June 2008

NUI Galway Honours the Achievements of Seven Outstanding Individuals with Honora

NUI Galway Honours the Achievements of Seven Outstanding Individuals with Honora-image

Friday, 27 June 2008

Honorary Doctorates conferred on Fionnula Flanagan, Justice Richard Goldstone, Professor Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O'Donoghue, Micheál Ó hUiginn and Governor Martin O'Malley Seven outstanding individuals from the worlds of business, public service, education, justice, and the arts were conferred with honorary degrees from National University of Ireland, Galway today, Friday 27 June, 2008. Commenting, Dr. James Browne, President of NUI Galway, said, "I take pride, on behalf of the NUI Galway community, in welcoming these seven individuals to the ranks of our alumni. In becoming honorary graduates they join a global network of over 60,000 alumni. By awarding these truly outstanding people with the highest honour that the University can bestow, we pay tribute to their great achievements in such widely diverse fields." Degree of Doctor of Arts: Ms Fionnula Flanagan is an Emmy Award-winning and Tony Award-nominated Irish actress. She trained in the Abbey Theatre, Dublin and has appeared in numerous films including, The Others with Nicole Kidman, Transamerica and Waking Ned Devine, as well as television series and stage productions. She also recently guest starred in the episode "Flashes Before Your Eyes" of Lost. She came to prominence in Ireland in 1965 as a result of her role as Máire in the Teilifís Éireann production of the Irish Language play, An Triail. Ms Flanagan established herself as one of the foremost interpreters of James Joyce in the 1967 film version of Ulysses. Degree of Doctor of Laws: Justice Richard Goldstone served as a Justice of the Constitutional Court of South Africa; as the Chief Prosecutor of the United Nations International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda; and as Chancellor of the University of Witwatersrand, South Africa. He has taught at New York University, Harvard, and Fordham Law Schools. He is presently a visiting professor at Georgetown University Law Center. In 2006 Goldstone taught at the Irish Centre for Human Rights at NUI Galway. Degree of Doctor of Economic Science: Professor Deirdre McCloskey, Distinguished Professor of Economics, History, English and Communication at the University of Illinois, Chicago, is a leading economist, rhetorician, scholar and public intellectual. McCloskey has written 14 books one of the latest being The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce which is the first of a projected five-volume magnum opus. Before The Bourgeois Virtues her best known books were The Rhetoric of Economics (1985) and Crossing: A Memoir, published in 1999, which was a New York Times Notable Book. Degree of Doctor of Laws: Mr Eugene Murtagh is the founder and Chairman of Kingspan Group Plc. Since starting in the 1960s as a small family business Kingspan has grown to become one of Ireland s most successful companies. With a turnover in excess of €1.8 billion, the Group has 43 manufacturing plants in 28 countries around the world, employing over 6,500 people. Murtagh was appointed in 2000 by the Irish and British governments as a director of the International Fund for Ireland, which has invested €849 million in projects across the island of Ireland. Degree of Doctor of Laws: Mr Donagh O'Donoghue is a prominent member of the Galway business community and a member of NUI Galway Governing Authority. O'Donoghue succeeded his father as Group Managing Director of Thomas McDonagh & Sons Ltd. in 1975 and grew the company significantly over a twenty-five year period. His catalogue of directorships includes Bord na Móna, Broadcasting Commission of Ireland and Galway Airport. He has also served as board member of IBEC, Galway Chamber of Commerce and Druid Theatre Company. Degree of Doctor of Laws: Mícheál Ó hUiginn, Uas. is a member of NUI Galway s Governing Authority and director of Ó hUiginn Teoranta, Galway. He has served successive terms on Galway City Council from 1964 until his retirement in 2004. During these forty years of service to the city of Galway, Mícheál Ó hUiginn has been Mayor of Galway for three terms and has made significant contributions to all aspects of civic life and local government, particularly in the area of education. Degree of Doctor of Laws: Governor Martin O'Malley is the 61st Governor of Maryland. An American Democratic politician he previously served as Mayor of Baltimore from 1999 to 2007. During his two terms as Mayor, Baltimore became a national model for improvement in public safety, government efficiency, education and economic development. As Governor he is now applying his experience to the State of Maryland and has been described by The Washington Post as a "governor unafraid of government". In 2005 Business Week listed O'Malley as one of "Five Fresh Faces" to lead the Democratic Party. ENDS

>> Read full story about NUI Galway Honours the Achievements of Seven Outstanding Individuals with Honora

