Leathanbhanda nua ardluais don Ghaeltacht

Leathanbhanda nua ardluais don Ghaeltacht-image

Monday, 6 October 2008

Leathnaíonn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh geilleagar eolasbhunaithe sa Ghaeltacht Tá líonra teileachumarsáide nua ardluais, a chuirfidh seirbhís leathanbanda ardluais ar fáil, á thabhairt chuig Gaeltacht Chonamara mar thoradh ar chomh-thionscnamh idir Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, HEAnet agus Údarás na Gaeltachta. Beidh an líonra nua atá á sholáthar ag Airspeed Telecom agus a thacaíonn le breis agus 300Mb, ar fáil ag seacht gcinn d'ionaid Ghaeltachta de chuid OÉ Gaillimh, agus beidh fail ag lucht gnó laistigh de Ghaeltacht na Gaillimhe ar an tseirbhís chomh maith. Neartóidh na seirbhísí seo, atá á seoladh inniu (Dé Luain, 6 Deireadh Fómhair 2008) ag an Aire Éamon Ó Cuív, T.D., an Ollscoil agus na comhpháirtithe acadúla lena bpríomh mhisean teagaisc agus taighde a sheachadadh. Éascófar obair Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge mar go gcabhróidh na seirbhísí nua seo an fhadhb achair a réiteach agus na haonaid atá scaipthe amach go forleathan a chomhtháthú. Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt Kieran Loftus, Stiúrthóir ar Sheirbhísí Ríomhaireachta, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, "Tá líonrú ardluais ar fáil ar champas OÉ Gaillimh, le blianta, ach tá láithreacht againn chomh maith feadh chósta an Iarthair. Tá ionaid ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i gceantair ar fud na Gaeltachta. Beidh buntáiste anseo chomh maith d'Institiúid Muireolaíochta Mháirtín Uí Riain i gCarna sna gníomhaíochtaí taighde ar eolaíocht mhuirí atá ar bun acu agus ag an Institiúid Athrú Comhshaoil ag Ceann Mhása i gConamara agus sa Charn, An Boirinn, Co. an Chláir. Beidh an soláthar nua leathanbhanda seo tairbheach freisin d'Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo sna hionaid atá acu i gCaisleán an Bharraigh agus i Leitir Fraic." Ag cur leis an méid sin, dúirt An Dr. Loftus: "Ní ag OÉ Gaillimh amháin a bheidh buntáiste na seirbhíse nua seo. Beidh fáil ag ár gcomhpháirtithe acadúla, teagaisc agus taighde araon, ar ár n-acmhainní. Tá súil againn go spreagfaí ár láithreacht ard-ghníomhaíochtaí nua sna pobail seo. Tá seirbhísí HEAnet á gcur ar fáil ar shlí ina mbeidh sé níos furasta seirbhísí a sholáthar go háitiúil, b'fhéidir ag feidhmiú mar acmhainn agus mar éascaitheoir le seirbhísí maithe leathanbhanda a sholáthar do na pobail tuaithe seo." Ba cheart go ndéanfadh an líonra nua teileachumarsáide seo difríocht shuntasach do chomhlachtaí agus d'eagraíochtaí atá ag feidhmiú i nGaeltacht na Gaillimhe, a deir Pádraig Ó hAoláin, Príomhfheidhmeannach, Údarás na Gaeltachta, a rinne cómhaoiniú ar an tseirbhís seo. "Is ionann leathanbhanda le haer agus uisce d'aon ghnó nua-aimseartha sa lá atá inniu ann". Tá sé thar a bheith riachtanach. Cabhróidh an rochtain ardluais le gnóthaí a choimeád slán, fás a spreagadh agus gnóthaí nua a mhealladh chuig an réigiún. Is comhfhiontar a bhí sa togra seo freisin le OÉ Gaillimh, ar theastaigh líonra ardluais uathu chuig a n-ionaid for-rochtana Gaeltachta. Tá soláthar cúrsaí creidiúnaithe tríú leibhéal sa Ghaeltacht lárnach i straitéis an Údaráis agus mar pháirt den mhór-phictiúr chun cabhrú le fiontraíocht a chur chun cinn sa cheantar seo. Díreoidh an líonra nua seo freisin ar an easpa ceangal leathanbhanda in iardheisceart Chonamara agus ciallaíonn an infheistíocht seo atá déanta ag Údarás na Gaeltachta agus HEAnet anois go bhfuil fáil ag gnóthaí sa cheantar seo ar sheirbhís ardluais leathanbhanda", a dúirt sé. Agus é ag labhairt roimh an seoladh, dúirt John Boland, Príomhfheidhmeannach HEAnet, "Tá HEAnet ag tabhairt cumhacht na líonraí taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta chuig na ceantair iargúlta seo. Osclaíonn sé seo suas cainéal cumarsáide dhá-threo agus ceanglaítear go domhanda na hacmhainní luachmhara seo, ag nascadh na suímh Éireannacha seo gan stró leis na 3,500 institiúidí taighde eile ar fud na hEorpa. Dúirt Liam O Kelly, Bainisteoir Stiúrtha Airspeed Telecom, "Tá áthas ar AirSpeed Telecom a n-infreastruchtúr líonra a leathnú i réigiún Ghaillimh, Mhaigh Eo agus an Chláir. Tá ár líonra raidió ceadúnaithe foirfe chun na dúshláin geografacha agus airgeadais a bhaineann le seirbhísí teileachumarsáide ard bhandaleithead a sholáthar sa cheantar. Críoch

