Course Overview

Is é aidhm an chúrsa seo oiliúint i ngnéithe den Léann Teanga a chur ar mhic léinn a chuirfidh ar a gcumas feidhmiú go gairmiúil trí Ghaeilge, in earnálacha éagsúla. Tabharfar léargas do na mic léinn ar
bhunghnéithe faoi leith den Léann Teanga. Díríonn na mic léinn, trí mhodúil sainábhair, ar cheann amháin de na príomhdhisciplíní seo a leanas: Aistriúchán nó Pleanáil Teanga.

Cuirfear oiliúint ar fáil i ngnéithe tábhachtacha den Léann Teanga: Cruinnscríobh na Gaeilge, Modheolaíochtaí Taighde, an Scríbhneoireacht Acadúil, agus gnéithe den Chumarsáid Ghairmiúil. 

Is féidir le mic léinn an MA sa Léann Teanga cur isteach ar Scoláireacht Mhic Dhonncha nó ar Sparánacht Choilm Uí Eocha; féach: www.nuigalway.ie/postgraduate_scholarships.

Applications and Selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne

Who Teaches this Course

Dorothy Ní Uigín PhD
Áine Nic Niallais PhD
Seathrún Ó Tuairisg PhD
Séamus Ó Coileáin MPhil
Niall Mac Uidhilin MSc
Belinda McHale MA
Lisa Ní Fhlatharta MA
Aodh Ó Coileáin LLM
Tomás Ó Maolalaidh MA
Eoin Ó Droighneáin MA

Requirements and Assessment

Ceadófar do mhic léinn a bhaineann pas amach sna modúil mhúinte tabhairt faoi thráchtas nó tionscadal taighde atá bainteach leis an réimse sainábhair a roghnaíonn siad.

Key Facts

Entry Requirements

Bunchéim 2.2 ag leibhéal 8 nó 2.2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar, mar aon le caighdeán sásúil i scríobh na Gaeilge—déanfar é seo a mheas le scrúdú iontrála. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse gaolmhar d’earnáil na teanga, iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL).


Additional Requirements

Duration

Dhá bhliain (páirtaimseartha)

Next start date

Meán Fómhair 2020

A Level Grades ()

Average intake

20

Closing Date

Ar bhonn rollach—féach: Spriocdhátaí

NFQ level

Mode of study

Múinte

ECTS weighting

90

Award

CAO

Course code

1MLT1 (páirtaimseartha)

Course Outline

Cuirfear oiliúint ort i ngnéithe tábhachtacha den Léann Teanga. Áirítear orthu sin Cruinnscríobh na Gaeilge (ardchruinneas i scríobh na Gaeilge; léargas ar an téarmeolaíocht, mar aon le ceartúsáid uirlisí foclóireachta agus téarmaíochta), Modheolaíochtaí Taighde (modheolaíochtaí le haghaidh taighde iarchéime),  an Scríbhneoireacht Acadúil (mar a mbeidh deis agat iris acadúil phiarmheasúnaithe ar líne a ullmhú), mar aon le gnéithe den Chumarsáid Ghairmiúil – straitéisí agus uirlisí éagsúla a úsáidtear chun cáipéisí gairmiúla ar ardchaighdeán a chur i gcrích agus a chur i láthair. 
Lena chois sin, beidh deis agat speisialtóireacht a dhéanamh i gceann de na sainábhair seo a leanas: 

Aistriúchán: Sa sainábhar seo, scrúdófar na modhanna is éifeachtaí chun téacsanna a aistriú go Gaeilge. Cíorfar na cineálacha téacsanna is mó a mbíonn aistritheoirí gairmiúla ag plé leo agus na dúshláin is suntasaí a bhaineann leis an nGaeilge mar sprioctheanga aistriúcháin. Beidh béim ar theicneolaíocht an aistriúcháin chun go mbeidh ar do chumas aghaidh a thabhairt ar an margadh fostaíochta agus na scileanna riachtanacha teanga agus teicneolaíochta araon sealbhaithe acu.

