Research Project is Questioning Consumption

Research Project is Questioning Consumption-image

Tuesday, 20 October 2009

Researchers from the disciplines of Geography and Sociology with NUI Galway's Environmental Change Institute, and Trinity College Dublin, have recently begun a four-year research project to examine household consumption. Funded by the Environmental Protection Agency (EPA), the project is the first of its kind to look at sustainable consumption in both Northern Ireland and the Republic of Ireland. The research is seeking to address the difficult questions that remain regarding how a shift towards more sustainable consumption might be encouraged, measured and governed. Sustainable consumption describes the use of goods and services that meet people's needs while also minimising the impact on the environment. The project, entitled ConsEnSus (Consumption, Environment and Sustainability), will examine behaviour around four key areas of household consumption - transport, energy, water and food. According to ConsEnSus project co-ordinator, NUI Galway's Dr Jessica Pape: "In these times of peak oil and potential water charges and carbon taxes, never before has the question of sustainability been so important for every individual. A key output of the ConsEnSus project will be to make recommendations for local and national programmes concerning sustainable consumption policies. This will provide a platform which supports the consumer to make choices which support the environment". Dr Martina Prendergast, Development Manager of the Environmental Change Institute, said: "The Institute is delighted to support this novel project because research in the field of sustainable consumption is still in its infancy in Ireland, both North and South. While strides are being made in the area of calculating the cost to the environment of manufacturing and transporting products for consumer use, it's very early days". The research project will include face-to-face interviews with approximately 1,500 households across counties Galway, Dublin and Derry. The aim is to investigate public attitudes and awareness of the environmental impact of their consumer behaviour and the factors which influence household consumption. Dr Pape added: "In the coming months, in selected regions of both Northern Ireland and the Republic of Ireland, you may just find us knocking on your door. We are really hopeful about the public's co-operation as this project is about jointly supporting individuals and the environment. The aim is to enable individuals and policy makers to make sustainable choices and take sustainable actions. So, to make it work, we need people and their input". The ConsEnSus project is funded through the Science, Technology, Research and Innovation for the Environment (STRIVE) Programme. For more information visit www.consensus.ie -ends-