>> Read full story about Leathanbhanda nua ardluais don Ghaeltacht

Fáilte roimh an bPobal teacht ag Lá Oscailte OÉ Gaillimh 2008

Fáilte roimh an bPobal teacht ag Lá Oscailte OÉ Gaillimh 2008   -image

Monday, 6 October 2008

Beidh Lá Oscailte OÉ Gaillimh ar siúl ó 9am go 3pm, Déardaoin, 9 Deireadh Fómhair, 2008. Táthar ag súil go dtabharfaidh na mílte mac léinn meánscoile ó cheann ceann na tíre cuairt ar an Ollscoil i dteannta a dtuismitheoirí agus múinteoirí. Dar le Caroline Loughnane, Stiúrthóir Margaíochta agus Cumarsáide, OÉ Gaillimh, agus duine de lucht eagraithe an Lae Oscailte gur "deis iontach é seo do dhuine ar bith atá ag smaoineamh teacht chun staidéir in OÉ Gaillimh labhairt le comhaltaí foirne agus le mic léinn, agus níos mó a fhoghlaim faoi na cúrsaí ar spéis leo iad, dul ag spaisteoireacht mórthimpeall an champais agus ansin cinneadh a dhéanamh an mian leo freastal ar OÉ Gaillimh amach anseo". "Chomh maith leis sin, tugann an Lá Oscailte seo deis do mhic léinn taithí a fháil ar shaol na hollscoile ar an láthair féin. Beidh deis ag cuairteoirí léargas a fháil ar an raon iomlán ábhar atá ar fáil anseo in OÉ Gaillimh ag na seastáin éagsúla a bheidh in Áras na Mac Léinn – ionad na mac léinn anseo – agus freastal ar chuid de na seisiúin tosaigh idirghníomhacha bunaithe ar ábhair éagsúla a bheidh ar siúl i gcaitheamh an lae". Cúrsaí éagsúla ar fáil ag OÉ Gaillimh le cúpla bliain anuas ná: Baitsiléir/Máistreacht Innealtóireachta i Nuálaíocht Innealtóireachta. Is é atá mar aidhm leis an gclár seo sainscileanna ildisciplíneacha a thabhairt do chéimithe le cur ar a gcumas tús a chur lena ngnó féin; gnóthaí a bheidh dírithe ar tháirgí nuálaíochta, nideoige, táirgí faoi chinnireacht an mhargaidh, agus táirgí leictreonacha a fhorbairt. Baitsiléir Innealtóireachta (Onór) & Máistreacht Eolaíochta in Innealtóireacht Spóirt agus Aclaíochta. Is é seo an chéad chlár dá leithéid in Éirinn, agus ar chríoch an chláir seo beidh na scileanna agus an saineolas ag na céimithe chun córais agus feistí a dhearadh chun gníomhaíocht spóirt a mheas agus a chur i bhfeidhm thar raon leathan spórt. Baitsiléir Eolaíochta (Onór) sa Chosliacht. Tá an cúrsa seo dírithe ar staidéar agus ar chóireáil neamhord a bhaineann leis an gcos, an rúitín, an ghlúin, géag na coise agus an chorróg, agus is é seo an t-aon chúrsa dá leithéid atá á thairiscint i bPoblacht na hÉireann. Beidh na mic léinn ag staidéar den chuid is mó sa chlinic cosliachta den chéad scoth atá le forbairt ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag suíomh cóngarach d'Ospidéal Pháirc Mheirlinne. Baitsiléir Onóracha Dán (BA CONNECT): Tá athrú ag teacht ar na céimeanna