Course Overview

Is é aidhm an chúrsa seo oiliúint i ngnéithe den Léann Teanga a chur ar mhic léinn a chuirfidh ar a gcumas feidhmiú go gairmiúil trí Ghaeilge, in earnálacha éagsúla. Tabharfar léargas do na mic léinn ar bhunghnéithe faoi leith den Léann Teanga. Díríonn na mic léinn, trí mhodúil sainábhair, ar cheann amháin de na príomhdhisciplíní seo a leanas: Aistriúchán nó Pleanáil Teanga.

Cuirfear oiliúint ar fáil i ngnéithe tábhachtacha den Léann Teanga: Cruinnscríobh na Gaeilge, Modheolaíochtaí Taighde, an Scríbhneoireacht Acadúil, agus gnéithe den Chumarsáid Ghairmiúil. 

Is féidir le mic léinn an MA sa Léann Teanga cur isteach ar Scoláireacht Mhic Dhonncha nó ar Sparánacht Choilm Uí Eocha; féach: www.nuigalway.ie/postgraduate_scholarships.

Applications and Selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne

Who Teaches this Course

 • Dorothy Ní Uigín, PhD
 • Áine Nic Niallais, PhD
 • Seathrún Ó Tuairisg, PhD
 • Séamus Ó Coileáin, MPhil
 • Niall Mac Uidhilin, MSc
 • Belinda McHale, MA
 • Lisa Ní Fhlatharta, MA
 • Aodh Ó Coileáin, LLM
 • Tomás Ó Maolalaidh, MA
 • Eoin Ó Droighneáin, MA

Requirements and Assessment

Ceadófar do mhic léinn a bhaineann pas amach sna modúil mhúinte tabhairt faoi thráchtas nó tionscadal taighde atá bainteach leis an réimse sainábhair a roghnaíonn siad.

Key Facts

Entry Requirements

Bunchéim 2.2 ag leibhéal 8 nó 2.2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar, mar aon le caighdeán sásúil i scríobh na Gaeilge—déanfar é seo a mheas le scrúdú iontrála. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse gaolmhar d’earnáil na teanga, iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL).


Additional Requirements

Duration

Dhá bhliain (páirtaimseartha)

Next start date

Meán Fómhair 2022

A Level Grades ()

Average intake

20

QQI/FET FETAC Entry Routes

Closing Date

Ar bhonn rollach—féach: Spriocdhátaí

NFQ level

Mode of study

ECTS weighting

90

Award

CAO

Course code

1MLT1 (páirtaimseartha)

Course Outline

Cuirfear oiliúint ort i ngnéithe tábhachtacha den Léann Teanga. Áirítear orthu sin Cruinnscríobh na Gaeilge (ardchruinneas i scríobh na Gaeilge; léargas ar an téarmeolaíocht, mar aon le ceartúsáid uirlisí foclóireachta agus téarmaíochta), Modheolaíochtaí Taighde (modheolaíochtaí le haghaidh taighde iarchéime), an Scríbhneoireacht Acadúil (mar a mbeidh deis agat iris acadúil phiarmheasúnaithe ar líne a ullmhú), mar aon le gnéithe den Chumarsáid Ghairmiúil – straitéisí agus uirlisí éagsúla a úsáidtear chun cáipéisí gairmiúla ar ardchaighdeán a chur i gcrích agus a chur i láthair. Lena chois sin, beidh deis agat speisialtóireacht a dhéanamh i gceann de na sainábhair seo a leanas: 

Aistriúchán: Sa sainábhar seo, scrúdófar na modhanna is éifeachtaí chun téacsanna a aistriú go Gaeilge. Cíorfar na cineálacha téacsanna is mó a mbíonn aistritheoirí gairmiúla ag plé leo agus na dúshláin is suntasaí a bhaineann leis an nGaeilge mar sprioctheanga aistriúcháin. Beidh béim ar theicneolaíocht an aistriúcháin chun go mbeidh ar do chumas aghaidh a thabhairt ar an margadh fostaíochta agus na scileanna riachtanacha teanga agus teicneolaíochta araon sealbhaithe acu.