>> Read full story about Research Project is Questioning Consumption

Recruitment Fair at NUI Galway

Recruitment Fair at NUI Galway-image

Tuesday, 20 October 2009

(Leagan Gaeilge) Major organisations from business, industry, the public and voluntary sectors will feature at the NUI Galway Graduate Recruitment Fair in Áras na Mac Léinn on Wednesday, 28 October, from 12.30-4.30pm. The popular annual event will showcase employment opportunities for graduates from all disciplines, with a diverse number of fields such as finance, law, retail, teaching, defence forces, consultancy and many other sectors represented. Graduates and students can attend employer presentations and gain advice and information from career and HR professionals. Seminars will run to help those attending to plan a more creative job search and a CV clinic will also be available. Major local employers such as Boston Scientific, Creganna, Medtronic and SAP will attend, in addition to international companies such as Accenture, Abbott, Intel, KPMG and Lidl. According to John Hannon, Head of NUI Galway's Career Development Centre: "Demand for NUI Galway graduates remains extremely high, reflecting on their excellent employability status. The current economic climate does of course present challenges; to be employed is to be at risk but to be employable is to be secure. Therefore this year we have also invited some organisations who provide volunteering opportunities which help develop key transferable skills and enhance employability. There will also be an opportunity to get information on postgraduate programmes available in NUI Galway". The event organiser, Louise McDermott, has some advice for those attending the Fair: "Make sure that you check out the list of attending companies and the opportunities on offer in advance so that you can plan your visit. It is a good idea to take an up-to-date CV with you so that you can have it reviewed at our CV clinic. Whatever degree you have, whether you have lots of relevant work experience or not, you need to sell yourself. First impressions are lasting ones, so come dressed for success and with a 'can do' attitude". Details on exhibitors is available from www.nuigalway.ie/careers Aonach Earcaíochta Céimithe OÉ Gaillimh (View in English) Beidh eagraíochtaí móra gnó, tionscail, ón earnáil phoiblí agus ón earnáil dheonach i láthair ag Aonach Earcaíochta Céimithe OÉ Gaillimh in Áras na Mac Léinn Dé Céadaoin, an 28 Deireadh Fómhair idir 12.30pm agus 4.30pm. Tabharfar léiriú ar na deiseanna fostaíochta atá ar fáil do chéimithe i ngach disciplín ag an imeacht bliantúil seo a mbíonn an-tóir air, agus beidh ionadaithe i láthair ó réimsí éagsúla amhail lucht airgeadais, dlí, miondíola, teagaisc, na fórsaí cosanta, lucht comhairleoireachta agus go leor earnálacha eile. Is féidir le céimithe agus le mic léinn freastal ar an gcur i láthair a dhéanfaidh fostóirí agus comhairle agus eolas a fháil ó lucht gairmiúil gairmthreorach agus AD. Beidh seimineáir ann le cuidiú leo sin a bheidh ag freastal ar an ócáid post a chuardach ar bhealach níos cruthaithí agus beidh clinic CVanna ann chomh maith. Beidh fostóirí móra áitiúla amhail Boston Scientific, Creganna, Medtronic agus SAP ag freastal ar an ócáid, mar aon le comhlachtaí idirnáisiúnta amhail Accenture, Abbott, Intel, KPMG agus Lidl. Dúirt John Hannon, Ceann Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh: "Tá an-éileamh ar chéimithe OÉ Gaillimh go fóill, rud a léiríonn go bhfuil siad breá ábalta dul i mbun fostaíochta. Tá dúshláin ag baint le cúrsaí an gheilleagair mar atá faoi láthair; tá baol ar an bhfostaíocht ach tá cinnteacht ag baint lena bheith infhostaithe. Dá bhrí sin, i mbliana, tá cuireadh tugtha againn d'eagraíochtaí a chuireann deiseanna ar fáil le hobair dheonach a dhéanamh, rud a chuidíonn le daoine scileanna tábhachtacha inaistrithe a fhoghlaim agus cur lena mealltacht ó thaobh fostaíochta de. Beidh deis ann chomh maith eolas a fháil faoi chláir iarchéime atá ar fáil in OÉ Gaillimh." Tá Louise McDermott, eagraí an imeachta, ag cur comhairle orthu siúd a bheidh ag freastal ar an Aonach: "Bígí cinnte go mbreathnóidh sibh ar liosta na gcomhlachtaí a bheidh ag freastal ar an ócáid agus na deiseanna atá ar fáil roimh ré sa chaoi go mbeidh tú ábalta an chuairt a phleanáil. Smaoineamh maith a bheadh ann CV atá cothrom le dáta a thabhairt libh sa chaoi gur féidir é a leasú sa chlinic CVanna. Cuma cén chéim atá agaibh, agus bíodh neart taithí ábhartha oibre agaibh nó ná bíodh, beidh oraibh dul i bhfeidhm ar dhaoine. Cuimhníonn daoine ar feadh i bhfad ar an gcaoi a dtéann sibh i bhfeidhm orthu nuair a bhuaileann sibh leo den chéad uair, mar sin bígí dea-ghléasta agus bíodh dearcadh dearfach agaibh." Tá sonraí an lucht taispeántais le fáil ó www.nuigalway.ie/careers -Críoch-