traidisiúnta sna Dána agus tá seacht gcéim ceithre bliana á dtairiscint faoin gClár CONNECT - clár atá á reáchtáil ag Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sláinte agus an Léinn Cheiltigh. Tá na cláir CONNECT deartha le cinntiú go n-éiríonn le céimithe poist a fháil trí scileanna ar leith a fhorbairt agus naisc a chruthú leis an saol lasmuigh den champas. Seo a leanas na seacht gcéim atá á dtairiscint trí chlár CONNECT: B.A. le Staidéar Leanaí; B.A. le Scríbhneoireacht Chruthaitheach; B.A. le Staidéar Scannán; B.A. le Staidéar ar Chearta Daonna; B.A. leis an Léann Éireannach; B.A. le Staidéar Amharclannaíochta agus Taibhithe; agus B.A. le Léann na mBan. Gheobhaidh mic léinn léargas ar shaol na hollscoile trí dhul ar thuras mórthimpeall an champais, mar aon le léargas ar na háiseanna atá ar fáil in OÉ Gaillimh lena n-áirítear an tIonad Spóirt a chosain €22 milliún atá lonnaithe in aice le Droichead na gCúig Chéad. Tá achar 6,500 sq.m. san ionad spóirt agus fóillíochta éiceabhách seo ina bhfuil linn snámha 6-lána 25 méadar ar féidir an t-urlár a ardú agus a ísliú inti, cúirteanna scuaise agus raicéadaíochta, halla ina bhfuil trí chúirt cispheile, stiúideonna ilchuspóireacha, giomáisiam an-mhór agus balla dreapadóireachta chomh maith. Tá lascaine shuntasach le fáil ag mic léinn OÉ Gaillimh ón Kingfisher Fitness Group, cuideachta atá i gceannas ar shé ionad fóillíochta eile ar fud na tíre. Deir Joe Cosgrove, Stiúrthóir Bainistíochta, Kingfisher Fitness Club, "go bhfreastalóidh an t-ionad seo ar riachtanais spóirt agus aclaíochta an uile dhuine, is cuma más ag iarraidh ballraíocht bliana atá tú nó más fearr leat leas a bhaint as tairiscintí éagsúla cosúil le 'Splash and Dash', cuirtear gach duine san áireamh." Tá os cionn 40 club agus 85 cumann in OÉ Gaillimh, rud a chiallaíonn go bhfuil rud éigin ann don uile dhuine. Beidh ionadaithe ó na clubanna agus ó na cumainn go léir i láthair ar an Lá Oscailte le labhairt le cuairteoirí. Chomh maith leis sin, beidh ionadaithe ó Chlár Oibre Deonaí ALIVE i láthair, clár a bhfuil sé mar aidhm leis tacú le hobair dheonach agus lena cur chun cinn ar an gcampas, chun labhairt faoin raon leathan deiseanna oibre deonaí atá ar fáil do mhic léinn. Féadfaidh cuairteoirí áit a chur in áirithe don Lá Oscailte agus clár a fháil roimh ré trí logáil ar www.nuigalway.ie/openday nó go deimhin féadfaidh tú cuairt a thabhairt orainn ar an lá más mian leat. Tá tuilleadh eolais le fáil ón Oifig um Idirchaidreamh le Scoileanna ag 091 492814, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig mary.coyle@nuigalway.ie nó trí chuairt a thabhairt ar http://www.nuigalway.ie/openday/ CRÍOCH