Céimeanna Oinigh bronnta ag OÉ Gaillimh ar sheachtar den scoth

Céimeanna Oinigh bronnta ag OÉ Gaillimh ar sheachtar den scoth-image

Friday, 27 June 2008

Céimeanna Oinigh bronnta ar Fionnula Flanagan, An Breitheamh Richard Goldstone, An tOllamh Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O'Donoghue, Micheál Ó hUiginn agus an Gobharnóir Martin O'Malley Bronnadh céimeanna oinigh ar sheachtar den scoth – daoine ón domhan gnó, daonchairdis, ceartais, seirbhís poiblí, oideachas agus na n-ealaíon – in OÉ Gaillimh inniu, Dé hAoine, an 27 Meitheamh 2008. Dúirt an Dr James Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh gur "cúis bróid, thar ceann phobal OÉ Gaillimh, an seachtar seo a áireamh i measc alumni OÉ Gaillimh. Ach na céimeanna oinigh seo a bheith bronnta, áireofar iad i measc 60,000 alumni ar fud an domhain. Comhartha ómóis ar a bhfuil bainte amach ag na daoine seo iad céimeanna oinigh a bhronnadh orthu – an onóir is mó is féidir leis an Ollscoil a bhronnadh." Céim Dhochtúireachta sna Dána: Aisteoir Éireannach í Fionnula Flanagan a bhfuil Gradam Emmy bronnta uirthi agus ainmniúchán do Ghradam Tony faighte aici. Is in Amharclann na Mainistreach a d'fhoghlaim sí a ceird agus i measc na scannán ar ghlac sí páirt iontu tá The Others le Nicole Kidman, Transamerica agus Waking Ned Devine, mar aon le sraith teilifíse agus léiriúcháin ar stáitse. Chomh maith leis sin, ghlac sí páirt in eagrán den tsraith teilifíse Lost – eagrán dár teideal "Flashes Before Your Eyes". Thuill sí clú agus cáil in Éirinn den chéad uair sa bhliain 1965 tráth ar thug sí léargas iontach ar a cumas aisteoireachta i bpáirt Mháire i léiriú Theilfís Éireann den dráma Gaeilge – An Triail. Léirigh Fionnula Flanagan a cumas mar aisteoir a raibh sárthuiscint aici ar scríbhinní James Joyce sa scannán a rinneadh de Ulysses sa bhliain 1967. Céim Dhochtúireachta sa Dlí: D'oibrigh an Breitheamh Richard Goldstone mar Bhreitheamh ar Chúirt Bhunreachtáil na hAfraice Theas; mar Phríomh-Ionchúisitheoir ar Bhinsí Coiriúla Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe don iar-Iúgslaiv agus Ruanda; agus mar Sheansailéir ar Ollscoil Witwatersrand, An Afraic Theas. Chaith sé tamall ag teagasc i Scoileanna Dlí Ollscoil Nua-Eabhrac, Ollscoil Harvard agus Fordham. I láthair na huaire, tá sé ag feidhmiú mar ollamh ar cuairt in Ionad Dlí Ollscoil Georgetown. In 2006, chaith Goldstone seal ag teagasc san Ionad Éireannach um Chearta an Duine in OÉ Gaillimh. Céim Dhochtúireachta san Eolaíocht Síceolaíochta: Is Ollamh Oirirc le hEacnamaíocht, Stair, Béarla agus Cumarsáid in Ollscoil Illinois, Chicago í An tOllamh Deirdre McCloskey. Tá sí ar cheann de na heacnamaithe, reitricithe, scoláirí agus intleachtóirí poiblí is mó cáil sna Stáit Aontaithe. Tá 14 leabhar scríofa ag McCloskey, ina measc The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce – an chéad leabhar as magnum opus cúig imleabhar. Sular foilsíodh The Bourgeois Virtues ba iad na leabhair ba mhó cáil a scríobh sí The Rhetoric of Economics (1985) agus Crossing: A Memoir, a foilsíodh i 1999, leabhar ar tagraíodh dó sa New York Times mar Notable Book. Céim Dhochtúireachta sa Dlí: Is é an tUasal Eugene Murtagh bunaitheoir agus Cathaoirleach Kingspan Group Plc. Ó cuireadh tús le Kingspan an chéad lá riamh sna 60idí mar ghnó beag teaghlaigh tá fás agus forbairt dhochreidte tagtha ar an ngnó agus anois tá sé ar cheann de na cuideachtaí is bisiúla in Éirinn. Tá láimhdeachas de bhreis is €1.8 billiún ag an nGrúpa anois, lena n-áirítear 43 monarcha dhéantúsaíochta i 28 tír ar fud an domhain. Tá breis is 6,500 duine fostaithe ag an nGrúpa ar fud na cruinne. Cheap Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine Murtagh mar stiúrthóir ar an gCiste Idirnáisiúnta d'Éirinn in 2000. Tá os cionn €849 milliún infheistithe ag an gCiste seo i dtionscadail ar fud na hÉireann. Céim Dhochtúireachta sa Dlí: Duine aitheanta i measc phobal gnó na Gaillimhe é an tUasal Donagh O'Donoghue mar aon le comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh. Tháinig O'Donoghue i gcomharba ar a athair mar Stiúrthóir Bainistíochta Grúpa Thomas McDonagh & Sons Ltd. sa bhliain 1975 agus chinntigh sé gur tháinig fás agus forbairt ar an gcuideachta thar thréimhse 20 bliain. I measc na gcuideachtaí a raibh ról stiúrthóireachta aige iontu tá Bord na Móna, Coimisiún Craolacháin na hÉireann agus Aerphort na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, bhí sé ina chomhalta boird de IBEC, Cumann Tráchtála agus Tionscail na Gaillimhe agus Amharclann Druid. Céim Dhochtúireachta sa Dlí: Comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh agus stiúrthóir ar Ó hUiginn Teoranta, Gaillimh é an tUasal Mícheál Ó hUiginn. Bhí sé ina chomhalta de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ó 1964 go dtí go ndeachaigh sé ar scor in 2004. Chaith sé daichead bliain ag obair ar son chathair na Gaillimhe, toghadh é mar Mhéara na Gaillimhe trí théarma éagsúla agus rinne sé an-obair ar mhaithe le cur le gach gné de shaol na cathrach agus an rialtais áitiúil, go háirithe sa réimse oideachais. Céim Dhochtúireachta sa Dlí: Is é an Gobharnóir Martin O'Malley 61ú Gobharnóir Maryland. Le linn dó a bheith ag feidhmiú mar pholaiteoir Daonlathach i Meiriceá bhí sé ina Mhéara ar Baltimore ó 1999 go dtí 2007. Le linn an dá théarma a chaith sé mar Mhéara, ainmníodh Baltimore mar shamhail náisiúnta d'fheabhas i sábháilteacht phoiblí, éifeachtacht rialtais, oideachas agus forbairt gheilleagrach. Tá sé ag feidhmiú mar Ghobharnóir anois agus ag baint leasa as an taithí atá aige chun dul chun cinn a dhéanamh i Stát Maryland. Scríobhadh in The Washington Post gur "governor unafraid of government" é Martin O'Malley. Sa Business Week in 2005, liostaíodh O'Malley mar dhuine den "Five Fresh Faces" a chinnteodh dul chun cinn an Pháirtí Dhaonlathaigh. - críoch -