Pleanáil Teanga: Sa sainábhar seo, scrúdófar na coincheapa agus na beartais is nua-aimseartha sna réimsí éagsúla a thagann faoi scáth na pleanála teanga: an tsochtheangeolaíocht; an teangeolaíocht; an phleanáil straitéiseach. Tá an sainábhar seo dírithe ar dhaoine a bhfuil spéis acu i gcúrsaí teanga agus sna bealaí éagsúla ar féidir dul i bhfeidhm ar phobail teanga d’fhonn spriocanna sainiúla a bhaint amach. Breathnófar go mion ar ghnéithe a bhaineann leis an bpleanáil teanga sa chomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta.  

Scoláireacht Mhic Dhonncha (1953–2016)

Is le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge a cuireadh Scoláireacht Mhic Dhonncha ar bun sa bhliain 2017 i gcuimhne ar Joe MacDonncha (1953–2016), céimí de chuid na hOllscoile, a thug sársheirbhís do phobal na Gaeilge sna rólanna seo a leanas: 

 • Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael (1997–2000)
 • Cathaoirleach TG4 (2000–2004)
 • Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge (2002–2006)
 • Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe (2006–2013)
 • Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Sligeach agus Liatroim (2013–5)
 • Comhalta Boird, Foras na Gaeilge (2011–2015)
 • Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge (2015–6) 

Luach €6,015 a bheidh ar gach scoláireacht agus bronnfar dhá scoláireacht.

Coinníollacha

Beidh céimithe de chuid OÉ Gaillimh a bhain céad onóracha i scrúduithe na céime agus Léann an Aistriúcháin nó Gaeilge mar ábhair chéime acu i dteideal cur isteach ar an scoláireacht. 

Is ar bhonn iomaíoch a bhronnfar an scoláireacht ar mhac léinn máistreachta a bheidh ag gabháil den MA sa Léann Teanga i bhfianaise spéis Sheosaimh Mhic Dhonncha sa chruinneas teanga, san aistriúchán agus san fhoclóireacht go háirithe. 

Sa chás go mbeidh céimithe ar chómharcanna beifear i dtuilleamaí na marcanna ar mhodúil aistriúcháin agus/nó modúil teanga le hidirdhealú a dhéanamh ar iarrthóirí cáilithe. 

Má dhéantar an scoláireacht a bhronnadh ar mhac léinn páirtaimseartha, déanfar an scoláireacht a íoc ina dhá ghála bhliantúla de €3,008 in imeacht dhá sheisiún acadúla, faoi réir dhul chun cinn sásúil shealbhóir na scoláireachta. 

Beidh an sparánacht seo de bhreis ar aon deontas, scoláireacht nó eile a bheidh ag an té a roghnófar. 

Is é Stiúrthóir Cláir an MA sa Léann Teanga a bheidh freagrach as an scoláireacht a riaradh ó bhliain go bliain. 

Curriculum Information

Curriculum information relates to the current academic year (in most cases).
Course and module offerings and details may be subject to change.

Glossary of Terms

Credits
You must earn a defined number of credits (aka ECTS) to complete each year of your course. You do this by taking all of its required modules as well as the correct number of optional modules to obtain that year's total number of credits.
Module
An examinable portion of a subject or course, for which you attend lectures and/or tutorials and carry out assignments. E.g. Algebra and Calculus could be modules within the subject Mathematics. Each module has a unique module code eg. MA140.
Optional
A module you may choose to study.
Required
A module that you must study if you choose this course (or subject).
Semester
Most courses have 2 semesters (aka terms) per year.

Year 1 (90 Credits)