>> Read full story about Fáilte roimh an bPobal teacht ag Lá Oscailte OÉ Gaillimh 2008

NUI Galway Receives Two 'European Award for Languages'

NUI Galway Receives Two 'European Award for Languages'-image

Friday, 3 October 2008

Fifteen projects from Ireland, including two from NUI Galway, have been awarded the European Award for Languages - the Language Label for innovative ways of teaching and learning languages. The awards are coordinated by the European Commission and managed locally by the Irish coordinating body Léargas. The European Award for Languages - the Language Label, which is simultaneously run in over 20 European countries, has been a major event in the languages calendar since 1998. This year's winners were selected on the basis of excellence, innovation, intercultural dialogue and their ability to serve as a model for others. The award-winning projects from NUI Galway are: L Italia in Diretta, NUI Galway: This project is aimed at secondary school students and features an interactive website, www.italianliving.org. The website was created by students undertaking the Bachelor of Commerce International (Italian) Degree. Blogs and forums encourage secondary school students to embrace the Italian language and culture through participation in forum discussions and interactive games. The award was presented to Dr Laura Incalcaterra McLoughlin and Dott. Francesca Magnoni of the Department of Italian, NUI Galway. According to Dr McLoughlin: "We are thrilled to receive the prestigious European Award for Languages. The Award is an important recognition of the work and the level of commitment of students and lecturers in the Department of Italian. Our undergraduate students designed the website, chose the topics, researched and created all the material, and now they keep the site regularly updated. This is an on-going project which will be expanded in future years. We are particularly grateful to the Istituto Italiano di Cultura for their continuing sponsorship and support". The National Digital Learning Repository Modern Languages Community of Practice Blog as a Community Building Medium: This blog is a one-stop-shop online space for anyone involved in teaching languages, including literature and culture, in the Irish higher education sector. The project aims to encourage a sense of community and peer support to facilitate the sharing of information and resources by providing an easy to use, dynamic and accessible web space which highlights a range of community news and activity. The website can be found at www.ndlr.ie/modlang/blog The Award was presented to Project Coordinators Paul Gormley and Michelle Tooher, Centre for Excellence in Learning and Teaching (CELT), NUI Galway. Dr Tooher explained the usefulness of the project: "The blog provides a valuable service to the language community, helping to build and enhance community spirit across all language sectors. Guest editors from across the higher education sector drive the content and focus of the blog, and our regular podcasting series provides a platform to highlight and celebrate the incredible language initiatives being undertaken throughout Ireland. The blog also provides a gateway to the National Digital Learning Repository – an online database of free-to-use resources for all Irish higher education practitioners". Both NUI Galway projects were supported by the University's An Teanglann – Language Laboratories, a part of CELT which primarily supports the teaching and learning of modern languages; specifically French, German, Italian and Spanish. The awards were made by Simon Coveney, T.D. at a special celebration to mark the European Day of Languages on 26 September. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Receives Two 'European Award for Languages'