>> Read full story about Céimeanna Oinigh bronnta ag OÉ Gaillimh ar sheachtar den scoth

Precious Stones Proving Popular Subject at NUI Galway

Precious Stones Proving Popular Subject at NUI Galway-image

Thursday, 26 June 2008

The fascinating subject of precious gemstones is proving popular among students of the Diploma in Gemmology at NUI Galway. The part-time programme, which is the only course of its kind in the country, is part of an innovative Scientific Studies Diploma Series aimed at adult learners. The Diploma provides students with a broad introduction to the study of gemstones by covering a range of laboratory based techniques used for their identification. "The emphasis of this course is on the practical side of gemmology with a scientific twist, although no previous knowledge is required," explains Course Director, Dr Martin Feely. "This is particularly useful for jewellers who want to learn more about the origin and formation of the stones they sell. The first hour of each weekly class involves a lecture while the rest of the session is devoted to the practical examination of over 200 gemstones, from diamonds to rubies, emeralds and sapphires." He added, "We also have specialist equipment available for the students to use so that they can see how gemstones are cut. Students are given an excellent background of the genesis of gemstones, and learn how the natural crystals form in the Earth's crust. On the course, students include people with degrees in geology, but also those with no previous academic qualifications, just a real interest in the subject and wish to learn." Another course in the Scientific Studies Series is the Diploma in Geology which provides an introduction to the science of geology for people interested in the landscape and the general outdoors. Subjects covered on this two-year course include Evolution of the Earth, The Human Perspective, and Hazards and the Environment. Dr. Kathryn Moore, Lecturer at the Department of Earth and Ocean Science and Course Director, says previous students of the course have revelled in the heavy emphasis placed on field trips throughout the programme. "It's a very sociable academic course for anyone that has a genuine interest in the outdoors. Past students have used the Diploma to enhance their career prospects and the course may also prove useful to geography teachers in secondary schools that now have to include geology in their teaching curriculum, or engineers looking for geological knowledge and understanding." Application forms and further information on both courses are available from the Adult and Continuing Education Office on 091 492062 or by emailing adulteducation@nuigalway.ie ENDS

