success and funding acquisition. 

Job Description:

The successful candidate will work in a team of postdoctoral researchers and PhD students under the supervision of Professor John McHale. The team’s research focus will be the study of the recruitment of star scientists on the performance of Irish science. Comparisons with other high-income small open economies will also be undertaken. Among the outcomes of interest are the direct effects of the star on institutional performance, indirect effects on the productivity of colleagues, implications for subsequent recruitment, and impacts on collaboration patterns. The implications of the findings for the development of Irish science research policy will be explored.  

The post-holder must have excellent econometric/statistical skills and experience working with large datasets.  Experience with using text analytics to develop datasets based on text records would be a strong advantage. The successful candidate will be expected to assist in the overall management of the programme.  

Duties:

 • Assembly of datasets
 • Econometric/statistical analysis of datasets
 • Contribute to the writing of research papers for publication in top-level outlets
 • Contribute to the writing of funding proposals
 • Contribute to programme management. 

Essential Requirements:

 • Applicants must have a Ph.D. in economics, statistics or other relevant discipline
 • Record of publication in in economics, research policy or related disciplines
 • Evidence of excellent econometric/statistical skills
 • Demonstrable experience working with large datasets
 • Excellent communications skills, both verbal and written
 • Evidence of research project management
 • Evidence of awareness of the research environment and the various grant sources and application mechanisms
 • Strong coordination, organisational and management skills
 • Be a motivated self-starter, as well as being focused and exacting in their work ethic. 

Desirable Requirements:

 • Experience with text analytics and related technologies
 • Good record of service to, and participation in, the academic community.
 • Good dissemination skills targeting non-academic audiences (industry-focused).
 • Track record of designing, developing and managing research projects
 • Track record of securing external funding
 • Experience of leading and managing a research group
 • Supervision/co-supervision of post-graduate students. 

Salary Scale: €36,854 - €39,319 per annum.            Start date:  1st May 2018 (or the soonest possible date thereafter) 

Continuing Professional Development/Training:  Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.  Additional Opportunities for training may be available with international collaborators on this project. 

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway 

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie 

Further information on Whitaker Institute can be found at http://whitakerinstitute.ie/ 

Informal enquiries concerning the post may be made to Professor John McHale, National University of Ireland Galway – john.mchale@nuigalway.ie (Tel. 091 494076) 

To Apply:   Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to Chloe Graham: chloe.graham@nuigalway.ie                   Please put reference number NUIG 029-18 in subject line of e-mail application. 

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm Monday 5th March 2018. 

Interviews are planned to be held on the 21st/22ndof March 2018. 

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment.

National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer.

Closing Date: Monday, 05 Mar 2018

Application: NUIG 029-18 Postdoctoral Researcher _ Whitaker Inst

NUIG 030-18 Postdoctoral Researcher The Impact of International Star Scientists on Irish Science, Whitaker Institute for Innovation and Societal Change, NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term position at the level of Postdoctoral Researcher at the National University of Ireland, Galway. The successful candidate will be part of the project team on a project entitled The Impact of International Star Scientists on Irish Science.  The project is funded under Science Foundation Ireland’s Science Policy Research Programme. This position is available from May 2018 for an initial three years, with the possibility of extension subject to project success and funding acquisition. 

Job Description:

The successful candidate will work in a team of postdoctoral researchers and PhD students under the supervision of Professor John McHale. The team’s research focus will be the study of the recruitment of star scientists on the performance of Irish science. Comparisons with other high-income small open economies will also be undertaken. Among the outcomes of interest are the direct effects of the star on institutional performance, indirect effects on the productivity of colleagues, implications for subsequent recruitment, and impacts on collaboration patterns. The implications of the findings for the development of Irish science research policy will be explored.    

The post-holder will have excellent econometric/statistical skills including for the analysis of qualitative data.  The successful candidate will be expected to assist in the overall management of the programme.    

Duties:

 • Assembly of datasets, including through interview
 • Econometric/statistical analysis of datasets, including qualitative data analysis
 • Contribute to the writing of research papers for publication in top-level outlets
 • Contribute to the writing of funding proposals
 • Contribute to programme management. 

Essential Requirements:

 • Applicants must have a Ph.D. in economics, statistics or other relevant discipline
 • Record of publication in in economics, research policy or related disciplines
 • Evidence of excellent econometric/statistical skills for qualitative data
 • Demonstrable experience of assembling qualitative datasets
 • Excellent communications skills, both verbal and written
 • Evidence of research project management
 • Evidence of awareness of the research environment and the various grant sources and application mechanisms
 • Track record of strong coordination, organisational and management skills
 • Be a motivated self-starter, as well as being focused and exacting in their work ethic. 

Desirable Requirements:

 • Experience with data management (including data privacy management)
 • Experience with obtaining ethics approvals
 • Experience with text analytics and related technologies
 • Good record of service to, and participation in, the academic community.
 • Good dissemination skills targeting non-academic audiences
 • Track record of designing, developing and managing research projects
 • Track record of securing external funding
 • Experience of leading and managing a research group
 • Supervision/co-supervision of post-graduate students. 

Salary Scale €36,854 - €39,319 per annum.               Start date: May 2018 (or the soonest possible date thereafter).  

Continuing Professional Development/Training:   Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.  Additional Opportunities for training may be available with international collaborators on this project.   

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie 

Further information on Whitaker Institute can be found at http://whitakerinstitute.ie/ 

Informal enquiries concerning the post may be made to Professor John McHale, National University of Ireland Galway – john.mchale@nuigalway.ie (Tel. 091 494076). 

To Apply:  Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) toChloe Graham:chloe.graham@nuigalway.ie   Please put reference number NUIG 030-18 in subject line of e-mail application. 

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm Monday 5th March 2018. 

Interviews are planned to be held on the 21st/22nd of March 2018. 

