Gradam NáisiúntaBuaite ag Ionad an Acadaimh i gCarna

Gradam NáisiúntaBuaite ag Ionad an Acadaimh i gCarna-image

Monday, 14 May 2012

Bronnadh Gradam Náisiúnta na Gaeilge ar an gCainéal iTunes U-GOGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta) ag searmanas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath le gairid. Is ar champas Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i gCarna a rinneadh an obair fhorbartha agus is í COGG a rinne maoiniú ar an tionscadal. Toradh é ar chomhpháirtíocht idir COGG agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh. “Údar mór áthais d’Ollscoil na hÉireann Gaillimh gur bhain an Cainéal iTunes U-COGG gradam eRialtais amach le gairid. Tugann an gradam aitheantas don saineolas atá á shaothrú sna daonnachtaí digiteacha san Acadamh trí chéile ach go háirithe in Ionad na hOllscoile i gCarna.  Bhí ról lárnach ag an gcomhpháirtíocht le RTÉ Raidió na Gaeltachta sa tionscadal mar gur forbraíodh acmhainní foghlama bunscolaíochta an Chainéil ó bhunábhar i gCartlann shabhair RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ó Chartlanna OÉ Gaillimh féin.”, a deir Niall Mac Uidhilin, feidhmeannach ríomhaireachta le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Cuimsíonn an Cainéal iTunes U–COGG acmhainní físe agus fuaime ar mhaithe le sealbhú agus saibhriú na Gaeilge i mbunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Forbraíodh 300 mír fhoghlama nua dírithe go háirithe ar dhaltaí Rang 5 agus 6 sna bunscoileanna. Áiríonn na míreanna foghlama amhráin, dánta, scéalta, faisnéis, tomhasanna, agus míreanna staire. Tá na míreanna á gcur i láthair i gcanúintí éagsúla a roghnaíodh ó bhunábhar i gcartlanna saibhre RTÉ Raidió na Gaeltachta agus OÉ Gaillimh.  Chuathas i gcomhairle le saineolaithe ábhar: Máire Uí Dhufaigh, Inis Oírr agus Bairbre Ní Thuairisg, Scoil Náisiúnta Chamuis, a scríobh na moltaí foghlama le dul in éineacht leis na míreanna. Lárnach sa bpróiseas forbartha freisin bhí Anna Ní Chartúir, Scoil Náisiúnta Leitir Mucú agus Mairéad Ní Chualáin, Scoil Náisiúnta Leitir Mealláin, beirt mhúinteoirí a bhfuil sárthuiscint acu ar riachtanais fhoghlama teanga scoláirí sna spriocscoileanna. Roinn an bheirt a gcuid ama ar an tionscnamh go fial flaithiúil agus ar bhonn deonach. Inniúlacht Cartlainne Meán a rinne an obair theicniúil agus dearaidh ar an gcainéal.  Tá an cainéal ar fáil ar itunes.cogg.ie. Tá treoirlínte faoin mbealach le theacht ar an gCainéal le fáil ar www.acadamh.ie -CRÍOCH-   Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilgeand COGG win National e-Government Award A project developed in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge at NUI Galway was presented with an Ireland eGovernment Award at a ceremony in Dublin Castle recently. The iTunes U–COGG channel was developed with with funding provided by An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). The iTunes U–COGG channel, which won the in the Irish language category award, comprises of video and sound resources to promote the acquisition and enrichment of the Irish language in all-Irish schools both within and outside the Gaeltacht. In this initial stage of the project, three hundred media clips have been carefully selected and are aimed at 5th and 6th classes. These learning clips cover genres such as song, poetry, stories, factual, puzzles and historic. The clips are presented in different dialects selected from the rich archive materials of RTÉ Raidió na Gaeltachta and NUI Galway.  Niall Mac Uidhilin, Computer Executive with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, said: “We at NUI Galway are delighted that the iTunes U-COGG channel has received this eGovernment award. This award recognises the expertise that the Acadamh has accumulated in the digital humanities, and particularly in the centre in Carna. The partnership with RTÉ Raidió na Gaeltachta played a central role in the project as the channel’s digital learning resoures for national schools were developed from the rich archive materials and resources of RTÉ Raidió na Gaeltachta as well as from the archives of NUI Galway. The project builds on the digitisation work that was previously done on the archive on the campus in An Cheathrú Rua.” A panel of experts were consulted for the project including Máire Uí Dhufaigh, Scoil Náisiúnta Inis Oírr and Bairbre Ní Thuairisg, Scoil Náisiúnta Chamuis who wrote the learning guides to be included with the clips. Anna Ní Chartúir, Scoil Náisiúnta Leitir Mucú and Mairéad Ní Chualáin, Scoil Náisiúnta Leitir Mealláin, were also central to the development of the project. Both have an acute understanding of the language learning requirements of national school children in the target schools and gave freely and voluntarily of their time to forward the project. Inniúlacht Cartlainne Meán were responsible for the technical and design work on the channel.  The channel is available at  itunes.cogg.ie. Guidelines on how to access the channel can be found at  www.acadamh.ie. -ENDS-

