New Arts Degree Programme in Environment & Society, and in Youth & Family Studie

Tuesday, 3 February 2009

(Leagan Gaeilge) In September 2009 a new degree programme with two specialist pathways, one in Environment and Society and one in Youth and Family Studies will be offered by NUI Galway in partnership with St. Angela's College, Sligo. In this three-year degree, the first two years will be taught at St. Angela's and the final year at NUI Galway. In the first year, all students study economics, politics, sociology and ICT, as well as both 'green' environmental and 'youth and family' topics. In the second and third year students specialise in either the environmental or the youth and family studies pathway. According to Professor Chris Curtin, School of Political Science and Sociology, NUI Galway: "The past 20 years have seen an increasing concern for the natural environment. Issues such as pollution, acid rain, damage to the ozone layer, deforestation and climate change have attracted attention in our media. Students choosing the environmental pathway will learn how economic, social and political decision making can be used to deal with such environmental issues. On the youth and family pathway, students will examine the role and functions of family; childhood attachment and adolescent development as well as key issues and policy solutions to contemporary family issues". The benefits of this programme are the small class sizes, energetic teaching and informal, friendly atmosphere of St Angela's College, as well as the larger campus environment of NUI Galway for the third year of the course. In terms of career prospects, either pathway will equip the student with a range of analytical, logical and numerical skills suited to a wide range of employment opportunities – including public administration, social work, education, community and rural development, youth work, consultancy work for private sector firms, journalism, civil service and research organisations. Students will also be able to pursue a wide range of postgraduate programmes. Application for the degree programme can be made through the CAO process. Further information available from: www.stacs.edu.ie
Clár Nua sna Dána dírithe ar an gComhshaol & an tSochaí, agus Staidéar Óige & Teaghlaigh
(View in English) Cuirfidh OÉ Gaillimh i gcomhar le Coláiste San Aingeal, Sligeach tús le clár nua céime i mí Mheán Fómhair 2009, clár a dhíreoidh ar dhá réimse faoi leith – An tSochaí & An Comhshaol agus Staidéar Óige & Teaghlaigh. Cúrsa trí bliana a bheidh ann. Tabharfaidh na mic léinn faoin gcéad dá bhliain den chúrsa i gColáiste San Aingeal agus is in OÉ Gaillimh a bheidh an bhliain deiridh den chúrsa le déanamh. I measc na n-ábhar a bheidh le staidéar ag mic léinn i rith na chéad bhliana beidh eacnamaíocht, polaitíocht, socheolaíocht agus TFC, mar aon le hábhair faoin gcomhshaol, agus an óige agus an teaghlach. Sa dara agus sa tríú bliain díreoidh na mic léinn ar ábhair a bhaineann leis an gcomhshaol nó ar ábhair a bhaineann le staidéar óige agus teaghlaigh. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Ollamh Chris Curtin, Scoil na hEolaíochta Polaitiúla agus na Socheolaíochta, OÉ Gaillimh: "Le scór bliain anuas is léir dúinn go bhfuil níos mó spéise á léiriú sa chomhshaol nádúrtha. Tá aird na meán dírithe ar ghnéithe cosúil le truailliú, báisteach aigéadach, damáiste don chiseal ózóin, dífhoraoisiú agus athrú aeráide. Cuirfear ar a súile do na mic léinn a roghnaíonn staidéar a dhéanamh ar an gcomhshaol conas is féidir tairbhe a bhaint as cinnteoireacht eacnamaíoch, shóisialta agus pholaitiúil le déileáil leis na ceisteanna comhshaoil a thiocfaidh chun cinn amach anseo. Gheobhaidh na mic léinn a roghnaíonn staidéar a dhéanamh ar an óige agus ar an teaghlach deis ról agus feidhmeanna an teaghlaigh a scrúdú; gaolacht na hóige agus forbairt ógánach mar aon le príomhcheisteanna agus réitigh ar na ceisteanna nach mór do theaghlach an lae inniu déileáil leo". I measc bhuntáistí an chláir seo tá ranganna beaga, teagascóirí díograiseacha agus atmaisféar neamhfhoirmiúil, cairdiúil Choláiste San Aingeal, mar aon le taithí ar champas mór OÉ Gaillimh i rith na tríú bliana den chúrsa. Nuair a bheidh an cúrsa seo críochnaithe ag mic léinn beidh idir scileanna anailíseacha, loighciúla agus uimhriúla acu a chuirfidh ar a gcumas leas a bhaint as raon leathan deiseanna fostaíochta sna réimsí seo a leanas – riarachán poiblí, obair shóisialta, oideachas, forbairt pobail agus tuaithe, obair leis an aos óg, obair chomhairliúcháin do ghnólachtaí san earnáil phríobháideach, iriseoireacht, an státseirbhís agus eagraíochtaí taighde. Chomh maith leis sin, ar chríoch an chláir seo beidh deis ag mic léinn tabhairt faoi raon leathan clár iarchéime. Is féidir iarratas a dhéanamh ar an gclár céime seo tríd an CAO.
-críoch-

« Back