Cuireann Roinn na Gaeilge ceithre chúrsa fochéime ar fáil:

1. BA Comhonóracha (GY101)
Cuirtear an Ghaeilge agus an tSibhialtacht Cheilteach ar fáil mar ábhair de chuid an BA Comhonóracha (GY101). Is féidir eolas a fháil maidir le riachtanais iontrála an chúrsa agus conas iarratas a dhéanamh anseo.

Is cúrsa ceithre bliana í an chéim sa Ghaeilge ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, mar atá i gceist le cúrsa ar bith eile sna nuatheangacha san Ollscoil (m.sh. an Fhraincis, an Spáinnis srl.). Tá breis ar 400 mac léinn ag déanamh staidéar ar an nGaeilge mar ábhar céime faoi láthair.

Beidh an chéad agus an dara bliain den chéim ar siúl ar champas na hOllscoile i gcathair na Gaillimhe. Sa tríú bliain, beidh deis ag mic léinn seimeastar a chaitheamh sa Ghaeltacht i gceann d'ionaid Ghaeltachta na hOllscoile (.i. Carna nó An Cheathrú Rua i nGaeltacht Chonamara, nó i nGaoth Dobhair i gCo. Dhún na nGall), agus cuirfear Socrúchán Oibre ar fáil don mhac léinn sa dara seimeastar. Tiocfaidh an mac léinn ar ais chuig campas na hOllscoile i nGaillimh i gcomhair bhliain na céime.

Is féidir cóipeanna de chlár ama reatha an BA sa Ghaeilge a fháil >anseo<

Gheobhaidh tú liosta anseo de na modúil Ghaeilge atá ar fáil i mblianta éagsúla an BA.

Déantar staidéar ar thrí mhodúl sa chéad bhliain den chéim (1BA). Bíonn modúl teanga fad bliana agat i rith na bliana (.i. An Teanga Bheo) agus forbraíonn an modúl teanga seo do chumas labhartha agus do scileanna scríbhneoireachta sa Ghaeilge. Beidh dhá mhodúl eile le déanamh agat sa chéad bhliain: Scéal agus Pobal na Gaeilge agus Litríocht agus Cultúr na Linne (féach an ghreille thíos). Díríonn na cúrsaí sin ar ghnéithe éagsúla de stair, de chultúr, agus de litríocht na Gaeilge.

1BA AINM AN MHODÚIL SEIMEASTAR ECTS
NG1105 An Teanga Bheo
Staidéar ar chruinnscríobh agus ar labhairt na teanga.
1 & 2 10
NG1107 Scéal agus Pobal na Gaeilge
Staidéar ar an athrú teanga in Éirinn, aidhmeanna agus idé-eolaíocht na hAthbheochana, tionchar an Bhéaloideas ar fhorbairt na nualitríochta.
1 5
NG1106 Litríocht agus Cultúr na Linne
Staidéar ar sheánraí litríochta éagsúla na Gaeilge, lena n-áirítear an fhilíocht, an drámaíocht, agus prós na Gaeilge.
2 5

Má éiríonn leat i scrúduithe agus measúnuithe 1BA - beidh sé de rogha agat leanúint leis an nGaeilge mar ábhar sa dara bliain den chéim (2BA).
Beidh an Ghaeilge agus ábhar amháin eile (m.sh. Tíreolaíocht, Stair, An Léann Clasaiceach, Spáinnis, Béarla srl.) le déanamh agat as sin go dtí deireadh na céime.

Beidh dhá mhodúl teanga le déanamh i rith na bliana sa 2BA (.i. Teanga na Nua-Ghaeilge 1 & 2). Sa bhreis orthu seo, cuirtear ceithre mhodúl acadúil ar fáil freisin.