>> Read full story about Gradam NáisiúntaBuaite ag Ionad an Acadaimh i gCarna

Fascinations of Plants Day at NUI Galway

Fascinations of Plants Day at NUI Galway-image

Monday, 14 May 2012

NUI Galway will lead Ireland’s involvement in the first ever international Fascination of Plants Day which will be held on Friday, 18 May. The Fascination of Plants Day will be celebrated by 39 countries worldwide, with the common goal getting people enthused by the importance of plant science. A photography and art exhibition celebrating ‘Our Fascinating Flora’ will officially open at the NUI Galway Art Gallery on Friday, 18 May at 2pm and run until Wednesday, 23 May. Featured exhibits willinclude works from botanical artist Margareta Pertl, and artists Miriam de Burca, Alan Crowley and Peter Sherry. Ceramic art will include exhibits from Veronika Straberger, Anna Pielach and Louise Browne, and wood turning from Ambrose and Bríd O’Halloran. Winners of the national Fascination of Plants Day photography competition will also feature. Stories, all featuring the theme of plants, will be told by renowned storyteller Rab Fulton in the Art Gallery on Friday, 18 May at 11am and by Dr Maria Tuohy and members of Biochemistry at 3pm.  Another feature of the celebration of plants will be a tree climbing session, on Wednesday, 23 May outside Áras de Brún, near the Quadrangle Building, with Keith Browne and experts from NUI Galway Mountaineering Club. Volunteers from the club will help the public get up into the trees using harnesses and ropes, to see what goes on at canopy level. Dr Zoë Popper, Lecturer in Botany and Plant Science at NUI Galway, said: “Plants are fascinating, and beautiful.  Having the ability to directly synthesise their own food has enabled plants to successfully colonise, adapt to, and diversify within almost every niche on the planet.  There are over 250,000 plant species and they are vital for us in terms of agriculture, food, horticulture and forestry. Plants also play a role in non-food products such as paper, timber, chemicals, energy, and pharmaceuticals.” Other themed events are taking place around the country, with participation by the National Biodiversity Data Centre, National Botanic Gardens, Trinity College Dublin and Burrenbeo. For more information regarding events in Ireland visit http://www.plantday12.eu/ireland.htm# and http://fascinationofplants.blogspot.com -Ends-

