Cuireann OÉ Gaillimh tús leis an Oideachas Tríú Leibhéal i gConamara

Cuireann OÉ Gaillimh tús leis an Oideachas Tríú Leibhéal i gConamara-image

Friday, 13 October 2006

………..ag tacú le geilleagar eolasbhunaithe inmharthana na Gaeltachta……………. 13 Deireadh Fómhair 2006: Rinne Éamon Ó Cuív, T.D., An tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, OÉ Gaillimh a mholadh go hard as tabhairt faoin éileamh ar Ghaeilgeoirí gairmiúla oilte a sholáthar trína cláir oideachais, ag oscailt oifigiúil ionad nua OÉ Gaillimh ar an gCeathrú Rua. Tá líonra d'ionaid Ghaeltachta curtha le chéile ag an Ollscoil agus iad rite ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, institiúid náisiúnta cheannródaíoch OÉ Gaillimh atá tiomanta d'oideachas tríú leibhéal a chur ar fáil trí Ghaeilge. Cuirfidh tiomantas agus béim OÉ Gaillimh ar chúrsaí tríú leibhéal a fhorbairt agus a chur ar fáil sa Ghaeltacht go mór leis an saol sóisialta, eacnamaíoch, cultúrtha agus teanga sna réigiúin seo. Cuireann ionaid na hOllscoile cláir fochéime agus iarchéime ar fáil i réimsí cosúil leo seo a leanas; scileanna teanga feidhmí, léann an aistriúcháin, an teicneolaíocht faisnéise, staidéar na cumarsáide, modheolaíocht teagaisc, staidéar na drámaíochta agus pleanáil teanga. Chomh maith leis sin, tá OÉ Gaillimh ag cur an chéad B.A. sa Chumarsáid, as Gaeilge, ar fáil san ionad ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Cuireann na cláir nuálacha sholúbtha seo tionscnaimh fiontraíochta chun cinn chomh maith le gnónna a bhaineann le huathúlacht na Gaeltachta i réimsí dianeolais cosúil le héiceathurasóireacht agus turasóireacht chultúir, ceol, ealaíon, oideachas agus na hilmheáin. Tá éileamh anois ar dhaoine gairmiúla ag oibriú trí Ghaeilge mar gheall ar an stádas oifigiúil a thug an tAontas Eorpach don Ghaeilge. Le cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla tá méadú tagtha ar úsáid na Gaeilge in institiúidí rialtais agus ciallaíonn sé sin go bhfuil éileamh ar aistritheoirí agus ar theangairí gairmiúla. Tá OÉ Gaillimh ag léiriú ceannaireachta trína chinntiú go bhfuil soláthar seasta céimithe oilte san aistriúchán, sa teangaireacht agus sna scileanna teanga feidhmí chun an t-éileamh seo a shásamh. Dúirt an tAire Ó Cuív, "Tá gá le céimithe oilte atá in ann oibriú trí Ghaeilge i réimsí éagsúla. Comhghairdeas le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh as cláir nuálacha agus gníomhaíochtaí taighde trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn in ionaid Ghaeltachta, i gcomhar leis an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta, ina bhfuil na háiseanna agus an teicneolaíocht oideachais is fearr amuigh. Tá sé seo ag teacht le haidhm straitéiseach an Rialtais maidir le geilleagar eolasbhunaithe inmharthana a fhorbairt". I mbliana, tá breis agus 170 fochéimí agus iarchéimí ó cheann ceann na tíre tagtha le staidéar ar an gCeathrú Rua. Tá an Cheathrú Rua ar cheann de na ceantair Ghaeltachta is láidre ó thaobh na Gaeilge de. Labhraíonn os cionn 85% de mhuintir na háite an Ghaeilge ar bhonn laethúil, rud a mheallann na céadta scoláire chuig an ionad le dianchúrsaí gearra agus ranganna Gaeilge a dhéanamh gach bliain. Tá 2,500 méadar cearnach san ionad ina iomláine agus teacht ar áiseanna in Áras Mháirtín Uí Chadhain agus san áit ina mbíodh Coláiste Cholumba. Cuireann an tIonad seo breis agus €5 mhilliún gach bliain isteach sa gheilleagar áitiúil agus tacaíonn sé le tionscnaimh for-rochtana straitéiseacha na hOllscoile. Dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán OÉ Gaillimh, "Tá na hionaid for-rochtana ar fud na tíre ina gcuid lárnach de pholasaí na hOllscoile oideachas a thabhairt chomh fada leis an bpobal. Tá forbairt ar mhúnla oideachais tríú leibhéal ríthábhachtach don fhís seo, múnla ar féidir le pobail eile a labhraíonn mionteanga aithris a dhéanamh air mar uirlis dá bhforbairt inmharthana féin. Ghlac an tUachtarán buíochas ó chroí leis an Aire Ó Cuív agus lena Roinn as an tacaíocht in airgead caipitil agus reatha atá tugtha don Acadamh ar mhaithe le forbairt na hOllscolaíochta Gaeilge in Ionaid Ghaeltachta. Ghlac sé buíochas chomh maith le hÚdarás na Gaeltachta as an gcúnamh atá faighte ag an Acadamh agus ag mic léinn an Acadaimh sa Ghaeltacht ón Údarás in imeacht na mblianta. Is léir go dtuigtear go soiléir anois gur cuid lárnach de bhonneagar na Gaeltachta an t-oideachas atáthar a sholáthar sna hIonaid Ghaeltachta. Is cuid de líonra ionad Gaeltachta an campas for-rochtana ar an gCeathrú Rua, lena n-áirítear Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall agus Carna, Co. na Gaillimhe. Tá pleananna á gcur i dtoll a chéile don cheathrú ionad i mBaile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí. - críoch -

