Taighde‌ i Roinn na Gaeilge

Is Roinn an-bhisiúil í Roinn na Gaeilge ó thaobh an taighde de, agus tá go leor foilseachán ag baill na Roinne ag eascairt as an taighde sin, idir mhonagraif, ailt in irisí piarmheasta, chaibidlí i leabhair agus mar sin de. Tá éagsúlacht agus idirdhisciplíneachas ag baint le réimsí taighde sa Roinn, ón nualitríocht is deireanaí go dtí an luath-litríocht, agus ón mbéaloideas go dtí an ainmeolaíocht.

Tá ceangail idirnáisiúnta ag an Roinn le hollscoileanna ar nós Cambridge, Dún Éideann, Heriot-Watt, UCLA, agus cinn eile nach iad. Tá maoiniú seachtrach faighte ag baill na Roinne ón gComhairle um Thaighde in Éirinn (IRC) agus ó fhoinsí eile. Mar shampla, ghnóthaigh ball foirne sa Roinn maoiniú le déanaí ón Chomhairle um Thaighde in Éirinn faoin scéim ghradamúil ‘Consolidator Laureate Award’. Tá an Roinn páirteach i mbraisle taighde Gender ARC (OÉ Gaillimh & Ollscoil Luimnigh) chomh maith.

I measc réimsí taighde na foirne tá:

  • Amhránaíocht na Gaeilge: Taibhléiriú agus Seachadadh an Traidisiúin; An Béaloideas;
  • Nualitríocht na Gaeilge, litríocht taistil, dialanna na Gaeilge, an t-aistriúchán liteartha;
  • Athbheochan na Gaeilge;
  • Cultúr na Gaeilge agus Lámhscríbhinní an 18ú agus 19ú hAois;
  • Iarchóilíneachas, inscne agus gnéasúlacht; scannánaíocht;
  • Léann na foclóireachta agus frásaíochta; an teangeolaíocht chorpais; daonnachtaí digiteacha;
  • Logainmneacha, ainmneacha pearsanta agus sloinnte;
  • Sochtheangeolaíocht agus canúineolaíocht na Gaeilge, beartas teanga, an t-ilteangachas;
  • Teanga na Sean- agus na Meán-Ghaeilge, litríocht mheánaoiseach na hÉireann;
  • Teangeolaíocht stairiúil/chomparáideach; teangeolaíocht an Léinn Cheiltigh; an teangeolaíocht fheidhmeach.

Cuirfear fáilte roimh thaighdeoirí nua atá ag iarraidh comhoibriú linn sna réimsí seo, nó i réimsí eile de chuid Léann na Gaeilge. Is féidir teacht ar shonraí teagmhála na foirne anseo.

Pobal Taighdeoirí

Taighdeoirí Iardhochtúireachta & Taighdeoirí Ar Cuairt

Fáiltíonn Roinn na Gaeilge roimh scoláirí atá ag iarraidh taighde iardhochtúireachta a dhéanamh linn, nó atá ag iarraidh seal gairid a chaitheamh in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh mar Chomhalta ar Cuairt. Bíonn líon áirithe comhaltachtaí cuairte ar fáil gach bliain in Institiúid de Móra. Déan teagmháil le ball foirne sa Roinn má tá spéis agat iarratas a dhéanamh ar an scéim seo.

Taighdeoirí Iarchéime

Tá tacaíocht den scoth ar fáil do mhic léinn chumasacha ar mian leo taighde iarchéime a dhéanamh sa Roinn agus tá scoláireachtaí ollscoile agus rialtais [m.sh. Scoláireachtaí an Choláiste, Scoláireachtaí Hardiman, Scoláireachtaí Iarchéime Chomhairle Taighde Éireann (IRC), Sparánachtaí Taighde an Chrannchuir Náisiúnta] buaite ag céimithe dár gcuid. Cláróidh an mac léinn ar an gClár Struchtúrtha PhD i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh. Is buntáiste ar leith é an clár seo a bhaineann le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh agus níl a leithéid ar fáil i ngach ollscoil Éireannach.

Cuirtear gach taighdeoir ag obair faoi stiúir stiúrthóra agus bíonn coiste taighde ar fáil mar thacaíocht bhreise dó/di. Bíonn deis ag taighdeoirí na Roinne páirt a ghlacadh i seimineáir, léachtaí, comhdhálacha, laethanta taighde agus ócáidí eile ar champas na hollscoile. Mar chuid den PhD Struchtúrtha, is féidir leo réimse leathan modúl a dhéanamh a thacóidh lena gcláir taighde.

Suíomh na hOllscoile agus Acmhainní Taighde

Is buntáiste an-mhór don taighdeoir comhthéacs sochtheangeolaíochta na hollscoile. Labhraítear níos mó Gaeilge ar champas Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ná mar a labhraítear ar aon champas ollscoile eile sa tír, tá an Ghaeltacht is mó an-chóngarach dúinn agus tá líon ard cainteoirí Gaeilge ag obair san ollscoil nó i mbun staidéir inti.

Beidh an taighdeoir lonnaithe san fhoirgneamh nua taighde do na Dána agus na hEolaíochtaí Sóisialta ar champas na hollscoile. Osclaíodh Áras Taighde Uí Argadáin i samhradh 2013 agus tá scoth na n-áiseanna ar fáil ann do thaighdeoirí PhD. Tá Institiúid de Móra do na Daonnachtaí agus an Léann Sóisialta lonnaithe ann chomh maith, foras léinn a thugann ardán do thaighdeoirí a gcuid saothair a chur i láthair. Tá Leabharlann Shéamais Uí Argadáin buailte leis an bhfoirgneamh taighde agus dá bhrí sin, tá seirbhísí uile na Leabharlainne ar fáil ar leac an dorais, go háirithe na cartlanna agus na bailiúcháin speisialta atá ar fáil ann. 

Taighde agus Foilseacháin na Foirne

Gheobhaidh tú thíos, liosta de na foilseacháin is déanaí ó fhoireann Roinn na Gaeilge:

Year Author Publication Type Title Citation
2022 Dr.John Walsh Book Chapter Changing spaces: the new geographies of the Gaeltacht and Irish language networks Walsh, J. (2022) 'Changing spaces: the new geographies of the Gaeltacht and Irish language networks' In: McLeod, W., Walsh, J., Dunbar, R. & Jones, K(Eds.). Language, Policy and Territory: A Festschrift for Colin Williams. London : Palgrave Macmillan.
2021 Dr.Cassandra Smith-Christmas Peer Reviewed Journal ‘Our cat has the power’: the polysemy of a third language in maintaining the power/solidarity equilibrium in family interactions Smith-Christmas, C (2021) '‘Our cat has the power’: the polysemy of a third language in maintaining the power/solidarity equilibrium in family interactions'. Journal Of Multilingual And Multicultural Development, .
2021 Dr..Liam Ó Haisibéil Book The Oxford Dictionary of Family Names of Ireland Ó hAisibéil, L.; Muhr, K. (2021) The Oxford Dictionary of Family Names of Ireland. Oxford: Oxford University Press.
2021 Dr.John Walsh Guest Lectures Cur i láthair d'oifigigh pleanála teanga sa Ghaeltacht faoi úsáid na meán sa phróiseas pleanála teanga Walsh, J. (2021) Cur i láthair d'oifigigh pleanála teanga sa Ghaeltacht faoi úsáid na meán sa phróiseas pleanála teanga. Na Forbacha, Gaillimh: Guest Lectures
2021 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution The Society for Name Studies in Britain and Ireland Ó hAisibéil, L.; Muhr, K. (2021) Family Names of Ireland [Invited Oral Presentation] The Society for Name Studies in Britain and Ireland Online, 10/04/2021-11/04/2021.
2021 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Doirling: The Cobbled Shore Lillis Ó Laoire (2021) 'Doirling: The Cobbled Shore'. Scottish Affairs, 30 (2):262-268.
2021 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal ‘New speakers’ on Irish language community radio: new understandings of linguistic variation on Raidió na Life Walsh, J. & Day, R. (2021) '‘New speakers’ on Irish language community radio: new understandings of linguistic variation on Raidió na Life'. Journal Of Multilingual And Multicultural Development, .
2021 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution 27th International Congress of Onomastic Sciences Ó hAisibéil, L. (2021) Obscure places: Etymological tropes in fíanaigecht literature [Conference Paper] 27th International Congress of Onomastic Sciences Kraków, Poland, 22/08/2021-27/08/2021.
2021 Dr.John Walsh Book Chapter The governance of Irish in the neoliberal age: The retreat of the state under the guise of empowerment Walsh, J. (2021) 'The governance of Irish in the neoliberal age: The retreat of the state under the guise of empowerment' In: Lewis, H. & McLeod, W(Eds.). Language Revitalisation and Social Transformation. London : Palgrave Macmillan.
2021 Dr.John Walsh Published Report Plean Teanga do Chathair na Gaillimhe/Irish Language Plan for Galway City Walsh, J., Ní Uigín, D., Callinan, L., Fogarty, P. & Rowland, H. (2021) Plean Teanga do Chathair na Gaillimhe/Irish Language Plan for Galway City. Gaillimh le Gaeilge/Galway City Council, .
2021 Dr.John Walsh Conference Contribution International Association for Minority Language Media Research (IAMLMR) Workshop Walsh, J. (2021) Invited participant in roundtable discussion about minority language media and Covid-19 organised by European Centre for Minority Issues [Invited Oral Presentation] International Association for Minority Language Media Research (IAMLMR) Workshop Flensburg, Germany, 28/01/2021-28/01/2021.
2021 Dr.John Walsh Published Report Taighde ar Úsáid na Gaeilge ar an Raidió – Céim a 3 Walsh, J. (2021) Taighde ar Úsáid na Gaeilge ar an Raidió – Céim a 3. OÉ Gaillimh & Údarás Craolacháin na hÉireann, .
2021 Dr.John Walsh Article Todhchaí na Meán Gaeilge Walsh, J. (2021) Todhchaí na Meán Gaeilge. Article
2021 Dr.Cassandra Smith-Christmas Book Review Critical Perspectives on Language and Kinship in Multilingual Families by Lyn Wright (Book Review) Smith-Christmas, C (2021) Critical Perspectives on Language and Kinship in Multilingual Families by Lyn Wright (Book Review). Book Review
2021 Dr..Liam Ó Haisibéil Other Journal Following the footprints Dowd, M.; McHugh, T.; Ó hAisibéil, L.; Moore, S. (2021) 'Following the footprints' Archaeology Ireland, 35 (1) (135) :14-17.
2021 Dr.John Walsh Conference Contribution DÁNA: Sraith seimineár ar Léann na Collaíochta & na Gnéasúlachta sa Ghaeilge Walsh, J., Mac Risteárd, S., Mitchell, A. (2021) Dhá ócáid faoi théamaí na haiteachta, na gnéasúlachta agus na collaíochta sa Ghaeilge [Conference Organising Committee Member] DÁNA: Sraith seimineár ar Léann na Collaíochta & na Gnéasúlachta sa Ghaeilge Dublin City University, 18/06/2021-25/06/2021.
2021 Dr.John Walsh Book Chapter 'Real' language policy in a time of crisis: Covid-19, the state and the Irish language Walsh, J. (2021) ''Real' language policy in a time of crisis: Covid-19, the state and the Irish language' In: Eugene O'Brien and Eamon Maher(Eds.). Reimagining Irish Studies for the Twenty-First Century. Oxford : Peter Lang.
2021 Dr.John Walsh Published Report Research on Use of the Irish Language on Radio – Phase 3 Walsh, J. (2021) Research on Use of the Irish Language on Radio – Phase 3. NUI Galway & Broadcasting Authority of Ireland, .
2021 Dr.John Walsh Edited Book Language, Policy and Territory: A Festschrift for Colin Williams McLeod, W., Dunbar, R., Jones, K & Walsh, J (Ed.). (2021) London: Palgrave Macmillan,
2021 Dr.Cassandra Smith-Christmas Peer Reviewed Journal Using a ‘Family Language Policy’ lens to explore the dynamic and relational nature of child agency Smith-Christmas, C (2021) 'Using a ‘Family Language Policy’ lens to explore the dynamic and relational nature of child agency'. Children & Society, .
2020 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal “Folklore seeks out the things that are not permitted in official discourse”. An Interview with Lillis Ó Laoire José Francisco Fernandez, Lillis Ó Laoire (2020) '“Folklore seeks out the things that are not permitted in official discourse”. An Interview with Lillis Ó Laoire'. Estudios Irlandeses-Journal of Irish Studies, 15 (1):163-174.
2020 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Jimmy Chearra: Seanchaí.’ Ó Héalaí, P. (2020) '‘Jimmy Chearra: Seanchaí.’'. Biseach, .
2020 Dr.John Walsh Conference Contribution Georgetown University Round Table Walsh, J. (2020) Member of scientific committee [Program Committee] Georgetown University Round Table Georgetown University, Washington DC, 13/03/2020-15/03/2020.
2020 Dr.John Walsh Book Chapter Irish language and contemporary Irish identity Walsh, J. (2020) 'Irish language and contemporary Irish identity' In: Hickey, R. & Amador Moreno, C.P(Eds.). Irish Identities: Sociolinguistic Perspectives. Berlin : de Gruyter Mouton.
2020 Dr.Clodagh Downey Book Review Review: Amrae Coluimb Chille: a critical edition, by Jacopo Bisagni. Early Irish Text Series 1, Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 2019. Downey, Clodagh (2020) Review: Amrae Coluimb Chille: a critical edition, by Jacopo Bisagni. Early Irish Text Series 1, Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies, 2019. Book Review
2020 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Peig agus Leigheas na Muintire.’ Ó Héalaí, P. (2020) '‘Peig agus Leigheas na Muintire.’'. Béaloideas. Iris an Chumainn le Béaloideas Éireann, 87 :139-154.
2020 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Titim na Banríona: Léamh ar an Ghearrscéal 'Nábla agus Paidí' le Seán 'Ac Fhionnlaoich Lillis Ó Laoire (2020) 'Titim na Banríona: Léamh ar an Ghearrscéal 'Nábla agus Paidí' le Seán 'Ac Fhionnlaoich'. Comhar Taighde, 1 (6):N/A-N/A.
2020 Dr.John Walsh Book New Speakers of Irish in the Global Context: New Revival? O'Rourke, B. & Walsh, J. (2020) New Speakers of Irish in the Global Context: New Revival?. London: Routledge.
2020 Dr.Cassandra Smith-Christmas Book Chapter Child agency and home language maintenance Smith-Christmas, C (2020) 'Child agency and home language maintenance' In: Schalley, Andrea C; Eisenchlas, Susanna A(Eds.). Handbook of Home Language Maintenance and Development. Berlin : De Grouton Mouton.