>> Read full story about Precious Stones Proving Popular Subject at NUI Galway

Seaweed Seen as Better Biofuel by NUI Galway Scientist

Seaweed Seen as Better Biofuel by NUI Galway Scientist-image

Monday, 23 June 2008

Scientists from the Irish Seaweed Centre at NUI Galway say Ireland could become a key player in the production of biofuel from seaweed. According to Dr. Stefan Kraan, Manager of the Irish Seaweed Centre, "With its rich, sustainable, seaweed resources, Ireland is poised to become an important player in the next generation of biofuel production." Dr. Kraan was speaking at the annual conference of the International Society for Applied Phycology opened this morning at NUI Galway, for which over 400 delegates have registered. Phycology, the scientific study of algae, will be discussed and debated at the event which has attracted engineers, manufacturers, contractors, scientists, researchers, students, economists, industry representatives and policymakers. Seaweed has long been investigated as a potential source of bioethanol, which is typically made from crops such as sugar cane and corn, but technological barriers remain to its commercial use. According to Kraan, "Algae do not have the negative image of terrestrial biomass resources, which are said to be responsible for higher food prices, impacting on water use, biodiversity and destruction of rain forest. This conference allows us to examine the current technologies available for the production of bioethanol from seaweed. We will examine the economic and social aspects of using brown seaweeds for bioethanol production, and views on the feasibility of biofuel production from macroalgae." The keynote address at the conference 'Algae and biofuels: Quo vadis?' was delivered by Professor Michael A. Borowitzka, from Murdoch University, Australia. According to Professor Borowitzka, "Compared to other bioenergy crops (e.g. rapeseed, canola, peanut, oil palm) there are a number of species of algae that have higher areal productivities, higher oil content and that can grow in saline waters. These apparently very favourable properties have generated a frenzy of interest and activities in the field of energy production using algae, both microalgae and seaweeds." He continued, "For biofuel production the algal biomass needs to be produced at a cost of around $US1 or less per kg. In order to achieve this ambitious goal there is the need for year-round reliable high productivity algal culture and all factors (e.g. algae strains, algae culture, harvesting and further downstream processing) need to be optimized and efficiently integrated." Ireland boasts 16 commercially useful seaweed species, with additional species being added as more research is carried out. Ireland's location as off Western Europe, surrounded by clean seas, is a major selling point to the world market. The current uses of seaweeds in Ireland are as foods and food supplements; fertilizers, liquid seaweed extracts, soil conditioners, animal feed supplements, raw material for seaweed polymers (alginates), cosmetics, body-care products, thalassotherapy (sea water and seaweed treatments), medical preparations, biotechnology and biomedicine. -ends-

>> Read full story about Seaweed Seen as Better Biofuel by NUI Galway Scientist

NUI Galway and Tourist Republic to Make Travelling Tailor-made

NUI Galway and Tourist Republic to Make Travelling Tailor-made-image

Monday, 23 June 2008

NUI Galway's Digital Enterprise Research Institute (DERI) is to develop a new intelligent trip planner in collaboration with Irish start-up Tourist Republic Ltd. The internet tool, TripPlanr, will allow travellers to plan more complex trips than existing technology allows, such as combining multiple destinations on a fixed budget and timeline. The cost of this initiative is €200,000 and has received support funding under Enterprise Ireland s Innovation Partnership programme. TripPlanr will be aimed at the more adventurous traveller who wants more than a weekend for two in one of Paris s main hotels. The technology will combine Touristr.com's traveller recommendations with information from airlines and accommodation providers, suggesting the most perfectly-attuned trip possible. Jan Blanchard, is CEO of Tourist Republic and sees huge benefits in the partnership, "We knew that to build the intelligent trip planner which we have in mind, we needed a team to rival the in-house expertise at Google or Yahoo! Through Enterprise Ireland we have this opportunity to bring our vision to reality with DERI, which is the largest Semantic Web research institute in the world". DERI's specialised expertise in Information Mining, the Semantic Web and Web 2.0 applications will allow TripPlanr to filter data and make recommendations based on the preferences of the traveller and their social network. Building on Touristr.com s existing destination review site, the new solution is expected to increase the probability of the traveller booking the targeted option suggested. According to Dr. John Breslin, Project Leader with DERI at NUI Galway, and founder of the popular online forum boards.ie, "The pre-internet problem of information deficit has been replaced with the problem of information overload. We are faced with an overwhelming surfeit of similarly sounding destination descriptions and offers. We hope to make online trip planning much more personalised by enabling networked knowledge using the latest technologies developed here at DERI." The TripPlanr project has a skilled team in place to research and develop the application, and the project is currently recruiting for web developers to join this exciting work. TripPlanr is expected to be in beta testing by the end of the year. -ends-

