An Ghaeilge

An Ghaeilge

Leagadh dualgais na hOllscoile i leith na Gaeilge síos den chéad uair in Acht an Choláiste Ollscoile Gaillimh 1929 agus ansin arís in Acht an Choláiste Ollscoile Gaillimh (Leasú) 2006. Deirtear in Acht 2006 go mbeidh oideachas a sholáthar trí mheán na Gaeilge i measc na bpríomhaidhmeanna le haghaidh oibriú agus fhorbairt an Choláiste agus go mbeidh an dualgas reachtúil seo le sonrú sna príomhaidhmeanna a bheidh leagtha amach i ngach plean forbartha straitéisí a ullmhóidh an Ollscoil.

Tá sé seo treisithe ag an mbéim ar chur chun cinn na teanga ina Plean Straitéiseach 2015 - 2020. Tá dualgais reachtúla ar leith ar an Ollscoil maidir leis an nGaeilge a chur chun cinn agus a chothú ar an gcampas agus sna pobail Ghaeltachta.

Luíonn cúraimí na hOllscoile i leith na Gaeilge agus forbairt na Gaeilge agus an cultúr gaelach ar Rúnaí na hOllscoile, agus seisean ar dhuine do Fhoireann Bhainistíochta na hOllscoile. Oibríonn sé go dlúth le Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus déanann sé monaiteoireacht ar chomhlíonadh chúramaí na hOllscoile faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tá cur chuige na hOllscoile i leith fhorbairt úsáid na Gaeilge i saol laethiúil na hOllscoile leagtha amach i Scéim Teanga na hOllscoile 2018-2021.

Tá fáil ar sheirbhísí uile Oifig an Rúnaí i nGaeilge agus i mBéarla.

                                                                                                                                                

An Ghaeilge

The University’s commitment to the Irish language was first set out in the University College Galway Act 1929 and this was reiterated and updated in the University College Galway (Amendment) Act 2006 which states that one of the principle aims of the university is "the provision of education ... through the medium of the Irish language".  The University's Strategic Plan 2015 - 2020 goes even further and it mandates mandating the University to respond to the needs of the Irish speaking community regionally and nationally as a living community.

The Secretary is the member of the University Management Team who which is tasked with ensuring that the University fulfills its obligations in relation to Irish the furtherance and development of the Irish language and culture.  He works closely with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and monitors the University’s performance against the Language Scheme, which public bodies are required to prepare under the Official Languages Act 2003.  The NUI Galway Language Scheme 2018-2021 details the approaches and efforts undertaken to promote the use of Irish in the daily business of the University.

Oifig an Rúnaí is happy to provide a full range of services through the medium of Irish or English.