Required LT101: Cruinnscríobh na Gaeilge I


Semester 1 | Credits: 10

Sa mhodúl seo déanfar na mic léinn a chumasú i rialacha gramadaí na Gaeilge, i gcomhréir agus i ndeilbhíocht na teanga, agus i gceartúsáid na teanga. Déanfar anailís ar ghnéithe de chóras gramadaí agus de chomhréir na Gaeilge, agus déanfar dianchleachtadh ar mhíreanna gramadaí ionas go mbainfear ardchruinneas amach. Déanfar an cruinneas sa Ghaeilge a threisiú tuilleadh trí mheán na scríbhneoireachta agus tríd an aistriúchán. Déanfar cleachtaí ar bhonn rialta a rachaidh chun tairbhe do chumas scríofa na mac léinn. Cíorfar na foinsí agus na huirlisí teanga agus téarmaíochta is tábhachtaí atá de dhíth chun téacsanna scríofa ar ardchaighdeán a chur ar fáil.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. Anailís a dhéanamh ar na saintréithe a bhaineann le córas gramadaí na Gaeilge;
 2. Córas gramadaí na Gaeilge a chur chun feidhme ar mhaithe le téacsanna cruinne Gaeilge a scríobh;
 3. Anailís a dhéanamh ar ról an Chaighdeáin Oifigiúil i gceartscríobh na Gaeilge;
 4. Anailís a dhéanamh ar na dúshláin agus na cúinsí faoi leith a bhaineann leis an Ghaeilge mar theanga scríofa;
 5. Úsáid a bhaint as na príomhuirlisí agus na príomhfhoinsí atá riachtanach d’fhonn ardscileanna scríofa a bhaint amach.
 6. Machnamh a dhéanamh ar an phróiseas foghlama gramadaí, ar na deacrachtaí a bhíonn acu le míreanna gramadaí faoi leith agus ar na seifteanna éagsúla a úsáideann siad chun dul i ngleic leis na dúshláin seo.
Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Continuous Assessment (50%)
 • Department-based Assessment (50%)
Module Director
Lecturers / Tutors
Reading List
 1. "Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí" by Ó hAnluain, L.A.
  Publisher: An Gúm
 2. "Gramadach gan Stró!" by Ó Dónaill, É.
  Publisher: Gaelchultúr
 3. "Cruinnscríobh na Gaeilge" by Mac Murchaidh, C.
  Publisher: Cois Life
 4. "Gramadach na Gaeilge - An Caighdeán Oifigiúil" by Rannóg an Aistriúcháin
  Publisher: Seirbhís Thithe an Oireachtais
The above information outlines module LT101: "Cruinnscríobh na Gaeilge I" and is valid from 2020 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required CU103: Modheolaíochtaí Tionscadail agus Taighde


Semester 1 | Credits: 5

Buntaca teoiriciúil a sholáthar don phróiseas taighde; cur chuige córasach i leith taighde a spreagadh; agus scileanna taighde praiticiúla a fhorbairt. Tá sé mar aidhm aige léargas a thabhairt ar an raon modheolaíochtaí cáilíochtúla (taighde eitneagrafaíochta agus cás-staidéir) atá ar fáil don taighdeoir agus scileanna taighde praiticiúla na rannpháirtithe a fhorbairt maidir le taighde cáilíochtúil a dhearadh, a stiúradh agus a anailísiú. Tá sé mar aidhm aige freisin léargas a thabhairt ar mhodheolaíochtaí cainníochtúla, go háirithe i dtaighde turgnamhach agus suirbhé. Scrúdaíonn sé na saincheisteanna a bhaineann le dearadh taighde, sampláil, bailiú sonraí agus anailís a bhaineann le modheolaíochtaí cainníochtúla. Leagann sé béim ar shaincheisteanna bailíochta agus iontaofachta sonraí, chomh maith le roinnt saincheisteanna eiticiúla a d'fhéadfadh teacht chun cinn.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. A gceist(eanna) taighde a shainiú
 2. Modheolaíocht taighde chuí a roghnú (agus a rogha a chosaint)
 3. Modhanna bailithe sonraí a roghnú (agus a rogha a chosaint)
 4. Uirlisí bailithe sonraí cáilíochtúla agus cainníochtúla a dhearadh
 5. Anailís a dhéanamh ar shonraí cáilíochtúla agus cainníochtúla ag úsáid teicnící cuí
 6. Nósanna imeachta eiticiúla cuí a shainaithint agus a úsáid sa phróiseas taighde
Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
Reading List
 1. "Social Research Methods" by Alan Bryman
  ISBN: 0198742045.
  Publisher: Oxford University Press, USA
 2. "Doing your Research Project: a guide for first-time researchers in education, health and social science" by Bell, J
  Publisher: Open University Press
 3. "Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches" by Creswell, J
  Publisher: CA: Sage
The above information outlines module CU103: "Modheolaíochtaí Tionscadail agus Taighde" and is valid from 2020 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required LT5101: An Scríbhneoireacht Acadúil


Semester 1 | Credits: 10

Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Continuous Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT5101: "An Scríbhneoireacht Acadúil" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required LT121: An Tionscadal Taighde Féinstiúrtha


15 months long | Credits: 30


(Language of instruction: Irish)

Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Research (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT121: "An Tionscadal Taighde Féinstiúrtha" and is valid from 2018 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required LT122: An Chumarsáid Ghairmiúil