2020 Dr.John Walsh Book Chapter 'New speakers of Irish and identities' Walsh, J. (2020) ''New speakers of Irish and identities'' In: New Speakers of Irish in the Global Context: New Revival?. London : Routledge.
2020 Dr.John Walsh Conference Contribution 2020 IASA - FIAT/IFTA Conference Walsh, J. & Greene, B. (2020) Contributor to panel discussion 'Crystals in the transmitter: pirate radio archives in Ireland' at joint conference of International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) and International Federation of Television Archives (IFTA) [Invited Oral Presentation] 2020 IASA - FIAT/IFTA Conference Dublin, 28/10/2020-28/10/2020.
2020 Dr.John Walsh Blog 'Covid-19, the pandemic and the monolingual state' Walsh, J. (2020) 'Covid-19, the pandemic and the monolingual state'. Galway: Blog
2020 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Book Chapter Mediation and Translation in Irish Language Literature Rióna Ní Fhrighil (2020) 'Mediation and Translation in Irish Language Literature' In: Eric Falci & Paige Reynolds(Eds.). Irish Literature in Transition 1980-2020. Cambridge : Cambridge University Press.
2020 Dr.John Walsh Conference Contribution Sociolinguistics Symposium 23 Walsh, J. (2020) Member of scientific committee [Program Committee] Sociolinguistics Symposium 23 University of Hong Kong, 16/06/2020-19/06/2020.
2020 Dr.John Walsh Conference Contribution Georgetown University Round Table 2020 Walsh, J. (2020) Presentation ‘Queering language revitalisation in a multilingual context: language and subjectivity among queer speakers of Irish’ Speaker in invited colloquium Queering Multilingualism [Invited Paper] Georgetown University Round Table 2020 Georgetown University, Washington DC, 13/03/2020-15/03/2020.
2020 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Revoicing Song: Gender and Culture in Context Lillis Ó Laoire (2020) 'Revoicing Song: Gender and Culture in Context'. Ethnomusicology Ireland, 6 (1):26-40.
2020 Dr.Cassandra Smith-Christmas Peer Reviewed Journal Double-voicing and rubber ducks: the dominance of English in the imaginative play of two bilingual sisters Smith-Christmas, C (2020) 'Double-voicing and rubber ducks: the dominance of English in the imaginative play of two bilingual sisters'. International Journal Of Bilingual Education And Bilingualism, .
2020 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Re-Imagining Feminist Protest in Contemporary Translation: Lament for Art O'Leary and The Midnight Court Ní Mhunghaile, L. (2020) 'Re-Imagining Feminist Protest in Contemporary Translation: Lament for Art O'Leary and The Midnight Court' In: Moyra Haslett(Eds.). Irish Literature in Transition, 1700-1780. Volume I. Cambridge : Cambridge University Press.
2020 Dr.John Walsh Conference Contribution Revitalising Minority Languages and Prior Ideological Clarification: the Case of Irish Walsh, J. (2020) Invited presentation ‘Navigating language revitalisation and community development: the case of community radio in Irish’ in seminar marking Seachtain na Gaeilge [Invited Paper] Revitalising Minority Languages and Prior Ideological Clarification: the Case of Irish Adam Michiewicz University, Poznan, Poland, 06/03/2020-06/03/2020.
2020 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal Building a language community through radio in the age of social media: the case of Raidió na Life Day, R. & Walsh, J. (2020) 'Building a language community through radio in the age of social media: the case of Raidió na Life'. Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, 18 (1):79-94.
2020 Dr.John Walsh Conference Contribution Presentation to Joint Oireachtas Committee on Irish Language and Gaeltacht Walsh, J. (2020) Presentation of proposals for strengthening the Official Languages (Amendment) Bill 2019 [Invited Oral Presentation] Presentation to Joint Oireachtas Committee on Irish Language and Gaeltacht Dublin, 09/12/2020-09/12/2020.
2020 Dr.John Walsh Article 'An phaindéim agus an stát aonteangach' Walsh, J. (2020) 'An phaindéim agus an stát aonteangach'. Dublin: Article
2020 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution The Fifth International Arts in Society Conference Rióna Ní Fhrighil & Anne Karhio (2020) Poetry, Politics and Pathogens [Plenary Lecture] The Fifth International Arts in Society Conference NUI Galway, 24/06/2020-26/06/2020.
2020 Dr.John Walsh Article 'Stát aonteangach go smior atá againn agus an "common sense" i réim' Walsh, J. (2020) 'Stát aonteangach go smior atá againn agus an common sense i réim'. Bearna: Article
2020 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Germano-Celtic Learned Culture c.600-1000 Downey, Clodagh (2020) An interdisciplinary conference exploring cross-cultural and cross-linguistic perspectives on learned vernacular developments in medieval Ireland, Britain and Scandinavia [Invited Lecture] Germano-Celtic Learned Culture c.600-1000 Vitenskapakademiet, Oslo, 27/02/2020-28/02/2020.
2020 Dr.John Walsh Blog 'Minority language media and the COVID-19 pandemic – the case of Irish. An interview with Dr. John Walsh' Walsh, J. (2020) 'Minority language media and the COVID-19 pandemic – the case of Irish. An interview with Dr. John Walsh'. Flensburg, Germany: Blog
2020 Dr.Cassandra Smith-Christmas Book Chapter Thuirt e, thuirt i: Code-switching and constructed dialogue in the speech of older bilinguals Smith-Christmas, C (2020) 'Thuirt e, thuirt i: Code-switching and constructed dialogue in the speech of older bilinguals' In: Sheila M. Kidd, Thomas Owen Clancy, Roibeard Ó Maolalaigh(Eds.). Litreachas, Eachdraidh & Cànan: Rannsachadh na Gàidhlig 7. Glasgow : Roinn na Ceiltis & na Gàidhlig, Oilthigh Ghlaschu.
2020 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Publication Léachtaí Cholm Cille Rióna Ní Fhrighil (2020) Cearta an Duine agus Nuafhilíocht na hÉireann . In: Eoghan Ó Raghallaigh eds. Léachtaí Cholm Cille Má Nuad,
2020 Dr.John Walsh Article ‘What’s the real with with Stormont’s Irish language proposals?’ Walsh, J. (2020) ‘What’s the real with with Stormont’s Irish language proposals?’. Dublin: Article
2020 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Edited Book Translation Studies, Special Issue Rióna Ní Fhrighil, Michelle Milan, Anne O'Connor (Ed.). (2020) UK: Taylor and Francis,
2020 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal Irish pirate radio 1978-1988: how political stasis allowed unlicensed radio to flourish and innovate Walsh, J. & Greene, B. (2020) 'Irish pirate radio 1978-1988: how political stasis allowed unlicensed radio to flourish and innovate'. Journal of Radio & Audio Media, 27 (2):274-297.
2020 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution V International Seminar on Irish Studies Woods, J. (2020) 'Refiguring the Folkloric in Éilis Ní Dhuibhne's Dún na mBan trí Thine [The Women's Fairy Fort on Fire]' [Invited Oral Presentation] V International Seminar on Irish Studies Universidad de Granada,Spain, 10/02/2020-14/02/2020.
2020 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘Queering the revitalisation of a minority language: queer speakers of Irish as multilingual subjects’ Walsh, J. (2020) ‘Queering the revitalisation of a minority language: queer speakers of Irish as multilingual subjects’. Georgetown University, Washington DC: Guest Lectures
2020 Dr.Clodagh Downey Peer Reviewed Journal The Boyne in medieval myth and literature Downey, Clodagh (2020) 'The Boyne in medieval myth and literature'. Ríocht Na Midhe, 31 :1-27.
2020 Dr.Cassandra Smith-Christmas Peer Reviewed Journal How to turn the tide: the policy implications emergent from comparing a ‘post-vernacular FLP’ to a ‘pro-Gaelic FLP’ Smith-Christmas, C; NicLeòid, SL (2020) 'How to turn the tide: the policy implications emergent from comparing a ‘post-vernacular FLP’ to a ‘pro-Gaelic FLP’'. Language Policy, .
2020 Dr..Pádraig Ó Héalaí Editorial Peig Sayers: Níl Deireadh Ráite. Not the Final Word. Dublin. New Island Ó Héalaí, P. With B. Almqvist (2020) Peig Sayers: Níl Deireadh Ráite. Not the Final Word. Dublin. New Island. Editorial
2020 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Minority Languages in a Globalized World Rióna Ní Fhrighil (2020) Words without Borders [Invited Paper] Minority Languages in a Globalized World Charles University, Prague, 06/03/2020-06/03/2020.