Prize for NUI Galway Film Students' Documentary

Prize for NUI Galway Film Students' Documentary-image

Wednesday, 1 October 2008

NUI Galway students of the M.A. in Production and Direction at the Huston School of Film & Digital Media have won the Best Short Documentary prize at the Radharc Awards in Dublin. Producer Richard Walsh from Ballybunion, County Kerry, and Director Julian Ulrichs from Galway City, received the award for their short documentary 'F.G.M. – No Way Home'. The documentary deals with the issue of female genital mutilation in relation to African refugees in Ireland. The documentary team travelled to Africa to film some of the footage and the resulting piece is a hard-hitting yet sensitive exploration of the cultural and legal aspects surrounding the issue of female genital mutilation, a subject which was has hit the headlines in Ireland during the last year. The short documentary was based on a brief proposed by students of the M.A. in Public Advocacy, who collaborate with Production and Direction students every year to deliver incisive films addressing societal issues. Commenting on the win, James Finlan, coordinator of the M.A. in Production and Direction said: "This was the first year we had students shooting outside of Ireland which was an exciting development. This project was ideally suited to the competition as many of the original Radharc films dealt with African issues. Winning the award vindicates the collaboration between the Production and Public Advocacy students, which is a unique aspect of these courses". The Radharc Awards honour the memory of the late Fr Joe Dunn, co-founder of Radharc Films. The awards are presented to the producers of documentaries of outstanding quality, which address national or international topics of social justice, morality or faith. Huston School of Film & Digital Media runs a number of M.A. courses including Production/Direction, Screenwriting, Film Studies, Digital Media and Public Advocacy. Earlier this year, another Huston graduate Brian Deane won the Babelgum online film festival prize which was presented by Spike Lee at the Cannes Film Festival. Huston Screenwriting graduates have also won three out of four Stella Artois Pitching Awards at the Galway Film Fleadh. Further information available from: www.filmschool.ie -ends-

>> Read full story about Prize for NUI Galway Film Students' Documentary

November 2008

NUI Galway Establishes US Study and Research Ties

NUI Galway Establishes US Study and Research Ties-image

Sunday, 30 November 2008

NUI Galway President, Dr James J. Browne has signed a memorandum of understanding with the University of Maryland in the United States. The arrangement has been made to create future study and research ties between the two universities. President Browne, said: "This agreement of cooperation between NUI Galway and the University of Maryland is the product of a culture which is collaborative and where individuals are willing to work together for a common purpose. This collaboration represents an important step in shaping our futures as we share and build on our respective educational and research strengths. I look forward to fostering our relationship with the University of Maryland for our mutual benefit". Governor of Maryland, Martin O Malley also met with President Browne and President of the University of Maryland, Dan Mote Jr.. Governor O Malley visited NUI Galway in June of this year, when he received an honorary Degree of Doctor of Laws from the University. The memorandum signing coincided with the NUI Galway University Foundation Gala event which hosted former President Bill Clinton, Founder, William J. Clinton Foundation and Loretta Brennan Glucksman, Chairman of the American Ireland Fund, in honour of their contributions to delivering peace and prosperity on the island of Ireland over the past two decades. The event was held at the Metropolitan Club in New York City and was attended by NUI Galway alumni and friends including Druid Theatre Director, Garry Hynes; Niall Burgess, Consul General of Ireland in New York; and RTÉ broadcaster Seán O Rourke, who was MC for the night. Loretta Glucksman spoke of her first visit to Galway and recalled when she met then President Colm Ó hEocha, subsequently she interacted with Pat Fottrell and Iognáid Ó Muircheartaigh as Presidents, and she and the American Ireland Fund now looked forward to working with Dr Browne in his presidency role. President Clinton in his opening remarks spoke of when his wife Hilary was conferred with an Honorary Doctorate at NUI Galway some ten years ago and of his own Irish connection through his mother with Roslea, Co. Fermanagh. President Clinton also spoke of his involvement with the peace process and how the people were ahead of the politicians in their desire for peace. He emphasised that research in Universities should focus on alternative energy notwithstanding the fact that oil prices had once again fallen to a low level. In his remarks, President Browne referred to President Clinton's achievements since he left office particularly in relation to the William J. Clinton Foundation, which seeks to strengthen the capacity of people throughout the world to meet the challenges of global interdependence. The President went on to praise the outstanding work of philanthropist Loretta Glucksman for her contribution to Ireland though the American Ireland Fund. He said "The goodwill generated by this event will leave a favourable and lasting impression of NUI Galway on all who attended". The fundraising event was attended by over 300 people including alumni and friends of the University and all proceeds will go towards the development of the Research Library at NUI Galway. Ends