Semester 2 | Credits: 5

Déanfar anailís ar theoiric agus ar chleachtas na cumarsáide gairmiúla sa mhodúl seo. Míneofar bunús, ról agus feidhm phríomhoirnéis na cumarsáide gairmiúla: comhfhreagras, meamraim, miontuairiscí, tuarascálacha, plécháipéisí agus cáipéisíocht chomhghaolmhar. Déanfar cúram ar leith de stíl, réim agus úsáid na Gaeilge i gcomhthéacs na scríbhneoireachta feidhmí agus na cumarsáide gairmiúla. Cuirfear oiliúint mhion ar mhic léinn sna scileanna cuí le go mbeidís inniúil ar cháipéisíocht den chineál seo a cheapadh agus a phromhadh. Leagfar béim ar leith ar leagan amach agus dearadh cáipéisíochta agus ar an gcaoi a gcuirtear téacsanna in oiriúint do léitheoirí éagsúla. Déanfar scagadh ar na straitéisí éagsúla a úsáidtear chun cáipéisí gairmiúla ar ardchaighdeán a chur i gcrích agus a chur i láthair. Féachfar leis na mic léinn a chumasú ionas gur féidir leo a gcuid ama a bhainistiú go héifeachtach agus go dtuigfidh siad an tábhacht a bhaineann le spriocanna ama a bhaint amach.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. Tabhairt faoi scríbhneoireacht ghairmiúil ar ardchaighdeán;
 2. Cruinneas réime, stíle, téarmaíochta agus fo-eagarthóireachta a chur i bhfeidhm;
 3. Cáipéisíocht a cheapadh agus a réiteach de réir stíleanna éagsúla deartha;
 4. Anailís, scagadh agus cur i láthair a dhéanamh ar chineálacha éagsúla cáipéisí gairmiúla, mar shampla: tuarascálacha bliantúla, plécháipéisí agus tuarascálacha gairmiúla;
 5. Dul i ngleic le dúshláin na cumarsáide gairmiúla i suíomhanna réadúla agus spriocanna ama á gcomhlíonadh acu.
 6. Anailís acadúil a dhéanamh ar theoiric na cumarsáide gairmiúla.
Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Continuous Assessment (10%)
 • Oral, Audio Visual or Practical Assessment (25%)
 • Department-based Assessment (65%)
Module Director
Lecturers / Tutors
Reading List
 1. "Effective writing skills for public relations" by John Foster
  ISBN: 9780749451097.
  Publisher: Kogan Page
 2. "Report writing for business" by Raymond V. Lesikar, John D. Pettit, Jr
  ISBN: 9780256236910.
  Publisher: Irwin/McGraw-Hill
 3. "In Ord is in Eagar" by Antain MAC Lochlainn
  ISBN: 9781901176995.
  Publisher: Cois Life Teo.
 4. "Professional report writing" by Simon Mort
  ISBN: 9780566076695.
  Publisher: Gower
 5. "The Oxford guide to effective writing and speaking" by John Seely
  ISBN: 9780192806130.
  Publisher: Oxford ; Oxford University Press, 2005.
 6. "The elements of style" by by William Strunk, Jr. ; with revisions, an introduction, and a chapter on writing by E.B. White ; [foreword by Roger Angell]
  ISBN: 9780205309023.
  Publisher: Allyn and Bacon
 7. "Introducing Communication Theory" by Richard West, Lynn Turner
  ISBN: 0073385077.
  Publisher: McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages
The above information outlines module LT122: "An Chumarsáid Ghairmiúil" and is valid from 2018 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required LT102: Cruinnscríobh na Gaeilge II


Semester 2 | Credits: 10

Féachfar sa mhodúl seo ar chomhréir na Gaeilge agus go háirithe ar ghnéithe de chomhréir agus de ghramadach na Gaeilge nach bpléitear sna leabhair ghramadaí de ghnáth. Déanfar iarracht dul i ngleic le comhréir aduain atá ag sleamhnú isteach sa Ghaeilge.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. Comhréir nach dual don Ghaeilge a aithint agus a leasú;
 2. Forbairtí nádúrtha i ngramadach agus i gcomhréir na Gaeilge a mhíniú;
 3. Athruithe ar chomhréir agus ar ghramadach na Gaeilge de thoradh mheath na teanga a aithint;
 4. An Ghaeilge a scríobh ag féachaint do cheart-úsáid na teanga.
Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Continuous Assessment (50%)
 • Department-based Assessment (50%)
Module Director
Lecturers / Tutors
Reading List
 1. "Studies in Modern Irish 1" by Gerald Ó Nóláin
  Publisher: The Educational Company of Ireland
 2. "Ceart nó mícheart: Seán Ó Ruadháin i bhFeasta" by Liam Mac Paircín (Ed)
  Publisher: Coiscéim
The above information outlines module LT102: "Cruinnscríobh na Gaeilge II" and is valid from 2020 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT116: Próiseas na Pleanála Teanga I