Pleanáil Teanga: Sa sainábhar seo, scrúdófar na coincheapa agus na beartais is nua-aimseartha sna réimsí éagsúla a thagann faoi scáth na pleanála teanga: an tsochtheangeolaíocht; an teangeolaíocht; an phleanáil straitéiseach. Tá an sainábhar seo dírithe ar dhaoine a bhfuil spéis acu i gcúrsaí teanga agus sna bealaí éagsúla ar féidir dul i bhfeidhm ar phobail teanga d’fhonn spriocanna sainiúla a bhaint amach. Breathnófar go mion ar ghnéithe a bhaineann leis an bpleanáil teanga sa chomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta.  

Scoláireacht Mhic Dhonncha (1953–2016)

Is le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge a cuireadh Scoláireacht Mhic Dhonncha ar bun sa bhliain 2017 i gcuimhne ar Joe MacDonncha (1953–2016), céimí de chuid na hOllscoile, a thug sársheirbhís do phobal na Gaeilge sna rólanna seo a leanas: 

 • Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael (1997–2000)
 • Cathaoirleach TG4 (2000–2004)
 • Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge (2002–2006)
 • Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe (2006–2013)
 • Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Sligeach agus Liatroim (2013–5)
 • Comhalta Boird, Foras na Gaeilge (2011–2015)
 • Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge (2015–6) 

Luach €6,015 a bheidh ar gach scoláireacht agus bronnfar dhá scoláireacht.

Coinníollacha

Beidh céimithe de chuid OÉ Gaillimh a bhain céad onóracha i scrúduithe na céime agus Léann an Aistriúcháin nó Gaeilge mar ábhair chéime acu i dteideal cur isteach ar an scoláireacht. 

Is ar bhonn iomaíoch a bhronnfar an scoláireacht ar mhac léinn máistreachta a bheidh ag gabháil den MA sa Léann Teanga i bhfianaise spéis Sheosaimh Mhic Dhonncha sa chruinneas teanga, san aistriúchán agus san fhoclóireacht go háirithe. 

Sa chás go mbeidh céimithe ar chómharcanna beifear i dtuilleamaí na marcanna ar mhodúil aistriúcháin agus/nó modúil teanga le hidirdhealú a dhéanamh ar iarrthóirí cáilithe. 

Má dhéantar an scoláireacht a bhronnadh ar mhac léinn páirtaimseartha, déanfar an scoláireacht a íoc ina dhá ghála bhliantúla de €3,008 in imeacht dhá sheisiún acadúla, faoi réir dhul chun cinn sásúil shealbhóir na scoláireachta. 

Beidh an sparánacht seo de bhreis ar aon deontas, scoláireacht nó eile a bheidh ag an té a roghnófar. 

Is é Stiúrthóir Cláir an MA sa Léann Teanga a bheidh freagrach as an scoláireacht a riaradh ó bhliain go bliain. 

Curriculum Information

Curriculum information relates to the current academic year (in most cases).
Course and module offerings and details may be subject to change.

Glossary of Terms

Credits
You must earn a defined number of credits (aka ECTS) to complete each year of your course. You do this by taking all of its required modules as well as the correct number of optional modules to obtain that year's total number of credits.
Module
An examinable portion of a subject or course, for which you attend lectures and/or tutorials and carry out assignments. E.g. Algebra and Calculus could be modules within the subject Mathematics. Each module has a unique module code eg. MA140.
Optional
A module you may choose to study.
Required
A module that you must study if you choose this course (or subject).
Semester
Most courses have 2 semesters (aka terms) per year.

Year 1 (90 Credits)

Required LT101: Cruinnscríobh na Gaeilge I


Semester 1 | Credits: 10


(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT101: "Cruinnscríobh na Gaeilge I" and is valid from 2017 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required CU103: Modheolaíochtaí Tionscadail agus Taighde