>> Read full story about NUI Galway Establishes US Study and Research Ties

Leading Personalities Endorse Public Forum on Osteoarthritis

Leading Personalities Endorse Public Forum on Osteoarthritis-image

Saturday, 29 November 2008

The Regenerative Medicine Institute (REMEDI), NUI Galway has assembled a distinguished panel of speakers to partake in a free public forum meeting on the subject of Osteoarthritis. The 2008 REMEDI public forum entitled 'Osteoarthritis - current treatments and future therapies' will be held on Tuesday, 9 December, from 7:30pm in The G Hotel Conference Centre, Galway. Osteoarthritis is a major disease focus of the research effort at REMEDI. The annual public forum provides the public with an opportunity to participate in discussions on all sides of the intensive research effort to combat human diseases and to improve the lives of patients. Participating panel members are: Mr. Philip Gleeson, Arthritis Ireland – a patient battling early-onset arthritis. Dr Drew Burdon, Smith & Nephew, UK – a global medical technology company specialist who will highlight several new treatments for Osteoarthritis. Professor Frank Barry, REMEDI, NUI Galway – is an adult stem cell expert with a research focus on cellular therapy for Osteoarthritis. Mr. Bill Curtin, Galway University Hospital - an orthopaedic surgeon with significant international experience. The forum has also been endorsed by leading Irish sporting personalities Pat Spillane and Gary O'Toole. Spillane, the former Kerry GAA great, is currently suffering from severe Osteoarthritis. O'Toole, the former Irish Olympic swimmer is now a consultant orthopaedic surgeon in The Beacon Clinic, Dublin. Both have given extraordinary interviews about their respective experiences with Osteoarthritis and both interviews will be exclusively screened during the REMEDI forum. The forum is free and open to all members of the public. Further information can be obtained by contacting 091-495726, info@remedi.ie or by visiting www.remedi.ie. ENDS

>> Read full story about Leading Personalities Endorse Public Forum on Osteoarthritis

Minister Devins Presents Enterprise Ireland Awards to NUI Galway

Minister Devins Presents Enterprise Ireland Awards to NUI Galway-image

Friday, 28 November 2008

Dr Jimmy Devins T.D., Minister for Science, Technology and Innovation, yesterday presented Enterprise Ireland's Industrial Technologies Commercialisation Awards. Two out of ten awards went to NUI Galway for its work in developing technologies in the fields of renewable energy and waste management. Since 2005, the Industrial Technologies Commercialisation Awards have recognised those researchers who successfully commercialised their research via a licence deal with an industrial partner or through the realisation of a successful spin-off. The award winners from NUI Galway were: Professor Gerard Hurley of the Electronic Engineering Department and Director of the Power Electronics Research Centre on campus. His project, in partnership with Convertec, is called 'Battery Condition Monitoring and Control'. Dr Michael Rodgers, a senior lecturer with the Department of Engineering, and researchers Edmond O'Reilly and Eoghan Clifford. The team licensed a technology to Bord na Móna called 'Horizontal-flow biofilm systems for small scale wastewater treatment'. NUI Galway has a strong reputation in technology transfer activities, as measured by license agreements, spin-out companies, new invention disclosures, patent applications, collaborative projects with industry and support to campus company formation. -ends-