>> Read full story about Cuireann OÉ Gaillimh tús leis an Oideachas Tríú Leibhéal i gConamara

'Litríocht agus Cultúr' Conference at NUI Galway Dedicated to Máirtín Ó Cadhain

'Litríocht agus Cultúr' Conference at NUI Galway Dedicated to Máirtín Ó Cadhain-image

Tuesday, 10 October 2006

(English version below) Reachtálfar Comhdháil: Litríocht agus Cultúr na Gaeilge in Áras na Gaeilge, OÉ, Gaillimh, Dé hAoine agus Dé Sathairn seo chugainn, 13-14 Deireadh Fómhair. Tá comhdháil na bliana seo tiomanta do Mháirtín Ó Cadhain agus beidh na haoichainteorí ag díriú ar ghnéithe éagsúla dá shaol agus dá shaothar: Alan Titley (iriseoireacht an Chadhnaigh), Brian Ó Conchubhair (úrscéalta an Chadhnaigh) agus Joe Steve Ó Neachtain (rútaí an Chadhnaigh). Ina theannta sin beidh cúigear den 19 cainteoir eile ag plé leis an gCadhnach, ms, Nollaig Ó Gadhra ag trácht ar an gCadhnach agus Óglaigh na hÉireann, agus Pádraigín Ní Cheallaigh ag caint ar an gCadhnach mar ollamh ollscoile. Seolfaidh Seán Ó Cadhain Cré na Cille, dlúthdhioscaí an leagain dhrámatúil le Johnny Chóil Mhaidhc Ó Coisdealbha (RTÉ, Raidió na Gaeltachta agus Cló Iar-Chonnachta) ar a sé a chlog Dé hAoine, agus léireoidh Aisteoirí Bulfin An Eochair, leagan drámatúil de ghearrscéal cáiliúil an Chadhnaigh, i dTéatar Chearbhalláin ar a hocht oíche Dé Sathairn. Ina theannta sin bronnfaidh Joe Steve Ó Neachtain cóip de bhunscríbhinn Baile an Droichid ar Mharie Reddan, Leabharlannai na hOllscoile, tar éis a léachta féin tráthnóna Dé Sathairn. Osclóidh an Dr Caitriona Clear, Leas-Déan Dhámh na nDán, an chomhdháil tráthnóna Dé hAoine ag 3.15. Tuilleadh faisnéise ó Rúnaí Scoil na Gaeilge: fiona.depaor@oegaillimh.ie ----------------------------------------------------------- A conference entitled Litríocht agus Cultúr na Gaeilge (Irish Language Literature and Culture) will be held in Áras na Gaeilge, NUI Galway on Friday and Saturday, 13-14th of October. This year's conference is dedicated to Máirtín Ó Cadhain and the guest speakers will focus on different aspects of his life and work: Alan Titley (Ó Cadhain's journalism), Brian Ó Conchubhair (Ó Cadhain's novels) and Joe Steve Ó Neachtain (Ó Cadhain's background). Five of the other nineteen speakers will also discuss Ó Cadhain, e.g., Nollaig Ó Gadhra will speak of Ó Cadhain and the IRA, and Pádraigín Ní Cheallaigh will talk about Ó Cadhain as a university professor. Seán Ó Cadhain will launch Cré na Cille, CD recordings of Johnny Chóil Mhaidhc Ó Coisdealbha's dramatisation of the novel (RTÉ Raidió na Gaeltachta and Cló Iar-Chonnachta) at six o'clock on Friday, and Aisteoirí Bulfin will be on stage with their version of An Eochair, a dramatised version of Ó Cadhain's well-known short story, in Téatar Chearbhalláin, Áras na Gaeilge, at eight o'clock on Saturday night. Joe Steve Ó Neachtain will present Marie Reddan, the University Librarian, with a copy of Baile an Droichid's original manuscript, after his own lecture on Saturday afternoon. Dr Caitríona Clear, Deputy Dean of the Faculty of Arts, will launch the conference on Friday afternoon at 3.15pm. Further information from the Scoil na Gaeilge secretary: fiona.depaor@oegaillimh.ie - ends -