>> Read full story about Recruitment Fair at NUI Galway

NUI Galway Recognises Leaving Certificate Excellence

NUI Galway Recognises Leaving Certificate Excellence-image

Monday, 19 October 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway recently celebrated the success of a select group of first-year students who received a total €107,100 in recognition of the high points they achieved in the recent Leaving Certificate Examination. As part of the University's annual Entrance Scholarships, 63 students received €1,700 each, along with a NUI Galway scroll, at a special ceremony which included teachers and parents on Thursday, 15 October, 2009. Entrance Scholarships are given annually to new entrants at NUI Galway who reached a minimum of 560 points in their Leaving Certificate examination, except in Medicine. In Medicine 10 Scholarships were awarded, based on the combined results in the Leaving Certificate and the new Admissions Test (H-PAT Ireland). Designed to attract the best students to NUI Galway and reward their academic excellence, the awards may be held with any other scholarships or grants, including the University's extensive Sports Scholarship Scheme. NUI Galway also awards 25 Bursaries annually, each worth €1,600, to support students who take a significant proportion of their course through Irish. Speaking at the award ceremony, NUI Galway President Dr James J. Browne, who presented the cheques to each individual winner, said: "We are delighted to recognise the academic talent of these 63 outstanding individuals from all over Ireland. NUI Galway strives constantly to support and promote academic excellence across all disciplines. The Entrance Scholarships ceremony is an opportunity to give special recognition to our first year students who have already shown academic prowess through their Leaving Certificate results. It is also a chance to give due credit to their parents and teachers for their contribution to such success. We welcome them to NUI Galway and look forward to nurturing their academic talent and supporting them throughout their years of study". This year Entrance Scholarships were awarded to students from 47 individual schools throughout Ireland. The winners represented 13 counties including Carlow, Clare, Cork, Donegal, Galway, Laois, Limerick, Kerry, Kilkenny, Mayo, Monaghan, Sligo, and Westmeath. Tugann OÉ Gaillimh Aitheantas d'Éachtaí a cuid Mac Léinn (View in English) Rinne OÉ Gaillimh ceiliúradh le gairid ar a fheabhas a d'éirigh le grúpa ar leith de mhic léinn chéad bhliana ar bronnadh €107,100 san iomlán orthu mar aitheantas as na pointí arda a bhain siad amach i Scrúdú na hArdteistiméireachta le gairid. Mar chuid de Sparánachtaí Iontrála bliantúla na hOllscoile, fuair 63 mac léinn €1,700 an duine, mar aon le scrolla OÉ Gaillimh, ag searmanas speisialta ar fhreastail múinteoirí agus tuismitheoirí air Déardaoin, an 15 Deireadh Fómhair 2009. Bronntar Scoláireachtaí Iontrála gach bliain ar mhic léinn, seachas mic léinn Leighis, atá díreach tosaithe ag freastal ar OÉ Gaillimh agus a fuair 560 pointe, ar a laghad, i Scrúdú na hArdteistiméireachta. Sa Leigheas, bronnadh 10 Scoláireacht, bunaithe ar thorthaí na hArdteistiméireachta agus na Tástála Iontrála nua (H-PAT Ireland) araon. Is féidir na gradaim seo, a bhfuil sé de chuspóir leo na mic léinn is fearr a mhealladh chuig OÉ Gaillimh agus a bhfeabhas acadúil a chúiteamh leo, a choinneáil i gcuideachta aon scoláireachtaí nó aon deontas eile, Scéim leathan Scoláireachtaí Spóirt na hOllscoile san áireamh. Chomh maith leis sin, bronnann OÉ Gaillimh 25 Sparánacht gach bliain ar fiú €1,600 an ceann iad agus a bhfuil sé mar aidhm leo tacú le mic léinn a thugann faoi sciar suntasach dá gcúrsa staidéir trí mheán na Gaeilge. Ag labhairt dó ag an searmanas bronnta, bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne, a bhronn na seiceanna ar na buaiteoirí ar fad: "Cúis áthais dúinn a bheith in ann aitheantas a thabhairt d'éachtaí acadúla an 63 mac léinn seo as gach cearn den tír. Déanann OÉ Gaillimh iarracht i gcónaí tacú le feabhas acadúil i ngach uile dhisciplín agus é a spreagadh. Deis é Searmanas Bronnta na Scoláireachtaí Iontrála le haitheantas a thabhairt dár mic léinn chéad bhliana a bhfuil a gcumas acadúil léirithe acu cheana féin bunaithe ar na torthaí a fuair siad i Scrúdú na hArdteistiméireachta. Deis atá ann freisin le haitheantas a thabhairt don obair atá déanta ag a dtuismitheoirí agus ag a múinteoirí. Cuirimid fáilte chroíúil rompu chuig OÉ Gaillimh agus táimid ag tnúth lena gcumas acadúil a fhorbairt agus le tacú leo sna blianta amach romhainn". Bronnadh Scoláireachtaí Iontrála na bliana seo ar dhaltaí as 47 scoil éagsúil ar fud na tíre. Ba as 13 chontae na mic léinn bhuacacha – Ceatharlach, An Clár, Corcaigh, Dún na nGall, Gaillimh, Laois, Luimneach, Ciarraí, Cill Chainnigh, Maigh Eo, Muineachán, Sligeach agus an Iarmhí. -Críoch-