Semester 1 | Credits: 5

Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT116: "Próiseas na Pleanála Teanga I" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT106: Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta


Semester 1 | Credits: 5

Is é aidhm an mhodúil seo na mic léinn a chumasú sna scileanna feidhmeacha a bhaineann le haistriúchán téacsanna reachtaíochta de chuid na hÉireann (Achtanna an Oireachtais) agus/nó institiúidí an Aontais Eorpaigh ó Bhéarla go Gaeilge, mar aon le heolas a roinnt leo ar fheidhm agus ról Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais ó bhunú an Stáit. Cíorfar an bunús atá le haistriúchán na reachtaíochta, mar aon leis an gcomhthéacs dlí reatha a bhaineann leis an obair. Déanfar feidhm agus leagan amach na dtéacsanna reachtaíochta a chíoradh, agus scrúdófar sleachta reachtaíochta a aistríodh go Gaeilge ó aimsirí éagsúla ó bhunú an Stáit. Déanfar anailís ar ról Rannóg an Aistriúcháin i bhforbairt na Gaeilge scríofa agus Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge. Déanfar na mic léinn a chumasú in úsáid na n-uirlisí agus na bhfoinsí is tábhachtaí a bhíonn in úsáid ag aistritheoirí gairmiúla agus téacsanna reachtaíochta á n-aistriú acu. Déanfar na mic léinn a chumasú sna scileanna riachtanacha a bhaineann le haistriúchán Achtanna ó Bhéarla go Gaeilge ionas go bhfaighidh siad máistreacht ar an bpróiseas aistriúcháin atá i gceist. Tabharfar spléachadh freisin ar aistriúchán ionstraimí reachtúla agus ar aistriúchán téacsanna reachtaíochta institiúidí an Aontais Eorpaigh.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. Buntéacsanna Béarla de chuid Achtanna an Oireachtais agus/nó institiúidí an Aontais Eorpaigh a aistriú go Gaeilge ar chaighdeán aistritheora ghairmiúil.
 2. Míniú a thabhairt ar na próisis agus na modhanna oibre a mbaintear úsáid astu in obair an aistriúcháin reachtaíochta.
 3. Úsáid a bhaint as na huirlisí agus na foinsí a bhíonn in úsáid ag aistritheoirí gairmiúla chun reachtaíocht a aistriú go Gaeilge.
 4. Míniú a thabhairt ar an gcomhthéacs staire, polaitíochta agus dlí a bhaineann le haistriúchán Achtanna an Oireachtais.
 5. Míniú a thabhairt ar an ról a d’imir Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais, i bhforbairt na Gaeilge scríofa agus an Chaighdeáin Oifigiúil.
Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Continuous Assessment (60%)
 • Department-based Assessment (40%)
Module Director
Lecturers / Tutors
Reading List
 1. "‘Cúrsaí Aistriúcháin an Stáit’: Irisleabhar Mhá Nuad" by Prút, L.
 2. "‘Scéal Rannóg an Aistriúcháin’: Teangeolas" by Daltún, S.
 3. "Gramadach na Gaeilge – An Caighdeán Oifigiúil" by n/a
  Publisher: Seirbhís Thithe an Oireachtais
 4. "Treoracha d’Aistritheoirí Gaeilge" by n/a
  Publisher: Aonad na Gaeilge, Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin, an Coimisiún Eorpach
 5. "Aistrigh go Gaeilge" by Ó Ruairc, M.
  Publisher: Cois Life
 6. "Bunreacht na hÉireann: A Study of the Irish Text" by Ó Cearúil, M.
  Publisher: Oifig an tSólathair
The above information outlines module LT106: "Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta" and is valid from 2020 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT105: Aistriúchán Téacsanna I


Semester 1 | Credits: 5

Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT105: "Aistriúchán Téacsanna I" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT117: An Anailís Sochtheangeolaíochta I


Semester 1 | Credits: 5


(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. a
 2. b
 3. c
Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT117: "An Anailís Sochtheangeolaíochta I" and is valid from 2018 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT107: An tAontas Eorpach