>> Read full story about 'Litríocht agus Cultúr' Conference at NUI Galway Dedicated to Máirtín Ó Cadhain

NUI Galway to Host Biodiversity Workshop

NUI Galway to Host Biodiversity Workshop-image

Monday, 9 October 2006

NUI Galway will host a workshop entitled, 'Building a Biodiverse Galway: Practical, Social, and Environmental Considerations', on Wednesday 18 October, from 9am – 1pm. Five experts will discuss the planning and building aspects, and the human and environmental importance, of sustainable living and maintaining biodiversity in Galway City. The morning promises to be lively and informative, admission is free and open to all, but participants need to register in advance by emailing sarah.knight@nuigalway.ie. The event will take place at the Environmental Change Institute (ECI), The Orbsen Building, NUI Galway. Sarah Knight, Communications and Outreach Officer, ECI, NUI Galway commented: "Galway is growing rapidly, but we must ask whether we are creating a city we will want to live in. Recent years have seen a rapid rate of change from rural to urban land use in Galway city, but at the expense of our natural landscape. The social and environmental benefits of preserving some of the amazing biodiversity in Galway city are often overshadowed in the push to build to meet population demand". 'Building a Biodiverse Galway: Practical, Social, and Environmental Considerations'will feature the following speakers and topics: 'The social consequences of not considering a whole system approach to waste management', with Dr. Niamh Clune, Social Entrepreneur. 'How planners can incorporate natural landscapes', with Hendrik W. van der Kamp, Town Planner & President of the Irish Planning Institute. 'Building a green home in Ireland: design and materials', with Doug Johnson, Advocate of Alternative and Sustainable Technologies. 'Construction activities and their impact on the environment and communities', with Gerry Carty, Director, RPS Consulting Engineers, Galway. 'Community-derived green mapping in Galway city', with Dr. Frances Fahy, Department of Geography, NUI Galway. For members of Engineers Ireland, Continuing Professional Development (CPD) points for participation in this workshop are available. The workshop takes place during the annual Biodiversity Week for Galway City, 'Go Wild in the City!', which has been initiated to further the awareness of the wealth of biodiversity in the city, by the Habitats Sub-Group of the Galway City Development Board's Natural Environment and Waterways Mechanism. As well as the general promotion of public awareness of environmental issues in the city, the second main objective of this week is to provide a platform for informative interactions between city council staff, planners, developers, environmental researchers and campaigners, and interested members of the public, on the subjects of sustainable development and biodiversity in the city. - ends -

