Forléargas ar an gCúrsa

Is í aidhm an chúrsa seo léargas – teoiriciúil agus praiticiúil – a thabhairt don rannpháirtí ar bhunteicneolaíochtaí ríomhaireachta agus Idirlín.

Beidh béim ar leith sa chlár seo ar an Idirlíon agus ar dhearadh gréasáin,agus ar na teicneolaíochtaí éagsúla a chuidíonn leis an bhforbróir gréasáin. Áirítear anseo bunchloch an ríomhchlárúcháin, réamhchúrsa i mbunachair shonraí, agus ionramháil ilmheán – chomh maith le dearadh agus forbairt suíomhanna idirlín. Beidh ar chumas an mhic léinn, ar chríoch an chúrsa dó/di, suíomh idirlín a dhearadh, a fhorbairt agus a thabhairt chun críche.

Cuirfear béim ar leith sa chúrsa ar ról nua na Gaeilge in earnáil na ríomhaireachta, agus beidh an Ghaeilge fite fuaite i siollabas an chúrsa. Díreoidh an clár seo freisin ar na forbairtí tábhachtacha nuálacha atá tarlaithe in earnáil na meán sóisialta le blianta beaga anuas.

Ar chríochnú an dioplóma dóibh, beidh na rannpháirtithe oilte le dul i ngleic leis an ré nua teicneolaíochta atá ag fás in Éirinn, agus ullmhóidh an cúrsa iad chun bunphoist a bhaint amach i dtionscal na ríomhaireachta. Cuirfidh an oiliúint phraiticiúil agus teoiriciúil a bheas ag rannpháirtithe ar a gcumas leanúint leis an oideachas freisin, go clár fochéime ríomhaireachta ag leibhéal NFQ 8.

 

Iarratais agus roghnúchán

Is féidir iarratas a dhéanamh ar áit ar an gcúrsa trí chliceáil ar an fhoirm iarratais ar líne anseo.

Eolas faoi na teagascóirí

Andy Caomhánach
Mícheál Mac Lochlainn
Niall Mac Uidhilin
Séamus Ó Briain
Gearóid Ó Cadhain
Mícheál Ó Flatharta

Riachtanais agus measúnú

Feilfidh an cúrsa do dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu agus fáil acu ar nasc Idirlín. Déantar measúnú ar obair na bhfoghlaimeoirí trí mharcanna a bhronnadh ar aistí, agus ar ghníomhaíochtaí leanúnacha ar líne a bhíonn ar siúl i rith na bliana (fóram plé an chúrsa mar shampla). Ní bhíonn aon scrúdú scríofa foirmiúil le déanamh don chúrsa seo.

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil caighdeán sásúil Gaeilge acu agus spéis agus taithí acu i réimse na teicneolaíochta agus na ríomhaireachta.

De bharr go mbeidh cuid mhór den chúrsa á cur ar fáil tríd an gcianfhoghlaim ar an Idirlíon, ní mór go mbeadh ríomhaire agus ceangal leathanbhanda ag rannpháirtithe.


Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Dhá bhliain, páirtaimseartha

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2018

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

25

Spriocdháta

Is é an spriocdháta d’iarratais Dé Céadaoin, an 15 Lúnasa 2019.

Leibhéal NFQ

7

Modh staidéir

Foghlaim chumaisc & cianfhoghlaim.


Is cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain ollscoile é seo (Meán Fómhair go hAibreán an dá bhliain).

Le deis a thabhairt do dhaoine ar fud na tíre tabhairt faoin gcúrsa agus an tairbhe is fearr a bhaint as, bainfear úsáid as an gcianfhoghlaim agus as ionaid Ghaeltachta na hOllscoile chun an cúrsa a sheachadadh. Beidh formhór an chúrsa á theagasc ar an Idirlíon ach tiocfaidh rannpháirtithe le chéile trí huaire sa bhliain ar Champas na hOllscoile agus/nó sna hionaid Ghaeltachta i gcomhair ceardlanna / léachtaí traidisiúnta.

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Dioplóma

Cód CAO

Cód

Imlíne an chúrsa

Bliain 1

 • Córais Idirlín
  Bunchloch theoiriciúil agus phraiticiúil ar na teicneolaíochtaí, na coincheapa agus an téarmaíocht. Cruthóidh an mac léinn suíomh idirlín ag úsáid ardáin tríú páirtí.
 • Teicneolaíochtaí Gréasáin
  Scileanna praiticiúla forbartha gréasáin, ionas gur féidir leo leathanaigh idirlín a scríobh ón mbun aníos.
 • Coincheapa Ríomhchlárúcháin
  An ról atá ag teangacha ríomhchlárúcháin éagsúla – teangacha marcála, códú agus ríomhchláir iomlána san áireamh - i bhforbairt gréasáin.

Bliain 2

 • Na Meáin Dhigiteacha
  Úsáidfear bogearraí sainiúla chun eagarthóireacht agus tiomsú a dhéanamh ar fhuaim, ar fhís, ar íomhá agus ar théacs.
 • Bunachair Shonraí don Fhorbairt Gréasáin
  An ról lárnach atá ag bunachair shonraí i suíomhanna gréasáin comhaimseartha.
 • Tionscadal Idirlín
  Úsáidfidh na mic léinn gach ar fhoghlaim siad le linn an chúrsa chun láithreán idirlín a phleanáil, a dhearadh agus a fhorbairt.

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Ar chríochnú an dioplóma dóibh, beidh na rannpháirtithe oilte le dul i ngleic leis an ré nua teicneolaíochta atá ag fás in Éirinn, agus ullmhóidh an cúrsa iad chun bunphoist a bhaint amach i dtionscal na ríomhaireachta. Cuirfidh an oiliúint phraiticiúil agus teoiriciúil a bheas ag rannpháirtithe ar a gcumas leanúint leis an oideachas freisin, go clár fochéime ríomhaireachta ag leibhéal NFQ 8.

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€990 sa bhliain

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Tá gach eolas faoi tháille an chúrsa le fáil ach teagmháil a dhéanamh linn.

Tuilleadh eolais

Seathrún Ó Tuairisg,
Ionad an Acadaimh, Carna,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Co. na Gaillimhe.

T: +353 91 494381
R: seathrun.otuairisg@oegaillimh.ie