Tuesday, 17 October 2017

Bronnadh an Fhómhair in OÉ Gaillimh

Céim Oinigh le bronnadh ar Ollamh ó Ollscoil Villanova Bainfidh os cionn 2,500 mac léinn céim amach in OÉ Gaillimh sna Searmanais Bronnta Céime a bheidh ar bun idir 17-21 Deireadh Fómhair.Bronnfaidh an Ollscoil Céim Oinigh Dhochtúireachta san Litríocht ar an Ollamh Jim Murphy, Stiúrthóir Emeritus an Chláir sa Léann Éireannach in Ollscoil Villanova. Bronnfar Céimeanna, Ard-Dioplómaí agus Máistreachtaí le linn na gcúig lá ar mhic léinn ó Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; ó Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; ó Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí; ó Choláiste na hEolaíochta; agus ó Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh. Déanfar bronnadh ar Jim ar an méid oibre atá déanta aige ag cur béim idirdhisciplíneach chun cinn ar staidéar staire agus cultúir na hÉireann agus Ghael-Mheiriceá araon. Tá clár Villanova ar an gclár fochéime sa Léann Éireannach is sine agus is mó i Stáit Aontaithe Mheiriceá anois.  Sa bhliain 2008, d’ainmnigh an irisleabhar Irish America an tOllamh Murphy ar dhuine den 100 Scoth-Ghael-Mheiriceánach. Bronnadh duais Lindback for Outstanding Teaching air chomh maith. Chuaigh sé ar scor ó Ollscoil Villanova sa bhliain 2010. Ag labhairt dó roimh na searmanais bhronnta, dúirt an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Thar ceann OÉ Gaillimh, déanaim comhghairdeas lenár gcéimithe ar fad agus tá fearadh na fáilte roimh a dtuismitheoirí, a dteaghlaigh agus a gcairde. Tá ríméad orainn aitheantas a thabhairt dá gcuid éachtaí agus guímid gach rath orthu san am atá le teacht.” Bhí searmanais bhliantúla an Ionaid Foghlama agus Forbartha Gairmiúla d'Aosaigh ar siúl Dé Sathairn, an 14 Deireadh Fómhair. Bronnadh dámhachtainí ar níos mó ná 800 mac léinn a chríochnaigh a gcúrsaí teastais, dioplóma agus céime in ionaid éagsúla ar fud na tíre. -Críoch-


News Archive

Tuesday, 17 October 2017

Rinneadh ceiliúradh in OÉ Gaillimh le gairid ar ghrúpa ar leith mac léinn chéad bhliana ag searmanas speisialta an tseachtain seo caite, mar aitheantas ar na pointí arda a ghnóthaigh siad i Scrúdú na hArdteistiméireachta. Mar chuid de shearmanas bliantúil na hOllscoile le Scoláireachtaí Sármhaitheasa a bhronnadh, bronnadh scoláireachtaí ar fiú €1,500 iad ar 56 mac léinn. Bronntar na Scoláireachtaí Sármhaitheasa gach bliain ar mhic léinn atá díreach tosaithe ag freastal ar OÉ Gaillimh agus a fuair 560 pointe, ar a laghad, i Scrúdú na hArdteistiméireachta, seachas mic léinn Leighis. Sa Leigheas, bronnadh deich Scoláireacht bunaithe ar thorthaí na hArdteistiméireachta agus na Tástála Iontrála nua (H-PAT Ireland) araon. Tá na Scoláireachtaí Sármhaitheasa ann chun luach saothair a thabhairt do na daltaí is fearr a n-éiríonn leo san Ardteistiméireacht, agus chun a dtiomantas leanúnach i sárchaighdeán acadúil a spreagadh le linn a dtréimhse in OÉ Gaillimh. D’fhéadfaí go mbeadh scoláireachtaí nó deontais eile ag an té a fhaigheann na scoláireachtaí seo, Scoláireachtaí Iarchéime na hOllscoile, Scoláireachtaí do Mhic Léinn Lánfhásta, Scéim Scoláireachtaí Spóirt na hOllscoile agus scéimeanna a bhaineann go sonrach le coláistí agus iad siúd a n-éiríonn thar barr leo sna scrúduithe Ollscoile san áireamh. Ag labhairt dó roimh bhronnadh na ngradam, bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne: “Is cúis áthais dom na scoláireachtaí seo a bhronnadh ar na daoine sármhaithe seo mar aitheantas ar a gcumas acadúil. Déanann OÉ Gaillimh iarracht i gcónaí tacú le sárchaighdeán acadúil i ngach uile dhisciplín agus é a spreagadh. Tá na Gradaim seo ann le gach mac léinn a spreagadh le lántairbhe a bhaint as a gcumas mar mhic léinn, trí thairseach réalaíoch sárchaighdeáin a leagan amach agus luach saothair a thabhairt do gach mac léinn a bhaineann an leibhéal sin amach. Deis atá ann freisin le haitheantas a thabhairt don tsárobair atá déanta ag a dtuismitheoirí agus ag a múinteoirí.” I mbliana bronnadh na Scoláireachtaí Sármhaitheasa ar scoláirí ó 37 scoil ar fud na hÉireann. Bronnadh scoláireachtaí ar mhic léinn as na contaetha seo a leanas – An Clár, Corcaigh, Dún na nGall, Gaillimh, Ciarraí, Luimneach, An Longfort, Lú, Maigh Eo, Uíbh Fhailí, Tír Eoghain agus An Iarmhí. -Críoch-