>> Read full story about NUI Galway to Host Biodiversity Workshop

Plans Unveiled for Ulster-Connacht Medical School

Plans Unveiled for Ulster-Connacht Medical School-image

Monday, 2 October 2006

Plans for a medical school shared between the University of Ulster s Magee campus and NUI Galway were recently unveiled at a conference in Sligo. Academics, politicians and medical experts from the north and west of the island of Ireland came together to back a proposal that would put the Ulster-Connacht region on Ireland s medical education map. The proposal draws on the strengths of both institutions to create a compelling proposition that will open up new opportunities in cross-border healthcare service provision, medical research and economic development, as well as medical education itself. The initiative will also addresses the problem of attracting GPs to the region, as research has shown that graduates are more likely to seek employment in the area where they were educated. As part of the proposal, NUI Galway and the University of Ulster will each provide a four-year programme for graduate entrants, with an additional five-year option available at NUI Galway. While the final three years of each programme will be interchangeable, the UU programme will have more emphasis on Primary Care. Hospitals and primary care centres involved will include, in the North - Derry, Omagh, Enniskillen, and Coleraine, and in the South - Ballinasloe, Mayo, Sligo, Letterkenny and Roscommon. The Faculty of Medicine and Health Sciences at NUI Galway will adopt a mentoring role for the School at UU s Magee campus, providing academic expertise in programme development, sharing courses and, where appropriate, clinical teachers, and also developing the student assessment process in order to achieve the highest standards. Common, jointly developed, distance learning packages will be used to deliver curricular content at affiliated sites. This will be facilitated by the University of Ulster s world-leading strength in web-based distance learning. Clinical placements in affiliated hospitals and practices, and special study modules will be shared, and interchangeable, giving students experience of two health care systems, and facilitating inter-professional learning opportunities. According to Professor Gerry Loftus, Dean of Medicine and Health Sciences, NUI Galway, "Our science, technology and research capabilities have developed and expanded over the past number of years and in building this partnership with Ulster University, we are adding to the facilities available at NUI Galway and strengthening our position as a world-class university. The Government's Fottrell Report, specifically addressed medical education and underlined the need to provide further opportunities for medical education both at undergraduate and graduate entry level. Working together, the medical experts and institutions in this Ulster-Connacht region have the potential to create a significant critical mass which will open up many new educational and research opportunities for students." Professor Loftus went on to say that NUI Galway are working towards a total intake of 160 undergraduate and graduate entry medical students at NUI Galway in the coming years. With closer ties and the support of the local hospitals in the Ulster/Connacht region, clinical placements for such numbers of students could be achieved. Professor Bernie Hannigan, Pro-Vice-Chancellor for Research and Innovation at the University of Ulster, said: "The north-west region of the island of Ireland presents many challenges to the delivery of high quality medical services. One solution is to ensure a supply of well-educated doctors who have received their training in the region, and so developed a connection with the area. "Together, the University of Ulster and NUI Galway are proposing a model of a joint medical school to do just that. All students in the Ulster-Connacht Medical School would experience the same excellent foundation in medical sciences, and undergo training in the hospitals and primary care centres on both sides of the Border." "This is a single, highly creative, cost-effective solution to problems that affect people identically, whether in Northern Ireland or in the Republic." Professor Hannigan added that the university partners to the project are working closely with project supporters and are hoping soon to get the green light to proceed to more detailed planning stages. Their current conviction is that the many benefits it would bring to the community must make the project a high priority for future spending plans. - ends -