>> Read full story about NUI Galway Recognises Leaving Certificate Excellence

Week of Autumn Conferrings Begin at NUI Galway

Week of Autumn Conferrings Begin at NUI Galway-image

Friday, 16 October 2009

See report on RTÉ Six One News: http://www.rte.ie/news/2009/1019/6news.html (Leagan Gaeilge) Over 4,000 students will graduate from NUI Galway during the Autumn Conferring Ceremonies which take place from 16-23 October. NUI Galway will also confer five Honorary Masters Degrees during the ceremonies on: Galway-born and internationally acclaimed traditional musician, Frankie Gavin; RTÉ's Northern Editor, Tommie Gorman; local soccer legend, Eamonn 'Chick' Deacy; Fr Raymond Browne for his contribution to community life; and Christian Brother, voluntary worker and author, Br Seán MacConmara. Frankie Gavin will be recognised for his lifetime contribution to Irish traditional music at home and abroad. Tommie Gorman will be honoured for his continued excellence in journalism and broadcasting. Eamonn 'Chick' Deacy will be honoured for his achievements in soccer as a former player with Aston Villa and Galway United in the 1980s. Fr Raymond Browne will be honoured for his tireless contribution to community life since his ordination in 1954, in Roscommon and through his ministry in Nigeria. Br Seán Mac Conmara will be honoured for his dedication to teaching, for his many publications and for his active engagement in voluntary organisations. Commenting on the conferring of this year s graduands, Dr James J. Browne, President of NUI Galway, said, "NUI Galway is fortunate to be associated with many outstanding honorary graduates throughout its history. This group of graduands is a very diverse and particularly worthy group. Their contributions in many spheres –music, journalism, sport, public service and education – have been outstanding, and NUI Galway is very pleased to be in a position to recognise these exceptional individuals". The annual Autumn Conferring Ceremonies will begin with the Adult and Continuing Education ceremonies, where awards will be conferred on almost 750 students who completed their certificate, diploma and degree courses at many locations across the country. Seachtain Bhronnadh Céimeanna an Fhómhair in OÉ Gaillimh (View in English) Bainfidh os cionn 4,000 mac léinn céim amach in OÉ Gaillimh sna Searmanais Bronnta Céimeanna a bheidh ar bun idir 16-23 Deireadh Fómhair. Bronnfaidh OÉ Gaillimh Céim Mháistreachta Oinigh ar na daoine seo a leanas le linn na searmanas chomh maith: An ceoltóir Gaillimheach a bhfuil clú agus cáil go hidirnáisiúnta air, Frankie Gavin; Eagarthóir Thuaisceart Éireann RTÉ, Tommie Gorman; an laoch áitiúil sacair, Eamonn 'Chick' Deacy; An tAthair Raymond Browne as a bhfuil déanta aige ar son an phobail; agus an Bráthair Críostaí agus an t-údar, Seán MacConmara. Frankie Gavin – tabharfar aitheantas dó as a bhfuil déanta aige ar son an cheoil Ghaelaigh sa bhaile agus i gcéin. Tommie Gorman – tabharfar onóir dó as an ardchaighdeán a gcloíonn sé leis i gcónaí i gcúrsaí iriseoireachta agus craolacháin. Eamonn 'Chick' Deacy – tabharfar onóir dó as na héachtaí a rinne sé mar imreoir sacair le Aston Villa agus le Gaillimh Aontaithe sna hochtóidí. An tAthair Raymond Browne – tabharfar onóir dó as an obair gan staonadh atá déanta aige don phobal ó oirníodh é i 1954, i Ros Comáin agus ar na misin sa Nigéir. An Bráthair Seán Mac Conmara – tabharfar aitheantas dó chomh maith as a dhúthracht i leith an teagaisc, as an iliomad foilseachán atá curtha amach aige agus as a ghníomhaí a bhíonn sé in eagraíochtaí deonacha. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne fúthu: "Tá an t-ádh ar OÉ Gaillimh ceangal a bheith aici leis an oiread sin céimithe oinigh den scoth ó bunaíodh í. Is grúpa an-éagsúil an grúpa céimithe seo agus is grúpa iad a bhfuil an t-aitheantas seo tuillte go maith acu. Tá an t-uafás oibre déanta acu san iliomad réimsí – ceol, iriseoireacht, seirbhís don phobal agus oideachas – agus is cúis áthais dúinn anseo in OÉ Gaillimh aitheantas a thabhairt don tsárobair atá déanta ag na daoine eisceachtúla seo". Cuirfear tús le Searmanais bhliantúla Bhronnadh Céimeanna an Fhómhair leis na searmanais Oideachais Aosaigh agus Leanúnaigh, áit a mbronnfar dámhachtainí ar bheagnach 750 mac léinn a chríochnaigh a gcúrsaí céime, dioplóma agus teastais in ionaid éagsúla ar fud na tíre. -Críoch-