>> Read full story about NUI Galway and Tourist Republic to Make Travelling Tailor-made

Ennis Education Options Broaden with NUI Galway Diploma Series

Ennis Education Options Broaden with NUI Galway Diploma Series-image

Friday, 20 June 2008

Multi-culturalism is the order of the day at the Clare Education Centre in Ennis which will host a Diploma Series offered by NUI Galway s college of Arts, Social Science and Celtic Studies in conjunction with the University's Adult and Continuing Education Office. Applications for the four programmes in Irish Music Studies, French, German and the Irish language are now invited from people seeking a new challenge or from those interested in brushing up on those rusty language skills. No previous knowledge of any of the subjects is required for the diplomas, which have proven to be a popular choice among adult learners over a long tradition of part-time programmes at NUI Galway. A rising interest in the Irish language has prompted the University to restructure its Diploma in Irish which is now offered at three levels, to cater for all abilities. Bríd Seoige of Acadamh na hOllscolaíochta, which delivers the Diploma in Irish, said people who have never spoken a word of Irish before can now study the language to diploma level. "Previously some students found the diploma tough and many dropped out but now we are offering three levels of diploma, catering to those non-Irish students interested in the language, right up to competent Irish speakers who wish to strengthen their written and grammar skills," she said. While the diploma is popular with students of all capabilities, in recent years there has been increased demand for the course among mature students interested in pursuing a career in teaching. "We have had a lot of students who have taken up the diploma as a way of fulfilling the Irish requirement for primary school teaching," said Bríd. "There has also been a lot of interest in the course in the aftermath of the comedian Des Bishop s recent television series which has helped to enhance the Irish language s reputation especially among young adults." The Diploma in Irish Music Studies will strike a chord among the north Clare traditional music scene which is noted throughout the country for its historic musical culture. The course provides insights from music, dance, poetry, television and film into the ways in which Irish performers and writers have been actively involved in imagining and re-imagining Ireland from the 18th century to the present. Tim Collins, one of the course directors who will deliver the traditional Irish music and dance components of the programme, said it was suited to anyone with an interest in Irish culture. "Musical ability is not a requirement for students entering this course as the programme is mainly centred around the debate and discussion of the identity of Irish traditional music," he said. "Up to now our classes have included a diverse mix of students from doctors in Galway to musicians in Ennis so it really is a course that has broad appeal to a wide cross section of society." French and German are also popular course options for people in the region considering part-time education. Giving students the ability both to converse and comprehend a variety of everyday topics and situations in the languages, both courses also equip students with an introduction to the civilisations, cultures and societies of both countries. For further information on the Ennis Diploma Series contact the Adult and Continuing Education Office at 091 492062 or email adulteducation@nuigalway.ie. -ends-

>> Read full story about Ennis Education Options Broaden with NUI Galway Diploma Series

Diverse Diplomas on Offer from NUI Galway

Diverse Diplomas on Offer from NUI Galway -image

Friday, 20 June 2008

NUI Galway's Adult and Continuing Education Office is expecting record numbers of applications this month for its Diploma series. There are over 15 two-year, part-time diplomas on offer. Usually classes are one evening a week and subjects vary from Archaeology to Women's Studies, or Italian to English Literature. One of the newer programmes available is the Diploma in Social Gerontology, which is the study of ageing. With today's population living longer, it is an area of increasing interest to both academics and society alike. Subjects covered in the diploma include the economics of ageing and public policy for dependent older people. Course director Áine Ní Léime said the programme was the first of its kind in Ireland, and that students of the current course ranged from carers and health professionals to members of active retirement groups and others interested in the area of ageing. "It's proving to be a popular course for people involved in voluntary work as well as people working within the HSE who have said it's been very useful in the course of their day-to-day work. "However, it's not just for the health worker. It is a second chance for people who may not have had third or even second level education but want to gain a qualification in something they are genuinely interested in." Among the languages available in the Diploma Series include Italian, French, German and Irish all of which cater for students interested in honing their language skills both for business and pleasure. The Diploma in German helps students develop skills to communicate effectively in the language as well as providing an insight into the intellectual, economic and cultural history of a country that is at the heart of Europe. Course director Gabi Behrens said the classes focused on communication with teaching through conversation and language exercises instead of an over-reliance on memorising text. With only one class a week, it is essential that students allocate time to the course during their own time. According to Gabi Behrens, "The students who get the most out of the course usually incorporate short but regular language practice sessions in their everyday routines, which can include listening to German tapes or keeping a diary in German." Another popular course offered is the Diploma in Irish Music Studies, which is aimed at anyone interested in Irish culture. The course provides insights from music, dance, poetry, television and film into the ways in which Irish performers and writers have been actively involved in imagining and re-imagining Ireland from the 18th century to the present. Tim Collins, one of the course directors who will deliver the traditional Irish music and dance components of the programme, said, "Musical ability is not a requirement for students entering this course as the programme is mainly centred around the debate and discussion of the identity of Irish traditional music". For further information on all courses available in the Diploma Series contact the Adult and Continuing Education Office at 091 492062 or email adulteducation@nuigalway.ie -ends-

