Third John McGahern International Seminar Announced

Third John McGahern International Seminar Announced-image

Friday, 22 May 2009

(Leagan Gaeilge) National University of Ireland, Galway (NUI Galway) and Leitrim County Council have announced that the third John McGahern International Seminar will take place from 23-25 July, 2009, to commemorate the work and literary achievements of one of Ireland's best known and internationally respected modern writers. Previous International Seminars were held in County Leitrim in 2007 and 2008 and were each attended by more than 100 participants from Ireland and overseas. This year's inaugural lecture will be given by Professor Kevin Whelan of Notre Dame University. Other speakers will include Professor Liliane Louvel of the University of Poitiers, France, Professor Denis Sampson, Canada, Professor Mike Cronin, Boston College and Irish writer Kevin Barry. As in previous years, the Seminar will include guided visits to John McGahern's home places in Aughawillan, Ballinamore and Mohill, Co. Leitrim and Cootehall, Co. Roscommon. As well as appealing to all lovers of McGahern's own work, the International Seminar will be of interest to literary researchers and to book clubs, to readers of contemporary fiction and modern writing, and to all national and international students of Irish literature and culture. This year's Seminar will also see the launch of the second volume of The John McGahern Yearbook. The Yearbook will include proceedings of the 2008 Seminar as well as a range of new articles by writers and critics. Launching the Seminar, President of NUI Galway, Professor James J. Browne, said: "Through the John McGahern International Seminar and Summer School we at NUI Galway are working to broaden access to literary scholarship and to share the riches of the McGahern archive with the widest possible audience. In holding this valuable archive in the West of Ireland, we feel that the University is holding in trust a treasure for the world of literary scholarship; for the Irish nation and most especially for this region which we have served for more than 160 years. I wish the 2009 McGahern International Summer School and Seminar every success and I welcome the continued partnership of Leitrim County Council in this culturally important endeavour". John McGahern's work is translated into several languages worldwide. His best- known books include The Dark, Amongst Women, That They May Face the Rising Sun and Memoir. During the 2008 Seminar, Gerardo Gambolini, Argentinian poet and translator, who plans to introduce McGahern's Collected Stories in Spanish to a wide Latin-American audience, said of the Leitrim writer: "I see John McGahern as a great writer, not as a great Irish writer. His voice is universal; his undeniably Irish tone and topics are made universal by his talent, not by geography. My dominant experience in translating him was the pleasure of reading day after day over a long time remarkable pictures of the greatness and the abjectness of human soul and flesh, pictures always traversed in the end by compassion, by a joyful or painful form of redemption". In addition to the public Seminar, NUI Galway has organised the second intensive Summer School on John McGahern's work and its contexts which will form part of the University's 26th International Summer School in Irish Studies. The Summer School is designed for advanced level students and researchers who are interested in the writings of John McGahern, his life and times in 20thCentury Ireland. The 2008 Summer School was attended by students from Ireland, Slovakia, the United States and England. Speaking at the launch, Leitrim Arts Officer, Caoimhín Corrigan said: "Leitrim County Council is delighted to see this project develop in its third year, establishing its own rhythm within Ireland s literary calendar. While retaining its central focus on the work of John McGahern, this year's engagement with themes of the heroic - from the local, to the universal - and taking account also the 125th anniversary of the GAA, is a strong expression of the confidence and breadth of vision that Leitrim County Council and NUI Galway share for this important event". The Summer School (25 July – 1 August, 2009) will take place at the County Library, Ballinamore, Co. Leitrim and it is directed by Dr John Kenny, John McGahern Lecturer in Creative Writing at NUI Galway. Lecturers at the Summer School will include Professor Denis Sampson, author of Outstaring Nature's Eye: The Fiction of John McGahern; Ms Belinda McKeon of Columbia University, New York; Dr Frank Shovlin of the Institute of Irish Studies, Liverpool; Dr James Whyte, author of History, Myth, and Ritual in the Fiction of John McGahern; and the writers Mike McCormack and Brian Leyden. For further details on The John McGahern International Seminar and Summer School contact 091-495442 or visit www.nuigalway.ie/iss Tríú Seimineár Idirnáisiúnta John McGahern Fógartha (View