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment. 

National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer. 

Closing Date: Monday, 05 Mar 2018

Application: NUIG 030-18 Postdoctoral Researcher - Whitaker Institute

NUIG 036-18 31 Marie Skłodowska-Curie COFUND Fellows (experienced researchers) - Medical Device Research & Development Centre for Research in Medical Devices (CÚRAM), NUI Galway

Applications are invited from suitably qualified candidates to fill 31 full-time fixed term positions as Marie Skłodowska-Curie Fellows in MedTrain, a new Industry-Academia Training, Career Development, and Mobility Fellowship Programme in Medical Device Research and Development at the SFI Centre for Research in Medical Devices (CÚRAM), National University of Ireland, Galway. These positions are available for two years from Summer 2018, and are co-funded by the European Union’s Marie Skłodowska-Curie COFUND scheme.

 

Organisation: The Centre for Research in Medical Devices (CÚRAM) is a national, SFI funded, €49.6m research centre that brings together researchers from NUI Galway, University College Dublin, Dublin City University, University of Limerick, University College Cork, Trinity College Dublin and Royal College of Surgeons Ireland. The prime objective for CÚRAM is to radically improve health outcomes for patients by developing innovative implantable ‘smart’ medical devices to treat major unmet medical needs. Implants will be designed and manufactured to respond to the body’s environment and to deliver therapeutic agents, such as drugs, exactly where needed. Cutting-edge science will develop devices using the very latest research from biomaterials, stem cells and drug delivery and the support of strong clinical collaborations, industry partners and hospital groups to enable rapid translation to the clinic.

 

MedTrain: Career Development and Mobility Fellowships in Medical Device Research and Development - A CÚRAM Industry-Academia Training Initiative. The MedTrain programme aims to enhance the creative, entrepreneurial, and innovative potential of experienced researchers, by providing opportunities for skills acquisition through advanced training, international and inter-sectoral mobility. The MedTrain programme is based on individual-driven mobility; meaning applicants are free to choose their research area (within the remit of CÚRAM), MedTrain supervisor and secondment organisation. Fellows will be based at one of four CÚRAM academic organisations: National University of Ireland, Galway (NUI Galway), University College Cork (UCC), University College Dublin (UCD) or the Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), with secondment to a non-academic research partner, located in any country of the world appropriate to further the research, training and career development needs of each fellow.

 

Job Description: MedTrain offers prestigious two-year fellowships to eligible experienced researchers in the area of Medical Device Research and Development, including biomaterials, biomedical engineering, computational fluid dynamics, drug delivery, electronic engineering, glycosciences, interventional cardiology, marine biodiscovery, nanoelectronics, neural engineering, translational research, development of international standards and public engagement impact evaluation. In order to apply, candidates are required to develop a project proposal in collaboration with a MedTrain Principal Investigator in the relevant field (full list of MedTrain Investigators and details on their areas of research available at www.medtrain.eu). This is a research and training focused role. The fellow will conduct a specified programme of research, developed in collaboration with a CÚRAM Principal Investigator (PI), supported by research training and development under the supervision and direction of the PI. This will include secondment of up to 6 months to a non-academic research partner. Fellows are required to engage in MedTrain and CÚRAM training and public outreach activities.

 

Essential Requirements:

MedTrain Fellowships are open to candidates of any nationality. In order to be eligible, applicants must at the time of recruitment (30 June 2018):

 • be in possession of a doctoral degree, or have at least four years full-time equivalent research experience.
 • not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in Ireland for more than 12 months in the three years immediately prior to this date. Compulsory national service and/or short stays such as holidays are not taken in to account.         

The reference date for the time of recruitment corresponds to the end of the application process (following production of the final ranking list), when successful candidates will be notified of intent to offer a contract at one of the host institutes.

 

Salary: Remuneration is in line with EC rules for Marie Skłodowska-Curie COFUND grants (http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm). Please refer to the MedTrain Guide for Applicants available at www.medtrain.eu for details.

 

Start date: Positions are available from Summer 2018

 

Continuing Professional Development/Training:

Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway.

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie

 

To Apply:

Candidates are required to develop a project proposal in collaboration with a CÚRAM Principal Investigator (from those listed on the MedTrain website www.medtrain.eu), and submit their proposal via the online application system, which can be accessed via the website. The system will remain open for applications until midnight (UTC) on the call deadline 16th March 2018.

 

Following eligibility and ethics checking, proposals will be subject to international peer-review, after which a number of top ranking candidates will be invited to interview. Further details are available at www.medtrain.eu. For informal enquiries about this post, please contact the MedTrain programme manager medtrain@curamdevices.ie

 

Closing date for submission of applications is midnight on Friday 16th March 2018.

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment.

National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer.

Closing Date: Friday, 16 Mar 2018

Application: NUIG 036-18 MedTrain Fellowship Programme

NUIG 041-18 POSTDOCTORAL RESEARCHER LAMBE INSTITUTE FOR TRANSLATIONAL RESEARCH, SCHOOL OF MEDICINE, NUI Galway.

 • Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term position as a postdoctoral researcher with Discipline of Pathology in the Lambe Institute for Translational Research at the National University of Ireland, Galway.

This position is funded by Science Foundation Ireland and is available from 1st of April 2018 to contract end date of 31st March 2021. 

Job Description:

The successful candidate will work with Dr. Sharon Glynn (http://www.nuigalway.ie/our-research/people/medicine/sharonglynn/) who is a member of the Lambe Institute for Translational Research and Apoptosis Research Centre at NUI Galway  (http://www.apoptosis.ie/about-apoptosis-research-centre/) on all areas associated with a Science Foundation Ireland Award entitled “Targeting Nitrosative Stress and Human Endogenous Retrovirus K for Improved Diagnosis, Chemoprevention and Treatment of High Grade Breast and Prostate Cancer.” The aim of this study is to investigate the role of iNOS and HERV-K in the development of high grade breast and prostate cancer.  In particular we are interested in investigating the mechanism by which nitrosative stress induces tumourigenesis and activation of HERV-K. Additionally the tumour biology of HERV-K is poorly understood – this project will explore the effects of HERV-K on cell signaling and phenotypic changes associated with aggressive high grade disease. 