>> Read full story about Minister Devins Presents Enterprise Ireland Awards to NUI Galway

John Banville is Subject of Latest Book by NUI Galway Scholar

John Banville is Subject of Latest Book by NUI Galway Scholar-image

Friday, 28 November 2008

One of the major writers of contemporary Irish fiction, John Banville, is the subject of a new book by NUI Galway's Dr John Kenny. Entitled John Banville, the book is an accessible yet detailed study that brings to the surface many of the hidden depths of the Man-Booker Prize-winning novelist. With a close eye on chronology, the book begins by establishing the intellectual and cultural contexts of Banville's writing and its reception among readers. It then provides insights into Banville's Irish themes, his crucial theories of the imagination, his preoccupation with morality and immorality, and his idiosyncratic devotion to a self-reflexive art. The book touches on all of Banville's work, from his first book, Long Lankin (1970) to his Man-Booker winning novel, The Sea (2005), and his recent popular fiction written under the pseudonym Benjamin Black. A native of Glenamaddy, Co. Galway, Dr John Kenny lectures in the English Department at NUI Galway where he is Director of the new BA with Creative Writing. For Dr Kenny, Banville is a rich source of insight into creative writing: "For anyone who has read the words 'They departed, the gods, on the day of the strange tide' and then delved further into The Sea, they know the lyrical and emotive strength of Banville's writing". He added: "For this book, I have researched his literary archive and it is a model lesson in the creative process. In the multiple drafts of his novels we can see the way discipline and inventiveness are combined in one of Ireland's great exponents of the imagination. His work is testament to the powerful ways in which dedicated artists of the word can make created worlds come vividly alive on the page". Dr Kenny is also an Academic Director of the John McGahern International Seminar and Summer School and founding editor of The John McGahern Yearbook. He is currently working on a second book on Banville and on a study of Patrick McCabe's fiction. John Banville is published as part of a major new series on Irish writers from Irish Academic Press. -ends-

>> Read full story about John Banville is Subject of Latest Book by NUI Galway Scholar

Film about Asylum Seeker Wins Second Award for Students

Film about Asylum Seeker Wins Second Award for Students-image

Friday, 28 November 2008

NUI Galway students were among the winners at the 7th Media and Multicultural Awards (MAMA) yesterday. Richard Walsh and Julian Ulrichs, students of the M.A. in Production and Direction at the Huston School of Film & Digital Media, won an award for their short documentary 'F.G.M. - No Way Home'. Dealing with the issue of female genital mutilation, the film tells the story of Pamela Izevbekhai, a Nigerian woman currently seeking asylum with her daughters in Ireland. The MAMAs were established by the newspaper Metro Éireann, to recognise people, groups, companies, institutions and media platforms that promote diversity and multiculturalism in Ireland. In September, F.G.M. - No Way Home was also awarded the Best Short Documentary prize at the Radharc Awards. For their short film, producer Richard Walsh, from Ballybunion, County Kerry, and Director Julian Ulrichs, from Galway City, travelled to Nigeria to film footage for the documentary. The resulting piece is a hard-hitting yet sensitive exploration of the cultural and legal aspects surrounding the issue of female genital mutilation. The short documentary was based on a brief proposed by students of the M.A. in Public Advocacy, who collaborate with Production and Direction students every year to deliver incisive films addressing societal issues. Commenting on the most recent win, James Finlan, coordinator of the M.A. in Production and Direction said: "This was the first year we had students filming outside of Ireland, which was an exciting development. It's important to note the input from NUI Galway's Public Advocacy students Elisa Allen and Jayme Street, who came up with the initial brief on which the film was based. Winning the award vindicates the collaboration between the Production and Public Advocacy students, which is a unique aspect of these courses". Earlier this year, another Huston graduate Brian Deane won the Babelgum online film festival prize which was presented by Spike Lee at the Cannes Film Festival. Huston Screenwriting graduates have also won three out of four Stella Artois Pitching Awards at recent Galway Film Fleadhs. Huston School of Film & Digital Media runs a number of M.A. courses including Production/Direction, Screenwriting, Film Studies, Arts Policy, Digital Media and Public Advocacy. Further information available from: www.filmschool.ie -ends-