2020 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Gaelic Literature in Transition, 1780-1830 Ní Mhunghaile, L. (2020) 'Gaelic Literature in Transition, 1780-1830' In: Claire Connolly(Eds.). Irish Literature in Transition, 1780-1830. Volume II. Cambridge : Cambridge University Press.
2020 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Lectures Cumann Béaloidis Chonamara: Sloinnte Iarthar na hÉireann - Forbairt agus Bunús Ó hAisibéil, L. (2020) Cumann Béaloidis Chonamara: Sloinnte Iarthar na hÉireann - Forbairt agus Bunús. Invited Lectures
2020 Dr.John Walsh Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge 2020 Walsh, J. (2020) Annual departmental conference on Irish language culture and literature [Conference Organising Committee Chairperson] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge 2020 NUI Galway, 09/10/2020-10/10/2020.
2020 Dr.Cassandra Smith-Christmas Blog A Child Eye’s View of Language Revitalisation: Hope and opportunity for the future of Gaelic in Scotland Smith-Christmas, C (2020) A Child Eye’s View of Language Revitalisation: Hope and opportunity for the future of Gaelic in Scotland. Blog
2019 Dr.Cassandra Smith-Christmas Blog Friendnography and the Ethical Questions it Raises Cassie Smith-Christmas (2019) Friendnography and the Ethical Questions it Raises. Blog
2019 Dr..Liam Ó Haisibéil Book Review Léirmheas ar The Early Finn Cycle le Kevin Murray in COMHARTaighde 5 Ó hAisibéil, L. (2019) Léirmheas ar The Early Finn Cycle le Kevin Murray in COMHARTaighde 5. Book Review
2019 Dr.John Walsh Conference Publication 6th ECREA Radio Research Conference Walsh, J. & Greene, B. (2019) ‘Pirate.ie: developing an audio archive of Irish pirate radio’ 6th ECREA Radio Research Conference University of Siena, Italy, 19/09/2019- 21/09/2019
2019 Dr.John Walsh Published Report Research on Use of the Irish Language on Radio (Phase 2) Walsh, J., Day, R. & Fogarty, P. (2019) Research on Use of the Irish Language on Radio (Phase 2). NUI Galway, .
2019 Dr..Liam Ó Haisibéil Film or Broadcast Creedon's Atlas of Ireland Ó hAisibéil, L. (2019) Creedon's Atlas of Ireland. Film or Broadcast
2019 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Oíche Shan Seáin’ Ó Héalaí, P. (2019) '‘Oíche Shan Seáin’'. Biseach. Iris Chumann Forbartha Chois Fharraige, :34-36.
2019 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution Archaeology Above & Below Ó hAisibéil, L. (2019) Place-names and Cultural Landscape History [Conference Paper] Archaeology Above & Below Rathcroghan Visitor Centre, Tulsk, 06/04/2019-07/04/2019.
2019 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter Beartas Teanga agus Pleanáil Teanga Ó hIfearnáin, Tadhg (2019) 'Beartas Teanga agus Pleanáil Teanga' In: Ó hIfearnáin, Tadhg(Eds.). An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh. Baile Átha Cliath : Cois Life.
2019 Dr.John Walsh Conference Publication Crowded out or limitless horizons? Minority language media in the digital age Walsh, J. & Day, R. (2019) ‘25 years of Raidió na Life: The complex development of an Irish language community through radio broadcasting’ Crowded out or limitless horizons? Minority language media in the digital age Edinburgh University, 16/10/2019- 18/10/2019
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution GIS E.I.R.E : Etudes Irlandaises, Réseaux et Enjeux Rióna Ní Fhrighil (2019) Modern Irish Poetry and Human Rights [Invited Oral Presentation] GIS E.I.R.E : Etudes Irlandaises, Réseaux et Enjeux Université Paris 3, 18/01/2019-19/01/2019.
2019 Dr.John Walsh Conference Contribution Our Voice in the World Festival Walsh, J. (2019) Invited participant in panel discussion Minority languages, governments and legislation: Welsh and European perspectives [Invited Paper] Our Voice in the World Festival Aberystwyth University, Wales, 28/11/2019-29/11/2019.
2019 Dr.John Walsh Book Chapter Sainiú na Gaeltachta: Pobail, ceantair agus líonraí Walsh, J. (2019) 'Sainiú na Gaeltachta: Pobail, ceantair agus líonraí' In: Ó hIfearnáin, Tadhg(Eds.). An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh. Dublin : Cois Life.
2019 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Peannphictiúir: Portráidí de Cheathrar Banamhránaithe i nDialanna Sheáin Uí Eochaidh Lillis Ó Laoire (2019) 'Peannphictiúir: Portráidí de Cheathrar Banamhránaithe i nDialanna Sheáin Uí Eochaidh' In: Kelly Fitzgerald, Bairbre Ní Fhloinn, Meidhbhín Ní Úrdail & Anne O’Connor(Eds.). Life, lore and song: essays in Irish tradition in honour of Ríonach uí Ógáin. 'Binneas an tsiansa': aistí in onóir do Ríonach uí Ógáin. Dublin : Four Courts.
2019 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Edited Book Ó hIfearnáin, Tadhg (Ed.). (2019) An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh, Baile Átha Cliath: Cois Life,
2019 Dr.Cassandra Smith-Christmas Peer Reviewed Journal When X doesn’t mark the spot: the intersection of language shift, identity and family language policy Smith-Christmas, C. (2019) 'When X doesn’t mark the spot: the intersection of language shift, identity and family language policy'. International Journal of the Sociology of Language, 2019 (255).
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Ethical Conversations Rióna Ní Fhrighil, Laoighseach Ní Choistealbha, Anne Karhio (2019) Aifreann na Marbh/Mass of the Dead [Conference Organising Committee Chairperson] Ethical Conversations NUI Galway, 06/12/2019-06/12/2019.
2019 Dr.John Walsh Article ‘Litir ó Dhún Éideann: ceachtanna ón gCatalóin agus neamhspleáchas na hAlban’ Walsh, J. (2019) ‘Litir ó Dhún Éideann: ceachtanna ón gCatalóin agus neamhspleáchas na hAlban’. Bearna: Article
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Book Chapter Brendan Behan's Irish Poetry Rióna Ní Fhrighil (2019) 'Brendan Behan's Irish Poetry' In: John McCourt(Eds.). Reading Brendan Behan. Cork : Cork University Press.
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Irish-language literature in Europe Rióna Ní Fhrighil (2019) Irish-language literature in Europe [Invited Oral Presentation] Irish-language literature in Europe Royal Irish Academy, Dublin, 08/11/2019-08/11/2019.
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Irish-language literature in Europe Rióna Ní Fhrighil (2019) Irish-language literature in Europe [Invited Oral Presentation] Irish-language literature in Europe Royal Irish Academy, Dublin, 08/11/2019-08/11/2019.
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution IV International Seminar on Irish Studies Rióna Ní Fhrighil (2019) Republic of Conscience: Irish Poetry through a Human Rights Lens [Keynote Address] IV International Seminar on Irish Studies Universidad de Granada, Spain, 11/02/2019-15/02/2019.
2019 Dr.John Walsh Conference Contribution The Maamtrasna Murder Case: Politics, Language, Identity. Walsh, J. (2019) Invited presentation ‘Maamtrasna: Language and Politics in Ireland, 1882–2019’. The Maamtrasna Murder Case: Politics, Language, Identity. Panel discussion and response by Prof. Margaret Kelleher, UCD [Invited Paper] The Maamtrasna Murder Case: Politics, Language, Identity Moore Institute, NUI Galway, 22/05/2019-22/05/2019.
2019 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Labour, Gender, and Class in the Struggle for Irish Independence, NUIG, 7-9 November. Ní Mhunghaile, L. & Eoin Magennis (2019) ‘Gender and class in the North-East border region, 1918-1924: The case of Nano Aiken’ [Oral Presentation] Labour, Gender, and Class in the Struggle for Irish Independence, NUIG, 7-9 November NUIG, 07/11/2019-09/11/2019.
2019 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Seminars Erasmus+ Staff Teaching Assignment: 'Functions of Place in Acallam na senórach' Ó hAisibéil, L. (2019) Erasmus+ Staff Teaching Assignment: 'Functions of Place in Acallam na senórach'. Invited Seminars
2019 Dr.John Walsh Conference Publication 6th ECREA Radio Research Conference Day, R. & Walsh, J. (2019) ‘Developing a minority language community through radio in the digital age’ 6th ECREA Radio Research Conference University of Siena, Italy, 19/09/2019- 21/09/2019
2019 Dr.John Walsh Article Lack of money no excuse for RTÉ’s paltry Irish programming Walsh, J. (2019) Lack of money no excuse for RTÉ’s paltry Irish programming. Dublin: Article