Duties:

 •  The successful candidate will have day to day responsibility for the performance of all duties associated with their research project, in recording, interpretation and validation of experimental data, and in dissemination of project results and outcomes.
 •  They will ensure research programme requirements in terms of documentation of the project research activities, milestones and major key deliverables are implemented and adhered to. 
 • They will assist in the preparation of periodic scientific reports for the SFI funded project, maintain confidentiality of background IP, foreground IP and research results, supervise post-graduate students, liaise with the members of the group and TTO office on the identification of and patent protection of intellectual property generated in the work- programme.
 •  They will also represent the research activities of the Glynn pathology research group as required at local, national and international events (including  talks, panel discussions and meetings with funding agencies, industry representatives etc). 

Qualifications/Skills required:  

Essential Requirements:

 • Applicants must have a Ph.D. in Biomedical Sciences with relevant experience and an understanding of the tumour microenvironment and cancer cell biology
 • Must by highly motivated and passionate about cancer research
 • Strong evidence of technical skills in a range of cellular techniques for the study of epithelial to mesenchymal transition and cellular invasion including 3D co-culture models as evidenced by peer reviewed original research publication
 • Evidence of strong technical skills in molecular cloning (cDNA cloning and lentiviral vectors) and RNAi techniques (siRNA and shRNA) as evidenced by peer reviewed original research publication
 • Demonstrable track record of strong research experience in the development and application of cellular assays using multiple platforms and in the analysis of biological samples including patient specimens
 • Candidates should also have a significant publication record of relevance to the project, have excellent data analysis, communication and organizational skills
 • Demonstrable experience of statistical software for pre-clinical and patient data analysis
 • Experience in supervision and mentoring of undergraduate and postgraduate students
 • Track record of problem solving experience in a research laboratory environment.
 • Experience of participation in successful inter-disciplinary research programmes.
 • Excellent communication and interpersonal skills.

Desirable Requirements:

 • Previous research experience of omics experiments and data analysis
 • Previous research experience of nitric oxide and/or inflammation biology
 • Previous research experience of human endogenous retrovirus
 • Team player with excellent organisational skills
 • High level of IT skills: proficiency in the full Microsoft Office package and statistical software packages. 

Salary: €36,854 - €39,138 per annum.         Start date: Position is available from 1st of April 2018.  

Continuing Professional Development/Training:   Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.   

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie 

Further information about School of Medicine is available at http://www.nuigalway.ie/medicine/

To Apply:  Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to Sharon Glynn: e-mail sharon.glynn@nuigalway.ie    Please put reference number NUIG-041-18 in subject line of e-mail application. 

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm Friday, 2nd March, 2018. 

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment. 

                                                                                       National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer

Closing Date: Friday, 02 Mar 2018

Application: NUIG 041-18 Postdoctoral Researcher - Lambe Institute

NUIG 037-18 Postdoctoral Researcher(s) x 2 Materials and Structures, MaREI Centre College of Engineering & Informatics, NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for 2 full-time, fixed term 12 month contract positions as postdoctoral researchers within the Materials & Structures Research Group in the MaREI Centre at the College of Engineering and Informatics, National University of Ireland, Galway. These positions are jointly funded by Science Foundation Ireland (SFI), H2020 Flotec project, H2020 MARINET II project, SEABLADE project and industry partners through the MaREI Centre.  These positions are for an initial period of 12 months, with potential to extend subject to project success and future funding acquisition. 

Design, modelling and testing of composite blades for wind and tidal energy. 

MaREI is the marine and renewable energy research, development and innovation centre supported by Science Foundation Ireland. It combines expertise of a wide range of research groups and industrial partners, with a shared mission of solving the main scientific, technical and socio-economic challenges across the marine and renewable energy sectors. The specific goals of the main projects that the successful candidates will be involved in is (i) to develop and implement testing techniques for ocean energy structures by collaborating with leading industrial partners and (ii) to develop software tools for the analysis and design of wind and tidal turbine composite blades. 

The successful candidates will be based in the National University of Ireland Galway (NUI Galway), which is the largest and oldest university based in the West of Ireland, employing in excess of 2,000 staff with an 18,000 strong student population. NUI Galway is a research-led university and is ranked in the top 1% of universities world-wide in the QS World University Rankings for 2017/18 and in the top 250 in the Times Higher Education world rankings for 2017/18 and has just been named Irish University of the Year 2018 by the Sunday Times. Its research and teaching infrastructure is well established, of world calibre and well supported. The heavy structures research laboratory is a good example of this. NUI Galway has played a major role in marine research in Ireland due to its strategic location as a gateway to the North Atlantic and has a long history of involvement in European marine research.

Project objectives

The main projects the candidates will be working on are the H2020 Flotec project, H2020 MARINET II project, SEABLADE project and research collaboration with industry partners through the MaREI Centre.  These projects focus on the structural performance of wind and tidal turbine blades. These projects will advance the verifiable design life of wind and tidal turbine rotor blades through a suite of tests and verification studies, both accelerating advancement of the Technology Readiness Level (TRL) and commercial readiness and informing decision making for future design iterations to reduce material costs and maintenance, while also improving reliability and performance even further.

Key deliverables of this research project are:

 • The delivery of validated design and testing software tools for improved design and manufacture of tidal rotor blades with increased confidence and predictability of reliability (Postdoctoral researcher 1)

 • To complete structural testing of tidal turbines blades in the heavy structures laboratory at NUI Galway, enhance the testing capabilities of this laboratory and develop a new international testing standard for tidal turbine blades (Postdoctoral researcher 2).