>> Read full story about Plans Unveiled for Ulster-Connacht Medical School

Expert Speaks on Spinal Cord Repair at NUI Galway

Expert Speaks on Spinal Cord Repair at NUI Galway-image

Monday, 2 October 2006

Anthony Windebank, an expert in spinal cord regeneration and Professor of Neurology at the prestigious Mayo Clinic, Minnesota, will give a free public lecture in Galway on research into spinal cord injury repair on 10th October. Windebank leads a research alliance which brings together expertise from the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at NUI Galway, and the Mayo Clinic. During the lecture, Professor Windebank, who came to REMEDI last year on a Science Foundation Ireland Walton Fellowship, will outline the collaborative research which combines adult stem cell expertise at REMEDI with a novel tissue engineering breakthrough pioneered at the Mayo Clinic. "Think of the injury as a break in an electrical circuit – the big challenge for us is to get the circuit reconnected," Professor Windebank said. "The scaffold acts as the bridge for the stem cells to make the reconnection." The research is already showing encouraging results in spinal cord injury repair according to Windebank. "We have had some success in terms of the peripheral nervous system and the next step is the spinal cord. I would be hopeful that a person who sustained a spinal injury this year, through, say, a sporting injury, could expect that within seven-to-ten years, we will have made progress." Possibly the most well known advocate for research in spinal cord injury, and in particular, stem cell research, was Christopher Reeve. In the years following his injury, he did much to promote research on spinal cord injury and the Reeve-Irvine center at UC Irvine, California was established in his name. Two members of the REMEDI team have already spent time at the Reeve-Irvine Center to conduct research in the area. During his lecture, Professor Windebank will explore spinal cord injury in detail, from how and why it happens, to the consequences for victims and the hopes now being raised by cutting-edge research. He will discuss the various approaches worldwide in stem cell research, why false hopes must not be promoted by the scientific community and why, spinal cord injury victims and their relatives may have legitimate reason to believe that treatments may be closer than ever. Although he warns that caution is necessary when discussing possible cures for such a life-shattering injury, Professor Windebank believes that within the coming decade, the difficulties associated with spinal cord repair may be solved. The lecture will take place on Tuesday October 10th at 7.30 pm in the Westwood House Hotel, Newcastle road, Galway. Admission is free and members of the public are invited to attend. Information from www.remedi.ie or by phoning 091-495198 - end -

>> Read full story about Expert Speaks on Spinal Cord Repair at NUI Galway

November 2006

Tugann OÉ Gaillimh aitheantas do Lorna MacMahon ag Searmanas Bronnta Céimeanna a

Tugann OÉ Gaillimh aitheantas do Lorna MacMahon ag Searmanas Bronnta Céimeanna a-image

Wednesday, 29 November 2006

28 Samhain 2006: Bhronn Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh céim Mháistreachta sna Dána (honoris causa) ar Lorna MacMahon inniu. Gairneoir agus gníomhaire pobail as Gaillimh í Lorna, a bhfuil aithne ag go leor de mhuintir na Gaillimhe uirthi. Bronnadh an chéim uirthi le linn shearmanas Bronnta Céimeanna an Gheimhridh OÉ Gaillimh, searmanas ar bronnadh céimeanna agus dioplómaí ar os cionn 650 mac léinn as na Dámha éagsúla. Tá os cionn 35 bliain caite ag Lorna MacMahon ag dearadh gairdíní, a gairdín féin Ard Carraig san áireamh, gairdín a bhfuil duaiseanna bronnta air. Bhíodh Ard Carraig oscailte don phobal gach uile bhliain. Chomh maith leis sin, chaith Lorna blianta fada ag obair mar theiripeoir gairneoireachta san Aonad Síciatrachta in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh. Bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí Craobh na Gaillimhe de Mental Handicap Ireland, agus bhí sí ina Cathaoirleach agus Stiúrthóir ar an Galway Mental Health Association Ltd. Seo a leanas a bhí le rá ag an Dr Gerry Beggan, Léachtóir le hOideachas in OÉ Gaillimh tráth, le linn dó a bheith ag labhairt ag an searmanas: "Is cinnte go bhfuil an chéim seo tuillte go maith ag Lorna mar gheall ar an méid oibre atá déanta aici ar mhaithe le heolaíocht gairneoireachta a chur chun cinn agus chomh tiománta agus a bhí sí d obair charthanachta". Bhí trí shearmanas ar siúl i rith an lae agus bronnadh céimeanna ar chéimithe ó Dhámh na nDán, Dámh na Tráchtála, Dámh na hEolaíochta, Dámh na hInnealtóireachta, Dámh an Leighis agus na nEolaíochtaí Sláinte agus Dámh an Dlí. Seo a leanas a bhí le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, le linn dó a bheith ag labhairt ag na searmanais: "Is é atá mar aidhm ag OÉ Gaillimh feabhas a bhaint amach sa teagasc, taighde den scoth a chur chun cinn, a bheith tiomanta do agus baint a bheith againn leis an gceantar mórthimpeall ar an Ollscoil, tacú le hoideachas tríú leibhéal trí mheán na Gaeilge, agus thar ní ar bith eile, a chinntiú go bhfuil baint ag na mic léinn leis na gníomhaíochtaí ar fad atá ar siúl san Ollscoil. " Bronnadh céimeanna ar mhic léinn ó chúrsaí nua den chéad uair ag an searmanas freisin, cúrsaí cosúil le Céim Onórach Baitsiléara Eolaíochta Altranais; Máistreacht Eolaíochta (Córais Bhogearraí agus Faisnéise) (Cianfhoghlaim) i gcomhar le hOllscoil Regis, Denver SAM; agus Máistir Dlí sa Dlí Poiblí. - críoch -

