April 2005

NUI Galway reconfirms its commitment to the Irish language with the launch of €3

NUI Galway reconfirms its commitment to the Irish language with the launch of €3-image

Friday, 29 April 2005

- New developments to enhance bilingual campus - NUI Galway today (Friday 29th April 2005,) announced that a new €35 million Irish language institute Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is to be developed on campus at the University and at a number of Gaeltacht centres. The national institute was launched by the Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cúiv. The institute will pioneer the provision of third level education through the medium of Irish and will provide a range of courses through Irish including many of the disciplines provided in the Arts and Science Faculties. The launch of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is central to NUI Galway's strategy of creating an exemplary bilingual campus at the University and is in line with the priorities outlined in the University's Strategic Plan (2003-2008). The creation of the institute reconfirms NUI Galway's commitment to the promotion of the Irish language. Funding to support this initiative will be raised through a range of sources. The national institute, the first of its kind in Ireland, will provide university programmes, engage in research, provide consultancy and be a centre of excellence for Irish language research and planning, in co-operation with other institutions. In addition to its centre on campus at NUI Galway, the University will further develop its three outreach Gaeltacht centres, two in the Galway Gaeltacht (Carna and An Cheathrú Rua) and one in Donegal (Gaoth Dobhair). Commenting on the initiative, the Minister for Community, Rural and Gaeltacht affairs, Éamon Ó Cúiv TD. said, "NUI Galway is to be congratulated for its strategic and innovative approach to the provision of third-level education through the medium of Irish. The creation of the Institute is vital for the continued promotion of the Irish language in Ireland. Equally, NUI Galway has played a key role in bringing Irish to the regions, through its outreach centres in Gaeltacht areas, it is bringing the University to the people and empowering those communities in a sustainable and meaningful way." Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway added: "This University has a long and proud tradition of supporting Gaeltacht and Irish language communities and the Acadamh will strengthen and invigorate our commitment to provide sustainable development of the Irish language. The creation of an exemplary bilingual campus ensures our ongoing commitment to the Irish language over the longer term. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge will contribute to the social, economic, cultural and linguistic life of the communities in which it is based at a local level while broadening and enriching education provision at National and International levels. As it expands, the range of courses developed into areas such as information technology, communications, education and translation studies, will be extended." At present, an tAcadamh provides Masters and Higher Diploma programmes in Translation Studies and Applied Communications, as well as part-time and full-time courses in information technology, radio and television skills. An tAcadamh provides a Diploma in Irish in 22 centres throughout the country, attended by more than 850 students this year. Peadar Mac an Iomaire, Príomhfheidhmeannach (CEO) of an tAcadamh announced that a range of new programmes would be developed over the coming years and that over 1,500 students are expected to participate in courses at the Institute. He thanked Minister Ó Cuív for the financial backing received by the University from the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs for the promotion of university education through Irish as well as the maintenance of Irish in Gaeltacht areas. He also paid tribute to Údarás na Gaeltachta and FÁS for their assistance in the work of the University's Gaeltacht Centres over the years. -Ends

>> Read full story about NUI Galway reconfirms its commitment to the Irish language with the launch of €3

Athdhearbhaíonn OÉ, Gaillimh a dílseacht don Ghaeilge agus institiúid teanga €35

Athdhearbhaíonn OÉ, Gaillimh a dílseacht don Ghaeilge agus institiúid teanga €35-image