>> Read full story about Week of Autumn Conferrings Begin at NUI Galway

New PhD Programme in Child & Youth Research Launched

New PhD Programme in Child & Youth Research Launched-image

Wednesday, 14 October 2009

Trinity College Dublin and NUI Galway launched an innovative structured PhD programme in Child and Youth Research on October 12th last. The programme responds directly to society's need to better understand the lives of children and young people, including those facing significant adversity, and the widely recognised need for evidence-informed policies and practices. As well as developing a whole new cohort of researchers with strong expertise in a wide range of research methods, the programme will produce cutting-edge research tailored to the needs of policy makers and service providers. Seventeen graduate students have registered for the four-year programme which will increase research and understanding of the lives of children and young people in Ireland. According to Professor Sheila Greene of the Children's Research Centre in TCD, the programme will greatly enhance existing capacity for child and youth research in Ireland, while for Professor Pat Dolan of NUI Galway's Child and Family Research Centre, a major outcome will be a research community highly responsive to the needs of those working with children and young people and the needs of children and young people themselves. This programme is the first of its kind in these islands and as well as bringing together the resources of the two research centres in TCD and NUI Galway it involves four Schools: the School of Psychology and the School of Social Work and Social Policy at TCD and the School of Psychology and the School of Political Science and Sociology in NUI Galway. The programme will include lectures from experts in other third level institutions, both national and international. The Programme Directors welcomed the support received from the Office of the Minister for Children and Youth Affairs and during the launch Emily Logan, Ombudsman for Children, announced a studentship for this course has been awarded. -ends-

>> Read full story about New PhD Programme in Child & Youth Research Launched

NUI Galway to Support Entrepreneurs

NUI Galway to Support Entrepreneurs-image

Tuesday, 13 October 2009

NUI Galway is calling on all potential entrepreneurs to join its Start Up Solution (SUS) programme. SUS is designed to rapidly establish the commercial potential of technology ideas. During the course of three months, professionals from the University's Technology Transfer Office will work closely with individuals to foster the skill set, knowledge and tools required to complete first phase market research. The programme is targeted at owner/managers from companies who have a new product under development, researchers who plan to commercialise a technology concept, and management in industry who are considering spinning out their own enterprise. The SUS programme consists of interactive workshops, case studies, one-to-one mentoring, individual and group exercises, and presentations. In this highly confidential setting, entrepreneurs will be able to establish whether to take their idea to the next level. According to Clodagh Barry, SUS Manager at NUI Galway: "Our programme has proven to be a critical success tool in adding value and commercial reality to the participant's invention". An example of a local start-up company that has previously benefited from the SUS programme is Hyperassure, a specialist in governance, risk and compliance solutions. Software development company, Roxo Technology which specialises in eLearning products, also took part in the SUS programme. For further information contact Clodagh Barry on 091 495382 or clodagh.barry@nuigalway.ie -ends-