2019 Dr.John Walsh Conference Publication Towards Resilient Community Media Walsh, J. & Greene, B. (2019) ‘Pirate.ie: lessons in media resilience from an audio archive of Irish pirate radio’ Towards Resilient Community Media Moore Institute, NUI Galway, 14/06/2019- 15/06/2019
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution The XVIth International Congress of Celtic Studies Rióna Ní Fhrighil (2019) Writer as righter? Irish-language poetry and human rights ideals [Keynote Address] The XVIth International Congress of Celtic Studies University of Bangor, Wales, 22/07/2019-26/07/2019.
2019 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Irish, Welsh, Norse and Latin metre and rhyme c. 600-1100 Downey, Clodagh (2019) Interdisciplinary symposium on the metre of the medieval poetry of Ireland and Scandinavia [Invited Lecture] Irish, Welsh, Norse and Latin metre and rhyme c. 600-1100 University of Oslo, 11/10/2019-11/10/2019.
2019 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Seoladh: Beatha Pheig Sayers.’ Ó Héalaí, P. (2019) '‘Seoladh: Beatha Pheig Sayers.’'. Feasta, :15-17.
2019 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘Snátha i Seanchas na Mallacht’ Ó Héalaí, P. (2019) '‘Snátha i Seanchas na Mallacht’' In: Eag. K. Fitzgerald et al(Eds.). Life, lore and song: essays in Irish tradition in honour of Ríonach uí Ógáin. Binneas an tsiansa: aistí in onóir do Ríonach uí Ógáin. Dublin : -.
2019 Dr.John Walsh Conference Publication Towards Resilient Community Media Walsh, J. & Day, R. (2019) ‘Minority language community media: a case of accidental resilience?’ Towards Resilient Community Media Moore Institute, NUI Galway, 14/06/2019- 15/06/2019
2019 Dr.John Walsh Article ‘Litir ón gCatalóin: teanga agus féiniúlacht i gcroílár an toghcháin’ Walsh, J. (2019) ‘Litir ón gCatalóin: teanga agus féiniúlacht i gcroílár an toghcháin’. Bearna: Article
2019 Dr.John Walsh Article ‘Anailís: an tábhacht a bhaineann le himscrúdú an Choimisinéara Teanga faoi RTÉ’ Walsh, J. (2019) ‘Anailís: an tábhacht a bhaineann le himscrúdú an Choimisinéara Teanga faoi RTÉ’. Bearna: Article
2019 Dr.John Walsh Article Brexit is a chance for Ireland to end its reliance on English Walsh, J. (2019) Brexit is a chance for Ireland to end its reliance on English. Dublin: Article
2019 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution Across Languages: Translingualism in Contemporary Women's Writing Woods, J. (2019) 'Translingualism and folkloric refigurings in Éilis Ní Dhuibhne's Dún na mBan trí Thine' [Oral Presentation] Across Languages: Translingualism in Contemporary Women's Writing University of London, UK, 29/05/2019-31/05/2019.
2019 Dr.John Walsh Book Chapter Minority language governance and regulation’ Williams, C.H. & Walsh, J. (2019) 'Minority language governance and regulation’' In: Hogan-Brun, G. & O’Rourke, B(Eds.). The Handbook on Minority Languages and Communities. Basingstoke : Palgrave Macmillan.
2019 Dr.Cassandra Smith-Christmas Peer Reviewed Journal A Kind of Success Story: Family Language Policy in Three Different Sociopolitical Contexts Smith-Christmas, C.; Bergroth, M; Bezcioglu-Goktolga, I (2019) 'A Kind of Success Story: Family Language Policy in Three Different Sociopolitical Contexts'. .
2019 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Seminars Centre for Scottish and Celtic Studies, University of Glasgow: 'Onomastic perspectives on the creation of place in Acallam na senórach' Ó hAisibéil, L. (2019) Centre for Scottish and Celtic Studies, University of Glasgow: 'Onomastic perspectives on the creation of place in Acallam na senórach'. Invited Seminars
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Human Rights and Linguistic Minorities Rióna Ní Fhrighil (2019) Human Rights and the Irish Language [Invited Oral Presentation] Human Rights and Linguistic Minorities NUI Galway, 03/05/2019-.
2019 Dr.John Walsh Conference Publication Lavender Languages and Linguistics 26 Walsh, J. (2019) ‘Queer and linguistic identities among multilingual speakers of Irish’ Lavender Languages and Linguistics 26 University of Gothenburg, Sweden, 02/05/2019- 04/05/2019
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution The 12th Conference of EFACIS Rióna Ní Fhrighil (2019) Aistriú: Crossing Languages, Territories and Artforms [Invited Oral Presentation] The 12th Conference of EFACIS University of Ljubljana, 27/08/2019-31/08/2019.
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Léachtaí Cholm Cille Rióna Ní Fhrighil (2019) Cearta an Duine agus Nuafhilíocht na hÉireann [Invited Paper] Léachtaí Cholm Cille NUI Maynooth, 26/04/2019-27/04/2019.
2019 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution Ceangal/Dolen/Connections: Conference and gathering of artists theatre makers and academics working in Irish, Scottish Gaelic and Welsh theatre Woods, J. (2019) 'Súil ar Scéal Dhrámaíocht na Gaeilge' [Invited Oral Presentation] Ceangal/Dolen/Connections: Conference and gathering of artists theatre makers and academics working in Irish, Scottish Gaelic and Welsh theatre National Theatre of Scotland. Glasgow, Scotland, 08/11/2019-09/11/2019.
2019 Dr..Pádraig Ó Héalaí Conference Publication Irish Islands Folk Studies and Folklore. Galway City International Heritage Conference Ó Héalaí, P. (2019) ‘Children’s Funerary Rites in Ireland.’ . In: J. Higgins eds. Irish Islands Folk Studies and Folklore. Galway City International Heritage Conference
2019 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal The role of emotions and positionality in the trajectories of 'new speakers' of Irish Walsh, J. (2019) 'The role of emotions and positionality in the trajectories of 'new speakers' of Irish'. International Journal of Bilingualism, 23 (1):221-235.
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution International Association for the Study of Irish Literatures (IASIL) Rióna Ní Fhrighil (2019) Writer as Righter: Irish language poetry through a human rights lens [Conference Paper] International Association for the Study of Irish Literatures (IASIL) Trinity College Dublin, 22/07/2019-26/07/2019.
2019 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘Children’s Funerary Rites in Ireland.’ Ó Héalaí, P. (2019) '‘Children’s Funerary Rites in Ireland.’' In: Eag. J. Higgins(Eds.). Irish Islands Folk Studies and Folklore. Galway : Galway City International Heritage. Conference Papers.
2019 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Lectures Wilderness Ireland: Decoding Irish Place-names Ó hAisibéil, L. (2019) Wilderness Ireland: Decoding Irish Place-names. Invited Lectures
2019 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘Multilingualism in Galway: challenges and opportunities’ Walsh, J. & Antonijevic-Elliot, S. (2019) ‘Multilingualism in Galway: challenges and opportunities’. NUI Galway: Guest Lectures
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Rióna Ní Fhrighil & Jeannine Woods (2019) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge [Conference Organising Committee Chairperson] Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 04/10/2019-05/10/2019.
2019 Dr.John Walsh Article ‘Caomhnú na gcrann agus scrios na hAmasóine’ Walsh, J. (2019) ‘Caomhnú na gcrann agus scrios na hAmasóine’. Bearna: Article
2019 Dr.John Walsh Article ‘Is baolach nach bhfuil aon údar buartha ag Ivan Yates faoin mbille teanga nua’ Walsh, J. (2019) ‘Is baolach nach bhfuil aon údar buartha ag Ivan Yates faoin mbille teanga nua’. Bearna: Article
2019 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Rióna Ní Fhrighil & Jeannine Woods (2019) Cearta Daonna agus Litríocht na Gaeilge [Conference Organising Committee Chairperson] Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 11/10/2019-12/10/2019.
2019 Dr.Clodagh Downey Peer Reviewed Journal Rumann mac Colmáin, poeta optimus: life and work Downey, Clodagh (2019) 'Rumann mac Colmáin, poeta optimus: life and work'. Studia Hibernica, 45 :1-17.
2019 Dr.John Walsh Invited Lectures Invited speaker at panel Grá & eagla: the love and fear of speaking a new language, Mother Tongues Festival, Galway, 22 February 2019. Walsh, J. (2019) Invited speaker at panel Grá & eagla: the love and fear of speaking a new language, Mother Tongues Festival, Galway, 22 February 2019. Galway: Invited Lectures