>> Read full story about Fascinations of Plants Day at NUI Galway

Seimineár Poiblí ar Raidió na Gaeltachta: 40 bliain faoi bhláth

Seimineár Poiblí ar Raidió na Gaeltachta: 40 bliain faoi bhláth-image

Tuesday, 15 May 2012

Mar chuid de cheiliúradh ceathracha bliain RTÉ Raidió na Gaeltachta, reáchtáilfear seimineár poiblí,  i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, Dé Sathairn 19 Bealtaine le scrúdú a dhéanamh ar fhís agus feidhm RTÉ Raidió na Gaeltachta ó bunaíodh é.   Déanfar an seimineár a reáchtáil i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, Contae na Gaillimhe idir 10am agus 4pm Dé Sathairn 19 Bealtaine agus beidh fáilte roimh an bpobal freastal ar an ócáid.   Le linn seisiúin na maidine, scrúdóidh seisear léachtóirí ó ollscoileanna éagsúla in Éirinn gnéithe éagsúla de chraoladh an stáisiúin agus an tionchar atá ag an tseirbhís ar phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge.   Déanfaidh painéal eile scagadh ar a bhfuil bainte amach ag Raidió na Gaeltachta agus pléifear na dúshláin atá roimh an tseirbhís le linn imeachtaí an tráthnóna. Beidh deis ag an bpobal a bheith rannpháirteach sa phlé i gcaitheamh an lae.   I measc na n-ábhar a phléifear i gcaitheamh na maidine, beidh:   An ceol dúchais agus an chraoltóireacht – Róisín Nic Dhonncha Ról an Raidió i gcruthú pobail – Steve Coleman Teanga an Raidió, teanga an phobail – Siobhán Ní Laoire Féiniúlacht agus féinmhuinín agus ár bpobal féin – Rosemary Day Raidió na Gaeltachta agus scaipeadh na téarmaíochta – Gearóid Ó Cleircín Leas na Gaeilge, an náisiún-stát agus an t-iltíreachas – Iarfhlaith Watson   Beidh plé ón urlár tráthnóna agus caibidil ar fhís agus feidhm an Raidió i gcuideachta na gcainteoirí:   Dónall Mac an tSíthigh Máire Mhic Niallais Joe Steve Ó Neachtain Seán Tadhg Ó Gairbhí   Déanfar imeachtaí an tseimineáir a thaifeadadh agus a chraoladh ar Raidió na Gaeltachta amach anseo. Tá an seimineár seo á reáchtáil i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus le cúnamh urraíochta ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.   --CRÍOCH--   A Public Seminar celebrating 40 years of Raidió na Gaeltachta                                                                            The vision and role of RTÉ Raidió na Gaeltachta will be critically examined and discussed at a public seminar on Saturday 19 May as part of the station’s calendar of events to mark the foundation of the service in 1972. The seminar, jointly organised with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway, will take place in Seanscoil Sailearna, Indreabhán, in the heart of the Galway Gaeltacht from 10am-4pm on Saturday, 19May and the event will be open to the public.   Six academics from various Irish universities will analyse aspects of the station’s output and its influence on the Irish language community nationally and particularly in the Gaeltacht:   Broadcasting and traditional music – Róisín Nic Dhonncha, Mary Immaculate College, UL RnaG and the creation of community– Steve Coleman, NUIM A community and broadcasting medium – Siobhán Ní Laoire, DIT Identity, self-confidence and our own community – Rosemary Day, Mary Immaculate College, UL Raidió na Gaeltachta and terminological dissemination – Gearóid Ó Cleircín, DCU Which most benefits the Irish language: cosmopolitanism or the nation-state? – Iarfhlaith Watson, UCD   The founding vision of the station and contemporary challenges facing the service will also be discussed by a panel of speakers who broadly represent the diversity of the RnaG audience with a view to an open, general discussion among seminar participants about future directions for Raidió na Gaeltachta. Invited speakers during the afternoon session include:   Dónall Mac an tSíthigh Máire Mhic Niallais Joe Steve Ó Neachtain Seán Tadhg Ó Gairbhí   The talks and discussions at the seminar will be recorded and broadcast on Raidió na Gaeltachta later this year. This seminar is being jointly organised with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway and with sponsorship from the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht. --ENDS--

>> Read full story about Seimineár Poiblí ar Raidió na Gaeltachta: 40 bliain faoi bhláth