The successful candidates will join the project team that comprises of a Principal Investigator, four collaborative academic staff members (civil engineering, mechanical engineering), one postdoctoral researcher, two technical staff members and 4 PhD students. The Researchers will also liaise with other researchers in the Marine Renewable Energy Ireland (MaREI) Centre (www.marei.ie), both at NUI Galway and at the relevant MaREI partner institutions (UCC, UL, NUIM and UCD).

Primary candidate tasks / objectives

Postdoctoral Researcher 1 will be responsible further developing and validating our in-house design and testing software tools, BladeComp, for improved design and manufacture of tidal rotor blades to give increased confidence and predictability of reliability. BladeComp employs advanced finite element modelling techniques with detailed manufacturing and material data, together with built-in optimisation options, to analyse the structural performance of composite turbine rotor blades.

Postdoctoral Researcher 2 will be responsible for complete structural testing of tidal turbines blades in the heavy structures laboratory at NUI Galway, enhance the testing capabilities of this laboratory and develop a new international testing standard for tidal turbine blades. This will include design of test set-ups, including fixtures and fitings, and be responsible for their procurement. All work will be carried out using international standards. This person will have experience in design, manufacture and testing of large scale structures. S/he will be responsible to preparing algorithms in Labview for controlling the testing and acquisition of data during the testing. The system must be robust for structural testing in static and high-cycle fatigue loading, as well as obtaining eigenfreqencies of the structure. This person must have experience in software development using Labview, as well as setting instrumentation. The heavy structures laboratory is well equipped with a large structures test cell, state-of-the-art data acquisition system and measurement devices, including Digital Image Correlation (DIC), 3D laser scanner, vibrometer, National Instruments PXI 120 channel data acquisition system and a range of sensors (see http://bit.ly/2rKxRnU for more details). 

Essential requirements

 • Honours Bachelor’s degree in civil engineering, mechanical engineering or a related discipline;

 • A PhD in a related field, or 5+ years equivalent industry/research based experience;

 • Evidence of industry/research based experience in structural engineering design with applications in fatigue loading;

 • Evidence of expertise in laboratory testing to international standards;

 • Evidence of experience in writing grant applications;

 • Demonstrable expertise in advanced modelling of composite large scale rotor blades in ABAQUS (Postdoctoral Researcher 1);

 • Demonstrable expertise in modelling fluid structures interaction (Postdoctoral Researcher 1);

 • Evidence of experience in experimental techniques in measuring damage in structural systems (Postdoctoral Researcher 2); 

 • Demonstrable expertise in Python programming (Postdoctoral Researcher 1) and Labview programming (Postdoctoral Researcher 2);

 • Track record of excellent technical writing skills;

 • Excellent communication skills;

 • Ability to work well within a team.

Desirable requirements

 • Excellent analytical and problem-solving skills;

 • Ability to interpret engineering drawings and specifications;

 • Experience of data management and data analysis;

 • Research experience in micromechanical and damage modelling of metallic and/or composite materials

 • Experience in, or knowledge of the following topics: modelling and experimental investigation of composite damage; mechanical characterisation of composite materials.

 • The candidate will be expected to have published peer-reviewed journal papers, as well as presented results at international conferences. 

 • Experience in numerical simulation (i.e. FE, CFD);

 • Knowledge of statistical methods;

 • Experience in proposal writing;

 • Experience in student supervision. 

Salary €39,138 - €43,828 per annum      Start date: March 2018

Continuing Professional Development/Training:  Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.   

To Apply:

Please submit the following;

 • Full Curriculum Vitae
 • Covering letter, including specifying which of the two posts you are applying for
 • Contact details of three references.

All of the required documentation should be sent by email to jamie.goggins@nuigalway.ie under the subject: MaREI-Blades-Postdoc. Alternatively, the documentation may be sent by regular post to Dr Jamie Goggins, Civil Engineering, National University of Ireland, Galway.

Please ensure to put, in subject line of e-mail application, the reference: MaREI-Blades-Postdoc NUIG 037-18.

Further information:

MaREI Centre: www.marei.ie  

Civil Engineering at National university of Ireland, Galway: http://www.nuigalway.ie/civileng/

National University of Ireland, Galway: http://www.nuigalway.ie/about-us/who-we-are/

Living in Ireland: http://www.livinginireland.ie/

Moving to Ireland: http://www.euraxess.ie/

For additional information about this post please contact:
Dr. Jamie Goggins, Senior Lecturer and Principal Investigator, MaREI Centre, College of Engineering and Informatics, National University of Ireland, Galway.
Tel: +353-91-492609; E-mail: jamie.goggins@nuigalway.ie

Closing date for receipt of applications is 5pm on Friday 2nd March, 2018.

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment

National University of Ireland, Galway is an equal opportunity employer.

Closing Date: Friday, 02 Mar 2018

Application: NUIG 037-18 Postdoctoral Researcher(s) x 2

NUIG 040-18 Research Assistant – Discipline of Bacteriology School of Medicine, NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full time fixed term position as a Research Assistant with the Discipline of Bacteriology at the National University of Ireland, Galway.

This position is available from 30th April 2018 to contract end date of 29th October 2019. 

The Discipline of Bacteriology contributes to teaching undergraduate students in medicine, nursing, midwifery and health sciences.   Research is focused on antimicrobial-resistance in particular in the Enterobacteriaceae.  Further details about the School of Medicine and the Discipline of Bacteriology are available on the website at: http://www.nuigalway.ie/bac/ 

Job Description:  The successful candidate will contribute to enhancing the research and outreach programmes of the Discipline of Bacteriology, the Antimicrobial Resistance and Microbial Ecology Group and the Centre for Health from Environment, Ryan Institute NUI Galway.