>> Read full story about NUI Galway to Support Entrepreneurs

Swiss Funding for Research into Back Pain at NUI Galway

Swiss Funding for Research into Back Pain at NUI Galway-image

Monday, 12 October 2009

Significant new funding from the AO Foundation in Switzerland will allow scientists at NUI Galway to pursue an innovative research strategy to help combat back pain. The strategy is based on mapping highly specific cell surface markers called glycans, to allow better differentiation between diseased and healthy tissue in the spine. By mapping these patterns, it is hoped that medical professionals will be able to distinguish different cell types with a high degree of specificity and target treatment accordingly. The AO Foundation promotes and supports research and development into the regeneration of intervertebral disc damage (IDD) which is the primary cause of lower back pain. Back pain is a predominant cause of disability and is particularly prevalent among 30-50 year olds, though it is more severe among older patients. It has emerged as the most expensive healthcare problem in the US, with reported annual costs of up to $100 billion. Professor Abhay Pandit is Director of the Network of Excellence for Functional Biomaterials (NFB) at NUI Galway and has been developing biomaterial based therapeutic delivery systems for treatment of IDD for several years. He explains the challenge at hand: "You could think of the discs in the spine as being made up of an outer doughnut shaped ring of hard tissue. In the centre of each disc is a soft jelly-like material called the nucleus pulposus, or at least in healthy discs it is soft. With age and disease, the centre can harden, leaving it almost impossible to differentiate the nucleus pulposus tissue from the outer shell tissue of the disc. This makes degenerated nucleus pulposus tissue difficult to identify and therefore treatment is severely limited". Professor Lokesh Joshi leads the Glycosciences and Glycotechnology Research Group (GGRG) at NUI Galway which focuses on cutting-edge research surrounding complex sugars or glycans. While many studies around the world have investigated changes at a genetic level in the nucleus pulposus tissue, few distinguishing features have emerged. Now researchers from the GGRG and the NFB at NUI Galway will go beyond genetics, to track the glycans in cells of the nucleus pulposus which may provide indicators for healthy or degenerated tissues. Professors Joshi concludes: "This research programme further supports the strategy of innovation and convergence in Irish research and reinforces the financial commitment of the AO Foundation to research carried out at NUI Galway". NFB is a strategic research cluster funded by Science Foundation Ireland. -ends-

>> Read full story about Swiss Funding for Research into Back Pain at NUI Galway

NUI Galway Offers Personal Finance Workshop

NUI Galway Offers Personal Finance Workshop-image

Monday, 12 October 2009

Managing personal finances will be the topic of a day-long workshop at NUI Galway on Saturday, 17 October. The workshop is entitled 'Your Money, Lets Sort It' and will provide an insight for participants into gaining control of their personal finances. The workshop is being organised by the University's Adult & Continuing Education Office as part of its Short Course Series. The popular series covers a broad range of topics from Creative Writing to Environmental Science, but this is the first time personal finance has been addressed. According to Nuala McGuinn of NUI Galway's Adult & Continuing Education Office: "Personal finance, especially in these difficult economic times, is a subject that warrants study. The course will cover several areas including, money and wealth, the psychology of money, protecting your income for your dependents and a practical guide to savings and investments". Speaking about the importance of managing finances, Gary Mahood, Financial Advisor and course tutor said: "It is more important than ever that people take control of and understand their personal finances. We have seen a harsh budget for 2009 and have the expectation of more to come. Combine this with falling house prices and stock markets means people need to be savvier about managing their money". For further information on the course, which costs €55 and runs from 9.30am–5pm, contact the Adult & Continuing Education Office on 091 495845 or visit www.nuigalway.ie/adulteducation -ends-