NUI Galway Student Receives the Outstanding Young Persons of Ireland Award

NUI Galway Student Receives the Outstanding Young Persons of Ireland Award-image

Wednesday, 16 May 2012

NUI Galway student Eve-Marie Costello has been awarded The Outstanding Young Person of Ireland award from Junior Chamber International (JCI), and has been put forward as a candidate for the Outstanding Young Persons of the World title, which will be announced in Taiwan later this year. Originally from Ballyglunin, Athenry, Co. Galway, Eva Marie is a third-year Science student at the University. NUI Galway’s Lorraine Tansey, ALIVE Volunteer Coordinator, and Riona Hughes, Societies Officer, nominated Eva-Marie for the coveted award in recognition of her significant achievement in the area of contribution to children, world peace and/or human rights. According to Riona Hughes: “Students like Eva-Marie and Melanie Hennessey, our most recent winner of the world title in 2010, who set up an orphanage and brought medical support to Nepal through her society Draíocht, show the impact that one person can make to bringing about positive change which impacts so profoundly on the students who they support and inspire to volunteer.” Eva-Marie began her volunteering in India during transition year in secondary school and has built on this by setting up the Ashirbad Society in NUI Galway. The Ashirbad Society focuses on sending NUI Galway students to India during the summer months to volunteer in areas of need including education, medical and agricultural. It also hopes to raise awareness of the needs of the people in the emerging sub-continent of India and to fundraise in order to improve the living and educational conditions for the under-privileged children of Kalimpong, West Bengal. Since 2007, Eva-Marie has travelled to India each year to work with the Cluny Sisters in Kalimpong, India. Eva-Marie now acts as a project instigator with the Sisters and is currently in the process of fundraising and planning for the development of the Declan Resource and Research Centre. She also volunteered at an Aids Centre run by the nuns, and was instrumental in producing an annual musical with the children and students. With her fellow volunteers they have raised over €45,000 in the last four years. Eva-Marie volunteered with SUAS homework club and has also been a key player in the NUI Galway musical society since she started at the University. Lorraine Tansey, Student Volunteer Coordinator at NUI Galway, said; “What sets Eva-Marie apart is her vision and commitment for the future, not only volunteering herself, but setting in place a structure which will see NUI Galway students into the future work with the Cluny Sisters on their great work in Kalimpong, and through this experience learning and growing as active citizens of the world. We are delighted to support JCI as they seek to recognise the valuable contribution volunteers make to society and congratulate Eva-Marie on exemplifying the NUI Galway civic graduate.” At the Regional JCI Top Outstanding Young Person of the Year awards, NUI Galway final year Occupational Therapy student Méabh Healy won the Regional Award in the Academic Leadership and/or Accomplishment category. From Mount Talbot, Co. Roscommon, Méabh was presented with her award for her two year research programmes with Enable Ireland. The Outstanding Young Persons program of Junior Chamber International serves to recognise up to ten individuals between the ages of 18 and 40 who exemplify the best attributes of the world’s young people. NUI Galway students have previously won The Outstanding Young Persons of the World award in 2007 and again in 2010. -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Student Receives the Outstanding Young Persons of Ireland Award

Planning for Smart Cities and Regions of the Future Conference at NUI Galway

Planning for Smart Cities and Regions of the Future Conference at NUI Galway-image

Wednesday, 16 May 2012

Over 100 delegates attended a one-day conference on Planning for Smart Cities and Regions of the Future hosted by NUI Galway last week. The conference, opened by Galway City Mayor, Hildegard Naughton, focussed on describing advanced technologies and highlighting how they can be used to make informed decisions during planning and day-to-day living. Attendees at the conference comprised of a cross-section of interest groups including: public and private sector planners; decision makers; engineers; technology entrepreneurs; and owners of small and medium enterprises.  Speakers included engineers, IT specialists, geographers, policy makers and industry specialists. Keynote speaker, Dr Emanuele Ragnoli from IBM, highlighted the worldwide growth of urbanisation and gave a preview of likely problems facing planners in the areas of traffic congestion, water security and energy security. He described how IBM's Smarter Cities research centre in Dublin is using advanced computer models to enable them to plan the cities of the future in a sustainable way. Presentations included talks on the use of computer models which could be used to advise bathers of water quality at Blackrock beach in Salthill through the use of electronic signage along the prom. Other discussions focused on models which could be used operationally to forecast coastal flooding events and help with emergency response planning. A presentation by NUI Galway’s Dr Jim Duggan described how computer modelling can be applied to human habitation behaviour illustrating how a city can plan for social integration during periods of increased growth and diversity. Chaired by Professor Gerry Lyons, NUI Galway’s Dean College of Engineering and Informatics, the aim of the conference was to stimulate debate on the future of our region and how technology and infrastructure will help shape the future.  Dr Mike Hartnett, Vice-Dean of the College of Engineering and Informatics and one of the conference organisers, said:  “The conference has shown the depth of expertise that exists between NUI Galway and the local community in the area of sustainable and efficient planning of our region and of Galway City. It is likely that over the next 20 years or so Galway City will expand relatively fast. It is our intention to increase our activities in the area of sustainable planning and development. We are keen to develop greater links between the regional partners and NUI Galway to improve the quality of life for the people living in this region.” -ENDS-