Friday, 29 April 2005

- Forbairtí nua chun campas dátheangach OÉ, Gaillimh a láidriú - D'fhógair OÉ, Gaillimh inniu (Dé hAoine an 29 Aibreán 2005) go bhfuil institiúid nua teanga ar chostas €35 milliún, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, le forbairt ar champas na hOllscoile agus i roinnt ionad sa Ghaeltacht. Ba é Éamon Ó Cuív TD, an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta a sheol an institiúid náisiúnta. Glacfaidh an institiúid nua ceannródaíocht maidir le soláthar an oideachais tríú leibhéal trí Ghaeilge agus cuirfidh sí raon cúrsaí ar fáil trí Ghaeilge lena n-áirítear go leor de na disciplíní a chuimsítear i nDámha na nDán agus na hEolaíochta. Tá seoladh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i gcroílár straitéis OÉ, Gaillimh maidir le campas eiseamláireach dátheangach a chruthú san Ollscoil agus tagann sé leis na tosaíochtaí a leagtar amach i bPlean Straitéiseach na hOllscoile (2003-2008). Dearbhaíonn cruthú na hinstitiúide arís eile díocas OÉ, Gaillimh i dtaobh chothú na Gaeilge. Déanfar maoiniú chun tacú leis an tionscnamh seo a fháil ó fhoinsí éagsúla. Cuirfidh an institiúid náisiúnta, an chéad institiúid dá sórt in Éirinn, cláir ollscoile ar fáil, rachaidh sí i mbun taighde, cuirfidh sí comhairleoireacht ar fáil agus beidh sí ina hionad ardchaighdeáin don taighde agus don phleanáil Ghaeilge, i gcomhar le hinstitiúidí eile. I dteannta an ionaid ar champas OÉ, Gaillimh, déanfaidh an Ollscoil tuilleadh forbartha ar na trí ionad sheachtracha atá aici sa Ghaeltacht; tá dhá ionad acu sin suite i nGaeltacht na Gaillimhe (Carna agus an Cheathrú Rua) agus ionad eile suite i nDún na nGall (Gaoth Dobhair). Ag labhairt faoin tionscnamh seo dó, is é a dúirt an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cúiv TD., "Ní mór ardaitheantas a thabhairt do OÉ, Gaillimh as an gcur chuige straitéiseach agus nuálaíoch atá glactha aici i leith sholáthar an oideachais tríú leibhéal trí Ghaeilge. Tá bunú na hinstitiúide seo ríthábhachtach do chothú leanúnach na Gaeilge in Éirinn. Bhí ról lárnach ag OÉ, Gaillimh freisin maidir leis an nGaeilge a thabhairt i measc na réigiún trí na hionaid sheachtracha atá aici sna ceantair Ghaeltachta; tá an ollscolaíocht á tabhairt i measc na ndaoine aici agus tá na pobail sin á gcumasú ar bhealach inmharthana a mbaineann idir bhrí agus tábhacht leis." Dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán OÉ, Gaillimh, an méid seo: "Tá sé de thraidisiún ag an Ollscoil le fada an lá tacaíocht a thabhairt do phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge agus déanfaidh an tAcadamh an díocas atá againn maidir le forbairt inmharthana na Gaeilge a threisiú agus a bheochan. Ach campas eiseamláireach dátheangach a chruthú, léireofar cúram na hOllscoile seo i leith na Gaeilge san fhadtréimhse. Cuirfidh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge le saol sóisialta, eacnamaíoch, cultúir agus teanga na bpobal ina bhfuil sé lonnaithe ag leibhéal áitiúil agus ag an am céanna déanfaidh sé soláthar an oideachais ag leibhéil Náisiúnta agus Idirnáisiúnta a shaibhriú agus a leathnú. De réir mar atá sé ag fás, táthar ag forbairt raon na gcúrsaí i réimsí cosúil le teicneolaíocht faisnéise, cumarsáid, oideachas agus staidéar an aistriúcháin." Faoi láthair, cuireann an tAcadamh cláir Mháistreachta agus Ard-Dioplóma ar fáil i Staidéar an Aistriúcháin agus i gCumarsáid Fheidhmeach, mar aon le cúrsaí páirtaimseartha agus lánaimseartha i scileanna ríomhaireachta, raidió agus teilifíse. Cuireann an tAcadamh Dioplóma sa Ghaeilge ar fáil in 22 ionad ar fud na tíre, agus d'fhreastail os cionn 850 mac léinn ar an gcúrsa sin i mbliana. D'fhógair Peadar Mac an Iomaire, Príomhfheidhmeannach an Acadaimh, go ndéanfar raon clár nua a fhorbairt i rith na mblianta amach romhainn agus go bhfuiltear ag súil leis go mbeidh os cionn 1,500 mac léinn rannpháirteach i gcúrsaí na hInstitiúide. Ghlac sé buíochas leis an Aire Ó Cuív as an tacaíocht atá tugtha ag a roinn don ollscolaíocht trí Ghaeilge go dtí seo. Ghlac sé buíochas chomh maith le hÚdarás na Gaeltachta agus le FÁS as a dtacaíocht ag páirt mhaoiniú cuid de chúrsaí an Acadaimh sna hIonaid Ghaeltachta. - Críoch -

>> Read full story about Athdhearbhaíonn OÉ, Gaillimh a dílseacht don Ghaeilge agus institiúid teanga €35