>> Read full story about Film about Asylum Seeker Wins Second Award for Students

New Communication Aid to Improve Access to Healthcare for Migrant Workers, Refug

New Communication Aid to Improve Access to Healthcare for Migrant Workers, Refug-image

Thursday, 27 November 2008

Pfizer Healthcare Ireland and NUI Galway, in collaboration with the Health Service Executive (HSE) have launched a Multilingual Project for General Practice settings, which includes a poster and a quick reference guide for GP staff. The aim of the Multilingual Project is to facilitate communication with patients with limited English proficiency (LEP), to provide a tool to overcome minor language barriers during consultations and to serve as a welcome poster in GP surgeries for patients coming from different ethnic backgrounds. To date, the Irish health sector has not had to address diversity in healthcare delivery on such a large scale or for such a wide variety of cultural groups. Research at the Department of General Practice, NUI Galway highlights that language differences between patients with LEP and their GPs are a serious barrier to health care access. The Multilingual Project contains words and phrases commonly used in a GP consultation. These are translated into ten languages that are frequently spoken in modern Ireland including English, Irish, French, Polish, Chinese (Mandarin), Lithuanian, Latvian, Portuguese, Arabic (Classic) and Russian. In light of a recent successful piloting of the Multilingual Project among GPs in Co Galway it will be distributed to all GPs in the Republic of Ireland. Dr Hans-Olaf Pieper, Fellow in Asylum Seeker and Refugee Healthcare, NUI Galway commented, "It is vital that all people living on the island of Ireland have access to healthcare. While this tool is not designed to replace the use of a professional, trained interpreter, it is intended to facilitate a path of communication between a GP and their patient. The display of the poster has the potential to indicate to patients with LEP that their doctor is aware of, and concerned about their language differences. The poster also has the potential to facilitate communication exchange between doctors and patients where there is a minor language barrier. Patients may have some English but may need help identifying medical terminology, specific body parts and so on." Ms Claire Murphy, Corporate Responsibility Programmes Manager, Pfizer Healthcare Ireland, stated "Currently, Ireland is a diverse society with migration named as the dominant factor responsible for the increase of Ireland's population. The development of the Pfizer Health Connect Project is timely as earlier this year the HSE National Intercultural Health Strategy identified information, language and communications as one of four main priorities and areas of development. As part of the Pfizer Health Connect Project we are launching today the Multilingual Project which addresses that need. People with LEP can now visit their GP with more confidence that they can overcome minor language barriers." Richard Broderick, Primary Care Manager, HSE West, remarked, "The Multilingual Project was developed and related research undertaken as part of the work of the Fellow in Asylum Seeker and Refugee Healthcare, NUI Galway. This post is a collaborative project between the Department of General Practice at NUI Galway, the Galway Refugee Support Group and the HSE West Primary Care Unit, which provides funding for the post. It is an inspiring achievement that in partnership between these organizations and Pfizer Healthcare Ireland this new communication aid is made available to all GPs in Ireland." Language diversity is a reality in modern Ireland and problems can arise when a communication breakdown occurs. This problem is felt especially in the General Practice setting whereby health barriers can exist due to a patient presenting with limited English. The new communication aid will hopefully assist in easing the challenging role of a General Practitioner and also facilitate a more worry free consultation for the patient. ENDS

>> Read full story about New Communication Aid to Improve Access to Healthcare for Migrant Workers, Refug

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share