>> Read full story about Tugann OÉ Gaillimh aitheantas do Lorna MacMahon ag Searmanas Bronnta Céimeanna a

NUI Galway Honours Lorna MacMahon during Winter Conferrings

NUI Galway Honours Lorna MacMahon during Winter Conferrings-image

Wednesday, 29 November 2006

28 November 2006: NUI Galway President Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh conferred the award of a Master of Arts (honoris causa) on well-known Galway horticulturalist and community activist Lorna MacMahon today. The award took place as NUI Galway hosted its Winter Conferring ceremony with over 650 students from across the faculties receiving their degrees and diplomas. For more than 35 years Lorna MacMahon has been involved in garden design, including her own award-winning garden 'Ardcarrig', which was open annually to the public. Lorna has also spent many years working as a horticultural therapist in the Psychiatric Unit of University College Hospital Galway. She was a founder member of the Galway Branch of Mental Handicap Ireland, and has been the Chairperson and Director of Galway Mental Health Association Ltd. Dr. Gerry Beggan, a former Lecturer in Education at NUI Galway, speaking at her conferring, said: "For her dedicated promotion of horticultural science and for her unselfish and untiring commitment to a very worthy charitable cause, it is most appropriate that Lorna should be the recipient of this award." Three ceremonies took place during the day with graduates from the faculties of Arts, Commerce, Science, Engineering, Medicine and Health Sciences, and Law, receiving their scrolls. Speaking at the conferrings, NUI Galway President Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, said; "NUI Galway aims for excellence in teaching, the promotion of world-class research, commitment to and engagement with our region, support for third level education through Irish, and above all ensuring the University places the student at the centre of all its activities." Some students at the conferring ceremony were the first to graduate from certain new courses, such as Honours Degree of Bachelor of Nursing Science; Master of Science (Software and Information Systems) (Distance) in association with Regis University, Denver USA; and Master of Laws in Public Law. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Honours Lorna MacMahon during Winter Conferrings

NUI Galway Book Takes Pulse of the Ocean

NUI Galway Book Takes Pulse of the Ocean-image

Wednesday, 29 November 2006

29 November 2006: On 05 December, the first Irish book to catalogue a particular species of microscopic plant, known as phytoplankton, will be launched by The Martin Ryan Institute, NUI Galway. Microscopic phytoplankton are essential to maintaining life in the oceans, producing over 99% of organic matter in the seas, and this new book focuses on one of the more conspicuous types, Ceratium. The authors claim that cataloging, researching and monitoring numbers of such micro-organisms is like "taking the pulse" of the oceans and will act as a first warning system for changes to ocean currents brought on by climate change. 'The Dinoflagellate Genus Ceratium in Irish Shelf Seas', by Dr. Robin Raine, NUI Galway, and Dr. Georgina McDermott, Environmental Protection Agency, will be launched by Mícheál Ó Cinnéide of the Irish Marine Institute on Tuesday, at 4.30pm, in the Martin Ryan Institute. The book summarises research carried out over the past seven years on the distribution in Irish Shelf Seas of phytoplankton. This is highly relevant as the changes in ocean circulation which have been forecast if global warming continues to increase would first be observed in changes in the composition of the plankton. For example, the distribution of the more exotic, tropical species which are found around the southwest of Ireland, where warm oceanic waters from the south bathe the Irish coastline, would change with a shift in the pattern of ocean currents. According to Dr. Robin Raine, "A changing climate will modify ocean circulation and hence the distribution of phytoplankton. Cataloging the distribution of phytoplankton around Ireland is like taking the pulse of the oceans. As long as the different species remain in constant numbers in specific areas, this means that the ocean currents are not yet changing. We must remain alert however; any change in the numbers of these organisms could mean that we are but a few years away from more cataclysmic climate changes". The book profiles an individual marine phytoplankton, the dinoflagellate genus Ceratium, and provides guidance on the identification and distribution of 22 species of this conspicuous genus. It contains useful figures and photographs which will be of interest to students and academics working in this area. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Book Takes Pulse of the Ocean