>> Read full story about NUI Galway Offers Personal Finance Workshop

NUI Galway Leaps 125 Places in World University Rankings

NUI Galway Leaps 125 Places in World University Rankings-image

Thursday, 8 October 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway has jumped a significant 125 places, the highest leap among all Irish universities, in the newly published Times Higher Education-QS World University Rankings. The ranking now places NUI Galway among the top 250 universities in the world, listed at 243 among 621 institutions. This is the second year in a row that NUI Galway has risen in the rankings, having moved up 116 places in 2008. Dr James J. Browne, President of NUI Galway said of the achievement: "This is excellent news for NUI Galway and a fitting acknowledgement of the exceptional developments in teaching and research that have taken place at this University in recent years. Times Higher Education-QS World University Rankings is one of the best regarded evaluations of higher education in the world and it is great to see NUI Galway making its mark on that ranking. This increase to 243rd in the world, is the second consecutive jump for NUI Galway, and represents an increase of almost 250 places in the last two years,. This result, together with the recent award of the 2009 Sunday Times University of the Year, confirms NUI Galway's position as one of Ireland's leading universities, and a growing force on the international stage". President Browne added: "Indeed, the performance of the Irish universities in general in this year's Ranking highlights the excellent research taking place in all of our institutions and underlines the need for continued investment in research if Ireland is to maintain and enhance its position within higher education globally". NUI Galway is also now in the top 300 ranking of universities for Arts and Humanities (272) as well as Life Sciences and Biomedicine (250) in the Times Higher Education-QS World University Rankings' discipline categories. The Times Higher Education-QS World University Rankings have been running since 2004 and are amongst the highest profile global evaluations of comparative university quality. The QS World University Rankings were conceived to present a multi-faceted view of the relative strengths of the world s leading universities. The calculations leading to the Times Higher Education-QS World University Rankings are based on data gathered in the following categories: Academic Peer Review, Employer Review, International Faculty Ratio, International Student Ratio, Student Faculty Ratio, and Citations per Faculty (citation data supplied by Scopus). Weightings are decided upon by Times Higher Education based on its opinion of the importance of the measured criteria balanced against the effectiveness of the indicator to evaluate the intended measure. Léim 125 Áit Tógtha ag OÉ Gaillimh i Rangú Ollscoileanna an Domhain (View in English) Tá OÉ Gaillimh tar éis léim 125 áit a thabhairt, an léim is mó a rinne aon ollscoil in Éirinn, i Ranguithe Ollscoileanna an Domhain an Times Higher Education-QS. Tá OÉ Gaillimh i measc an 250 ollscoil is fearr ar domhan anois, agus an 243ú háit as 621 institiúid bainte amach aici. Seo an dara bliain as a chéile ar ardaigh rangú OÉ Gaillimh; léim sí 116 áit in 2008. Bhí an méid seo le rá ag an Dr James Browne, Uachtarán, OÉ Gaillimh faoin éacht seo: "Is an-scéal é seo do OÉ Gaillimh agus is aitheantas cuí é ar an bhforbairt eisceachtúil atá déanta ar an teagasc agus ar an taighde san Ollscoil seo le blianta beaga anuas. Tá measúnú Ranguithe Ollscoileanna an Domhain an Times Higher Education-QS ar cheann de na measúnuithe ar chúrsaí airdoideachais is measúla ar domhan agus is iontach an rud é go bhfuil OÉ Gaillimh i lár an aonaigh ann. Leis an léim seo atá tugtha ag OÉ Gaillimh chuig an 243ú háit ar domhan, an dara léim as a chéile, tá an ollscoil tar éis léim beagnach 250 áit a thógáil le dhá bhliain anuas. Léiríonn an toradh seo, mar aon leis an ngradam a bronnadh orainn le gairid mar Ollscoil na Bliana 2009 an Sunday Times, go bhfuil OÉ Gaillimh ar cheann de na hOllscoileanna is fearr in Éirinn agus go bhfuil an tionchar atá aici go hidirnáisiúnta ag fás." Dúirt an tUachtarán an méid seo a leanas chomh maith: "Go deimhin, léiríonn a fheabhas a d'éirigh le hOllscoileanna na hÉireann i gcoitinne i Rangú na bliana seo an taighde den scoth atá ar bun inár n-institiúidí ar fad agus léiríonn sé an gá atá le hinfheistiú leanúnach sa taighde má táthar le seasamh na hÉireann laistigh den ardoideachas go domhanda a choinneáil agus a neartú." Tá OÉ Gaillimh i rangú an 300 ollscoil sna Dána agus sna Daonnachtaí (272) agus sna hEolaíochtaí Saoil agus sa Bhithleigheas (250) anois chomh maith i gcatagóirí disciplíní Ranguithe Ollscoileanna an Domhain an Times Higher Education-QS. Tá Ranguithe Ollscoileanna an Domhain an Times Higher Education-QS ar bun ó 2004 agus tá siad ar na measúnuithe domhanda ar chaighdeán ollscoileanna is mó a mbíonn aird ag an bpobal orthu. Bunaíodh Ranguithe Ollscoileanna an Domhain an QS le léargas ilghnéitheach a thabhairt ar láidreachtaí scothollscoileanna an domhain. Bíonn na torthaí as a dtagann Ranguithe Ollscoileanna an Domhain an Times Higher Education-QS bunaithe ar shonraí a bhailítear sna catagóirí seo a leanas: Athbhreithniú Acadúil ó Phiaraí, Athbhreithniú Fostóra, Cóimheas Dáimhe Idirnáisiúnta, Cóimheas Mac Léinn Idirnáisiúnta, Cóimheas Dáimhe Mac Léinn, agus tagairtí de réir Dáimhe (Scopus a chuireann na sonraí tagairtí ar fáil). Socraíonn an Times Higher Education na hualuithe bunaithe ar an tuairim atá aige faoi thábhacht na gcritéar tomhaiste i gcomparáid le héifeachtacht an táscaire leis an tomhas atá i gceist a mheas. -Críoch-

