Course Overview

MGO Apple School

Tá muid fíorbhródúil ar an MGO go bhfuil muid roghnaithe in athuair mar Apple Distinguished School 2021–2024.

Sparánachtaí COGG / MGO 2021/22 ‌‌

MGO June 2021
Tá dréachtfhéilire den chlár 2020–22 le fáil anseo—a léiríonn leagan amach na mblocanna ar champas/sa scoil socrúchán.

Tá Sparánachtaí, maoinithe ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) á dtairiscint d’Iarchéimithe Eolaíochta, Mata & Teangacha na Mór-Roinne le tabhairt faoin Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO). Tuilleadh eolais ar fáil anseo.

‌Clár in Oideachas Tosaigh Múinteoirí go hiomlán trí mheán na Gaeilge, ag leibhéal máistreachta, thar dhá bhliain, is ea an Máistir Gairmiúil san Oideachas in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá an-tóir ar chéimithe an chláir agus iad fostaithe i nGaelcholáistí agus in iarbhunscoileanna Gaeltachta ar fud na tíre agus i scoileanna ar fud an domhain. Tá sé aitheanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta mar chlár oiriúnach chun críocha clárúcháin mar mhúinteoir iar-bhunoideachais in Éirinn agus san AE.

Cliceáil ar an nacs le teacht ar bhileog eolais faoin MGO anseo.

Múnla Nua don Chlár 2020–22

I mBliain 2 den chlár ó 2020–22 ar aghaidh, beidh struchtúr nua ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas.  

Ní bheidh an bhloc ar champas i nGaillimh i ndiaidh na Nollag. Beidh mic léinn ar shocrúchán scoile ó mhí Eanáir go deireadh na bliana acadúla.

Cuirfidh sé seo le heispéireas na mac léinn ar shocrúchán scoile, ar champas agus is lú costais a bheidh ar mhúinteoirí faoi oiliúint mar thoradh. Bainfear leasbeidh as an bhFoghlaim Chumaisc leis na hathruithe seo a chur i gcrích.

dréachtfhéilire den chlár 2020–22 le fáil anseo—a léiríonn leagan amach na mblocanna ar champas/sa scoil socrúchán.

Aidhm
Agus an clár seo críochnaithe agat, beidh tú in ann:

 • Anailís chriticiúil a dhéanamh ar theoiricí, ar choincheapa agus ar mhodhanna teagaisc, foghlama agus measúnaithe
 • Straitéisí teagaisc atá éifeachtach, gníomhach, cruthaitheach agus samhlaíoch a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm sa seomra ranga
 • Saineolas ar theagasc na Gaeilge agus an teagasc trí Ghaeilge a léiriú chomh maith le straitéisí a chur i gcrích le litearthacht na mac léinn a fhorbairt i ngach ábhar
 • Forbairt i nGaeilge scríofa agus labhartha a léiriú

Teicneolaíocht
Leagann an MGO an-bhéim ar theicneolaíocht, ar dhearadh áiseanna agus ar úsáid iPad i dteagasc, foghlaim agus measúnú. Bronnadh gradam Apple Distinguished Programme ar an MGO i 2015 mar chlár le barr feabhais san nuálaíocht, sa cheannródaíocht agus mar eiseamláir oideachais maidir le húsáid na teicneolaíochta. Ba é an chéad chlár tríú leibhéal lasmuigh de Mheiriceá a ghnóthaigh an gradam seo agus bronnadh ar an MGO arís é 2016.

Ábhar an chúrsa
Déantar na modúil seo a leanas ar an gclár:

 • Eolaíochtaí Oideachais
 • Léann Gairmiúil
 • Socrúchán Scoile
 • Taighde Feidhmeach 

Ábhair theagaisc
Roghnaíonn mic léinn dhá shainréimse modheolaíochta, go hiondúil in ábha(i)r atá déanta go leibhéal céime, agus déantar an socrúchán scoile i scoileanna lán-Ghaeilge.

An Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) at NUI, Galway is a two year, full-time, second level teacher education programme, offered entirely through the medium of Irish, and  recognised by the Teaching Council of Ireland for the purposes of registration as a post-primary teacher in Ireland, the EU, and other English speaking countries.

Applications and Selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC)

Who Teaches this Course

Foireann an MGO agus Acadamh na hOllscolaíochta, Gaillimh.