>> Read full story about Diverse Diplomas on Offer from NUI Galway

Éagothroime Shláinte i Measc Daoine Óga – Comparáid idir Leanaí na hÉireann agus

Éagothroime Shláinte i Measc Daoine Óga – Comparáid idir Leanaí na hÉireann agus-image

Tuesday, 17 June 2008

Fógraíonn an tIonad Taighde um Chothú Sláinte in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh tuarascáil nua na hEagraíochta Domhanda Sláinte dar teideal "Health Inequalities in Young People's Health". Seo an tuarascáil idirnáisiúnta is deireanaí faoin suirbhé HBSC ar Iompraíocht Sláinte i measc Leanaí ag Aois Scoile www.euro.who.int Tá torthaí le fáil sa tuarascáil seo maidir le bearta sláinte agus leasa daoine óga i 41 tír san Eoraip agus i Meiriceá Thuaidh. Chomh maith le patrúin thrasnáisiúnta, léiríonn an tuarascáil na hathruithe sláinte ag aoiseanna áirithe agus scrúdaítear an difríocht idir buachaillí agus cailíní agus an difríocht idir leanaí ó theaghlaigh bhoichte agus shaibhre. Bailíodh an t-eolas ó bhreis agus 200,000 dalta 11, 13 agus 15 bliana d'aois. Is é an chiall is leithne atá le sláinte sa tuarascáil i.e. leas fisiciúil, sóisialta agus mothúchánach. Tá torthaí le fáil sa tuarascáil chomh maith ar chomhthéacs sóisialta na sláinte cosúil le caidreamh piaraí agus teaghlaigh, an timpeallacht scoile agus deitéarmanaint shocheacnamaíocha. Ba í an Dr. Saoirse Nic Gabhainn, ón Ionad Taighde um Chothú Sláinte san Ollscoil a bhí mar Phríomh-Imscrúdaitheoir in Éirinn agus mar chomhúdar ar an tuarascáil. Dúirt an Dr. Nic Gabhainn, "Is é seo an chéad uair a rinneadh taifead córasach ar éagothroime i sláinte daoine óga agus aois, inscne, saibhreas agus tíreolaíocht curtha san áireamh san oiread seo tíortha – cloch mhíle atá ann sa tuiscint atá againn ar shláinte daoine óga. Tá an t-aoisghrúpa atá i gceist ar tí a bheith ina n-ógánaigh, agus athruithe fisiciúla agus mothúchánacha rompu, agus cinntí tábhachtacha saoil agus gairme le déanamh acu". I gcomparáid leis na 40 tír eile san Eoraip agus i Meiriceá Thuaidh, d'éirigh go maith le leanaí na hÉireann, ó thaobh gníomhaíocht fhisiciúil (an 10 is fearr) agus bricfeasta a ithe (an 10 is fearr) agus thuairiscigh siad leibhéal sách íseal tinnis (an 10 is ísle) agus gortaithe (an 10 is ísle). Tá leanaí na hÉireann sa chúig is fearr ó thaobh dlúthchairde agus an chaoi a n-éiríonn leis na haoisghrúpaí ar fad ag an scoil. Tá leanaí bunscoile (11 bhliain d'aois), in íochtar ó thaobh iompraíocht dhiúltach cosúil le troid (37ú háit) agus bulaíocht (33ú háit) agus tá Éire sa deich dtír is fearr ó thaobh sástacht saoil. Dúirt an Dr. Saoirse Nic Gabhainn, "Dea-scéal é seo don tír seo, táimid fós chun cinn ó thaobh gníomhaíocht fhisiciúil, agus tá feabhas tagtha orainn ó thaobh milseáin a ithe agus deochanna boga a ól, chomh maith le fiacla a ní, áit nach raibh ag éirí go maith linn i suirbhéanna trasnáisiúnta an HBSC roimhe seo". Tháinig laghdú ar líon na ndaoine a chaitheann agus a ólann ó staidéir HBSC roimhe seo i 1998 agus in 2002. Ag leibhéal ar an meán atá leanaí 15 bliana na hÉireann maidir le caitheamh tobac go seachtainiúil (19%, sa 16ú háit), agus a