Taighde‌ i Roinn na Gaeilge

Gníomhaíochtaí Taighde

Maidir le taighde is Roinn an-bhisiúil í Roinn na Gaeilge agus foilseacháin iomadúla ag gach ball foirne. Tá maoiniú seachtrach leanúnach faighte ón IRC agus ó fhoinsí eile. Is liosta le háireamh iad gradaim idirnáisiúnta na foirne. Tá éagsúlacht agus idirdhisciplíneachas ag baint le réimsí taighde sa Roinn ón nualitríocht is deireanaí go dtí an luath-litríocht agus ón mbéaloideas go dtí an ainmeolaíocht. Tá ceangail idirnáisiúnta ag an Roinn le hollscoileanna ar nós Cambridge, Dún Éideann, Heriot-Watt, UCLA, agus cinn eile nach iad. Tá clár COST ar siúl ag ball foirne amháin. Tá os cionn 60 foilseachán ag baill na Roinne ó 2010 i leith, idir mhonagraif, ailt in irisí piarmheasta, chaibidlí i leabhair agus mar sin de. Tá an Roinn páirteach i mbraisle taighde Place, Space, and Displacementna Scoile chomh maith.

I measc réimsí taighde na foirne tá:

 • Amhránaíocht na Gaeilge: Taibhléiriú agus Seachadadh an Traidisiúin; An Béaloideas.
 • An Nualitríocht: Nuafhilíocht na Gaeilge, litríocht taistil, dialanna na Gaeilge, an t-aistriúchán liteartha.
 • Athbheochan na Gaeilge.
 • Cultúr na Gaeilge agus Lámhscríbhinní an 18ú agus 19ú hAois.
 • Iarchóilíneachas, inscne agus gnéasúlacht; scannánaíocht.
 • Teanga na Sean- agus na Meán-Ghaeilge, litríocht mheánaoiseach na hÉireann.
 • Logainmneacha, ainmneacha pearsanta agus sloinnte.
 • Sochtheangeolaíocht agus canúineolaíocht na Gaeilge, beartas teanga, an t-ilteangachas.
 • Teanga na Sean- agus na Meán-Ghaeilge, litríocht mheánaoiseach na hÉireann.
 • Teangeolaíocht stairiúil/chomparáideach; teangeolaíocht an Léinn Cheiltigh; an teangeolaíocht fheidhmeach.

Tionscadail Reatha Taighde

Tá tionscadail taighde ar siúl ag baill na foirne sna réimsí seo a leanas:

 • Athrú agus Athbheochan Teanga in Éirinn sa 19ú hAois
 • Beartas teanga ó bhunú an Stáit
 • Cearta Daonna agus Nuafhilíocht na Gaeilge
 • Féiniúlacht, Diaspóra agus Taibhléiriú i measc na gCeilteach
 • Foclóir Sloinnte Éireann

Cuirfear fáilte roimh thaighdeoirí nua atá ag iarraidh comhoibriú linn sna réimsí seo, nó i réimsí eile de chuid Léann na Gaeilge.

Pobal Taighdeoirí

Cuirtear gach taighdeoir ag obair faoi stiúir stiúrthóra agus bíonn coiste taighde ar fáil mar thacaíocht bhreise dó/di. Bíonn deis ag taighdeoirí na Roinne páirt a ghlacadh i seimineáir, léachtaí, comhdhálacha, laethanta taighde agus ócáidí eile ar champas na hollscoile. Mar chuid den PhD Struchtúrtha, is féidir leo réimse leathan modúl a dhéanamh a thacóidh lena gcláir taighde.

 • Taighdeoirí Iarchéime na Roinne

  Fáiltíonn Roinn na Gaeilge roimh iarratais ó dhaoine cáilithe ar mian leo tabhairt faoi iarchéimeanna taighde, ag leibhéal an MLitt agus an PhD.

Comhthéacs agus Acmhainní Taighde

Is buntáiste an-mhór don taighdeoir comhthéacs sochtheangeolaíochta na hollscoile. Labhraítear níos mó Gaeilge ar champas Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ná mar a labhraítear ar aon champas ollscoile eile ar domhan, tá an Ghaeltacht is mó an-chóngarach dúinn agus tá líon ard cainteoirí Gaeilge ag obair san ollscoil nó i mbun staidéir inti.

Beidh an taighdeoir lonnaithe san fhoirgneamh nua taighde do na Dána agus na hEolaíochtaí Sóisialta ar champas na hollscoile. Osclaíodh Áras Taighde Uí Argadáin i samhradh 2013 agus tá scoth na n-áiseanna ar fáil ann do thaighdeoirí PhD. Tá Institiúid de Móra do na Daonnachtaí agus an Léann Sóisialta lonnaithe ann chomh maith, foras léinn a thugann ardán do thaighdeoirí a gcuid saothair a chur i láthair. Tá Leabharlann Shéamais Uí Argadáin buailte leis an bhfoirgneamh taighde agus dá bhrí sin, tá seirbhísí uile na Leabharlainne ar fáil ar leac an dorais, go háirithe na cartlanna agus na bailiúcháin speisialta atá ar fáil ann.