Requirements and Assessment

Measúnú leanúnach a úsáidtear ar an gcúrsa agus áirítear páipéir scríofa, obair phraiticiúil agus obair thionscadail ann.

Key Facts

Entry Requirements

Bunchéim ag Leibhéal 8. Ní mór d’iarratasóirí caighdeán maith Ollscoile a beith acu i dtaca le labhairt agus scríobh na Gaeilge agus mar chuid den nós imeachta iarratais, tá scrúdú béil le déanamh.


Additional Requirements

Duration

Dhá bhliain acadúil, lánaimseartha

Next start date

Meán Fómhair 2022

A Level Grades ()

Average intake

30

QQI/FET FETAC Entry Routes

Closing Date

31ú Eanáir 2022

NFQ level

Mode of study

ECTS weighting

120

Award

CAO

Course code

PEG02

Course Outline

 Bliain 1: Modúil:

 • Léann Gairmiúil
  (Teagasc, Foghlaim & Measúnú, An Teagasc Trí Ghaeilge)
 • Eolaíochtaí Oideachais 1
  (Síceolaíocht, Socheolaíocht, Stair & Fealsúnacht an Oideachais)
 • Cleachtadh Gairmiúil
  (Cleachtadh Machnamhach, Teicneolaiocht)
 • Socrúchán Scoile
 • Modheolaíochtaí Ábhar.

Bliain 2: Modúil:

 • Taighde Cleachtóir-bhunaithe
 • Eolaíochtaí Oideachais 2
 • Cleachtadh Gairmiúil
 • Socrúchán Scoile
 • Modheolaíochtaí Ábhar.
[an error occurred while processing this directive]

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Deiseanna Fostaíochta
Tá ráta fostaíochta 100% ag céimithe an MGO, agus iad ag obair in Éirinn agus thar lear.

Sparántacht
Tá sparánachaí maoinithe ag COGG (an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta) á dtairiscint d’iarchéimithe Eolaíochta, Mata agus Teangacha na Mór Roinne. Coinníollacha le sásamh ná:

 • An MGO a bheith mar chéad rogha (uimhir 1) ar chóras iontrála PAC
 • Coinníollacha chóras iontrála an chláir a shásamh
 • Coinníollacha iontrála an MGO maidir le caighdeán Gaeilge a shásamh
 • Céim sna hábhair chuí a bheith ag an iarratasóir.

Socrúchán Scoile
Is féidir tabhairt faoin socrúchán scoile in iar-bhunscoileanna ar fud na tíre. Blocanna ar champas, agus blocanna ar scoil.

Saineolas ar an an oideachas trí Ghaeilgeis é an MGO an t-aon chlár in oiliúint tosaigh múinteoirí dara leibhéal go hiomlán trí mheán na Gaeilge in Éirinn.

Scileanna teicneolaíochtais é an MGO an t-aon chlár iPad 1:1 in oiliúint tosaigh múinteoirí in Éirinn.

Ranganna Beaga
Grupaí beaga, aithne ar a chéile, teagmháil leis an bhfoireann.

Campus dhátheangach
Tumtha sa teanga, clár tumoideachais, saibhreas agus líofacht na Ghaeilge mórthimpeall.

I gCeartlár na Gaillimhe, gar don Ghaeltacht
Campus na hOllscoile i gcathair bheo bhríomhar na Gaillimhe, agus ar thairseach na Gaeltachta is mó sa tír.

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

 

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

€5,616 p.a. 2021/22

Fees: Tuition

€5,476 p.a. 2021/22

Fees: Student levy

€140 p.a. p.a. 2021/22

Fees: Non EU

€16,016 p.a. 2021/22

Postgraduate students in receipt of a SUSI grant—please note an F4 grant is where SUSI will pay €3,500 towards your full-time tuition.  You will be liable for the remainder of the total fee.  An F5 grant is where SUSI will pay full-time TUITION up to a maximum of €6,270.  SUSI will not cover the student levy of €224. 

Student Levy: €140 - payable by all students and is not covered by SUSI. Further detail here 

Find out More

Scoil an Oideachais
F: +353 91 494 072 
R: mgo@oegaillimh.ie

Quick Links 

 

Best College of Arts & Social Sciences

Arts Education Winner Badge

Downloads

 • Postgraduate Taught Prospectus 2022

  Postgraduate Taught Prospectus 2022 PDF (14.3MB)

 • School of Education brochure 2019

  School of Education brochure 2019 PDF (3mb)