2019 Dr.John Walsh Conference Contribution Language revitalisation, the state and the transformation of governance Walsh, J. (2019) Invited presentation • ‘The governance of Irish in the neoliberal age: the retreat of the state under the guise of empowerment’ [Invited Paper] Language revitalisation, the state and the transformation of governance National Assembly of Wales, Cardiff, 14/02/2019-14/02/2019.
2019 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal National identity and belonging among gay ‘new speakers’ of Irish Walsh, J. (2019) 'National identity and belonging among gay ‘new speakers’ of Irish'. Journal of Language and Sexuality, 8 (1):53-81.
2018 Dr.Cassandra Smith-Christmas Edited Book MacLeod, M; Smith-Christmas, C (Ed.). (2018) Gaelic in Contemporary Scotland: The Revitalisation of an Endangered Language, Edinburgh: Edinburgh University Press,
2018 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal ‘“I’ll be one of them”: Linguistic mudes and new speakers in three minority language contexts’ Puigdevall, M., Walsh, J., Ortega, A. & Amorrortu, E. (2018) '‘“I’ll be one of them”: Linguistic mudes and new speakers in three minority language contexts’'. Journal Of Multilingual And Multicultural Development, 39 (5):445-457.
2018 Dr.John Walsh Conference Contribution Understandings of Language and Community Walsh, J. (2018) Invited presentation ‘An spás gaoil/relational space: issues of spatiality and sociolinguistics in minority language contexts’ [Invited Paper] Understandings of Language and Community NUI Galway, 26/08/2018-26/08/2018.
2018 Dr.John Walsh Book Chapter ‘New speakers and language in the media: audience design in Breton and Irish broadcast media’ Moal, S., Ó Murchadha, N. & Walsh, J. (2018) '‘New speakers and language in the media: audience design in Breton and Irish broadcast media’' In: Smith-Christmas, C., Hornsby, M., Moriarty, M. & Ó Murchadha, N(Eds.). New Speakers of Minority Languages: Linguistic ideologies and practices. London : Palgrave.
2018 Dr.John Walsh Book Review Review of Kathryn A. Woolard: Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia Walsh, John (2018) Review of Kathryn A. Woolard: Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia. London: Book Review
2018 Dr.Cassandra Smith-Christmas Book Chapter Ide-eolaiochtai teanga i gcaidreamh teaghlaigh in Albain Smith-Christmas, C. (2018) 'Ide-eolaiochtai teanga i gcaidreamh teaghlaigh in Albain' In: An Meon Folaithe. Cork : Cois Life.
2018 Dr.John Walsh Article 'An Gael agus an Raidió: Craoltóireacht na Gaeilge tar éis Bhunú an Stáit'. John Walsh (2018) 'An Gael agus an Raidió: Craoltóireacht na Gaeilge tar éis Bhunú an Stáit'. Baile Átha Cliath: Article
2018 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Ó hAisibéil, L.; Woods, J. (2018) Comhdháil bhliantúil Roinn na Gaeilge [Conference Organising Committee Member] Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 05/10/2018-06/10/2018.
2018 Dr.John Walsh Published Report Discussion paper on Irish language radio broadcasting Walsh, J. & Day, R. (2018) Discussion paper on Irish language radio broadcasting. NUI Galway & Mary Immaculate College, UL, .
2018 Dr.John Walsh Conference Contribution Sociolinguistics Symposium 22 Walsh, J. (2018) Member of scientific committee [Program Committee] Sociolinguistics Symposium 22 University of Auckland, New Zealand, 27/06/2018-30/06/2018.
2018 Dr.Cassandra Smith-Christmas Community Engagement Publications Brochure to Support Parents to use Scottish Gaelic in the Home Cassie Smith-Christmas (2018) Brochure to Support Parents to use Scottish Gaelic in the Home. Community Engagement Publications
2018 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Edited Book Léann 5 Rióna Ní Fhrighil, Ailbhe Nic Giolla Chomhaill, Mícheál Ó Mainnín (Ed.). (2018) Béal Feirste: Cumann Léann na Litríochta,
2018 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal 'Introduction' O'Rourke, B. & Walsh, J. (2018) ''Introduction''. Journal Of Multilingual And Multicultural Development, 39 (5):377-381.
2018 Dr.Cassandra Smith-Christmas Peer Reviewed Journal One Cas, Two Cas’: Exploring the affective dimensions of family language policy Smith-Christmas, C. (2018) 'One Cas, Two Cas’: Exploring the affective dimensions of family language policy'. Multilingua-Journal Of Cross-Cultural And Interlanguage Comm, .
2018 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Lectures From Aghabehy to Tullytawen: The place-names of Kilronan Ó hAisibéil, L. (2018) From Aghabehy to Tullytawen: The place-names of Kilronan. Invited Lectures
2018 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter The ideological construction of boundaries between speakers and their varieties. Ó hIfearnáin, Tadhg (2018) 'The ideological construction of boundaries between speakers and their varieties' In: Smith-Christmas, Cassie; Ó Murchadha, Noel P.; Hornsby, Michael; Moriarty, Máiréad(Eds.). New Speakers of Minority Languages. Linguistic Ideologies and Practices. Basingstoke : Palgrave.
2018 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution IASIL 2018 Rióna Ní Fhrighil (2018) Who ever heard of an Irish Jew? Representations of Jews in twentieth century literature in Irish [Oral Presentation] IASIL 2018 Nijmegen, 23/07/2018-23/07/2018.
2018 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal The transformative potential of the arts and culture in sustaining rural futures Mahon, M., McGrath, B., Ó Laoire, L., (2018) 'The transformative potential of the arts and culture in sustaining rural futures'. Journal Of Rural Studies, 63 :214-216.
2018 Dr.John Walsh Conference Contribution 125 Bliain ag Fás? An Athbheochan agus Conradh na Gaeilge Walsh, J. (2018) Siompóisiam chun Bliain na Gaeilge a cheiliúradh | Symposium to mark Bliain na Gaeilge (Irish Language Year) [Organising Chair] 125 Bliain ag Fás? An Athbheochan agus Conradh na Gaeilge NUI Galway | OÉ Gaillimh, 15/06/2018-15/06/2018.
2018 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Dumhach na Leanbh’ Ó Héalaí, P. (2018) '‘Dumhach na Leanbh’'. Biseach. Iris Chumann Forbartha Chois Fharraige, :35-36.
2018 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Seimineár Leathlae ar Roinnt Lámhscríbhinní Gaeilge sna Bailiúcháin Speisialta UCD Ní Mhunghaile, L. (2018) ‘An duanaire filíochta san ochtú agus sa naoú céad déag: fianaise ó na lámhscríbhinní sna Bailiúcháin Speisialta’, Seimineár Leathlae ar Roinnt Lámhscríbhinní Gaeilge sna Bailiúcháin Speisialta UCD [Invited Oral Presentation] Seimineár Leathlae ar Roinnt Lámhscríbhinní Gaeilge sna Bailiúcháin Speisialta UCD UCD, 30/11/2018-30/11/2018.
2018 Dr.John Walsh Conference Contribution Presentation to Joint Oireachtas Committee on Irish Language and Gaeltacht Day, R. & Walsh, J. (2018) Presentation of research on use of Irish language on radio [Invited Oral Presentation] Presentation to Joint Oireachtas Committee on Irish Language and Gaeltacht Dublin, 05/12/2018-05/12/2018.
2018 Dr.Cassandra Smith-Christmas Book Chapter Land, Language, and Migration: World War II Evacuees as New Speakers of Scottish Gaelic Smith-Christmas, C. (2018) 'Land, Language, and Migration: World War II Evacuees as New Speakers of Scottish Gaelic' In: New Speakers of Minority Languages: Linguistic Ideologies and Practices. Basingstoke : Palgrave Macmillan.
2018 Dr.Jeannine Woods Book Chapter Dragging up the Past: Performance of Subversive Gender and Sexual Identities in Traditional and Contemporary Irish Culture Woods, Jeannine (2018) 'Dragging up the Past: Performance of Subversive Gender and Sexual Identities in Traditional and Contemporary Irish Culture' In: Villar Argaíz, Pilar. Culleton, Claire (series editor)(Eds.). Irishness on the Margins: Minority and Dissident Identities. London : Palgrave Macmillan.
2018 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Ó hAisibéil, L.; Woods, J. (2018) Comhdháil bhliantúil Roinn na Gaeilge [Conference Organising Committee Member] Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 05/10/2018-06/10/2018.
2018 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Edited Book Ó hIfearnáin, Tadhg & Walsh, John (Ed.). (2018) An Meon Folaithe. Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge in Éirinn agus in Albain, Baile Átha Cliath: Cois Life,