in English) Tá tríú Seimineár Idirnáisiúnta John McGahern, 23-25 Iúil 2009, fógartha ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus ag Comhairle Contae Liatroma, chun ceiliúradh a dhéanamh ar obair agus ar shaothar liteartha an údair cháiliúil seo atá ar dhuine de na scríbhneoirí comhaimseartha Éireannacha is mó a bhfuil meas idirnáisiúnta air. Bhí na Seimineáir Idirnáisiúnta roimhe seo in 2007 agus 2008 ar siúl i gCo. Liatroma agus d'fhreastail os cionn 100 duine orthu as Éirinn agus as níos faide i gcéin. Tabharfaidh an tOllamh Kevin Whelan as Ollscoil Notre Dame céad léacht na bliana seo. I measc na gcainteoirí eile beidh an tOllamh Liliane Louvel as Ollscoil Poitiers, sa Fhrainc, an tOllamh Denis Sampson, Ceanada, an tOllamh Mike Cronin, Boston College agus an scríbhneoir Éireannach Kevin Barry. Arís i mbliana, beidh turais threoraithe ar fáil chuig áit chónaithe John McGahern in Achadh an Mhuilin, Béal an Átha Móir agus Maothail, Co. Liatroma agus Uachtar Tíre, Co. Ros Comáin. Ar ndóigh, cuirfidh daoine a dtaitníonn saothar McGahern leo suim sa Seimineár Idirnáisiúnta seo, ach chomh maith leo sin, cuirfidh taighdeoirí litríochta agus clubanna leabhar an-suim ann chomh maith le daoine a léann ficsean comhaimseartha agus nuascríbhneoireacht agus mic léinn náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhfuil suim acu i litríocht agus i gcultúr an hÉireann. Seolfar an dara himleabhar de The John McGahern Yearbook ag Seimineár na bliana seo. Beidh cur síos sa Yearbook ar imeachtaí Sheimineár 2008 chomh maith le hailt nua le scríbhneoirí agus léirmheastóirí. Ag seoladh an tSeimineáir, dúirt an Dr James J. Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: "In OÉ Gaillimh, is mian linn scoláireacht litríochta a mhéadú agus cartlann McGahern a roinnt leis an lucht léitheoireachta is fairsinge trí Sheimineár Idirnáisiúnta agus Scoil Samhraidh John McGahern. Agus an chartlann luachmhar seo á coimeád in Iarthar na hÉireann, tá an Ollscoil ag coimeád taisce don scoláireacht litríochta; don tír agus, go speisialta, don réigiún seo a bhfuil an Ollscoil seo ag freastal air le breis agus 160 bliain. Guím gach rath ar Scoil Samhraidh agus Seimineár Idirnáisiúnta McGahern 2009 agus fáiltím roimh chomhpháirtíocht Chomhairle Contae Liatroma sa tionscnamh tábhachtach cultúir seo". Tá saothar John McGahern aistrithe go teangacha éagsúla ar fud an domhain. Is iad na leabhair is cáiliúla a scríobh sé The Dark, Amongst Women, That They May Face the Rising Sun agus Memoir. I rith Sheimineár 2008, dúirt Gerardo Gambolini, file agus aistritheoir ón Airgintín, a bhfuil sé i gceist aige Collected Stories McGahern a aistriú go Spáinnis do lucht léitheoireachta Mheiriceá Laidinigh, agus é ag trácht ar an scríbhneoir as Liatroim, dúirt sé: "Feicim John McGahern mar shárscríbhneoir, ní mar shárscríbhneoir Éireannach. Is guth uilíoch atá aige; tá an bua aige tuin agus topaicí uilíocha a chruthú cé gur léir gur tuin agus topaicí Éireannacha iad gan dabht. I mo thaithí ag aistriú a shaothair bhí an t-ádh orm lá i ndiaidh lae a chaitheamh ar feadh achar fada ama ag léamh agus ag samhlú an méid a scríobh McGahern". Chomh maith leis an Seimineár poiblí, tá an dara Scoil Samhraidh ina ndéanfar dianstaidéar ar shaothar McGahern agus a chomhthéacsanna á heagrú in OÉ Gaillimh mar chuid de 26ú Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta na hOllscoile sa Léann Éireannach. Is ann don Scoil Samhraidh do mhic léinn agus do thaighdeoirí ardleibhéil a bhfuil suim acu i saothar John McGahern, agus a shaol in Éirinn san 20ú hAois. D'fhreastail mic léinn as Éirinn, an tSlóvaic, Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Sasana ar Scoil Samhraidh 2008. Ag labhairt ag an seoladh, dúirt Oifigeach Ealaíon Liatroma, Caoimhín Corrigan: "Tá an-áthas orainn i gComhairle Contae Liatroma go bhfuil an tionscadal seo á reáchtáil don tríú bliain as a chéile, agus é go mór chun tosaigh i bhféilire litríochta na hÉireann. Cé go bhfuil an bhéim is mó ar shaothar John McGahern, léiríonn téama gaisce na bliana seo – gaiscí áitiúla agus gaiscí uilíocha – agus CLG ag ceiliúradh 125 bliain, an mhuinín agus an fhís atá ag Comhairle Contae Liatroma agus ag OÉ Gaillimh don ócáid thábhachtach seo". Beidh an Scoil Samhraidh (25 Iúil – 1 Lúnasa 2009) ar siúl i Leabharlann an Chontae, Baile an Átha Móir, Co. Liatroma faoi stiúir an Dr John Kenny, Léachtóir John McGahern le Scríbhneoireacht Chruthaitheach in OÉ Gaillimh. I measc léachtóirí na Scoile beidh an tOllamh Denis Sampson, údar Outstaring Nature's Eye: The Fiction of John McGahern; Belinda McKeon as Columbia University, Nua-Eabhrac; an Dr Frank Shovlin as an Institute of Irish Studies, Learpholl; an Dr James Whyte, údar History, Myth, and Ritual in the Fiction of John McGahern; agus na scríbhneoirí Mike McCormack agus Brian Leyden. Tá eolas breise ar Sheimineár Idirináisiúnta agus Scoil Samhraidh John McGahern le fáil ach glaoch ar 091-495442 nó dul chuig www.nuigalway.ie/iss -Críoch-

