Cuireann Roinn na Gaeilge ceithre chúrsa fochéime ar fáil:

1. BA Comhonóracha (GY101)
Cuirtear an Ghaeilge agus an tSibhialtacht Cheilteach ar fáil mar ábhair de chuid an BA Comhonóracha (GY101). Is féidir eolas a fháil maidir le riachtanais iontrála an chúrsa agus conas iarratas a dhéanamh anseo.

Is cúrsa ceithre bliana í an chéim sa Ghaeilge ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, mar atá i gceist le cúrsa ar bith eile sna nuatheangacha san Ollscoil (m.sh. an Fhraincis, an Spáinnis srl.). Tá breis ar 400 mac léinn ag déanamh staidéar ar an nGaeilge mar ábhar céime faoi láthair.

Beidh an chéad agus an dara bliain den chéim ar siúl ar champas na hOllscoile i gcathair na Gaillimhe. Sa tríú bliain, beidh seimeastar Gaeltachta le déanamh i gceann d'ionaid Ghaeltachta na hOllscoile (.i. Carna nó An Cheathrú Rua i nGaeltacht Chonamara, nó i nGaoth Dobhair i gCo. Dhún na nGall), agus cuirfear Socrúchán Oibre ar fáil don mhac léinn sa dara seimeastar. Tiocfaidh an mac léinn ar ais chuig campas na hOllscoile i nGaillimh i gcomhair bhliain na céime.

Is féidir cóipeanna de chlár ama reatha an BA sa Ghaeilge a fháil >anseo<

Gheobhaidh tú liosta anseo de na modúil Ghaeilge atá ar fáil i mblianta éagsúla an BA.

Cuirtear trí mhodúl ar fáil duit sa chéad bhliain den BA (1BA). Bíonn modúl teanga fad bliana agat i rith na bliana (.i. An Teanga Bheo). Forbraíonn na modúil teanga seo do chumas labhartha agus do scileanna scríbhneoireachta sa Ghaeilge.

Beidh dhá mhodúl eile le déanamh agat sa chéad bhliain den chúrsa: Litríocht agus Cultúr na Gaeilge 1 & 2 (féach an ghreille thíos). Díríonn na cúrsaí sin ar ghnéithe éagsúla de stair, de chultúr agus de litríocht na Gaeilge.

Má éiríonn leat i measúnuithe 1BA - beidh sé de rogha agat leanúint leis an nGaeilge mar ábhar sa dara bliain den chéim (2BA). Beidh an Ghaeilge agus ábhar amháin eile (m.sh. Stair, Spáinnis, Béarla srl.) le déanamh agat as sin go dtí deireadh na céime.

1BA AINM AN MHODÚIL SEIMEASTAR ECTS
NG1105 An Teanga Bheo 1 & 2 10
NG1103 Litríocht agus Cultúr na Gaeilge 1 1 & 2 5
NG1104 Litríocht agus Cultúr na Gaeilge 2 1 & 2 5

Mar a chéile leis an gcéad bhliain, beidh dhá mhodúl teanga le déanamh agat i rith na bliana sa 2BA (.i. Teanga na Nua-Ghaeilge 1 & 2). Sa bhreis orthu seo, cuirtear ceithre mhodúl acadúil ar fáil freisin.

Bíonn cúrsaí éigeantacha sa nualitríocht agus sa litríocht stairiúil le déanamh, chomh maith le cúrsa eile a dhéanann iniúchadh ar ról agus ar úsáid na Gaeilge i measc lucht a labhartha. Chomh maith leo seo, cuirtear rogha breá leathan de chúrsaí roghnacha ar fáil duit sa chéad agus sa dara seimeastar. Is féidir staidéar a dhéanamh ar Theanga na Sean-Ghaeilge freisin i rith na bliana seo.

I measc na gcúrsaí roghnacha atá ar fáil, áirítear: an amhránaíocht, an scríbhneoireacht chruthaitheach, ainmneacha pearsanta agus logainmneacha, scannánaíocht na Gaeilge, an drámaíocht, mionstaidéar ar shaothar nualitríochta roghnaithe, litríocht na Gaeilge i Meiriceá Theas agus staidéar ar an Nua-Ghaeilge Chlasaiceach. 

2BA AINM AN MHODÚIL (CÚRSA) SEIM ECTS
NG227 Teanga na Nua-Ghaeilge 1 1 5
NG228 Teanga na Nua-Ghaeilge 2 2 5
NG259 An Nualitríocht 1
1 5
 
An Gearrscéal sa Ghaeilge
   
 
Cúrsaí Roghnacha 
   
NG260 Litríocht na Gaeilge 1200-1900 1
1 5
 
Filíocht an 17-19ú hAois
   
 
Dánta Grá
   
NG261 An Nualitríocht 2
2 5
 
An Nuafhilíocht sa Ghaeilge
   
 
Cúrsaí Roghnacha 
   
NG262 Teanga & Pobal 1
2 5
 
An tSochtheangeolaíocht
   
 
An Béaloideas
   

Má roghnaíonn tú an Ghaeilge mar ábhar na céime ón mbliain 2018 amach, beidh deis agat an chéad sheimeastar a chaitheamh sa Ghaeltacht i gceann d'ionaid Ghaeltachta na hollscoile. Comhlíonann an chéad sheimeastar den tríú bliain critéir na Comhairle Múinteoireachta maidir le tréimhse chónaithe sa Ghaeltacht.

Sa dara seimeastar, beidh deis agat dul i mbun Socrúcháin Oibre in ionad oibre Gaeilge, taithí a chuirfidh go mór le do dheiseanna fostaíochta amach anseo.

Má tá staidéar á dhéanamh agat ar nua-theanga eile (m.sh. an Fhraincis, an Spáinnis, an Ghearmáinis, an Iodáilis), beidh tú in ann cur isteach ar an scéim Erasmus+ agus an dara seimeastar a chaitheamh thar sáile ag foghlaim an dara teanga. Tá tuilleadh eolais faoin BA (Idirnáisiúnta) agus faoin gclár Erasmus+ ar fáil anseo.

Amhail gach bliain eile den chéim, sa cheathrú bliain, bíonn modúl teanga le déanamh agat. Chomh maith le ranganna seachtainiúla, bíonn measúnú leanúnach, scrúduithe scríofa agus scrúdú cainte i gceist leis an modúl seo.

Déanann tú grinnstaidéar freisin ar ghnéithe eile de litríocht agus de chultúr na Gaeilge - ó phrós na Gaeilge sa 12ú hAois anuas go dtí an tSochtheangeolaíocht agus ról na Gaeilge i saol an lae inniu.

2. BA Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin (GY107)
Tá an cúrsa seo faoi stiúir ag Roinn na Gaeilge agus ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge araon. Tá eolas ar fáil anseo.

3. BA sa Ghaeilge Fheidhmeach - Páirtaimseartha
Cuirtear an cúrsa páirtaimseartha seo ar fáil i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Tá eolas cuimsitheach ar an gcúrsa ar fáil anseo.

4. BComm le Gaeilge (GY208)
Cuirtear an cúrsa bunchéime ceithre bliana seo ar fáil i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Tá tuilleadh eolais (i mBéarla) faoin gcúrsa ar fáil anseo.