2018 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘Changing spaces: the new geographies of the Gaeltacht and Irish language networks’. Walsh, J. (2018) ‘Changing spaces: the new geographies of the Gaeltacht and Irish language networks’. Derry: Guest Lectures
2018 Dr.John Walsh Conference Contribution Thomas McDonagh Weekend 2019 Walsh, J. (2018) Invited presentation ‘National language or minority concern? The Irish language and contemporary Irish identity in Bliain na Gaeilge’ [Invited Paper] Thomas McDonagh Weekend 2019 Cloughjordan Heritage Centre, Co. Tipperary, 06/05/2018-06/05/2018.
2018 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Toise na Draíochta sa Leigheas Traidisiúnta’ Ó Héalaí, P. (2018) '‘Toise na Draíochta sa Leigheas Traidisiúnta’'. Ceiliúradh an Bhlascaoid, 22 :17-46.
2018 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Murder in a Meadow: Environmental and Cultural Extinction in Cathal Ó Searcaigh’s “Scrúdú Coinsiasa Roimh Dhul Chun Suain” Lillis Ó Laoire (2018) 'Murder in a Meadow: Environmental and Cultural Extinction in Cathal Ó Searcaigh’s “Scrúdú Coinsiasa Roimh Dhul Chun Suain”' In: Sabine Lenore Mller, Tina-Karen Pusse(Eds.). From Ego to Eco: Mapping Shifts from Anthropocentrism to Ecocentrism. Leiden, Netherlands : Brill.
2018 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution International Conference for Tradtional Music Lillis Ó Laoire (2018) Gender, Race & Culture: Revoicing Traditonal Song in Context [Keynote Address] International Conference for Tradtional Music University of Limerick, 16/02/2018-18/02/2018.
2018 Dr.John Walsh Edited Book An Meon Folaithe: Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge. Ó hIfearnáin, T. & Walsh, J (Ed.). (2018) Baile Átha Cliath: Cois Life,
2018 Dr.Cassandra Smith-Christmas Blog Language as a Story: Learning Irish in Corca Dhuibhne Smith-Christmas, C. (2018) Language as a Story: Learning Irish in Corca Dhuibhne. Blog
2018 Dr.Cassandra Smith-Christmas Blog To the ‘Underwear Crowd’: What gives you the right to question other people’s existence? Smith-Christmas, C. (2018) To the ‘Underwear Crowd’: What gives you the right to question other people’s existence?. Blog
2018 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Peig agus Scéalaíocht na mBan Lillis Ó Laoire (2018) Aicme agus Coimhlint i Scéalaíocht Pheig [Conference Paper] Peig agus Scéalaíocht na mBan Royal Irish Academy, Dublin, 13/12/2018-13/12/2018.
2018 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Futures Past: Enlightenment and Antiquarianism in the Eighteenth Century Ní Mhunghaile, L. and Michael Brown (2018) 'Futures Past: Enlightenment and Antiquarianism in the Eighteenth Century' In: James Kelly(Eds.). The Cambridge History of Ireland, Vol III 1730-1880. Cambridge : Cambridge University Press.
2018 Dr.John Walsh Conference Publication 125 Bliain ag Fás? An Athbheochan agus Conradh na Gaeilge Walsh, J. (2018) An Gael agus an Raidió’: Craoltóireacht na Gaeilge tar éis Bhunú an Stáit 125 Bliain ag Fás? An Athbheochan agus Conradh na Gaeilge NUI Galway | OÉ Gaillimh, 15/06/2018- 15/06/2018
2018 Dr.John Walsh Conference Contribution Presentation to Joint Oireachtas Committee on Irish Language and Gaeltacht Day, R. & Walsh, J. (2018) Presentation of research on use of Irish language on radio [Invited Oral Presentation] Presentation to Joint Oireachtas Committee on Irish Language and Gaeltacht Dublin, 29/05/2018-29/05/2018.
2018 Dr.Cassandra Smith-Christmas Edited Book Smith-Christmas, C., O Murchadha, N, Hornsby, M., Moriarty, M (Ed.). (2018) New Speakers of Minority Languages: Linguistic Ideologies and Practices, Basingstoke: Palgrave MacMillan,
2018 Dr.Cassandra Smith-Christmas Book Review Mi Padre – Mexican immigrant fathers and their children's education, by Sarah Gallo (Book Review) Smith-Christmas, C. (2018) Mi Padre – Mexican immigrant fathers and their children's education, by Sarah Gallo (Book Review). Book Review
2018 Dr.John Walsh Article ‘An raidió bradach: cartlann á forbairt 30 bliain tar éis do na stáisiúin gan cheadúnas imeacht den aer’ Walsh, J. (2018) ‘An raidió bradach: cartlann á forbairt 30 bliain tar éis do na stáisiúin gan cheadúnas imeacht den aer’. Bearna: Article
2018 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal Comparing 'new speakers' across language contexts: mobility and motivations Walsh, J. & O'Rourke, B. (2018) 'Comparing 'new speakers' across language contexts: mobility and motivations'. Journal Of Multilingual And Multicultural Development, 39 (5).
2018 Dr..Liam Ó Haisibéil Book Chapter The Place-Names of Co. Roscommon Ó hAisibéil, L. (2018) 'The Place-Names of Co. Roscommon' In: Farrell, R; O'Conor, K; Potter, M; Nolan, W(Eds.). Roscommon: History & Society. Dublin : Geography Publications.
2018 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Peer Reviewed Journal Converging and diverging stances on target revival varieties in collateral languages: the ideologies of linguistic variation in Irish and Manx Gaelic Ó Murchadha, Noel & Ó hIfearnáin, Tadhg (2018) 'Converging and diverging stances on target revival varieties in collateral languages: the ideologies of linguistic variation in Irish and Manx Gaelic'. Journal Of Multilingual And Multicultural Development, .
2018 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Queerness, Voice, Embodiment LGBTQ+ Music Study Group Lillis Ó Laoire (2018) Thinking about Race with Irish Traditional Song [Keynote Address] Queerness, Voice, Embodiment LGBTQ+ Music Study Group Maynooth University, 20/04/2018-21/04/2018.
2018 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Artists as workers in the rural; precarious livelihoods, sustaining rural futures, Mahon, M., McGrath, B., Ó Laoire, L., and Collins, P. (2018) 'Artists as workers in the rural; precarious livelihoods, sustaining rural futures'. Journal Of Rural Studies, .
2017 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Cailís Mo Chuid Fola: Stigmatized Female Identity in Celia de Fréine's Fiacha Fola Lillis Ó Laoire (2017) 'Cailís Mo Chuid Fola: Stigmatized Female Identity in Celia de Fréine's Fiacha Fola' In: Ana Paula Arnaut(Eds.). Identity (ies) A Multicultural and Multidisciplinary Approach. Coimbra, Portugal : Coimbra University Press.
2017 Dr.John Walsh Article Census shows we must rethink our approach to Irish and the Gaeltacht Walsh, J. & O'Rourke, B. (2017) Census shows we must rethink our approach to Irish and the Gaeltacht. Dublin: Article
2017 Dr.John Walsh Conference Publication Lavender Languages and Linguistics 24 Walsh, J. (2017) ‘National identity and belonging among gay “new speakers” of Irish’ Lavender Languages and Linguistics 24 Unversity of Nottingham, 28/04/2017- 30/04/2017
2017 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Cattle in Ancient Ireland Lillis Ó Laoire (2017) 'Cattle in Ancient Ireland'. Folk Life: Journal Of Ethnological Studies, 55 (1):1-2.
2017 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Seminars Reading Lists: Delivering what students need to read Ó hAisibéil, L. (2017) Reading Lists: Delivering what students need to read. Invited Seminars
2017 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal Enactments concerning the Irish language, 1922–2016 John Walsh (2017) 'Enactments concerning the Irish language, 1922–2016'. Dublin University Law Journal, 39 (2):449-466.
2017 Dr.John Walsh Book Chapter 'Language education and new speakers of minority languages' O'Rourke, B., Pujolar, J., Walsh, J. (2017) ''Language education and new speakers of minority languages'' In: Encyclopedia of Language and Education (3rd edition). New York : Springer.
2017 Dr.John Walsh Article ‘Tuairisc ón gCatalóin: níl aon dul siar ann, tá teipthe glan ar an gcaidreamh leis an Spáinn’ Walsh, J. (2017) ‘Tuairisc ón gCatalóin: níl aon dul siar ann, tá teipthe glan ar an gcaidreamh leis an Spáinn’. Bearna: Article
2017 Dr.John Walsh Article ‘Is é inniu La Diada, Lá Náisiúnta na Catalóine, agus tá ag géarú ar an aighneas faoi neamhspleáchas’ Walsh, J. (2017) ‘Is é inniu La Diada, Lá Náisiúnta na Catalóine, agus tá ag géarú ar an aighneas faoi neamhspleáchas’. Bearna: Article