Duties:

The successful candidate will be responsible for:

·         collection, isolation, maintenance, identification and shipment of bacteria as part of two large international surveys,

·         collection, isolation, maintenance and identification of bacteria as part of ongoing archives,

·         collection, maintenance and identification of bacteria from clinical, food and environmental specimens as part of ongoing and future research

·         enhancing the capacity of the ARME group in whole genome sequencing and bioinformatics,

·         contributing to dissemination of research findings,

·         assisting with training of new members of the ARME group,

·         contributing to the outreach programme of the ARME group, the Discipline of Bacteriology and the Centre for Health from Environment.

Qualifications/Skills required:  

Essential Requirements:

 • Masters in Biomedical Science, or equivalent
 • B.Sc. in Midwifery, or equivalent
 • Evidence of experience in bacterial species identification using Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight mass spectrometry (MALDI-TOF)
 • Demonstrable experience in antimicrobial susceptibility testing
 • Track record of competence in molecular techniques including PCR and PFGE.
 • Evidence of experience in large volume water filtration technologies
 • Experience of dissemination of research findings
 • Evidence of experience of outreach activities.

Desirable Requirements:

 • A minimum of 6 months previous research experience
 • Experience of whole genome sequencing technologies
 • Experience of analysis of whole genome sequence data
 • Good interpersonal skills
 • Ability to work independently and as part of a team.

Employment permit restrictions apply for this category of post. 

Salary: €23,079 - €32,930 per annum                 Start date: Position is available from 30th April 2018.

Continuing Professional Development/Training:   Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.   

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie

Further information about the Discipline of Bacteriology is available at http://www.nuigalway.ie/bac/

Informal enquiries concerning the post may be made to Dr. Dearbháile Morris, dearbhaile.morris@nuigalway.ie  

NB: Gárda vetting is a requirement for this post.

To Apply:   Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to Debbie.monroe@nuigalway.ie  Please put reference number NUIG-040-18 in subject line of e-mail application.

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm on Friday, 2nd March, 2018.

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment. 

National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer.

Closing Date: Friday, 02 Mar 2018

Application: NUIG 040-18 Research Assistant – Discipline of Bacteriology

NUIG 044-18 Research Assistant - Bright Club School of Physics, National University of Ireland, Galway.

 Applications are invited from suitably qualified candidates for a part-time (40%), fixed term position as a Research Assistant with the School of Physics at the National University of Ireland, Galway. This position is funded by Science Foundation Ireland and is available from March 1 2018 to contract end date of February 28 2019. 

Bright Club is a national initiative, funded by Science Foundation Ireland (SFI) and led by the School of Physics at the National University of Ireland Galway (NUIG). It is a partnership between; the Community Knowledge Initiative NUIG, CÚRAM (NUIG) and AMBER (Trinity College Dublin). Bright Club organises stand-up comedy events incorporating science and provides support to academic researchers to use comedy to disseminate their research. More information is available at brightclub.ie

Bright Club is now aiming to expand on its existing framework and promote the use of creative approaches in research engagement. Research is planned to explore the effect of Bright Club participation on speakers, and the modes of discourse used in comedy sets and their consequence. 

The successful candidate will be responsible for project data collection, evaluation, assistance with social science research, event management, and the provision of training to facilitate the development of Bright Club. 

Specific duties will include: 

 1. To collect and analyse data on Bright Club speaker evaluation

 2. To perform discourse analysis and other methods of dissecting Bright Club talk data, toward an academic research article or conference talk

 3. To write reports and evaluation documents, and develop opportunities for additional grants at national and European levels. 

 4. To develop sets of resources and materials that can be used for training, policy development and promotional purposes within the Bright Club network.

 5. To build a community of academics and researchers nationwide that will engage in new and creative techniques for community engagement.

 6. To design, coordinate and facilitate academic speaker training and development workshops.

 7. To manage the project in terms of event coordination, goals, policy and strategic development, outcomes and evaluation, reporting to the Bright Club Director on a bi-monthly basis.

 8. To use a wide range of technologies in support of the project’s mission, including video recording, videoconferencing, streaming media, podcasts, newsletters, etc.

 9. To model the Bright Club ethos and perform at national events.

 10. To build the Bright Club brand within national stand-up comedy platforms and develop new opportunities for expansion.

 11. To assist in developing core principles, values, policies and procedures in line with the Bright Club model.

 12. To travel nationwide for event coordination and model expansion.

 13. Carry out any other duties as assigned by the Bright Club Director and recommended by the Advisory Board. 

  Essential Requirements.

 • A higher degree in a relevant discipline such as Health Promotion, Community Development or Community Education.
 • Evidence of experience in evaluation, academic research, using qualitative research methods, presenting at conferences, report writing and evaluation. 
 • Demonstrable extensive experience in community engagement within higher education, the democratisation of knowledge and related pedagogical approaches.
 • Knowledge of relevant funding opportunities and a demonstrable track record in successful application for same.
 • Evidence of in depth knowledge of the community infrastructure, existing social and voluntary groups and how to build connections between the university and the community.
 • Excellent group facilitation skills and an ability to design and deliver workshops using creative and comedic approaches.
 • A proven track record in their ability to perform comedy, host events and demonstrate a capability to act as a national spokesperson for Bright Club.
 • Evidence of competency in project and event management.
 • Excellent communication and team skills and be able to work on own initiative.

Desirable Requirements:

 • Have evidence of personal civic engagement activity in social or voluntary activities.
 • Have people management skills.
 • Have good connections within the Irish comedy context.
 • Have a full, clean driving license.

Salary: €23,709 - €29,804 per annum, pro-rata for this part-time (40%)

The appointment is for 12 months, 2 days per week, 0.4 contract. 