Mairéad Ní Nuadháin ainmnithe do Ghradam Alumni ag OÉ Gaillimh

Mairéad Ní Nuadháin ainmnithe do Ghradam Alumni ag OÉ Gaillimh-image

Wednesday, 29 November 2006

28 Samhain 2006: Tá Mairéad Ní Nuadháin, Eagarthóir um Choimisiúnú, Cláir Ghaeilge, Oideachasúla agus Ilchultúir, RTÉ, ainmnithe do Dhuais Hewlett Packard don Ghaeilge, mar chuid de Ghradaim bhliantúla Alumni Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. I bhfómhar 2000, ceapadh Mairéad ina heagarthóir um choimisiúnú ar chláir Ghaeilge agus oideachasúla agus ilchultúir, RTÉ. Roimhe sin, bhunaigh sí Léargas agus bhí sí ina léiritheoir sraithe ar an tsraith faisnéise Gaeilge sin, a ainmníodh in 2000 do Dhuais IFTA (Irish Film and Television Academy) sa chatagóir 'Gnéchlár is Fearr'. Tá cláir shiamsaíochta agus cláir faisnéise eile léirithe aici chomh maith. Mar chuid dá cúram cláir a sholáthar gach bliain do TG4, tá sraitheanna ar nós "An Tuath Nua," "Bean an Tí," "Bia 's Bóthar," "Ardán" agus go leor clár eile curtha ar fáil aici. Chomh maith le cláir RTÉ do TG4 a bhainistiú, lena n-áirítear cúrsaí reatha, cláir spóirt, cláir irise agus cláir do leanaí, bhí baint aici freisin, le cláir ilchultúir agus oideachais le gairid, mar shampla "Turas Teanga," "Families in Trouble," "Mono", "Scannal", "Who's Afraid of Islam?" agus "No Place Like Home." Is as Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin í ó thús agus bhí cónaí uirthi tar éis na hollscoile i nGaillimh, áit a raibh sí ina comhalta de lucht bunaithe an Druid Theatre agus ina haisteoir leis an Taibhdhearc. Nuair a bhí sí in OÉ Gaillimh (Coláiste na hOllscoile, Gaillimh ag an am), bhí sí ar dhuine de na chéad reachtairí mná ar an gCumann Liteartha agus Díospóireachta (Lit and Deb). Is i mBaile Átha Cliath atá sí bunaithe anois ach choinnigh sí an ceangal a bhí aici leis na healaíona i nGaillimh, trína ballraíocht ar Bhord Macnas, agus tá sí ina ball freisin de Bhord Feidhmiúcháin an Celtic Film and Television Company. Na Buaiteoirí eile atá ann i mbliana: Duais AIB don Litríocht, don Chumarsáid agus do na hEalaíona: Seán O'Rourke, Iriseoir agus Craoltóir le RTÉ; Duais Bhanc na hÉireann don Ghnó agus don Tráchtáil: Irial Finan: Uachtarán ar Coca Cola, Infheistíochtaí Buidéalaithe; Duais Hewlett Packard don Ghaeilge: Mairéad Ní Nuadháin, Eagarthóir um Choimisiúnú, Cláir Ghaeilge, Oideachasúla agus Ilchultúr, RTÉ; Duais Medtronic don Chúram Sláinte agus an Eolaíocht Mhíochaine: An tOllamh Patrick Gullane, Ardotairinealaraingeolaí (Máinlia Cinn agus Muiníl), Ollscoil Toronto; Duais OÉ Gaillimh don Dlí, an tSeirbhís Phoiblí agus an Rialtas: Brian O'Donnell, Duine de bhunaitheoirí Aturnaetha Brian O'Donnell & Partners; Duais Seavite don Eolaíocht Dúlra: An Dr Reg Shaw, Stiúrthóir Bainistíochta ar Champas BioPharma Wyeth i mBaile Átha Cliath; agus Duais TBD don Innealtóireacht, an Teicneolaíocht Faisnéise agus an Mhatamaitic: Patrick & Thomas Coffey, Stiúrthóirí Coffey Group. Le linn don Ollamh Gerard Hurley, An Leas-Uachtarán um Thionscnaimh Straitéiseacha agus Gnóthaí Seachtracha, OÉ Gaillimh, na gradaim seo a fhógairt dúirt sé: "Gach uile bhliain, tugann OÉ Gaillimh aitheantas do alumni a bhfuil ag éirí go breá leo in earnálacha éagsúla den saol poiblí agus gairmiúil as éachtaí suntasacha a bhaint amach agus cur leis an tsochaí. Tugann na céimithe iontacha seo dea-shampla do na mic léinn atá ag freastal ar an ollscoil seo faoi láthair agus ambasadóirí den scoth atá iontu dá alma mater." Ba sa bhliain 2000 a seoladh na gradaim seo, faoi scáth an Alumni ag OÉ Gaillimh. Déanann na gradaim bhliantúla ceiliúradh ar luach an oideachais atá ar fáil ó OÉ Gaillimh agus aithníonn na gradaim foirfeacht phearsanta ag breis is 60,000 céimí ar fud an domhain. San áireamh ar liosta Iarbhuaiteoirí na nGradam tá an tUasal Mícheal D. Ó hUiginn T.D.; Pádraig Ó Céidigh, Aer Arann; Maria Mahon, Irishjobs.ie; agus Declan Kelly, Financial Dynamics. Bronnfar na gradaim ag an ochtú mórfhéasta bliantúil, Dé Sathairn, 3 Márta 2007 in Ostán an Radisson SAS, Gaillimh. -críoch- Tuilleadh eolais: Michelle Ní Chróinín, Oifigeach Preasa, OÉ Gaillimh, Fón: 091 493361, michelle.nichroinin@nuigalway.ie nó JB Terrins Uasal, Stiúrthóir Alumni, 091 495411, jb.terrinsnuigalway.ie Nóta: Tá liosta iomlán de bhuaiteoirí na nGradam Alumni go dtí seo le fáil ag: http://www.nuigalway.ie/alumni/program_alumni_award.html