Tuesday, 17 October 2017

NUI Galway recently celebrated the success of a select group of first-year students with a special ceremony last week, in recognition of the high points they achieved in the recent Leaving Certificate Examination. As part of the University's annual Excellence Scholarships, 56 students received €1,500 each.   Each year the Excellence Scholarships are given to new entrants at NUI Galway who reached a minimum of 560 points in their Leaving Certificate examination, except in Medicine. For Medical students 10 Scholarships were awarded certificates, based on the combined results in the Leaving Certificate and the new Admissions Test (H-PAT Ireland).   The Excellence Scholarships are designed to recognise and reward Leaving Cert success for the highest-achieving students, and encourage their ongoing commitment to academic excellence during their time at NUI Galway. The awards may be held with any other scholarships or grants, including the University's Postgraduate Scholarships, Mature Student Scholarships, Sports Scholarship Scheme and schemes specific to individual colleges for those who excel in their University exams.   Speaking in advance of the Awards presentation, NUI Galway President Dr Jim Browne, said: “I am delighted to present the scholarships to these outstanding individuals in recognition of their academic talent. NUI Galway constantly strives to support and promote academic excellence across all disciplines. The purpose of these Awards is to encourage each student to develop his/her academic potential to the fullest, by setting a realistic threshold of excellence and rewarding every student who attains that level. It is also a chance to give due credit to their parents and teachers for their important contribution to such success.”   This year Excellence Scholarships were awarded to students from 37 individual schools throughout Ireland. The winners represented 12 counties including Clare, Cork, Donegal, Galway, Kerry, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Offaly, Tyrone, and Westmeath.   -Ends-

Friday, 13 October 2017

NUI Galway MA in Literature and Publishing graduate Catherine Doyle has signed a six-figure deal with Bloomsbury Children’s Books for her novel, The Storm Keeper’s Island. The Storm Keeper’s Island tells the story of Fionn Boyle, who is sent away for the summer to stay with his grandfather on the magical island of Arranmore. His arrival awakens an ancient magic buried deep in the island’s layers – and the adventure that follows sees him face his fears and embrace his destiny as the Storm Keeper’s heir. The novel will be published in the UK and Australia in July 2018, and the US in early 2019. Catherine said: “Having grown up listening to my grandfather’s stories of daring sea rescues and adventures on Arranmore Island, it’s wonderful to be able to write a magical island story that has been inspired by them. This is very much the book of my heart and in Bloomsbury I believe it has found the perfect home.” Dr Rebecca Anne Barr, Director of MA in Literature and Publishing at NUI Galway said: “I’m delighted by the success of our recent graduate, Catherine Doyle. Catherine excelled in her MA degree, where she studied literature, contemporary publishing, and the marketing of YA fiction. As a writer she unites this understanding of the publishing world with her individual creativity, earning her a huge following among young readers around the world. Catherine regularly returns to the MA in Literature and Publishing to give talks to our students on the genre of Young Adult Fiction and the use of social media in publishing. We look forward to celebrating her achievement and to reading many more of Catherine’s books in the future.” Catherine’s writing career launched after she secured a three-book deal for her Young Adult Blood for Blood triology with the same international publisher who discovered JK Rowling, the creator of the Harry Potter series. -Ends-


Events Calendar

Facebook stream