Taking a fresh look at the work of Edna O'Brien

Taking a fresh look at the work of Edna O'Brien-image

Monday, 18 April 2005

NUI Galway International Conference: "Edna O Brien: A Reappraisal" Edna O Brien s writing has always provoked controversy, from her earliest The Country Girls trilogy to her more recent works of faction , In the Forest and Down by the River. Critical responses have been divided between those who see her writing as populist and stereotypical, and those who admire her flouting of taboo and experiments with style and language. Existing criticism has tended, however, to regard O Brien primarily in the light of feminist and Irish nationalist and religious discourses, leaving unexplored a great deal of what makes her a complex figure. A major International Conference, "Edna O Brien: A Reappraisal", will take place on Saturday 23rd April in NUI Galway (9.00am, Centre for the Study of Human Settlement and Historical Change). Co-hosted by the University s Department of English and the Centre for Women s Studies, delegates from Finland, France, Italy, the US, England and Ireland are due to attend. "The conference will seek to broaden the critical framework for O Brien studies, reconsidering, for example, the reception of her work both in Ireland and elsewhere and her place in the canon, the way in which her work interacts with contemporary fiction, literary influences on her work and more," says Dr Rebecca Pelan, director of the Women s Studies Centre, NUI Galway, who has published extensively on the subject of Irish women s writing and Edna O Brien s fiction and who will address the conference. Established scholars as well as newer voices will contribute on the day towards creating fresh critical perspectives on the writing of Edna O Brien. Other speakers include Amanda Greenwood (Andrew Marvell School, UK) who is the author of the most recent monograph on Edna O Brien and Heather Ingman (TCD) who has published several books and articles on women s writing, including work on Irish women s writing and that of Edna O Brien. Conference programme available at: www.nuigalway.ie/english/eob/index.html Ends

>> Read full story about Taking a fresh look at the work of Edna O'Brien

NUI Galway confers Ireland's first Master of Fine Arts degrees

NUI Galway confers Ireland's first Master of Fine Arts degrees-image

Monday, 18 April 2005

History will be made today (Monday), when the first conferral of the degree of Master of Fine Arts in this State will take place in the Burren College of Art (BCA) at Newtown Castle, Ballyvaughan, Co. Clare. The degrees will be conferred by National University of Ireland, Galway on seven students from USA, Canada, Africa and Ireland, at a ceremony attended by the Presidents and senior Faculty members of the BCA and NUI Galway. The Master of Fine Arts is a joint NUI Galway-Burren College of Art two-year fulltime postgraduate degree programme, based in the Burren College of Art. The programme is offered in association with two of the world's leading art schools – the Royal College of Art, London and the School of the Art Institute of Chicago. Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said: "Over the years the Burren College of Art has established itself as a vibrant, global, artistic educational centre with international affiliations and accreditations and NUI Galway is very pleased to be a partner with the College in this joint initiative, drawing on our long-standing strengths in preserving and developing our cultural heritage and fostering artistic creativity and imagination. We at the University see our involvement with the Burren College of Art through this programme as an integral part of our strategic aims to support educational development and training in the west region." Mary Hawkes-Greene, President of the Burren College of Art said: "Organically integrated into its local community and space, Burren College of Art is already well known across the USA and increasingly across Europe as one of the most distinctive independent art colleges in the world. It is also one of the smallest, catering for only 60 students. With the completion of its magnificent state of the art studios, the opening of which coincided with the first Masters' degree show, the Burren College provides what successful artists thrive on and what emerging artists need – the time represented by a high level of individual tuition from top class resident and visiting artists, the space afforded by 200 sq. ft. studio space for each graduate student with 24 hr. access, 7 days a week and finally, the inspiration which can be drawn in abundance from the spectacular Burren landscape, free from urban distraction." Ends

>> Read full story about NUI Galway confers Ireland's first Master of Fine Arts degrees

Dr Chris Coughlan appointed as Adjunct Professor in NUI Galway's Department of M

Dr Chris Coughlan appointed as Adjunct Professor in NUI Galway's Department of M-image

Monday, 18 April 2005

NUI Galway has appointed Dr Chris Coughlan as an Adjunct Professor in the Department of Management. Dr Coughlan is a senior manager at Hewlett-Packard who has contributed personally over many years to both the teaching and research programmes of the University. His appointment to this part-time honorary position was welcomed by the Dean of Commerce and head of the Department of Management, Professor Roy Green. "Dr Coughlan is an outstanding individual who has done much to build strong relationships between NUI Galway and regional business, especially in the high tech sector," said Professor Green. "We are delighted to formalise his role in the University with this appointment." Ends

