Tráth a bhfuil an imirce mar dhúshlán roimh an Eoraip...

...tá friotal trínar féidir dul i ngleic le dúshláin na linne seo ar fáil i dtéacsanna Gaeilge an fhichiú haois. Agus an Ghaillimh ina Príomhchathair Chultúir na hEorpa, déanfar na téacsanna seo – amhráin, dánta, prós agus drámaí ina measc - a aistriú, a athlonnú agus a athshamhlú. Is i gcomhar le healaíontóirí sa bhaile agus i gcéin agus i gcomhpháirt leis an bpobal, idir dhúchásach agus nuabhunaithe, a dhéanfar é seo.

When Europe is faced with unprecedented immigration...

 ...twentieth-century Gaelic texts provide a vocabulary to respond to contemporary challenges. Working with artists from Galway and overseas, and involving our community, both established and emerging, we will translate, relocate and reimagine these texts of various genres during Galway's time as European Capital of Culture.

Foireann an Tionscadail | Project Team:
 • Dr Rióna Ní Fhrighil - Roinn na Gaeilge | Discipline of Irish
 • Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh - Roinn na Gaeilge | Discipline of Irish
 • Dr Lillis Ó Laoire - Roinn na Gaeilge | Discipline of Irish
 • Dr Louis de Paor - Ionad an Léinn Éireannaigh | Centre for Irish Studies
 • Dr Seán Crosson - Scoil Scannán & Meán Digiteach Huston | Huston School of Film & Digital Media
 • Marianne Ní Chinneide - Centre for Drama, Theatre and Performance | An tIonad Drámaíochta, Amharclannaíochta agus Léiriúcháin
 • Séamus Ó Coileáin - Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
 • Susan Folan - Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
 • Dr John Caulfield - Oifig Margaíochta agus Cumarsáide | Marketing and Communications Office

Páirtnéirí | Partners

Aistriú á chomhórdú i gcomhpháirt le OÉ Gaillimh, EFACIS, Ealaín na Gaeltachta, Foras na Gaeilge agus IMRAM. Reáchtálfar roinnt imeachtaí mar chuid den tionscadal Eorpach Other Words.

Aistriú is coordinated in partnership with NUI Galway, EFACIS, Ealaín na Gaeltachta, Foras na Gaeilge and IMRAM. Selected events will be organised as part of the European programme Other Words.

Other Words

Bí páirteach ann | Be part of it

 

Cliceáil anseo agus léirigh do spéis sa tionscadal Aistriú

Cuirfimid do sheoladh rphoist lenár liosta agus coinneoimid ar an eolas thú

Click here to register your interest in the Aistriú project

We will add your email address to our list and keep you updated on the project

Torthaí | Outcomes

Is tionscadal ilmheánach agus idirdhisciplíneach é Aistriú. I measc thorthaí an tionscadail, beidh:

 • foilseacháin ilteangacha agus acmhainní idirlín
 • sealanna cónaitheachta do scríbhneoirí agus d'ealaíontóirí pobail
 • ceardlanna agus comhdhálacha

Aistriú is a multimedia and interdisciplinary project. Among the project outcomes will be:

 • multilingual publications and web resources
 • residencies for writers and community artists
 • workshops and conferences

Na hEalaíona san Ollscoil

2020

Is tionscadal é seo de chuid | This project is presented as part of