>> Read full story about NUI Galway Leaps 125 Places in World University Rankings

One of the World's Leading Mathematicians to Visit NUI Galway

One of the World's Leading Mathematicians to Visit NUI Galway-image

Wednesday, 7 October 2009

NUI Galway's de Brún Centre for Computational Algebra is pleased to announce a forthcoming public lecture by leading mathematician Professor Efim Zelmanov, member of the Advisory Board of the Centre. Professor Zelmanov is recognised as one of the greatest algebraists of modern times. In 1994 he was awarded the Fields Medal, commonly known as the 'Nobel Prize' for mathematicians. His public lecture takes place at 3pm, Wednesday, 14 October, in the NCBES Seminar Room, Orbsen Building, NUI Galway. According to Dr Dane Flannery, of the de Brún Centre for Computational Algebra: "Professor Zelmanov is one of the most profoundly gifted mathematicians working in the world today. There is no Nobel Prize in mathematics, and the Fields Medal is recognised as its equivalent. This honour is awarded only to mathematicians under 40 years of age whose discoveries have revolutionised mathematics. We look forward to benefitting from Professor Zelmanov's insights when he visits NUI Galway". Born and educated in the former Soviet Union, Zelmanov received his doctorate from Novosibirsk State University in 1980 at the age of 25. His doctoral dissertation completely changed the branch of mathematics known as Jordan Algebras. In 2001 he was elected to the National Academy of Sciences, USA, and was at that time the youngest member in the Academy's Mathematics division. Professor Zelmanov holds the Rita Atkinson Endowed Chair in Mathematics at the University of California, San Diego. He was previously a Professor of Mathematics at Yale University. Professor Zelmanov was awarded the Fields Medal for his solution of the Restricted Burnside Problem. This fundamental and longstanding algebraic conjecture was the focus of intense research activity by many leading mathematicians throughout the 20th century. Professor Seán Tobin of the Department of Mathematics, NUI Galway, solved a special case of the problem in 1954. Dr Flannery added: "NUI Galway is fortunate indeed to have Professor Zelmanov visiting us. We hope that everyone who attends his lecture gains an appreciation of the nature of mathematical discovery and creativity". Further information is available from Dr Dane Flannery on 091 493587. -ends-

>> Read full story about One of the World's Leading Mathematicians to Visit NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share