>> Read full story about Dr Chris Coughlan appointed as Adjunct Professor in NUI Galway's Department of M

Sport for Success – a novel approach to breaking barriers to third-level educati

Sport for Success – a novel approach to breaking barriers to third-level educati-image

Monday, 11 April 2005

Pupils from 4th, 5th and 6th classes in a number of selected Galway City schools will tonight (Monday 11th April) celebrate the completion of a 'Sport for Success' programme in NUI Galway, designed to encourage pupils in disadvantaged areas to continue their education right up to and including third level. Packie Bonner, former Republic of Ireland soccer star, will present certificates at 7.00pm (Ó hEocha Theatre, Arts Millennium Building), to pupils from St. Michael's Boys School, Mervue, Holy Trinity Girls School, Mervue and Scoil Bhríde, Shantalla, who have completed the programme. 'Sport for Success,' part of NUI Galway's Access programme since 2002, is a combined sport and homework initiative that promotes third level education and the value of education itself, as well as improving sporting techniques and skills. On one afternoon each week over the spring term, pupils come into the University where Access students and Access university under-graduates provide help and guidance with homework. On completion of that task, the pupils can then enjoy an hour of popular sports such as soccer and basketball. They learn new sports such as uni-hockey, climbing on the climbing well, Tai-Bo, spinning and juggling. According to Imelda Byrne, NUI Galway's Access Officer: "The children really benefit from the 'Sport for Success' programme. It helps students develop personally by building their self esteem, confidence, communication skills and social behaviour through team games and sport activities in addition to their educational attainment, especially improvement in numeracy and literacy skills." Professor Ger Hurley, Vice-President for Strategic Initiatives and External Affairs, NUI Galway said: "The very fact that ten, eleven and twelve year olds are participating in a university-run programme is a powerful positive action which will no doubt focus these young minds on future achievement and educational attainment." Ends

>> Read full story about Sport for Success – a novel approach to breaking barriers to third-level educati

Máire Mhac an tSaoi appointed Adjunct Professor of Irish Studies at NUI Galway

Máire Mhac an tSaoi appointed Adjunct Professor of Irish Studies at NUI Galway-image

Tuesday, 5 April 2005

The Centre for Irish Studies at NUI Galway has announced the appointment of the distinguished poet Máire Mhac an tSaoi to the position of Adjunct Professor of Irish Studies. Máire Mhac an tSaoi is one of a handful of major poets who transformed poetry in Irish in the period during and after the Second World War. Her work is particularly significant in that it anticipates the emergence of women's voices at the forefront of Irish poetry in both Irish and English during the 1970s and 80s. A generation before the groundbreaking achievements of Nuala Ní Dhomhnaill, Eavan Boland and others, and in more daunting circumstances, Máire Mhac an tSaoi's poetry speaks to and from the intimate experience of women at a time when women's voices were marginalized both in literature and in Irish society. Her most famous poem 'Ceathrúintí Mháire Ní Ógáin', is a powerful challenge to the orthodox morality of Ireland in the 1940s and subsequent decades: Beagbheann ar amhras daoine, Beagbheann ar chros na sagart, Ar gach ní ach a bheith sínte Idir tú agus falla- I care little for people's suspicions, I care little for priests' prohibitions, For anything save to lie stretched Between you and the wall- The intellectual integrity and emotional independence that characterise her poetry is evident again in Máire Mhac an tSaoi's public life. In reviewing her autobiography The Same Age as the State¸ Seamus Heaney says 'there is truth to experience here, a forthrightness about passion and transgression that is thrilling and exemplary'. Throughout the book, she speaks frankly of her own experience as a civil servant and career diplomat during a period of dramatic change and political turbulence in Ireland, Europe, and the developing world. During her time in the Department of External Affairs, she was, in her own words, the 'token woman' on Ireland's first delegation to the United Nations. As chargé d'affaires at the Irish Embassy in Madrid, she was invited to the Palacio del Oriente, where she met with General Franco, an experience she describes as 'both baroque and absurd'. She also spent time with her husband Conor Cruise O'Brien in the Congo, Ghana, and elsewhere in dramatic times and dangerous circumstances. One of the most powerful passages in The Same Age as the State recounts a violent incident in Katanga and an apparent attempt to assassinate Dr O'Brien. Ms Mac an tSaoi's appointment is a timely one, according to Dr Louis de Paor, Director of the Centre for Irish Studies at NUI Galway. "While she is highly regarded by other poets and by critics, the full extent of Máire Mhac an tSaoi's contribution to twentieth-century Irish literature and politics has yet to be fully appreciated and acknowledged. In recognition of her achievement, as a groundbreaking poet and as a public figure who participated significantly in some of the key moments of recent Irish, European, and world history, it is entirely appropriate that she be appointed to this honorary position." ENDS