Semester 1 | Credits: 5

Tá sé mar aidhm ag an modúl seo staidéar agus anailís chriticiúil a dhéanamh ar an bpróiseas taighde agus ar an gcaoi le dul i mbun taighde i réimse an chláir léinn. Pléifear na mórcheisteanna taighde agus díreofar sa mhodúl seo ar chumas léirmheastóireachta an mhic léinn mar aon lena c(h)umas sa scríbhneoireacht acadúil. Déanfar scagadh ar mhodheolaíochtaí cainníochtúla agus cáilíochtúla agus ar mhodhanna oiriúnacha chun cuspóirí agus aidhmeanna taighde a bhaint amach. Beidh an léitheoireacht neamhspleách lárnach sa mhodúl seo mar aon le rannpháirtíocht ghníomhach ar fhóram plé an mhodúil ina mbeidh ceisteanna bainteach leis na modheolaíochtaí taighde á bplé agus á gcíoradh go rialta.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. Anailís chriticiúil a dhéanamh ar an bpróiseas taighde.
 2. Cur síos agus breithmheas a dhéanamh ar na modheolaíochtaí eagsúla taighde i réimse an chláir léinn.
 3. Na modheolaíochtaí taighe is oiriúnaí ó thaobh aidhmeanna éagsúla taighde a roghnú.
 4. Tabhairt faoi léirmheastóireacht a chur i gcrích go caighdeán acadúil.
 5. Córas tagartha a chur ar fáil de réir riachtanais an chláir léinn agus de réir an chaighdeáin acadúil.
Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
Reading List
 1. "Social Research Methods" by Alan Bryman
  ISBN: 0198742045.
  Publisher: Oxford University Press, USA
 2. "The Essential Guide to Doing Your Research Project" by Zina O'Leary
  ISBN: 9781848600102.
  Publisher: SAGE Publications Limited
 3. "The Postgraduate Research Handbook" by Gina Wisker
  ISBN: 0230521304.
  Publisher: Palgrave
 4. "Qualitative Research Methods for the Social Sciences" by Bruce Lawrence Berg, Howard Lune
  ISBN: 9781292022499.
The above information outlines module CU103: "Modheolaíochtaí Tionscadail agus Taighde" and is valid from 2019 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required LT5101: An Scríbhneoireacht Acadúil


Semester 1 | Credits: 10

Assessments
 • Continuous Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT5101: "An Scríbhneoireacht Acadúil" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required LT121: An Tionscadal Taighde Féinstiúrtha


15 months long | Credits: 30


(Language of instruction: Irish)

Assessments
 • Research (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT121: "An Tionscadal Taighde Féinstiúrtha" and is valid from 2018 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required LT122: An Chumarsáid Ghairmiúil


Semester 2 | Credits: 5

Déanfar anailís ar theoiric agus ar chleachtas na cumarsáide gairmiúla sa mhodúl seo. Míneofar bunús, ról agus feidhm phríomhoirnéis na cumarsáide gairmiúla: comhfhreagras, meamraim, miontuairiscí, tuarascálacha, plécháipéisí agus cáipéisíocht chomhghaolmhar. Déanfar cúram ar leith de stíl, réim agus úsáid na Gaeilge i gcomhthéacs na scríbhneoireachta feidhmí agus na cumarsáide gairmiúla. Cuirfear oiliúint mhion ar mhic léinn sna scileanna cuí le go mbeidís inniúil ar cháipéisíocht den chineál seo a cheapadh agus a phromhadh. Leagfar béim ar leith ar leagan amach agus dearadh cáipéisíochta agus ar an gcaoi a gcuirtear téacsanna in oiriúint do léitheoirí éagsúla. Déanfar scagadh ar na straitéisí éagsúla a úsáidtear chun cáipéisí gairmiúla ar ardchaighdeán a chur i gcrích agus a chur i láthair. Féachfar leis na mic léinn a chumasú ionas gur féidir leo a gcuid ama a bhainistiú go héifeachtach agus go dtuigfidh siad an tábhacht a bhaineann le spriocanna ama a bhaint amach.
(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. Tabhairt faoi scríbhneoireacht ghairmiúil ar ardchaighdeán;
 2. Cruinneas réime, stíle, téarmaíochta agus fo-eagarthóireachta a chur i bhfeidhm;
 3. Cáipéisíocht a cheapadh agus a réiteach de réir stíleanna éagsúla deartha;
 4. Anailís, scagadh agus cur i láthair a dhéanamh ar chineálacha éagsúla cáipéisí gairmiúla, mar shampla: tuarascálacha bliantúla, plécháipéisí agus tuarascálacha gairmiúla;
 5. Dul i ngleic le dúshláin na cumarsáide gairmiúla i suíomhanna réadúla agus spriocanna ama á gcomhlíonadh acu.
 6. Anailís acadúil a dhéanamh ar theoiric na cumarsáide gairmiúla.
Assessments
 • Continuous Assessment (10%)
 • Oral, Audio Visual or Practical Assessment (25%)
 • Department-based Assessment (65%)
Module Director
Lecturers / Tutors
Reading List
 1. "Effective writing skills for public relations" by John Foster
  ISBN: 9780749451097.
  Publisher: Kogan Page
 2. "Report writing for business" by Raymond V. Lesikar, John D. Pettit, Jr
  ISBN: 9780256236910.
  Publisher: Irwin/McGraw-Hill
 3. "In Ord is in Eagar" by Antain MAC Lochlainn
  ISBN: 9781901176995.
  Publisher: Cois Life Teo.
 4. "Professional report writing" by Simon Mort
  ISBN: 9780566076695.
  Publisher: Gower
 5. "The Oxford guide to effective writing and speaking" by John Seely
  ISBN: 9780192806130.
  Publisher: Oxford ; Oxford University Press, 2005.
 6. "The elements of style" by by William Strunk, Jr. ; with revisions, an introduction, and a chapter on writing by E.B. White ; [foreword by Roger Angell]
  ISBN: 9780205309023.
  Publisher: Allyn and Bacon
 7. "Introducing Communication Theory" by Richard West, Lynn Turner
  ISBN: 0073385077.
  Publisher: McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages
The above information outlines module LT122: "An Chumarsáid Ghairmiúil" and is valid from 2018 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Required LT102: Cruinnscríobh na Gaeilge II