2BA AINM AN MHODÚIL (CÚRSA) SEIMEASTAR ECTS
NG227 Teanga na Nua-Ghaeilge 1
Staidéar ar chruinnscríobh agus ar labhairt na teanga.
1 5
NG228 Teanga na Nua-Ghaeilge 2
Staidéar ar chruinnscríobh agus ar labhairt na teanga.
2 5
NG259 An Nualitríocht
An Gearrscéal Teanga na Sean-Ghaeilge agus Cúrsa Roghnach
1 5
NG260 Litríocht na Gaeilge 1200-1900 1
1 5
NG261 An Nualitríocht 2
An Nuafhilíocht sa Ghaeilge Teanga na Sean-Ghaeilge agus Cúrsa Roghnach
2 5
NG262 Teanga & Pobal 1
2 5

Bíonn cúrsaí éigeantacha sa nualitríocht agus sa litríocht stairiúil le déanamh (NG259, NG260, NG261), chomh maith le cúrsa eile a dhéanann iniúchadh ar ról agus ar úsáid na Gaeilge i measc lucht a labhartha (NG262). Is féidir staidéar a dhéanamh ar theanga na Sean-Ghaeilge (AD 600-900) i rith na bliana seo freisin. Chomh maith leo seo, cuirtear rogha breá leathan de chúrsaí roghnacha ar fáil duit sa chéad agus sa dara seimeastar.

I measc na gcúrsaí roghnacha atá ar fáil ó bhliain go bliain, áirítear: an amhránaíocht, ainmneacha pearsanta agus logainmneacha na hÉireann, scannánaíocht na Gaeilge, an drámaíocht, mionstaidéar ar shaothar nualitríochta roghnaithe, litríocht na Gaeilge i Meiriceá Theas, agus staidéar ar an Nua-Ghaeilge Mhoch.

Beidh deis agat an chéad sheimeastar den tríú bliain (3BA) a chaitheamh sa Ghaeltacht i gceann d'ionaid Ghaeltachta na hollscoile, áit a gcuirfear réimse leathan modúl ar fáil duit a dhíríonn ar shaol agus ar chultúr na Gaeltachta agus ar an saibhreas teanga. Comhlíonann an chéad sheimeastar den tríú bliain critéir na Comhairle Múinteoireachta maidir le tréimhse chónaithe sa Ghaeltacht.

Sa dara seimeastar, beidh deis agat dul i mbun Socrúcháin Oibre in ionad oibre Gaeilge, taithí a chuirfidh le do dheiseanna fostaíochta amach anseo.

Tabhair faoi deara, má tá staidéar á dhéanamh agat ar nua-theanga eile (m.sh. an Fhraincis, an Spáinnis, an Ghearmáinis, an Iodáilis), beidh tú in ann cur isteach ar an scéim Erasmus+ agus an dara seimeastar a chaitheamh i dtír éigin eile ag foghlaim an dara teanga. Tá tuilleadh eolais faoin BA (Idirnáisiúnta) agus faoin gclár Erasmus+ ar fáil anseo.

Amhail gach bliain eile den chéim, sa cheathrú bliain, bíonn modúl teanga le déanamh agat. Chomh maith le ranganna seachtainiúla, bíonn measúnú leanúnach, scrúduithe scríofa agus scrúdú cainte i gceist leis an modúl seo.

Déanann tú grinnstaidéar freisin ar ghnéithe eile de litríocht agus de chultúr na Gaeilge - ó phrós na Gaeilge sa 12ú hAois anuas go dtí an tSochtheangeolaíocht agus ról na Gaeilge i saol an lae inniu.

2. BA Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin (GY107)
Tá an cúrsa seo faoi stiúir ag Roinn na Gaeilge agus ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge araon. Tá eolas ar fáil anseo.

3. BComm le Gaeilge (GY208)
Soláthraíonn Roinn na Gaeilge roinnt modúl acadúil sa bhliain deiridh den chúrsa bunchéime ceithre bliana seo. Tá an cúrsa seo curtha ar fáil i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus le Scoil an Ghnó, & na hEacnamaíochta. Tá tuilleadh eolais (i mBéarla) faoin gcúrsa ar fáil anseo.

4. Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach - Cúrsa Páirtaimseartha
Cuirtear an cúrsa páirtaimseartha seo ar fáil i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge do dhaoine a bhfuil céim onóracha bainte amach acu i ndisciplín seachas an Ghaeilge, ach atá ag iarraidh staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge mar ábhar acadúil (ag Leibhéal 8 ar an gCreatoibre Náisiúnta Cáilaíochtaí). Tá eolas cuimsitheach ar an gcúrsa ar fáil anseo.