2017 Dr.John Walsh Article Peadar Ó Flatharta: ceannaire stuama Walsh, J. (2017) Peadar Ó Flatharta: ceannaire stuama. Dublin: Article
2017 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Ó hAisibéil, L.; Ní Mhunghaile, L. (2017) Comhdháil bhliantúil Roinn na Gaeilge [Conference Organising Committee Member] Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 06/10/2017-07/10/2017.
2017 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Oscailt Oifigiúil’ Ó Héalaí, P. (2017) '‘Oscailt Oifigiúil’'. Ceiliúradh an Bhlascaoid, 21 :18-30.
2017 Dr.John Walsh Conference Contribution CRAOL Féile (Community media festival) Day, R. & Walsh, J. (2017) Workshop about research on use of Irish language on community radio [Invited Oral Presentation] CRAOL Féile (Community media festival) Ennistymon, Co. Clare, 26/05/2017-27/05/2017.
2017 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Lectures Cumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige: Logainmneacha Chonamara Ó hAisibéil, L. (2017) Cumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige: Logainmneacha Chonamara. Invited Lectures
2017 Dr.Jeannine Woods Peer Reviewed Journal Scannánaíocht na Gaeilge ag tabhairt aghaidh ar an domhan mór Woods, Jeannine (2017) 'Scannánaíocht na Gaeilge ag tabhairt aghaidh ar an domhan mór'. Comhar, 77 (11).
2017 Dr.Cassandra Smith-Christmas Book Chapter Family Language Policy: New Directions Smith-Christmas, Cassie,Macalister, John, Mirvahedi, Seyed Hadi (2017) 'Family Language Policy: New Directions' In: Family Language Policies in a Multilingual World Opportunities, Challenges, and Consequences. London : Routledge.
2017 Dr.Cassandra Smith-Christmas Peer Reviewed Journal ‘Is it really for talking?’: the implications of associating a minority language with the school Smith-Christmas, C (2017) '‘Is it really for talking?’: the implications of associating a minority language with the school'. Language Culture And Curriculum, 31 (1):32-47.
2017 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Other Journal An tAmhrán Céanna ach Scéal eile ar fad Lillis Ó Laoire (2017) 'An tAmhrán Céanna ach Scéal eile ar fad' Comhar, 89 (5) :13-16.
2017 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution XVI International Symposium of Societas Celtologica Nordica Clodagh Downey (2017) Etymologizing in the Dindṡenchas [Keynote Address] XVI International Symposium of Societas Celtologica Nordica Norges Arktiske Universitet (Arctic University of Norway), Tromsø, 01/09/2017-01/09/2017.
2017 Dr.John Walsh Conference Publication International Symposium on Bilingualism 11 Walsh, J. & Day, R. (2017) 'Irish language community radio as an alternative public space for new speakers' International Symposium on Bilingualism 11 Limerick, Ireland, 11/06/2017- 15/06/2017
2017 Dr.John Walsh Article ‘An lasair sa bharrach sa Chatalóin agus an ghéarchéim pholaitiúil imithe chun an diabhail le fána’ Walsh, J. (2017) ‘An lasair sa bharrach sa Chatalóin agus an ghéarchéim pholaitiúil imithe chun an diabhail le fána’. Bearna: Article
2017 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Ar an imeall i lár an domhain: an tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa Rióna Ní Fhrighil (2017) Fál filíochta ar an imeall thiar [Keynote Address] Ar an imeall i lár an domhain: an tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa Charles University, Prague, 14/09/2017-.
2017 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal Irlanderadun berriak: jatorria, motibazioa, erabilera eta ideologia’ Walsh, J. (2017) 'Irlanderadun berriak: jatorria, motibazioa, erabilera eta ideologia’'. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 104 (3):71-94.
2017 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution ‘Ar an Imeall i Lár an Domhain?’: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa Ó hAisibéil, L (2017) 'Finn Forimeallach: an tairseachúlacht i dtír na Féinne' [Conference Paper] ‘Ar an Imeall i Lár an Domhain?’: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa An Pálás Sweerts-Špork, Hybernská 3, Praha (Prague), Czech Republic, 14/09/2017-16/09/2017.
2017 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Dindṡenchas Érenn Conference Clodagh Downey (2017) ‘Making the there here and the then now: place and positioning in Dindṡenchas’ [Invited Oral Presentation] Dindṡenchas Érenn Conference Dublin Institute for Advanced Studies, 31/03/2017-.
2017 Dr.John Walsh Article ‘Mind your language: talking loud at Oireachtas na Gaeilge’ Walsh, J. (2017) ‘Mind your language: talking loud at Oireachtas na Gaeilge’. Dublin: Article
2017 Dr.John Walsh Conference Contribution International Symposium on Bilingualism 11 Walsh, J. (2017) Member of scientific committee [Program Committee] International Symposium on Bilingualism 11 University of Limerick, 11/06/2017-15/06/2017.
2017 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Lectures Interpreting Cultural Landscapes: Placenames and Landscape Memory Ó hAisibéil, L. (2017) Interpreting Cultural Landscapes: Placenames and Landscape Memory. Invited Lectures
2017 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Invited Lectures Ní Ceadmhach Neamhshuim: Dioscúrsa an Éadóchais Lillis Ó Laoire (2017) Ní Ceadmhach Neamhshuim: Dioscúrsa an Éadóchais. Invited Lectures
2017 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Ar an imeall i lár an domhain: an táirseachúlacht i litríocht na Gaeilge Rióna Ní Fhrighil (2017) Idir cleith is ursain: cearta daonna i bhfilíocht na Gaeilge [Plenary Lecture] Ar an imeall i lár an domhain: an táirseachúlacht i litríocht na Gaeilge Charles University Prague, 14/09/2017-16/01/2017.
2017 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution UCC Seminar Series Rióna Ní Fhrighil (2017) Gnéithe den Bhéaloideas i bhFilíocht Nuala Ní Dhomhnaill [Invited Oral Presentation] UCC Seminar Series Áras Bhréanainn, 07/12/2017-.
2017 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Seoladh: Logainmneacha Dhún Chaoin’ Ó Héalaí, P. (2017) '‘Seoladh: Logainmneacha Dhún Chaoin’'. Dialann Mhóire. Nuachtlitir Chomharchumann Dhún Chaoin, :21-23.
2017 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution 13th SIEF Conference Lillis Ó Laoire (2017) Crisis, Craft Creativity in Europe [Co-chaired Session] 13th SIEF Conference Goettingen, Germany, 29/03/2017-.
2017 Dr..Liam Ó Haisibéil Radio Presentation Irish Surnames in the Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland Ó hAisibéil, L.; Muhr, K. (2017) Irish Surnames in the Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland. Radio Presentation
2017 Dr.John Walsh Conference Publication International Symposium on Bilingualism 11 Walsh, J. & Puigdevall, M. (2017) 'The role of emotions in the trajectories of “new speakers” of Irish and Catalan' International Symposium on Bilingualism 11 Limerick, Ireland, 11/06/2017- 15/06/2017
2017 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Peer Reviewed Journal Of mermaids and changelings: human rights, folklore and contemporary Irish language poetry Ní Fhrighil, Rióna (2017) 'Of mermaids and changelings: human rights, folklore and contemporary Irish language poetry'. Estudios Irlandeses, 12 (2):107-121.
2017 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Scoil Samhraidh UCD Rióna Ní Fhrighil (2017) Filíocht chomhaimseartha na Gaeilge [Invited Oral Presentation] Scoil Samhraidh UCD UCD, 02/08/2017-12/01/2018.
2017 Dr.John Walsh Article ‘No going back: Catalonia and Spain’s relationship is broken’ Walsh, J. (2017) ‘No going back: Catalonia and Spain’s relationship is broken’. Dublin: Article
2017 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Jonathan Bell (1949-2016) Lillis Ó Laoire (2017) 'Jonathan Bell (1949-2016)'. Folk Life: Journal Of Ethnological Studies, 55 (1):1-2.
2017 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Ó hAisibéil, L.; Ní Mhunghaile, L. (2017) Comhdháil bhliantúil Roinn na Gaeilge [Conference Organising Committee Member] Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 06/10/2017-07/10/2017.
2017 Dr.John Walsh Conference Contribution International Symposium on Bilingualism 11 Walsh, J. (2017) Organiser of panel 'New Speakers of Minority Languages: Negotiating Access and Legitimacy' [Organising Chair] International Symposium on Bilingualism 11 Limerick, