Forléargas ar an gCúrsa

Is é aidhm an chúrsa seo oiliúint a chur ar fáil do mhic léinn i ngnéithe éagsúla de ghairm agus d'ealaín na Cumarsáide. Tabharfaidh an clár forléargas ar na príomhréimsí acadúla a bhaineann leis na meáin chumarsáide agus deiseanna praiticbhunaithe san iriseoireacht, sa scannánaíocht agus i réimsí eile na meán. Déanfar anailís chriticiúil ar na múnlaí agus ar na coinbhinsiúin a bhaineann le dearadh ábhair na meán agus pléifear treochtaí comhaimseartha na meán cumarsáide ina gcomhthéacs staire, sóisialta, cultúrtha agus teanga.

Iarratais agus roghnúchán

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC) ag: https://www.pac.ie/index.php?ln=i

Eolas faoi na teagascóirí

Aodh Ó Coileáin, LL.M.
Carmel Ní Bhriain, M.A.
Dan Dwyer, M.A.
Fionn Ó Sealbhaigh, M.A.
Gearóid Ó Cadhain, M.Sc.
Gearóidín Uí Loideáin, M.A.
Micheál Mac Lochlainn, M.Sc.
Niall Mac Uidhilin, M.Sc.
Norita Ní Chartúir, A.D.O
Odí Ní Chéilleachair, M.A.
Seán Breathnach, M.A.
Uinsionn Mac Dubhghaill, M.A.

Riachtanais agus measúnú

Déantar meastóireacht ar bhonn leanúnach i ngach modúl.

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu iarratas a dhéanamh faoi pholasaí na hOllscoile d’Aitheantas Réamhfhoghlama (RPL). Is gá d’iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa.


Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Bliain amháin, lánaimseartha nó dhá bhliain, páirtaimseartha

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2017

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

15

Spriocdháta

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2017

Leibhéal NFQ

Modh staidéir

Meáchan ECTS

Dámhachtain

Cód CAO

Cód PAC

GYA93 (lánaimseartha); GYA50 (páirtaimseartha)

Imlíne an chúrsa

Tá réimse leathan modúl roghnach ar fáil ar an gcúrsa a thugann deis don mhac léinn speisialtóireacht phearsanta a dhéanamh. Ar chríochnú an chláir múinte dóibh, is féidir le mic léinn Dioplóma Iarchéime a bhaint amach (60 ECTS) nó dul ar aghaidh agus MA (90 ECTS) a bhaint amach trí thabhairt faoi thionscadal taighde féinstiúrtha. Tá an rogha ann an tionscadal féinstiúrtha a dhéanamh ar bhonn praiticbhunaithe. Tá an cúrsa seo á sheachadadh trí mheán na Gaeilge agus lonnaithe ar an gCeathrú Rua, i gcroílár thionscal na craoltóireachta Gaeilge. Déanfar iniúchadh ar na príomhthreochtaí sna meáin chumarsáide sa lá atá inniu ann agus cuirfear iad i gcomhthéacs staire, sóisialta, cultúrtha agus teanga. Gheobhaidh na mic léinn léargas ar earnáil na meán cumarsáide agus ar na cúinsí malartacha ina bhfeidhmíonn siad sa lá atá inniu ann.

Anuas air seo ar fad, tabharfar tuiscint don mhac léinn ar a bhfuil i gceist le caighdeán gairmiúil Gaeilge i réimse na cumarsáide agus a thábhacht sin dá c(h)leachtas gairmiúil féin.

Tar éis na scileanna taighde a fhoghlaim agus machnamh a dhéanamh ar cheist taighde tá rogha de chur chuige ar fáil chun tabhairt faoin tráchtas ar a mbronnfar an cháilíocht MA (Cumarsáid).

Modúil An Chláir

Cód

Teideal na Modúl

Seimeastar

ECTS

CU100

Aeistéiticí don Scáileán

1

5

CU105

Athshamhlú na Meán sa Ré Dhigiteach

1

5

CU101

An Ghaeilge Bheo

1

5

CU126

An Scannán Faisnéise

1

5

CU111

An Saoririseoir Ilghnéitheach

1

5

CU107

Scriptscríbhneoireacht don Scáileán

1

5

CU103

Modheolaíochtaí Tionscadail agus Taighde

2

5

CU110

An Lucht Féachana

2

5

CU113

Eiticí agus Litearthacht na Meán

2

5

CU109

Straitéisí Léirithe

2

5

CU108

Stair na hÍomhá Beo

2

5

CU128

Dearadh Fuaime

2

5

CU125

Tionscadal Taighde Féinstiúrtha

(Tráchtas nó Tionscadal Praiticbhunaithe)

3

30

I gcás mic léinn ar mian leo dul ar aghaidh don cháilíocht MA tabharfaidh siad faoi thionscadal taighde nó faoi thionscal bunaithe ar phraitic sa réimse sainábhair atá roghnaithe acu. Sa chuid seo den chúrsa, cuirfear an bhéim ar na mic léinn a chumasú chun tabhairt faoi thaighde nó faoi thionscadal neamhspleách.

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Ullmhóidh an cúrsa seo tú chun tabhairt faoi ghairm in earnáil na hiriseoireachta, na craoltóireachta agus na scannánaíochta nó in earnáil ghaolmhar cosúil le margaíocht agus caidreamh poiblí. Tá deiseanna ann do chéimithe an chúrsa seo aghaidh a thabhairt ar ghairm acadúil trí speisialtóireachta a fhorbairt i réimse na cumarsáide agus PhD a bhaint amach. I measc na n-eagraíochtaí a fhostaíonn iarchéimithe cumarsáide de chuid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, tá: RTÉ TG4, BBC, Ros na Rún, Telegael, Nemeton, Abú Media agus Ollscoileanna agus institiúidí eile oideachais (m.sh. OÉG, DCU).

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€5,791 sa bhliain 2016/17

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

€224 sa bhliain 2016/7

Táillí: Neamh AE

€13,250 sa bhliain 2016/17

Tuilleadh eolais

Dan Dwyer
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
An Cheathrú Rua
Co. na Gaillimhe

T: +353 91 494604
R: dan.dwyer@oegaillimh.ie