Employment permit restrictions apply for this category of post. 

Start date: Position is available from March 1, 2018. 

Continuing Professional Development/Training:  Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.   

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway 

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie  

To Apply:  Applications to include a cover letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to Dr. Jessamyn Fairfield jessamyn.fairfield@nuigalway.ie

Please put reference number NUIG-044-18 in subject line of e-mail application. 

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm on Friday, 2nd March, 2018. 

                                                                     All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment.

                                                                                                   National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer.

 

Closing Date: Friday, 02 Mar 2018

Application: NUIG 044-18 Research Assistant - Bright Club

NUIG 038-18 Research Associate/Project Manager HRB Irish Primary Care Research Network General Practice, School of Medicine, NUI Galway

Applications are requested from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term position as Research Associate/Project Manager.  The position is funded the Health Research Board (HRB) and is available from March 2018 until project end date of 30th June 2020.   

Information on the HRB Primary Care Clinical Trials Network Ireland (CTNI)

The HRB Primary Care CTNI is a collaborative partnership that brings together key people in Ireland to run clinical trials in primary care. Working closely with the public, with patients and with GPs and other healthcare professionals, the Network aims to improve individual patient health and health care by conducting high quality, internationally recognised, randomised trials in Irish primary care, addressing important and common problems. 

We provide patients who attend primary care practices the opportunity to take part in clinical trials. We publish the results of our studies and we work to communicate the results of our research to patients and to healthcare decision makers. 

Established in 2015 and funded for 5 years by the Health Research Board, the HRB Primary Care CTNI is a collaboration between researchers based at National University of Ireland Galway, the Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) and Queen’s University Belfast. The Irish College of General Practitioners (ICGP) is the other key partner in the Network, with many GPs and other primary care health professionals engaged in research with the Network. A number of Irish and international partners are also part of the Network. 

Network activities include i) providing access and support to those interested in conducting trials in Irish primary care, including industry sponsors ii) supporting multidisciplinary education, mainly through existing resources, for all those interested in primary care trials iii) supporting public and patient involvement in research. To date, we have over a hundred registered practices who are involved in 7 national and 4 international trials with close to 900 patients recruited here in Ireland. We have hosted 2 national PPI conferences, 2 webinar series and have published in both peer-reviewed journals and other publications.  

NUI Galway now wishes to recruit a highly motivated and talented Research Associate/Project Manager for the Network.This is a key position, working with PI Professor Andrew W Murphy and the Network’s Executive Management Committee, with responsibility for the operational management of the various Network research programmes and activities. The post-holder will have a strong background in clinical trials research and will have proven capability in managing and successful delivery of research programmes. Working closely with the academics in the Network, the successful candidate will support initiatives to acquire additional research funding, will ensure best practice in Network governance and will work to promote the Network among primary care healthcare professionals and within the research community. He/she will also liaise with co-principal investigators and collaborators in other institutions, industry partner representatives, and funding agency personnel. 

Duties

 • Delivery of Network-led research programmes

 • Provide scientific input intoresearch programmes on-going in the Network

 • Assist in the dissemination of research outputs/activities, including identification of the appropriate pathway for dissemination and providing support for preparation of manuscripts and presentations and using the Network web site and social media as required
 • Conduct their own research, which will identify potential areas for future Network activities.
 • Lead and develop further the Public and Patient Involvement activities of the Network
 • Monitor overall progress of the research programmes towards targeted milestones and deliverables
 • Ensure research programme requirements in terms of documentation of the project activities, milestones, etc. are implemented and adhered to

 • Preparation and delivery of periodic scientific reports for Management Boards, International Advisory Boards and funding agencies, as required
 • Financial management of Network activities

 • Liaise with funding agencies and ensure guidelines/recommendations are put into effect
 • Manage relationships with Co-PIs, academic collaborators and industry partner representatives

 • Manage and develop new relationships with Network GPs and practices
 • Liaise with administrative representatives of partner institutions
 • Ensure project work is performed in line with Health and Safety and other relevant NUI Galway College policies
 • Maintain confidentiality of background IP, foreground IP, and research results emerging from all projects
 • Support and develop applications for academic/industrial/entrepreneurial funding, which will enhance and develop Network research and education in NUI Galway and nationally

 • Represent the research activities of the Network as required at local, national and international events (including talks, panel discussions, meetings with funding agencies, industry representatives etc.)
 • Assist with national and international initiatives in primary care trials, including participation on working groups for new research programmes, research resources, infrastructure, etc.

Skills Required

 • Masters in Clinical Research or a related discipline, or appropriate experience
 • PhD or equivalent experience in a relevant area of primary care clinical research
 • A minimum of 2 years relevant research experience in an academic and/or industry R&D environment, preferably some of which was in primary care
 • Track record of demonstrable accomplishments in clinical research as exemplified by relevant international peer reviewed publications
 • Publication track-record and evidence of extensive technical report writing and presentation skills
 • Clear evidence of project management skills where multiple researchers at various levels at multiple sites are involved.
 • Experience of participation in successful inter-disciplinary research programmes
 • Evidence of proficiency in grant-writing and research manuscript writing
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Evidence and track record of leadership and people management skills
 • Experience in budget management and financial reporting
 • Team player with good organisational skills
 • Good initiative and flexibility
 • Evidence of understanding of the entrepreneurial, commercialisation process and IP generation and protection
 • High level of IT skills: proficiency in the full Microsoft Office package and use of the Internet.

Salary: €39,138 - €47,728 per annum                  Start date:  March 2018.

Continuing Professional Development/Training:   Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.  

Further information on research and working at NUI Galway is available onResearch at NUI Galway

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie 

Informal enquiries concerning the post may be made to Professor Andrew Murphy – contact via breda.kelleher@nuigalway.ie

To Apply:

Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to Breda Kelleher breda.kelleher@nuigalway.ie  Please put reference number NUIG-038-18 in subject line of e-mail application. 

Closing date for receipt of applications is 5pm on Friday 2 March 2018.

Interviews will be held on Tuesday 20 March 2018. 

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment. 

National University of Ireland Galway is an equal opportunities employer.

Closing Date: Friday, 02 Mar 2018

Application: NUIG 038-18 Research Associate/Project Manager

NUIG 027-18 Expressions of Interest Senior R&D Engineer – Medical Device Development BioInnovate Ireland,NUI Galway.

Expressions of interest are invited from suitably qualified individuals with an engineering / technology background for the role of Senior R&D engineer to design and develop a device for the treatment of chronic pain. In particular the position involves planning, managing and evaluating pre-clinical studies of a novel technology approach for the treatment of chronic pain. The position is initially available for a 6 month fixed-term contract with the opportunity for continuation subject to project success and funding acquisition. The position is funded by Enterprise Ireland through their Commercialisation Fund programme.   

Candidates for Senior R&D Engineer will ideally have an engineering, life science or medical science background and significant experience in the development and testing of medical technologies. Experience in electrophysiology and pre-clinical studies with tissue and anatomy would be a distinct advantage. Familiarity with the design or manufacture of commercial electrophysiology catheters is also desirable. 

The Project:

Chronic pain is a disease of the central nervous system.  It is defined as “pain without apparent biological value that has persisted beyond normal tissue healing time” It is also defined as pain that either persists beyond the point that healing would be expected to be complete (usually taken as 3-6 months). This project will develop Neuro-Stimulation prototype technologies for the treatment of chronic pain. 

Duties:

 •  Develop and test microcontroller code for a Neuro-Stimulation prototype platform
 •  Develop and test microcontroller hardware interfaces into a clinical test environment
 • Develop and test Bluetooth interfaces for Smartphone App development. 

Qualifications/Skills required:

 • Bachelor, Master or PhD in electronic engineering.

Essential Requirements:

 • Demonstrable evidence of strong programming skills in C, C++, Python, Matlab, Octave.
 • Evidence of experience with microcontroller development boards
 • Evidence of ability to apply quality system techniques to software development.
 • Evidence of ability to evolve engineering documentation based on developments.

Desirable Requirements:

 • Experience with BioMedical System Design
 • Good working knowledge of Analog Devices ARM Cortex Microcontroller devices with embedded Bluetooth.
 • Strong hardware development skills in PCB, Schematic design, Layout, Test and Debug.
 • Good working knowledge of Bluetooth interfaces with smartphone / computer applications.
 • Motivated and creative person, dynamic, creative thinker and problem solver.
 • Good leadership skills, team player, excellent verbal and written communication skills. 

Salary range: €37,750 – €47,255 per annum, Postdoctoral / Research Associate level

                        €52,716 – to max €65,000 per annum, Research fellow/Senior Research Fello

                        Salary paid pro-rata for this shorter contract.

Start date: Position is available from 1st March 2018. 

Continuing Professional Development/Training:   Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.  

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie 

Further information about research is available at http://www.bioinnovate.ie 

To Apply:

Expressions of interest to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to FERGAL.F.WARD@nuigalway.ie   Please put reference number NUIG 027-18 in subject line of e-mail application. 

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm on Friday 2nd March, 2018. 

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment. 

National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer.

 

Closing Date: Friday, 02 Mar 2018

Application: NUIG 027-18 Senior R&D Engineer

NUIG 045-18 Research Assistant Discipline of Economics / Health Economics and Policy Analysis Centre College of Business, Public Policy & Law, NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term position as a research assistant with the Discipline of Economics and the Health Economics and Policy Analysis Centre (HEPAC) at the National University of Ireland, Galway. This position is funded by the Environmental Protection Agency (EPA) and is available from 1st April 2018 for 6 months. 

Job Description: 

Antimicrobial resistance (AMR) is recognised as one the greatest threats to human health. It is estimated that by 2050, unless action is taken, 10 million deaths per year will be attributable to AMR. Bacteria may be intrinsically resistant to antimicrobial agents or may acquire resistance as a consequence of genetic change. Antimicrobial resistance genes are frequently located on mobile genetic elements, allowing for rapid transfer of resistance determinants between bacteria of different species and within different environmental niches. The emergence and dissemination of AMR is related to use of antimicrobial agents.  Antimicrobial agents have been used for decades in human and animal medicine and for other applications. It is only recently that attention has been given to the potential impact the release of such products after use has on the environment and the pivotal role the environment plays in the persistence and spread of AMR. The major sources of antimicrobials in the environment include human and animal waste, inappropriate disposal of unused antimicrobial agents, and effluent from facilities manufacturing antimicrobial agents.  

In this context, this post will contribute to a major EPA-funded study examining AMR in Ireland. In particular, the post will involve the identification and collection of data and the use of geographical information systems (GIS) to map selected local authority areas for key drivers, sources and transmission routes of AMR. A wide range of possible sources of AMR will be mapped, followed by spatial statistical analyses to help identify hotspots of drivers/sources of AMR. This will subsequently help inform sampling locations and priority areas for action within the wider project. 

The specific duties of the post are as follows:

 • Undertake a detailed audit of key Irish spatial datasets relevant for the study of AMR drivers, sources and transmission routes
 • Use GIS techniques to map the drivers, sources and transmission routes of AMR at local authority level
 • Analyse the drivers, sources and transmission routes of AMR using hotspot analysis, cluster analysis and other spatial statistical techniques
 •   Help in the write up of results, analysis, reports and papers. 

Qualifications/Skills required:  

Essential Requirements:

 • Completed or near-completion of a Masters degree in Geography, GIS, Public Health, Environmental Economics, Health Economics or other similar/related area
 • Experience of working with spatial data
 • Working knowledge of at least one geographical information systems (GIS) software package e.g. ArcGIS. 

