MA (Cumarsáid)

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Course overview

Is é aidhm an chúrsa seo oiliúint a chur ar fáil do mhic léinn i ngnéithe éagsúla de ghairm agus d'ealaín na Cumarsáide. Tá sé dírithe go speisialta ar mhic léinn atá ag iarraidh cáilíocht a bhaint amach i réimse na meán agus na craoltóireachta. Ar chríochnú an chláir dóibh, is féidir le mic léinn Dioplóma Iarchéime a bhaint amach nó is féidir leo dul ar aghaidh agus MA a bhaint amach trí thabhairt faoi thionscadal taighde féinstiúrtha nó praiticbhunaithe. Roinnfear leis na hiarrthóirí léargas criticiúil agus taithí fheidhmeach ar na prionsabail agus na cleachtais lárnacha i ngnéithe éagsúla den chumarsáid, ina measc scriptscríbhneoireacht don scáileán, aeistéiticí don scáileán, eiticí agus litearthacht na meán.

Key facts

Entry requirements

Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse na Cumarsáide nó i réimse gaolmhar iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d'Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RLP).


Is gá d'iarrthóirí Stiúrthóir an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa.

Duration:
Bliain amháin, lánaimseartha nó
dhá bhlian, páirtaimseartha

Next start date: Meán Fómhair 2015

ECTS weighting: 90

Awards: MA

Closing date: Spriocdátaí

Mode of study: Múinte

Course outline

Tabharfaidh croímhodúil an chláir seo forléargas do na mic léinn ar na príomhréimsí acadúla agus scileanna a bhaineann le hearnáil na cumarsáide. Déanfar anailís agus staidéar criticiúil ar na múnlaí, na coinbhinsiúin agus na foirmeacha a bhaineann le dearadh físe agus fuaime don scáileán. Tabharfar léargas ar an bpróiseas taighde agus ullmhófar iad le dul i mbun taighde i réimse na meán agus na cumarsáide. Déanfar iniúchadh ar na príomhthreochtaí sna meáin chumarsáide sa lá atá inniu ann agus cuirfear iad i gcomhthéacs staire, sóisialta, cultúrtha agus teanga. Gheobhaidh na mic léinn léargas ar earnáil na meán cumarsáide agus ar na cúinsí malartacha ina bhfeidhmíonn siad sa lá atá inniu ann.

 

Anuas air seo ar fad, tabharfar tuiscint don mhac léinn ar a bhfuil i gceist le caighdeán gairmiúil Gaeilge i réimse na cumarsáide agus a thábhacht sin dá c(h)leachtas gairmiúil féin.

 

Tar éis na scileanna taighde a fhoghlaim agus machnamh a dhéanamh ar cheist taighde tá rogha de chur chuige ar fáil chun tabhairt faoin tráchtas ar a mbronnfar an cháilíocht MA (Cumarsáid).

Applications and selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC)

Who teaches this course?

Aodh Ó Coileáin, LL.M.
Carmel Ní Bhriain, M.A.
Dan Dwyer, M.A.
Fionn Ó Sealbhaigh, M.A.
Gearóid Ó Cadhain, M.Sc.
Gearóidín Uí Loideáin, M.A.
Micheál Mac Lochlainn, M.Sc.
Niall Mac Uidhilin, M.Sc.
Norita Ní Chartúir, A.D.O
Odí Ní Chéilleachair, M.A.
Seán Breathnach, M.A.
Seathrún Ó Tuairisg, Ph.D.

Find out more

Dan Dwyer
Riarthóir na Cumarsáide
Ionad Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann Gaillimh,
An Cheathrú Rua
Co. na Gaillimhe

 T +353 91 595 802
R cumarsaid@oegaillimh.ie
www.acadamh.ie

PAC code

GYA93 (lánaimseartha)
GYA50 (páirtaimseartha)

Fees for this course

EU (Total): €5,791 p.a. 2014/15
Non-EU (Total): €13,250 p.a. 2014/15

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Íoslódáil an bróisiúr anseo