Semester 2 | Credits: 5

Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT107: "An tAontas Eorpach" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT120: An Anailís Sochtheangeolaíochta II


Semester 2 | Credits: 5

Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT120: "An Anailís Sochtheangeolaíochta II" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT110: An tAistriúchán Liteartha


Semester 2 | Credits: 5

Is é aidhm an mhodúil seo mic léinn a chumasú sna scileanna feidhmeacha a bhaineann leis an aistriúchán liteartha go Gaeilge. Déanfar scagadh ar chineálacha éagsúla téacsanna ó aistriúcháin do leanaí óga go haistriú ardlitríochta do léitheoirí ardchumasacha. Féachfar leis na mic léinn a chumasú le Gaeilge nádúrtha a chur chun cinn sna haistriúcháin ar fad a dhéanfar. Féachfar ar na cuir chuige is coitianta a chleachtann aistritheoirí liteartha. I measc na gcur chuige sin, pléifear an dúchasú agus an t-eachtrannú, an t-aistriú focal ar fhocal agus an t-aistriú scaoilte. Ina cheann sin, déanfar plé ar conas tráchtaireacht liteartha a scríobh agus déanfar scagadh ar théacsanna aistriúcháin a rinneadh le linn Scéim Aistriúcháin an Ghúim i mblianta tosaigh an tSaorstáit.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. Téacsanna liteartha a aistriú go Gaeilge ar chaighdeán ard;
 2. Straitéisí éagsúla a roghnú agus a chur i bhfeidhm agus iad ag tabhairt faoi aistriúchán liteartha;
 3. Dúshláin a bhaineann le téacs aistriúcháin a thabhairt faoi deara, a phlé agus a shárú;
 4. Úsáid éifeachtach a bhaint as na huirlisí agus na foinsí a bhíonn in úsáid ag aistritheoirí gairmiúla chun téacsanna liteartha a aistriú go Gaeilge;
 5. Aistriúcháin liteartha a mheas;
 6. Straitéisí éagsúla a chíoradh chun tráchtaireacht liteartha a scríobh.
Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Continuous Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
Reading List
 1. "Literary Translation" by Chantal Wright
  Publisher: Routledge
 2. ") Cuir Gaeilge Air" by Mac Lochlainn, A.
  Publisher: Cois Life
 3. "Lorg an Bhéarla" by Mac Maoláin, S.
  Publisher: Oifig an tSoláthair
 4. "Dúchas na Gaeilge" by Ó Ruairc, M.
  Publisher: Cois Life
The above information outlines module LT110: "An tAistriúchán Liteartha" and is valid from 2020 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT119: Próiseas na Pleanála Teanga II


Semester 2 | Credits: 5

Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT119: "Próiseas na Pleanála Teanga II" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT109: Aistriúchán Téacsanna II


Semester 2 | Credits: 5

Assessments

This module's usual assessment procedures, outlined below, may be affected by COVID-19 countermeasures. Current students should check Blackboard for up-to-date assessment information.

 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT109: "Aistriúchán Téacsanna II" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Ullmhóidh an cúrsa seo thú chun tabhairt faoi ghairm in earnáil na teanga. I measc na n-eagraíochtaí a fhostaíonn mic léinn de chuid an chúrsa seo, tá institiúidí an Aontais Eorpaigh, institiúidí aistriúcháin
de chuid an Stáit, cuideachtaí príobháideacha aistriúcháin, údaráis áitiúla, eagraíochtaí forbartha de chuid an Stáit, institiúidí oideachais, eagraíochtaí pobail, etc.

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

 

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

€3,400 p.a. 2021/22

Fees: Tuition

Fees: Student levy

Fees: Non EU

Postgraduate students in receipt of a SUSI grant—please note an F4 grant is where SUSI will pay €2,000 towards your tuition.  You will be liable for the remainder of the total fee.  An F5 grant is where SUSI will pay TUITION up to a maximum of €6,270.  SUSI will not cover the student levy of €224.

Postgraduate fee breakdown = tuition (EU or NON EU) + student levy as outlined above.

Find out More

Tomás Ó Maolalaidh
F: +353 91 492 734
R: leannteanga@oegaillimh.ie
www.oegaillimh.ie/acadamh

Downloads

 • Postgraduate Taught Prospectus 2022

  Postgraduate Taught Prospectus 2022 PDF (14.3MB)