bheith ar meisce faoi dhó, ar a laghad, (33%, sa 20ú háit), agus beagán os cionn an mheáin maidir le cannabas a chaitheamh sna 30 lá roimh an suirbhé (9%, sa 12ú háit). San Eoraip agus Éire san áireamh, is léir go bhfuil éagothroime i measc leanaí bunaithe ar inscne agus saibhreas agus caithfear díriú air seo. Inscne: Tá difríochtaí móra inscne le sonrú, go háirithe sna haoisghrúpaí níos sine. Ag 15 bliana d'aois, is mó seans go n-íosfaidh buachaillí bricfeasta ná cailíní (70% vs. 57%), go ndéanfaidh said gníomhaíocht fhisiciúil (27% vs. 13%), gur úsáid said cannabas le gairid (11% vs. 7%) agus go raibh siad ag troid (19% vs. 7%). Is mó seans a bhí ann chomh maith gur chaith buachaillí am lena gcairde sa tráthnóna (43% vs. 33%), gur gortaíodh iad (50% vs. 34%) agus gur tharraing siad go maith lena n-aithreacha (66% vs. 50%). Aois: Ag 15 bliana déag, is mó seans go ndéarfadh cailín ná buachaill go raibh ag éirí go maith léi sa scoil (71% vs. 61%), go raibh tacaíocht aici óna comhghleacaithe sa rang (65% vs. 53%), ach gur bhraith sí faoi bhrú ag obair scoile (60% vs. 47%). Tuairiscíonn cailíní nó mó fadhbanna sláinte (40% vs. 25%) agus ceapann níos mó cailíní ná buachaillí go bhfuil siad ró-ramhar (45% vs. 22%). Maidir le hiompraíocht sláinte, is mó seans go n-íosfadh cailíní torthaí gach lá (39% vs. 29%), go nífidís a gcuid fiacla gach lá (76% vs. 52%) agus go mbeidís ar aiste bia (19% vs. 8%). Saibhreas Teaghlaigh: Bíonn patrúin itheacháin níos fearr ag leanaí ó theaghlaigh níos saibhre – is mó seans atá ann go n-íosfaidh siad bricfeasta agus torthaí agus is lú seans atá ann go n-ólfaidh siad deochanna boga. Is túisce go ndeir leanaí níos saibhre go dtarraingíonn siad go maith lena n-aithreacha agus lena gcairde agus go n-éiríonn go maith leo ar scoil. Is mó seans go mbeidh leanaí ó theaghlaigh níos boichte ag caitheamh tobac, ag fanacht amuigh san oíche le cairde agus ag breathnú ar an teilifís níos faide ná 2 uair an chloig mar a mholtar. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire do Chothú Sláinte agus Sábháilteacht Bia, Mary Wallace T.D., "Fearaim fáilte roimh an Tuarascáil Idirnáisiúnta ar Iompraíocht Sláinte i Measc Leanaí Scoile. Tá go leor sonraí sa Tuarascáil ar iompraíocht sláinte leanaí as 41 tír. D'éirigh go maith le leanaí na hÉireann i gcomparáid le sláinte agus leas na leanaí idirnáisiúnta. Léirítear sa staidéar go bhfuil dúshlán roimh gach tír maidir le hiompraíocht sláinte a n-ógánach ó thaobh aiste bia, caitheamh tobac, ól alcóil agus gníomhaíocht fhisiciúil. Cabhróidh na sonraí a foilsíodh inniu le beartas agus forbairt seirbhíse sna blianta beaga amach romhainn." Léiríonn na torthaí seo go bhfuil neart oibre le déanamh chun cothromaíocht a fháil do dhaoine óga in Éirinn agus san Eoraip. Beidh an t-eolas sa tuarascáil seo riachtanach don lucht déanta beartais, straitéise agsu cleachtais i sláinte na hóige. Leanfaidh an fhoireann HBSC in OÉ Gaillimh uirthi ag déanamh anailíse ar na patrúin seo ionas tuiscint a fháil orthu. - críoch -

>> Read full story about Éagothroime Shláinte i Measc Daoine Óga – Comparáid idir Leanaí na hÉireann agus