>> Read full story about Máire Mhac an tSaoi appointed Adjunct Professor of Irish Studies at NUI Galway

May 2005

NUI Galway awarded €490,000 from Enterprise Ireland Commercialisation Fund

NUI Galway awarded €490,000 from Enterprise Ireland Commercialisation Fund-image

Tuesday, 24 May 2005

Six researchers at NUI Galway were recently successful in winning funding under the Enterprise Ireland Commercialisation Fund. The projects are supported under the Proof of Concept Phase 1, which aims to support academic researchers to establish the commercial potential of a scientific concept which is seen to address a viable market. The novel projects are across strategic commercial areas such as biomedical sensors, implantable medical devices, controls for waste water treatment plants, software development, optics and biomaterials. The six researchers are Professors Chris Dainty and Gerry Lyons, Drs Desmond Chambers, Vincent O'Flaherty, Dimitrious Apatsidis, Yury Rochev. Successful projects under this programme will bring the research to a stage where a robust prototype will be developed. The proposed projects cover a wide range of potential applications and the funding was won against strong competition involving all the third level colleges in Ireland. Séamus Bree, Director West Region, Enterprise Ireland said that innovation was the key to the future of Irish industry. "It is vitally important that we build and maintain a momentum in the development of intellectual property through the Third Level colleges. The commercialisation of technology from our strengthening research base is a key priority so that more growth-oriented companies will emerge in cutting edge sectors. I look forward to research initiatives such as these funded under the commercialisation fund in NUI Galway, resulting in either new campus companies or licensed technology into SMEs." Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said: "We are delighted to receive this substantial award aimed at developing applied research which is critically important to the future economic growth of Ireland as we move from a manufacturing base to product design and intellectual property creation. Because of its strong research base, NUI Galway is ideally placed to support the Government's enterprise strategy of developing a knowledge-based society." Ends

>> Read full story about NUI Galway awarded €490,000 from Enterprise Ireland Commercialisation Fund

NUI Galway launches historic On-line Photographic Archive

NUI Galway launches historic On-line Photographic Archive-image

Monday, 23 May 2005

In 1996 the James Hardiman Library, NUI Galway acquired the Ritchie-Pickow Photographic Archive, along with tapes of sound recordings. The photographs were taken and the recordings made by the US husband and wife team, George Pickow and Jean Ritchie on visits to Ireland in 1952 and 1953. On Monday 30th May 2005, the James Hardiman Library will launch a resource, housed on the library's web-pages, which will allow access to the 1,887 images which make up the Ritchie-Pickow photographic collection. It provides researchers world-wide with the facility to search for and view the images, as well as giving background information on each image. The resource will be launched by Dr Hugh Maguire of the Heritage Council who supported the provision of an archivist to preserve and make accessible this collection in digital format. Professor Dáibhí Ó Cróinín, lecturer in the History Department, NUI Galway and a grandson of Elizabeth Cronin, one of the vocalists recorded by Jean Ritchie, will also speak at the launch. It was under his auspices that the collection found its way into the Library Archives. Jean Ritchie, singer, folklorist and dulcimer player was born on 8 December 1922 in Viper, Kentucky. She was the youngest of a family of 14 children, known as 'The Singing Ritchies'. Jean graduated from the University of Kentucky and in 1952 she was awarded a Fulbright Scholarship to enable her to research the origins of her family's songs in Great Britain and Ireland. Ritchie's husband George Pickow, a photographer, accompanied her and they spent approximately eighteen months recording folk songs and traditional musicians and taking photographs. The photographs include images of many well known uileann pipe players, such as Seamus Ennis, the McPeake trio, Leo Rowsome; vocalists, including Elizabeth Croinin and Sarah Makem and story tellers, such as Paitsín Faherty from the Aran Islands. As well as assisting his wife in her research George Pickow also did features on aspects of Irish life – Christmas celebrations with straw boys and wren boys, life on the Aran Islands, Dublin scenes, the American Ambassador and his family in Ireland, the development of Dublin Airport, operations of the Garda Síochána at Dublin Castle, and Irish sporting activities, such as road bowling, hurling, coursing, hunting and racing. Photographs were also taken of traditional Irish crafts, including spinning, weaving, thatching and crios and sliotar making. Ends