Semester 2 | Credits: 10

Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT102: "Cruinnscríobh na Gaeilge II" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT116: Próiseas na Pleanála Teanga I


Semester 1 | Credits: 5

Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT116: "Próiseas na Pleanála Teanga I" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT106: Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta


Semester 1 | Credits: 5


(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. a
 2. b
 3. c
Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT106: "Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta" and is valid from 2017 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT105: Aistriúchán Téacsanna I


Semester 1 | Credits: 5

Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT105: "Aistriúchán Téacsanna I" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT117: An Anailís Sochtheangeolaíochta I


Semester 1 | Credits: 5


(Language of instruction: Irish)

Learning Outcomes
 1. a
 2. b
 3. c
Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT117: "An Anailís Sochtheangeolaíochta I" and is valid from 2018 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT107: An tAontas Eorpach


Semester 2 | Credits: 5

Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT107: "An tAontas Eorpach" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT120: An Anailís Sochtheangeolaíochta II


Semester 2 | Credits: 5

Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT120: "An Anailís Sochtheangeolaíochta II" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT110: An tAistriúchán Liteartha


Semester 2 | Credits: 5

Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT110: "An tAistriúchán Liteartha" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT119: Próiseas na Pleanála Teanga II


Semester 2 | Credits: 5

Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT119: "Próiseas na Pleanála Teanga II" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Optional LT109: Aistriúchán Téacsanna II


Semester 2 | Credits: 5

Assessments
 • Department-based Assessment (100%)
Module Director
Lecturers / Tutors
The above information outlines module LT109: "Aistriúchán Téacsanna II" and is valid from 2014 onwards.
Note: Module offerings and details may be subject to change.

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Ullmhóidh an cúrsa seo thú chun tabhairt faoi ghairm in earnáil na teanga. I measc na n-eagraíochtaí a fhostaíonn mic léinn de chuid an chúrsa seo, tá institiúidí an Aontais Eorpaigh, institiúidí aistriúcháin
de chuid an Stáit, cuideachtaí príobháideacha aistriúcháin, údaráis áitiúla, eagraíochtaí forbartha de chuid an Stáit, institiúidí oideachais, eagraíochtaí pobail, etc.

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

 

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

€3,155 p.a. 2020/21

Fees: Tuition

€2,987 p.a. 2020/21

Fees: Student levy

€168 p.a. 2020/21

Fees: Non EU

Postgraduate students in receipt of a SUSI grant—please note an F4 grant is where SUSI will pay €2,000 towards your tuition.  You will be liable for the remainder of the total fee.  An F5 grant is where SUSI will pay TUITION up to a maximum of €6,270.  SUSI will not cover the student levy of €224.

Postgraduate fee breakdown = tuition (EU or NON EU) + student levy as outlined above.

Find out More

Eoin Ó Droighneáin
An tAonad Aistriúcháin agus Ateangaireachta
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann Gaillimh
T: +353 91 493 366
R: leannteanga@oegaillimh.ie
www.oegaillimh.ie/acadamh

Downloads

 • Postgraduate Taught Prospectus 2020

  Postgraduate Taught Prospectus 2020 PDF (21 MB)