>> Read full story about Planning for Smart Cities and Regions of the Future Conference at NUI Galway

The Written Word Focus of Tenth Galway Symposium on Higher Education

The Written Word Focus of Tenth Galway Symposium on Higher Education-image

Wednesday, 16 May 2012

The tenth Galway Symposium on Higher Education will take place at NUI Galway from 7-8 June in Áras Moyola. The two day symposium, entitled The Written Word: Writing, Publishing and Communication in Higher Education, will be comprised of papers, short presentations, workshops, panel discussions and posters. Essays, reports, papers, books, journals, and even blogs are all at the heart of higher education, and the ability to write clearly and intelligently is deemed a hallmark of a successful graduate. For those working in academia, the need to publish journal papers, monographs and other emerging media forms is vital, with performance metrics based on output and citations. To navigate the complex world of the ‘information age’, powers of discrimination and judgement are essential to the enterprise of sense-making. Academics increasingly need to be able to communicate with a wider audience, to reach out and share their passion and expertise with the public and engage with debate and critique in educational, scientific, cultural and political spheres. The focus of the symposium will be on nurturing the skills of writing amongst students and fine-tuning our own approaches and adapt to new media and new audiences. Questions such as what can we do to challenge the increasing costs of publication, journal subscription charges and the ‘paywalls’ that block access to knowledge, and how can we weave together the skills of communication, critical thinking and public engagement, will also be discussed.   Keynote speakers will include: Professor Adrian Frazier, NUI Galway; Dr Brian Hughes,Senior Lecturer in Psychology, NUI Galway; Catherine Cronin, Academic Coordinator on eLearning programmes at NUI Galway, and advocate of social and digital media for learning; Dr Adam Rutherford, writer and broadcaster; William St. Clair, Senior Research Fellow, Universities of London, Cambridge and Harvard, and Chairman of Open Book Publishers; Dr Mary R. Lea, Reader at the Institute  of Educational Technology and researcher on academic literacies, Open University; andDr Aileen Fyfe, University of St. Andrews and author of Steam-Powered Knowledge. Dr Iain Mac Labhrainn, Director of CELT said: “It is vital that graduates have high levels of writing skills, and the ability to share, critique and communicate knowledge and ideas to a wide range of potential audiences is at the heart of higher education.” Registration for the event is available at http://www.nuigalway.ie/celt/conference/conference12.html -ENDS-

>> Read full story about The Written Word Focus of Tenth Galway Symposium on Higher Education

Largest Quilt Festival in the History of Ireland

Largest Quilt Festival in the History of Ireland-image

Wednesday, 16 May 2012

On the weekend of June 8-10, the largest group of quilts ever to be assembled in the history of Ireland will be on display on the campus of NUI Galway, as the first annual International Quilt Festival of Ireland creates a “Quilter’s Village” atmosphere and welcomes thousands of international visitors to Ireland. Over two hundred and eighty quilts will be on display at NUI Galway, in addition to Irish craft workshops, quilt classes, entertainment and activities being offered throughout the weekend.  A silent auction will be held each day during the weekend, benefiting the ISPCC, Console and NBCRI. Also the Make a Wish Foundation will receive €1 per wish that is written and placed on the ‘Giving Tree’ in the exhibit My Quilted Garden. Award winning set designer and artists Dara McGee and Daniel O’Sullivan have even constructed a façade to be placed in front of some of the University buildings to create a replica of a 17th century Irish village. According to managing director of the festival, Jim West, this Disneyland atmosphere of the Quilter’s Village will impress everyone who comes to enjoy the ground-breaking endeavour: “We are inviting everyone who lives in Ireland to come to NUI Galway to see this extraordinary event, and families especially are invited on Sunday, June 10th, where we will offer free admission to children and providing all kinds of craft activities and workshops for everyone to enjoy! It is history in the making, and is something that has never been seen or done before inIreland.” For more information on the quilt festival visit www.IQFOI.com NUI Galway Conference Centre, set in 230 acres of picturesque grounds, offers the very best that the Ireland has to offer event organisers with a stunning and varied range of facilities and amenities available. ENDS

>> Read full story about Largest Quilt Festival in the History of Ireland

New Book by Professor Pat Finnegan Launched at NUI Galway

New Book by Professor Pat Finnegan Launched at NUI Galway-image

Friday, 18 May 2012

NUI Galway President, Dr Jim Browne, officially launched The case of the Craughwell Prisoners during the Land War in Co. Galway, 1879–85 by Pat Finnegan last night (Thursday, 17 June). Pat Finnegan is Professor Emeritus of Medicine at NUI Galway and a retired consultant physician, University Hospital Galway. Published by Four Courts Press, The case of the Craughwell Prisoners during the Land War in Co. Galway, 1879–85examines the wrongful conviction of Patrick Finnegan and RIC Constable Michael Muldowney. At the height of the Land War in 1881, a dispute over land led to the shooting dead of a young man called Peter Doherty near Craughwell, Co. Galway. Intense police investigations discovered two informers whose perjured testimony before packed juries resulted in the conviction of two innocent men, Patrick Finnegan and Constable Muldowney. This book features a forensic analysis of the trials that resulted in such a grave miscarriage of justice. Original research in primary sources has uncovered the role of informers, payments made to them and their eventual ‘disposal’ by the Dublin Castle authorities. Following commutation of the death sentences, each of the prisoners served a term of twenty years penal servitude and became known as the ‘Craughwell prisoners’. The experiences of the prisoners in Mountjoy and Maryborough jails are revealed from the prison files, which also contain their heartfelt pleas for release and pardon and affirmations of their innocence. The case of the Craughwell Prisoners during the Land War in Co. Galway, 1879–85 is available to purchase at the NUI Galway Bookstore or at www.fourcourtspress.ie. -ENDS-

>> Read full story about New Book by Professor Pat Finnegan Launched at NUI Galway

Innovation Opportunities to drive the Irish Med Tech Market at Inaugural BioInnovate Symposium in NUI Galway

Innovation Opportunities to drive the Irish Med Tech Market at Inaugural BioInnovate Symposium in NUI Galway-image

Monday, 21 May 2012

Plans for a new device to help interventional radiologists  improve  vessel embolisation was one of 40 ’unmet clinical needs’ discussed at a biomedical symposium at NUI Galway today. Colin Forde, Product Development Engineer and Wayne Allen, Business Development Manager, 2011 BioInnovate Ireland Fellows, plan to commercialise a new medical technology designed to permanently close blood vessels, targeted at an existing surgical procedure termed embolisation. The idea for their technology was developed while observing surgery in St James Hospital and University Hospital Galway; where it was noticed that multiple devices were required to close the vessel, which was time intensive, costly and posed risk. Colin and Wayne plan to commercialise a one-shot device that will immediately occlude any vessel.  Launched last year, BioInnovate Ireland is a specialist training and collaboration programme in medical device innovation. It is modelled on Stanford University’s prestigious Biodesign Programme. These top 40 'unmet clinical needs' have been processed by the first cohort of BioInnovate fellows, who have participated in an intensive clinical immersion in teaching hospitals to help identify potential medical device development opportunities. Throughout a 10-month period, they have availed of the expert advice, direction and guidance from dedicated industrial mentors and serial entrepreneurs, along with national and international clinicians with an interest in enhancing patient care through medical device innovation. The BioInnovate Ireland Symposium heard a keynote address by Stanford University’s Professor Jack Linehan, a leading expert in the US on innovation and the biomedical sector.  In his address Professor Linehan said: “BioInnovate is already serving as an effective connector between universities (faculty and students) and indigenous and global medical device companies in Ireland. Universities are neutral grounds for business, clinical and academic players to meet and share ideas. I fully expect these connections to grow and flourish following in the steps of the successful Stanford Biodesign programme.” Ireland’s medical technology sector has evolved into one of the leading clusters for medical device and diagnostic products globally. The sector employs more than 25,000 people, which makes the country, per capita, the biggest medical technology employer in European Union. With exports of €7.3 billion in 2011, Ireland is now confirmed among the largest exporters of medical technology products in Europe. 11 of the world's top 13 manufacturing companies manufacturing here, the medical device and diagnostic industry in Ireland is a vibrant growth sector and a cornerstone of the Irish economy. The sector consists of 250 companies involved in developing, manufacturing and marketing a diverse range of products and services; from disposable plastic and wound care products to precision metal implants including pacemakers to micro-electronic devices, orthopaedic implants, diagnostics, contact lenses and stents. Approximately 50% of these companies are indigenous. According to Sharon Higgins, Director, IMDA: “Ireland is centrally placed to capitalise on the growing global market for medical technology products and services. We see BioInnovate Ireland as a critical mechanism in continuing to develop and integrate the broad range of strategic competencies and support systems that will enable this island to compete as a mature, high value added economy, with innovation at its core.” The BioInnovate Ireland Fellowship Programme is delivered by a consortium of four Higher Education Institutions which include NUI Galway, University of Limerick, Dublin City University and University College Cork. This initiative has received funding and support from Enterprise Ireland and several key medical device players including: Medtronic, Creganna-Tactx Medical, Lake Region Medical, Boston Scientific and SteriPack. Speaking about the programme, the Fellowship Director, NUI Galway’s Dr Mark Bruzzi, said: “BioInnovate Ireland has successfully brought together industry, academic and clinical leaders to support a training environment for innovation in the medical device sector. Through this network and with the support of Enterprise Ireland, the Irish Medical Device Association and BioInnovate industry sponsors, a platform has been established that enables the next generation of medical device leaders to emerge. BioInnovate has captured the imagination of industry, clinicians and academics in believing that through collaboration, Ireland has an immense opportunity to emerge as a global place of choice for medical technology start-ups.” -ends-

>> Read full story about Innovation Opportunities to drive the Irish Med Tech Market at Inaugural BioInnovate Symposium in NUI Galway

Royal Academy of Medicine in Ireland Annual Meeting at NUI Galway

Royal Academy of Medicine in Ireland Annual Meeting at NUI Galway -image

Tuesday, 22 May 2012

The annual meeting of the Royal Academy of Medicine in Ireland (RAMI), Section of Biomedical Sciences, will take place in the Bailey Allen Hall at NUI Galway on Thursday, 14 June. This annual meeting is the premier Biomedical Science meeting in Ireland and provides a platform to showcase novel biomedical research. The meeting will feature a high calibre scientific programme covering biomedical research currently ongoing around Ireland. Submissions in any area of Biomedical Sciences are welcome and the meeting represents a particularly good forum for PhD students, undergraduate students and early career post-doctorate researchers to present their work in oral or poster form. Authors will have the option of having their abstracts published in the Irish Journal of Medical Sciences, and there will be a number of prize presentations throughout the meeting. First time presenters are eligible to apply for The Donegan Medal Competition, while the Barcroft Medal competition is open to presentations from early post-doctoral researchers.  The annual Conway Review Lecture will be delivered by Dr John O’Connor, Conway Institute at UCD, who will present a lecture entitled ‘Targeting TNF in hypoxia and synaptic signalling’. During the meeting Dr O’Connor will also be presented with the annual Conway medal. Founded in 1882, the Section of Biomedical Science of the Royal Academy of Medicine in Ireland presents the Conway medal in commemoration of Edward J. Conway, F.R.S., one time Professor of Biochemistry in University College Dublin. The medal is awarded annually to an outstanding scholar in the biomedical sciences and the recipient is given the opportunity to present a lecture on their research. The conference is being organised by NUI Galway academics and researchers including: Dr Michelle Roche, Physiology and NCBES Centre of Pain Research; Dr Jill McMahon, NCBES; and Dr David Finn, Pharmacology and NCBES Centre of Pain Research. Speaking about the upcoming meeting, Dr Michelle Roche said: “We expect this to be one of the best attended and most vibrant RAMI Biomedical Sciences Section conferences in recent years. The conference will bring together researchers from across the full spectrum of the biomedical sciences and provide a forum for the sharing of ideas and knowledge. It is appropriate that the conference is being held at NUI Galway at this time, where biomedical sciences has been identified as a major priority area of research for the University.” For full details, registration and abstract submission visit http://www.eventelephant.com/RAMI_BMS_2012 . -ENDS- 

>> Read full story about Royal Academy of Medicine in Ireland Annual Meeting at NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share

Connect with us:

Facebook icon 32px YouTube icon 32px LinkedIn icon 32px RSS Icon 32px

Bookmark and Share