>> Read full story about NUI Galway launches historic On-line Photographic Archive

NUI Galway raises $1.2m towards further development at Huston School of Film & D

NUI Galway raises $1.2m towards further development at Huston School of Film & D-image

Friday, 6 May 2005

-Anjelica Huston, Merv Griffin, Ray Bradbury receive Honorary Degrees from NUI Galway at LA Gala event- Los Angeles — NUI Galway has raised more than $1.2 million towards the further development of the Huston School of Film & Digital Media. The fundraising culminates in the Huston Gala, a black-tie event to be held today (Friday) at the Beverly Hilton in Los Angeles. The Gala follows a conferring ceremony at which honorary degrees will be conferred upon actress, Anjelica Huston, broadcaster, Merv Griffin and author Ray Bradbury, all of whom have strong west of Ireland connections. This event marks the first time that NUI Galway has held an honorary degree conferment outside of Ireland. The Honorary Conferring and the Huston Gala are the centrepiece of a programme of business, cultural and academic events during the first week of May to mark the continued growth and influence of the Huston School. The honorary degrees will be conferred by the Chancellor of the NUI, Dr Garret FitzGerald. The honorary graduates chosen all have strong Irish roots and are renowned for their significant contribution to social, cultural and artistic development of both Ireland and the U.S. Celebrities from the world of stage and screen will attend the Honorary Conferring ceremony and Huston Gala. Gráinne Seoige, Sky News Ireland and NUI Galway graduate, will present the Gala programme. The Huston School of Film & Digital Media, launched in Los Angeles in 2003, is the first dedicated school of film and digital media to be located on campus at an Irish university. NUI Galway will use the recently raised funds, which have been secured through private donors, to further develop the ongoing programmes at the School including an ambitious programme of invited residencies. These would bring students into direct contact with a stimulating range of Irish and international film artists. NUI Galway President, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh said, "We are very proud to honour these individuals who have made significant artistic and humanitarian contributions, and who have achieved fame the world over. With this honour, we pay tribute to the great tradition of the creative arts at the heart of Los Angeles. And we share in that heritage by awarding them the highest honour that the University can bestow, thereby associating their names forever with National University of Ireland, Galway and the Huston School. "We are fortunate at NUI Galway to have created a haven where we can nurture and develop the talents of individuals interested in pursing a career in film. The Huston School represents a bold and unprecedented move forward for Irish filmmakers and cinematic traditions, for all those who dream of telling their stories in fresh and compelling ways." Director of the Huston School of Film & Digital Media Rod Stoneman says, "The Huston School of Film and Digital Media is developing a new breed of Irish film makers. We are giving these individuals the opportunity to develop their raw talent in order to pursue a career in the film industry. We hope that the School can help filmmakers react critically and constructively to the changes which are taking place in film. It offers a wide-ranging exposition of the full range of international filmmaking and allows course participants to develop their own distinctive voices. With new courses coming on stream, we hope to continue to challenge and develop talented students in the future." Among the courses provided in the Huston School are a Masters programme in Screenwriting and a Masters in Film Studies, now in their second year, along with a Higher Diploma in Arts Policy and Practice. The School plans to start an innovative Masters in Public Advocacy and Activism in 2006. This will be an advanced course for people working in international and local advocacy, including the fields of community and environmental rights, among others. Also in 2006 the School will add a Masters in Production and Direction to its portfolio, with teams from these two courses working together to produce short films on social issues. Funds raised through the Gala from donors throughout Ireland and the US will be spread out over the next five years, providing considerable capital and revenue funding for the School as it initiates new courses in production and direction. The LA programme of events includes an illustrated lecture on 'James Joyce's "The Dead" and Cinema', by Professor Kevin Barry, Department of English, NUI Galway; and a screening of 'The Abyss' (1910) with original score performed live by ConTempo, NUI Galway's Ensemble in Residence. To further support its significant numbers of alumni located in North America, NUI Galway will also host an alumni brunch, the day following the Gala. For further information on the NUI Galway Huston Gala visit www.hustongala.com. ENDS

>> Read full story about NUI Galway raises $1.2m towards further development at Huston School of Film & D

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share