Desirable Requirements:

 • Experience undertaking spatial statistical analysis e.g. cluster analysis
 • Knowledge of literature on AMR
 • Knowledge of spatial data for Ireland. 

Salary: €23,412 per annum.                          Start date: Position is available from 16th April 2018.

Continuing Professional Development/Training:   Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.   

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway 

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie 

Further information about the Discipline of Economics and HEPAC are available at http://www.nuigalway.ie/economics/ and https://www.nuigalway.ie/health-economics/ respectively.  Informal enquiries concerning the post may be made to Dr. John Cullinan at john.cullinan@nuigalway.ie 

To Apply:   Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of two referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to Dr. John Cullinan at john.cullinan@nuigalway.ie           Please put reference number NUIG-045-18 in subject line of e-mail application. 

Closing date for receipt of applications is 5.00 pm on Friday, 16th March, 2018.

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment.

National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer

Closing Date: Friday, 16 Mar 2018

Application: NUIG 045-18 Research Assistant-Economics

NUIG 046-18 Lead Researcher - Oil & Gas Activity Irish Centre for High-End Computing, NUI Galway.

Applications are invited from suitably qualified candidates for a full-time, fixed term position as a Lead Researcher - Oil & Gas Activity with The Irish Centre for High-End Computing (ICHEC) at the National University of Ireland, Galway. The position is available from 1st April 2018 to contract end date of 31st December 2020. 

ICHEC is the national High-Performance Computing (HPC) in Ireland and is a centre of domain, systems and software expertise that provides high performance software solutions to academia, industry and state bodies, through partnership, knowledge transfer, project delivery and service provision. ICHEC operates the national HPC service providing compute resources and software expertise for the research communities across all the main science disciplines through collaborative industry & academic partnerships and programmes of education and outreach.         www.ichec.ie

Job Description:

Working with our Oil & Gas industry partners, the job will focus on the project management of various projects in this field and maintenance of current relationships, along with developing new client interactions. These projects focus on optimising and developing new software for our clients and a large part of the role will also be technical in nature, with the successful candidate also holding a senior computational scientist position with active development and overview responsibilities.

Duties:

Working with industry partners, the job will focus on managing the Centre’s Oil & Gas research programme, include but not limited to:

 •          Defining research objectives and carrying out substantive, original and significant research which supports the oil & gas activity of the Centre.
 •          Play a leading role in regional, national/international collaborative research projects. Building relationships with the Irish Oil & Gas industry, research          community and hardware/software vendors.
 •          Make a significant contribution to ICHEC’s Research Income through securing grants, research calls and proposals, and consultancy projects.
 •          Co-ordinate and supervise the work of research staff/ teams, and contribute to the co-supervision and mentoring of post-grads and PhD students.
 •          Disseminate the outcomes of research and consultancy projects, and deliver technical white papers and presentations at international conferences. 

Qualifications:

 • Applicants must have a Ph.D. or equivalent experience (min. 4+ years in the domain of Oil & Gas) in computational science/computer science, or a related discipline. 

Essential Requirements:

 • Demonstrable track record of working in an Oil & Gas R&D environment, with strong software development experience in C/C++, OpenMP & MPI.
 • Evidence of in-depth knowledge of parallel programming and performance analysis at node and cluster levels.
 • Experience & training in leading a team in an Agile/PRINCE2 environment.
 • Candidates should also have excellent communication and organisational skills; be comfortable taking responsibility for decisions; be highly motivated to develop and enhance software; and have strong documentation, oral and interpersonal skills. 

Desirable Requirements:

 • An understanding of the capabilities of accelerator technologies would be a bonus, along with a willingness to adapt to emerging hardware. 

Salary: €52,716 per annum                                  Start date: Position is available from 1st April 2018. 

Continuing Professional Development/Training:  Researchers at NUI Galway are encouraged to avail of a range of training and development opportunities designed to support their personal career development plans.   

Further information on research and working at NUI Galway is available on Research at NUI Galway 

For information on moving to Ireland please see www.euraxess.ie 

Further information about ICHEC is available at www.ichec.ie

Informal enquiries concerning the post may be made to Sufian Al Aswad (sufian@ichec.ie) 

To Apply:  Applications to include a covering letter, CV,and the contact details of three referees should be sent, via e-mail (in word or PDF only) to recruit@ichec.ie        Please put reference number NUIG 046-18 in subject line of e-mail application. 

Closing date for receipt of applications is 4.00 pm on Wednesday 7th March, 2018. 

Interviews are planned for 20th March 2018. 

All positions are recruited in line with Open, Transparent, Merit (OTM) and Competency based recruitment.  

                                                                                                         National University of Ireland, Galway is an equal opportunities employer.

Closing Date: Wednesday, 07 Mar 2018

Application: NUIG 046-18 Lead Researcher - Oil&Gas_ICHEC

Sorry, there are currently no jobs available in the selected category. Please come back later.

View internal jobs in the staff intranet.

Human Resources

Quick facts

The Quadrangle at NUI Galway

NUI Galway Has Over:

 • 18,000 students.
 • 3,000 international students from 115 countries.
 • 2,500 staff members.
 • 120 links with universities across the globe.
 • 90,000 alumni in 107 countries.
 • 170 years experience providing university education.

NUI Galway Is:

 • Irelands's top University for graduate employability with 96% of our graduates employed or in further study within six months of graduating.
 • The largest and oldest university in the west of Ireland.

NUI Galway is world leading for research in:

 • Biomedical Science and Engineering
 • Web Science
 • Human Rights
 • Marine Science, Energy and Environmental Science
 • Applied Social Sciences and Public Policy
  Humanities, in particular literature, Theatre and Irish Studies