>> Read full story about Third John McGahern International Seminar Announced

NUI Galway Research into Diabetes and Pregnancy Enters Final Phase

NUI Galway Research into Diabetes and Pregnancy Enters Final Phase-image

Friday, 22 May 2009

A study at NUI Galway into diabetes among pregnant Irish women has entered its final phase with further funding from the Health Research Board. Diabetes is the most prevalent chronic medical condition among pregnant women, with international estimates that it occurs in 2-9% of all pregnancies. The research at NUI Galway is the first prospective study to look at the prevalence and effects of diabetes among pregnant women in Ireland, working with over 10,000 women. The Atlantic Diabetes in Pregnancy (Atlantic Dip) research programme has been underway for three years and this further funding will support two final years of research. The study is led by Professor Fidelma Dunne, Head of the School of Medicine at NUI Galway, and also Consultant Endocrinologist with Galway University Hospitals. According to Professor Dunne: "Diabetes can be a serious problem for pregnant women. The outcomes for the mother and infant are less satisfactory when compared with the non-diabetic population. There is an increase in the risk of congenital malformations, stillbirths and neonatal deaths in the offspring. In addition these babies may require care in a neonatal unit because of respiratory and other problems. For the mother there is an increase in the risk of blood pressure and pre-eclampsia and they are more likely to be delivered by caesarian section". Professor Dunne added: "Babies from mothers with diabetes are at increased risk of weighing greater than 4 kg at birth. This in itself increases the risk of obesity and diabetes in their adult lives. Among women who already had diabetes before pregnancy, the study has found that women are poorly prepared for pregnancy with only 28% receiving pre-pregnancy care, 43% having folic acid and 29% achieving good sugar control levels". In addition to what is commonly known as type one and two diabetes, pregnant women can also develop Gestational Diabetes Mellitus (GDM), diabetes occurring after 20 weeks of pregnancy. GDM is also associated with increased risks for the mother and her infant in the current pregnancy. It is associated with a very high life time risk of type two diabetes in the mother. Working with over 10,000 women along the Irish Atlantic seaboard, the Atlantic Diabetes in Pregnancy (Atlantic Dip) research programme has offered screening for GDM to all pregnant women to establish how many developed Gestational Diabetes (GDM) and its less severe form of impaired glucose tolerance (IGT). Of the 4,000 women tested, 130 (3.3%) had GDM and 328 (8%) had IGT. In addition, 50% of the cohort had a body mass index (BMI) in the overweight and obese categories. Professor Dunne says the data generated to date would suggest that universal screening for GDM and IGT should be offered to all pregnant women in Ireland: "Considering the high prevalence of GDM and IGT in the Irish population, a national screening programme should be considered. This would allow the identification of an 'at risk' population where intervention is likely to impact on the health of the infant from the pregnancy in addition to the future health of the mother and offspring". Professor Dunne and her team have also examined the impact of obesity alone on the outcome of pregnancy in 1,441 women in whom all forms of diabetes was excluded. They showed that obesity was an independent risk factor for higher rates of caesarian section, blood pressure, miscarriage, and babies weighing more than 4kg at birth. Professor Dunne says: "Obesity in women of reproductive age is thus a public health concern and requires intervention. Maternal obesity with or without diabetes will impact on the health of future generations". The next two years of this study will build on existing data and will provide greater insight into the prevalence and consequences of GDM and IGT in the Irish population. In particular it will examine the risk of persistent diabetes following GDM and IGT and the factors that increase this risk. Through collaborative work with UK-based Peninsula Medical School the project will explore the genetics behind GDM. There are also plans to develop and test an intervention programme for pre-pregnancy care for women with diabetes to see if the rates of stillbirth neonatal death and congenital malformation rates can be reduced. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Research into Diabetes and Pregnancy Enters Final Phase

Mic Léinn Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge chun Taispeántas a léiriú ag Rás Ai

Mic Léinn Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge chun Taispeántas a léiriú ag Rás Ai-image

Thursday, 21 May 2009

(View in English) Is cúis áthais do mhic léinn an Dioplóma sna Dána (Cóiriú agus Stáitsiú an Cheoil Thraidisiúnta), OÉ Gaillimh cuireadh a fháil ó eagraithe Rás Aigéin Volvo na Gaillimhe chuig Lá na Gaeilge agus dul ar an ardán ar Ché an Bhreathnaigh an 1 Meitheamh 2009 ó 4i.n.-7i.n. Ag tagairt don chuireadh seo, dúirt an Dr Charlie Lennon, Stiúrthóir Ceoil an chúrsa gur: "Iontach an dul chun cinn atá déanta ag na mic léinn ildánacha seo le bliain anuas agus is iontach an deis atá ann dóibh a gcuid scileanna mar ealaíontóirí sa cheol traidisiúnta a chur os comhair an phobail idirnáisiúnta a bheas i láthair ag an ócáid idirnáisiúnta seo. Is cúis bróid dúinn bheith ag obair leo i gcaitheamh na bliana. Cúis mórtais dúinn go mbeidh muid ag casadh ag an ócáid idirnáisiúnta seo". Beidh blaiseadh den obair atá déanta ag na mic léinn lenár dteagascóirí i gcaitheamh na bliana ó mhí Mheán Fómhair seo caite idir chóiriú, chumadóireacht, chartlannaíocht, stáitsiú agus léiriú an Cheoil Thraidisiúnta á léiriú ag an ócáid. Ar ndóigh ní hé seo an chéad uair don ghrúpa seo a bheith ar an ardán. Bhí ceolchoirm mhór na bliana Tonnta acu an mhí seo caite áit a léirigh siad ceol nuachumtha leis an Dr Charlie Lennon agus le deireanas, d'oscail siad Éigse an Spidéil i bpáirt leis an nGaelacadamh. D'eagraigh siad Ceolchoirm na Nollag faoi stiúir Dhiarmuid De Faoite i Seanscoil Shailearna. Ina theannta sin, ghlac siad páirt i gceolchoirm lóin ar an gCeathrú Rua eagraithe ag Subhóró, Cumann Ceoil na Ceathrún Rua. Tá an cúrsa seo á reáchtáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh i gcomhar le Stiúideo Cuan Teo. ar bhonn lánaimseartha thar bhliain amháin agus tá an cúrsa feiliúnach do cheoltóirí, do dhamhsóirí agus d'amhránaithe ar mhaith leo a gcuid scileanna a fhorbairt sna réimsí seo a leanas: teoiric an cheoil, stair an cheoil agus stáitsiú agus léiriú an cheoil thraidisiúnta. Tuilleadh eolais faoin gcúrsa ar fáil ag www.acadamh.ie NUI Galway students to perform in outdoor concert during the Galway Volvo Ocean Race Festival (Leagan Gaeilge) Students from NUI Galway's Diploma in the Arranging and Staging of Traditional Irish Music (Dioplóma sna Dána: Cóiriú agus Stáitsiú an Cheoil Thraidisiúnta) are delighted and honoured to have been chosen to perform at the Galway Volvo Ocean Race Festival during 'Lá na Gaeilge' and will take to the stage on the Breathnach Quay between 4pm and 7pm on 01 June. The Musical Director of the diploma programme and renowned fiddle player Dr Charlie Lennon, said: "Over the past year, these eleven multi-skilled musicians have come on musically by leaps and bounds both individually and as a group and this invitation to play to an international audience at such a prestigious event has presented them with an ideal opportunity to showcase their talents. We are very proud of their achievements to date and are honoured to have been invited to play at this high profile cultural event". The students will perform a selection of pieces they have worked on since the start of the programme last September. During the year they undertook a wide range of subjects from music arrangement and composition, archiving, sound, to the staging and production of Traditional Irish Music. This is not the first time that the group have performed together publicly. Only last month their aptly titled show 'Tonnta' was on stage in Connemara where they performed both well known and newly composed and arranged music and songs on the theme of the sea under the direction of Dr Charlie Lennon. They were also invited to open the annual 'Éigse an Spidéal' Festival in partnership with the Gaelacadamh. At Christmas, under the direction of Diarmuid de Faoite they played to packed houses with their Christmas Concert in Seanscoil Shailearna, Inverin, Co. Galway and performed a lunchtime concert in Carraroe on the invitation of Subhóró, Cumann Ceoil na Ceathrún Rua. This diploma programme is offered by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway in partnership with Stiúideo Cuan Teo. on a full-time one-year basis and through the medium of Irish. The course is suitable for musicians, dancers and singers who wish to further develop their skills in the following areas: Music Theory, the History of Traditional Music and the Staging and Production of Traditional Music. For further information log on to www.acadamh.ie -ends-

>> Read full story about Mic Léinn Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge chun Taispeántas a léiriú ag Rás Ai

Living Scenes - Celebrating Ten Years of Intergenerational Learning

Living Scenes - Celebrating Ten Years of Intergenerational Learning-image

Wednesday, 20 May 2009

A groundbreaking educational programme, which brings teenagers and retirees together in the classroom, celebrated 10 years of success last night. Originating from NUI Galway's Adult and Continuing Education Office, 'Living Scenes' is an intergenerational programme of learning involving Transition Year students and local retired adults. It is the pioneering programme of its kind in Ireland and Europe, possibly even worldwide. Through weekly art, music, drama and creative writing workshops, Living Scenes allows teenagers and older adults to learn together, share experiences and build bonds of mutual respect and understanding. A strong emphasis is placed on the holistic development of the participants, promoting equality, personal development and confidence building in both the younger and older adults. The innovative programme was first piloted in Galway City's Presentation Secondary School in 1999, and quickly became established in as part of its Transition Year. Living Scenes has since developed and expanded through partnerships between NUI Galway and five further secondary schools: Calasanctius College, Oranmore, Co. Galway; Millstreet Community School, Millstreet, Co. Cork; St Flannan's College, Ennis, Co. Clare; St Joseph's Secondary School, Charlestown, Co. Mayo; and St Joseph's Secondary School, Tulla, Co. Clare. A major entertainment production was staged in the Ardilaun Hotel last night involving all of the current participants in Living Scenes, representing the six schools. Clíona Ní Néill, Principal of Presentation Secondary School, Galway, praised the programme: "Living Scenes is a highly valued project in Presentation Secondary School. It has taught young people to value an older generation, and conversely it has given the older generation a new and positive lens to understand and enjoy teenagers. Students have benefited hugely in the areas of personal development, communication and confidence building skills. It has enriched our students understanding of life, given them a broader perspective, and it has created a sense of community in the school. We are delighted as a staff and as a school to be associated and involved with NUI Galway in this programme". In the course of its ten year history, the programme has been instrumental in cultivating a strong relationship between the University and schools, older and younger adults, and has a key objective of promoting the school as a focal point for community regeneration. NUI Galway's Dr Mary Surlis is the Living Scenes Programme Director, and the has been involved since its inception: "At a time when there is a serious erosion of social fabric evident in Irish society, Living Scenes aims to respond to the growing need for communication and trust in both the school and in the local community. What we are trying to do is to regenerate relationships both in schools and communities and, perhaps more importantly, between our older and our younger generations". Extensive research has been carried out by Dr Surlis on Living Scenes to evaluate the project in a developmental curricular capacity and to identify its contribution in an overall educational context. Dr Surlis says: "The findings of this research have implications for policy makers, as well as school and community groups interested in initiating change in a curricular and social context". President of NUI Galway, Dr James J. Browne: "NUI Galway is committed to a strong ethos of civic engagement. We develop this by fostering a sense of social responsibility and citizenship amongst students and by working to share the knowledge resources of the University with the wider community. The Living Scenes programme of intergenerational learning is the embodiment of that ethos – reaching from the University into the heart of the community to work with schools and with older people. As President, I am proud of the unique and pioneering work which NUI Galway has led, through Living Scenes, in building social cohesion in Ireland". -ends-

>> Read full story about Living Scenes - Celebrating Ten Years of Intergenerational Learning

New Research to Look at Young Carers in Ireland

New Research to Look at Young Carers in Ireland-image

Tuesday, 19 May 2009

A nation-wide research study into young carers in Ireland has begun at NUI Galway's Child and Family Research Centre. The research will look at the impact that providing care to a family member has upon a young person's life and will explore ways of better supporting these young carers. The study has been commissioned by the Office of the Minister for Children and Youth Affairs. NUI Galway researchers involved in the study are trying to identify children and young people, aged 5-17, who provide care to a family member in the home, perhaps due to disability or illness. The research team has already begun to interview young carers about their experiences and hope to identify more who would be willing to take part in the study. All information will be treated confidentially according to strict ethical guidelines and interviews should take no more than an hour to complete at a venue to suit the young person. According to Dr Allyn Fives, a member of the research team at NUI Galway: "We don't have accurate data on just how many young people care for a member of their family. While the most recent census tells us that approximately 3,000 young people between the ages of 15 and 17 are carers, it does not give a figure for the many young people below that age group. Also, very little is known about their day to day experiences, or the kinds of help and assistance that would benefit them. This is partly because not many studies have focused on the experiences of young carers in Ireland, and also because there is a wide variety of caring situations and experiences". Dr Fives added: "Young carers are asked to do different kinds of tasks and they have different levels of responsibility. Their caring has different impacts on other parts of their lives, including school work, sports and other recreational activities, and their friendships and family life. These young people contribute so much to their families that we hope this research will show us how they themselves can be supported in their vital role". Those interested in getting in touch with researchers at the NUI Galway Child and Family Research Centre can call Dr Fives on 091 495732 or email allyn.fives@nuigalway.ie -ends-

>> Read full story about New Research to Look at Young Carers in Ireland

The Making of Galway Bay – A Tale of Earthquakes, Tsunami, Great Storms and Clim

The Making of Galway Bay – A Tale of Earthquakes, Tsunami, Great Storms and Clim-image

Monday, 18 May 2009

To celebrate the arrival of the Volvo Ocean Race in Galway a free public talk entitled 'The Making of Galway Bay' will be held at 6pm on Monday, 25 May, in the Cairnes Lecture Theatre, Arts/Science Concourse, NUI Galway. Delivering the lecture will be Professor Mike Williams, Head of Earth and Ocean Sciences at NUI Galway, who has spent many years researching the natural history of Galway Bay and the Aran Islands. According to Professor Williams, "The talk will be a tale of earthquakes, tsunami, great storms and climate change that have, over thousands of years, shaped Galway Bay into what it is today. While Galway Bay has been romanticised in song, natural forces have been far from loving. In 1755, the Lisbon earthquake triggered a tsunami which swept up the Bay, damaging the Spanish Arch and drowning many citizens. Our brave city, perched on the Atlantic coast, also took the brunt of the one of the biggest storms Europe has ever known in 1839. It was referred to at the time, in understated fashion, as 'the night of the big wind'. Much of the Professor's work centres on identifying the sedimentary fingerprints of tsunami and extreme storm waves along Ireland's cliff faces. He comments: "Ridges preserved on the cliffs of the Aran Islands and Co. Clare are up to 50 metres above sea level, and offer a perfect natural laboratory in which to study the natural history of Galway Bay". Professor Williams has published papers on wave, climate, and coastal erosion. During his talk he will outline some recent discoveries on the history of Galway Bay, which stretches back over 15,000 years. As the talk is being held on Africa Day of the Volvo Ocean Race, it is also supporting Zikomo Ireland, a Galway-based African charity group. -ends-

>> Read full story about The Making of Galway Bay – A Tale of Earthquakes, Tsunami, Great Storms and Clim

NUI Galway to Mark 'Say No to Ageism Week'

NUI Galway to Mark 'Say No to Ageism Week'-image

Monday, 18 May 2009

The Irish Centre for Social Gerontology (ICSG) is organising two free public events to mark 'Say No to Ageism Week', 18-22 May. The ICSG is Ireland's first multi-disciplinary research centre dedicated to the study of the economic and social aspects of ageing in Ireland. Ageism is a set of attitudes and practices that are based on stereotyped, usually negative, assumptions about older people. For example, older people may be assumed to be inflexible in their attitudes, uninterested in their work, physically and/or mentally incapable, unattractive or sexually inactive simply because of their age. These attitudes may be held by key individuals such as employers, managers and service-providers. They may simply be practices that develop over time as opposed to being a deliberate attempt to discriminate. Professor Eamon O'Shea, Director of the ICSG at NUI Galway, says: "Ageism makes no sense economically, culturally or socially. Let's challenge and defeat it so that all citizens can reach their economic and social potential no matter what their age". In terms of employment practices, ageism can mean that older people are not seen as serious contenders for promotion, leading to age discrimination. The idea that people are 'too old to be promoted' at 50, 45 or even 40 is prevalent in some large organisations. Áine Ní Léime is a researcher with the ICSG at NUI Galway, and comments: "There is increasing evidence that ageism exists in Irish society. Ageism was the most common ground for complaint to the Equality Authority, under the Employment Equality Acts, in 2007. The events planned for "Say No to Ageism Week" are designed to highlight awareness of and discussion about attitudes to older people in Ireland, with a view to ultimately helping to combat ageism in Irish society". On Tuesday, 19 May, a seminar in NUI Galway's Moore Institute at 1pm entitled 'An Age-friendly Society in a time of Recession' will feature Niall Crowley, former CEO of the Equality Authority. All are welcome to come along. In the same venue, on 21 May at 11am, a three-hour AgeWise workshop run by trainers from Age & Opportunity will take place. This participatory workshop aims to provide information on older people and ageing in Ireland and to challenge myths and stereotypes. The workshop will enable participants to understand the personal, cultural and structural effects of ageism. It will also serve to identify instances of discrimination against older people and help devise strategies to counter discrimination in their workplace or community. The workshop is organised by the ICSG and the Equality Office at NUI Galway, to register for this free event, please contact NUI Galway's Brenda Fallon by e-mail at brenda.fallon@nuigalway.ie -ends-

>> Read full story about NUI Galway to Mark 'Say No to Ageism Week'

Highest Honour for NUI Galway Academic Admitted to the Royal Irish Academy

Highest Honour for NUI Galway Academic Admitted to the Royal Irish Academy -image

Monday, 18 May 2009

(Leagan Gaeilge) Today (15 May 2009), Dr Nollaig Ó Muraíle of NUI Galway, will be admitted as a Member of the Royal Irish Academy (RIA) in a special ceremony in Dublin. Election to the Royal Irish Academy is the highest honour available to a scholar working on the island of Ireland. Nollaig Ó Muraíle is Senior Lecturer in the School of Irish at NUI Galway. He has made a unique contribution to the study of Irish genealogies through his edition and translation of Leabhar Mór na nGenealach or "The Great Book of Irish Genealogies", which has been described as one of the most unique contributions to Irish history ever. Professor Nicholas Canny, President of the Royal Irish Academy, said: "The Academy s new members are amongst a small group of academics in Ireland that set the international hallmark of excellence in their fields of study". Professor Canny is former Vice President for Research at NUI Galway (2005-2008). Dr Noel Dorr was also admitted as a Member of the RIA today. Dr Dorr is Chair of the NUI Galway Governing Authority and former Secretary General of the Department of Foreign Affairs (1987-1995). He received an honorary doctorate from NUI Galway in 2001. Interestingly, both Dr Ó Muraíle and Dr Dorr are former pupils of St Nathy's College, Co Roscommon. The criterion for election to membership is a significant contribution to scholarly or scientific research as shown in the candidate's published academic work. Membership of the Academy, which is by peer nomination and election, is limited to those scientists and scholars normally resident in Ireland. About the Royal Irish Academy The Royal Irish Academy is an all-Ireland, independent, academic body that promotes study and excellence in the sciences, humanities and social sciences. It is the principal learned society in Ireland. For 224 years membership of the Royal Irish Academy has been keenly competed for, as it is the highest academic honour in Ireland and a public recognition of academic achievement. There are now over 420 Members of the Academy, in disciplines from the sciences, humanities and social sciences. Those elected are entitled to use the designation MRIA after their name. Among the membership of the Academy are many of Ireland s leading scholars, the best known of whom include: Professor Seamus Heaney, Nobel Laureate; Professor Patrick Cunningham, geneticist and the government s Chief Scientific Adviser; Professor Frances Ruane, economist; Dr Garret FitzGerald, economist and former Taoiseach; and Dr Peter Harbison, archaeologist. The Academy has also more than 60 distinguished Honorary Members, who in the past have included J.W. Von Goethe, Maria Edgeworth, Albert Einstein and Max Born. Today the Honorary Members include Nobel Laureates, Murray Gell-Mann, Steven Weinberg and Sir Andrew Huxley. Further information can be found on www.ria.ie Comhalta Foirne OÉ Gaillimh ina Bhall Nua d'Acadamh Ríoga na hÉireann (View in English) Inniu (15 Bealtaine 2009) ag searmanas speisialta i mBaile Átha Cliath glacfar leis an Dr Nollaig Ó Muraíle ó OÉ Gaillimh mar Bhall d'Acadamh Ríoga na hÉireann (RIA). Is é seo an onóir acadúil is mó is féidir a bhronnadh ar scoláire atá i mbun oibre ar oileán na hÉireann. Tá Nollaig Ó Muraíle ag obair mar Léachtóir Sinsearach i Scoil na Gaeilge in OÉ Gaillimh. Chuir saothar an Dr Ó Muraíle Leabhar Mór na nGenealach go mór lenár dtuiscint ar ghinealas na hÉireann agus go deimhin deirtear go bhfuil an leabhar áirithe seo ar cheann de na saothair is tábhachtaí a foilsíodh riamh i stair na hÉireann. Ba é an Dr Ó Muraíle a chuir an saothar in eagar agus a rinne an t-aistriúchán. Dúirt an tOllamh Nicholas Canny, Uachtarán Acadamh Ríoga na hÉireann: "Áirítear baill nua an Acadaimh i measc grúpa beag acadóirí atá ag obair in Éirinn, daoine a bhfuil ag éirí leo saothar ar ardchaighdeán a sholáthar ina réimsí léinn féin". Bhí an tOllamh Canny ag obair mar Leas-Uachtarán um Thaighde in OÉ Gaillimh idir 2005-2008. Glacadh leis an Dr Noel Dorr mar bhall d'Acadamh Ríoga na hÉireann inniu freisin. Is é an Dr Dorr Cathaoirleach Údarás na hOllscoile in OÉ Gaillimh agus chaith sé na blianta idir 1987-1995 ag obair mar Ard-Rúnaí sa Roinn Gnóthaí Eachtracha. Bhronn OÉ Gaillimh dochtúireacht oinigh air in 2001. Spéisiúil go leor, is iarscoláirí de chuid Choláiste Nathaí i gCo. Ros Comáin an Dr Ó Muraíle agus an Dr Dorr. Roghnaítear baill d'Acadamh Ríoga na hÉireann bunaithe ar shaothar scolártha nó ar thaighde eolaíoch a léirítear in obair acadúil foilsithe an iarrthóra. Eolaithe agus scoláirí a bhfuil cónaí orthu in Éirinn a bhíonn ina mbaill den Acadamh, agus is bunaithe ar ainmniúchán ó phiaraí agus toghchán a roghnaítear baill nua d'Acadamh Ríoga na hÉireann. Acadamh Ríoga na hÉireann Comhlacht neamhspleách, acadúil, uile-Éireann é Acadamh Ríoga na hÉireann a bhfuil sé mar aidhm leis staidéar agus ardchaighdeán a chothú sna heolaíochtaí, sna daonnachtaí agus sna heolaíochtaí sóisialta. Is é Acadamh Ríoga na hÉireann príomhchumann léannta na hÉireann. Le 224 bliain anuas tá iomaíocht ghéar ann le ballraíocht a bhaint amach in Acadamh Ríoga na hÉireann, agus is ionann ballraíocht san Acadamh agus an onóir acadúil is airde is féidir a fháil in Éirinn mar aon le haitheantas poiblí ar éachtaí acadúla. Tá breis is 420 Ball ag Acadamh Ríoga na hÉireann anois, scoláirí a bhfuil a gcuid taighde dírithe ar na heolaíochtaí, ar na daonnachtaí nó ar na heolaíochtaí sóisialta. Tá cead ag baill thofa Acadamh Ríoga na hÉireann 'MRIA' a scríobh i ndiaidh a n-ainm. Áirítear go leor de scoláirí mór le rá na hÉireann i measc bhaill Acadamh Ríoga na hÉireann, An tOllamh Seamus Heaney, Buaiteoir Duais Nobel; An tOllamh Patrick Cunningham, géineolaí agus Príomhchomhairleoir Eolaíochta an Rialtais; An tOllamh Frances Ruane, eacnamaí; An Dr Garret FitzGerald, eacnamaí agus iar-Thaoiseach; agus an Dr Peter Harbison, seandálaí, ina measc. Tá breis is 60 Comhalta Oinigh ag an Acadamh, J.W. Von Goethe, Maria Edgeworth, Albert Einstein agus Max Born ina measc in imeacht na mblianta. I measc na gComhaltaí Oinigh reatha tá Buaiteoirí Duais Nobel Murray Gell-Mann, Steven Weinberg agus Sir Andrew Huxley. Tá tuilleadh eolais le fáil ag www.ria.ie -Críoch-

>> Read full story about Highest Honour for NUI Galway Academic Admitted to the Royal Irish Academy