>> Read full story about Mairéad Ní Nuadháin ainmnithe do Ghradam Alumni ag OÉ Gaillimh

NUI Galway announces Lady Gregory Fellowship Winners

NUI Galway announces Lady Gregory Fellowship Winners-image

Tuesday, 28 November 2006

28 November 2006: The winners of the 2006 Lady Gregory Research Fellowships at NUI Galway have been announced. They are Siobhán McDermott, Stephanie Egan, and Nora De Buitléir. All are doctoral students within the Faculty of Arts. The Lady Gregory Fellowships are enabled by philanthropic support and the Faculty of Arts at NUI Galway. Six Fellowships have been awarded since the establishment of these prestigious awards in 2005. Under the Lady Gregory Fellowship scheme, each student receives €20,000 per year over a period of three years. Recipients of the award include students of Archaeology, Old Irish, German, Geography and Political Science & Sociology. Over the coming years additional fellowships will be offered to a total value of €540,000 by 2009. Among the new winners, Siobhán McDermott, from Tyrone will study 'The Archaeology of Truagh, Co Monaghan'. Stephanie Egan from Castlerea, Co. Roscommon will study 'The Geographies of War and International Relations' and Nora De Buitléir from Killiney, Co. Dublin, will study 'The Theatre of the Frontier Region of Northern Italy and Southern Austria, the Sudtirol/Alto Adige'. Announcing the winners, Professor Kevin Barry, Dean of the Faculty of Arts, spoke of the value of research in the Humanities, in Languages, and in Social Sciences. Quoting recent international studies he supported the view that the Arts, Humanities and Social Sciences "Lead the way in promoting understanding of the nation's history and other cultures, religions and societies, thereby helping to sustain national identity, multicultural tolerance and interaction. Furthermore, they enable the expansion of strategically important sectors of the economy, in particular the creative and cultural industries, which include heritage, galleries, museums, theatres, cinema, publishing, and other key elements of a knowledge society open to the larger world of ideas and innovation". NUI Galway will continue to support research within the humanities, languages and social sciences. High achieving graduates of any university and nationality are eligible to apply for funding under the Lady Gregory awards. ENDS Further Information contact Karen Walsh, Arts Faculty Office Tel: 091- 493958

>> Read full story about NUI Galway announces Lady Gregory Fellowship Winners

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share