Summer Conferring Ceremony at NUI Galway

Summer Conferring Ceremony at NUI Galway-image

Tuesday, 17 June 2008

Almost 200 students will graduate from NUI Galway today during the Summer Conferring of Degrees and Diplomas. For these students, their academic efforts will culminate at the conferring ceremony today as they receive their parchments from Dr. Jim Browne, NUI Galway President. All Colleges of the University are represented at the ceremony, with graduands from the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, Faculty of Commerce; College of Engineering and Informatics: Faculty of Law; and College of Science. The largest cohorts of students to graduate today will be eighty-eight Honours Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, and Bachelor of Obstetrics (MB, BCh, BAO) students. Speaking ahead of the ceremony, Dr. Jim Browne, NUI Galway President, said, "The University congratulates our graduands and issues a warm welcome to their parents and families. Since it opened its doors in 1849, over 77,000 graduates have benefited from a higher education in this University, the quality of which is attested to by the eminent positions they held, and continue to hold, not only in Ireland but across the globe." Students from across Ireland will receive Diplomas, Degrees, Masters, and PhDs. These include twin brothers James and John McDonald from Ballylongford, Kerry, who will each receive a Doctor of Philosophy (PhD) from the College of Science. International students are also well represented, with the College of Medicine, Nursing and Health Sciences welcoming graduates from, among other countries, Malaysia and Kuwait. The next conferring to take place at NUI Galway will be the conferring of Honorary Degrees on Friday, 27 June, 2008. -ends-

>> Read full story about Summer Conferring Ceremony at NUI Galway

Mace Head Climate Research Station Celebrates 50th Anniversary

Mace Head Climate Research Station Celebrates 50th Anniversary-image

Tuesday, 17 June 2008

On Thursday, 19 June, NUI Galway will hold a symposium to celebrate the 50th anniversary of its Mace Head Atmospheric Research Station, located on the west coast near Carna, Co. Galway. Beginning within the modest confines of a refurbished World War II coastal look-out post in 1958, Mace Head has grown to become one of the most important sites for atmospheric research in the Northern hemisphere. Data from Mace Head is used by climatologists and modellers around the world to predict global climate change. As Mace Head is the globally acknowledged western European station for clean air data, it provides key baseline input for inter-comparison with levels elsewhere in Europe. Since 1994, Mace Head has been a baseline station for the Global Atmosphere Watch of the World Meteorological Organization (an agency of the UN). One of the first scientists to collect data at Mace Head in 1958, Dr. Thomas O Connor of the University's School of Physics, is very familiar with the development of the station. "Fifty years ago, global warming was not a household phrase. However, with Mace Head we were already following a scientific path which would put us centre stage when environmental change became a globally acknowledged issue. Mace Head has not only given us a unique legacy of data spanning half a century, but the station is poised to play a critical role over the next 50 years in understanding and tackling climate change". Mace Head station is widely used for numerous national and international projects and has served scientists from over 100 universities and institutions in 20 countries over the years. Mace Head also contributes, through ongoing climatic monitoring, to meeting Ireland's environmental commitments under international treaties. Data such as wind speed, wind direction, pressure, temperature, relative humidity, solar radiation, rainfall as well as aerosol particulate parameters are continuously recorded and webcast in real time. Professor Gerard Jennings of NUI Galway's Environmental Change Institute, believes the station is very special, "Mace Head is unique in European atmospheric research. Air masses arrive via the 'clean sector' spanning 110 degrees are ideal for carrying out background aerosol and trace gas measurements. The station has been the perfect setting for a series of scientific projects over the years, such as measuring chlorofluorocarbons (CFCs) when their impact on the earth's ozone came to the fore in the 1980s. Now, Mace Head is involved in tackling the much greater challenge of global environmental change." At the symposium on 19 June, which takes place in the Cairnes Theatre at NUI Galway from 9am-6pm, principal leaders of scientific projects at Mace Head will outline the achievements of the work there and the importance of these results for policy makers in the area of global climate change, air quality and other environmental conditions in Ireland. The jubilee celebrations will continue on Friday, 20 June with an Open Day at the station. Operated by staff from the Department of Physics at NUI Galway, Mace Head is the main location of experimental research carried out by the University's Centre for Climate & Air Pollution Studies – a centre within NUI Galway's Environmental Change Institute. Led by one of Ireland's foremost environmental physics scientists, Dr. Colin O'Dowd, the group concentrates on the physical and chemical properties of aerosols, clouds, and gaseous species in the marine environment and their ultimate role in global climate change. According to Dr. O'Dowd, "Mace Head complements hugely to the strategic geographic importance of Ireland and our coupled atmosphere-marine environment in studying the dynamics of the impacts of climate change. It is a world class infrastructure research facility which is available to support Irish research groups in winning leading roles in high profile international research projects". For further information on the Mace Head visit on June 20th: www.macehead.org -ends-

>> Read full story about Mace Head Climate Research Station Celebrates 50th Anniversary

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share