Tánaiste Announces BioSpark to Create 180 New Green Jobs

Tánaiste Announces BioSpark to Create 180 New Green Jobs-image

Friday, 15 May 2009

The Energy Research Centre at NUI Galway to Support New Product Development BioSpark, the newly-formed joint venture between Imperative Energy Ltd and Sustainable BioPolymers Ltd, is today announcing its intention to invest €40 million in the development of a next generation bio-processing research, innovation and manufacturing centre at Claremorris, County Mayo, which will create 180 new high value jobs within the local and regional economy with the realistic potential to grow to 300 jobs within three years. The BioSpark development, which is to be located at a 22-acre site close to the town of Claremorris, will incorporate the following elements: 20,000 tonne per annum bio-processing facility, utilising next generation technologies and techniques for the conversion of organic material such as straw and wood biomass into multiple high value bio-based products such as ethanol, lactic acid, lignin, methane and hydrogen state-of-the-art laboratory facilities for bio-processing research and innovation 60,000 tonne per annum wood pellet production facility, which will be the largest and most advanced on the island of Ireland 20MWth/5MWe CHP plant which will be fired on biomass and connected to the national grid via a sub-station in close proximity to the site 17 commercial units to house a cluster of related business ventures. The co-location of all of these elements is specifically designed to extract the maximum value from locally produced biomass in a model that is completely sustainable from both an environmental and an economic point of view. The biomass is used to produce industrial bulk and speciality bio-based compounds, which today are predominantly derived from the refining of oil, and which form essential inputs for a wide range of major global industries from pharmaceuticals to paints and plastics. At the same time, the biomass is also used to generate large quantities of renewable heat and power, making the whole facility not only completely self-sufficient in terms of its energy use, but also providing enough green energy to support district heating and cooling systems for the Claremorris area. Making the announcement The Tánaiste and Minister for Enterprise, Trade and Employment, Mary Coughlan T.D., said: The impact of 180 high level jobs in County Mayo cannot be over emphasised. Certainly the construction jobs during the building phase will be a boost to the local economy; however, it is the sustainable jobs of the ultimate workforce that will be a real driver to the local and regional economy." "The BioSpark project is not just impressive at a County Mayo level, this is a project that will impress on an international scale and sends a strong message that the conditions are right for new businesses to setup in Ireland. Bioprocessing has been talked about for some time but this is the first real manifestation of a commercial scale facility with such a strong focus on innovation and R&D", the Tánaiste added. The total development will cost €40m and will be constructed over the next two years, subject to planning approval. The regional and national impact of the development will be: 120 jobs during construction 80 full-time positions post-construction – mostly high skilled, engineering roles engaged in R&D, manufacturing and operations management 100 upstream jobs in harvesting, transportation and supply chain management a further potential 120 high value jobs at the BioSpark Claremorris centre within three years of its completion, as new business ventures are spun off €18m yearly spend on locally sourced goods and services significant Intellectual Property (IP) relating to process enhancements as well as new product developments, which will be primarily coordinated through the Energy Research Centre at NUI Galway significant displacement of imported fossil fuels and fossil fuel derived products ready availability of green energy to the Claremorris area to support further inward investment in commercial, industrial and residential developments, similar to well-established district heating schemes in countries like Sweden and Finland. Professor Vincent O'Flaherty is Director of the Energy Research Centre at NUI Galway and says there are many future returns to be had from today's announcement: "Ireland's geographical location, our natural resources and our existing research base put us in a very strong position to take full advantage of the emerging green knowledge economy. This project is world-class and the ideal platform for Ireland to develop high-tech solutions for the global sustainable energy market. Our research centre's multi-disciplinary team looks forward to working with BioSpark to maximize its R&D potential". Bio-processing builds on one of Ireland's natural competitive advantages – our ability to grow biomass quicker and more productively than anywhere else in Europe – and BioSpark is designed to maximise the value that be gained from that fact. The BioSpark development at Claremorris is the first of a number of similar facilities that the promoters of the project – Imperative Energy Ltd and Sustainable Biopolymers Ltd - are planning to replicate across Ireland, the UK and North America. -ends-

>> Read full story about Tánaiste Announces BioSpark to Create 180 New Green Jobs

NUI Galway Students Win Prestigious National Logistics and Transport Awards

NUI Galway Students Win Prestigious National Logistics and Transport Awards-image

Tuesday, 12 May 2009

Four NUI Galway students have managed to secure all of this year's Chartered Institute of Logistics & Transport national awards. The national awards are presented to the originators of the most innovative ideas which could make the most significant contribution to some aspect of the transport industry in Ireland. The winners were announced at a special ceremony at NUI Galway and presented by Senator Rónán Mullen. The winners announced were: · Natasha O'Farrell from Letterkenny, Co. Donegal, winner of the Safety & Environment Category. · Lt. David Kiely a serving Army Officer from Dromree, Macroom, Co Cork, winner of the Logistics and Transport Category. · Lauren Paul from Marquette University, winner of the Air Category. · Tristin Hatch, from University of Southern California, winner of the Road Category. Both Lauren and Tristin are international students participating in a European study programme. Professor Padraic O'Donoghue, Dean of Engineering and Informatics at NUI Galway, said: "I would like to warmly congratulate all four winners of these prestigious awards. This reflects well on the quality of the student body at NUI Galway, the supervision of the lecturing staff and the range of relevant educational programmes that we provide. It is particularly noteworthy that two of the winners are visiting students from well known US universities and this illustrates the international nature of the educational experience at NUI Galway". Ms Mary Dempsey, College of Engineering and Informatics, who taught the Logistics and Transportation module taken by the winning students said: "The students' abilities to innovate are reflected in the attainment of these prestigious Chartered Institute of Logistics & Transport awards. I am extremely proud of our students and I acknowledge the hard work, dedication and commitment that each student makes in the Logistics and Transport area. University education continues in its mission to develop innovative skills and talent which is vital to the development of our economy". -ends-

>> Read full story about NUI Galway Students Win Prestigious National Logistics and Transport Awards

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share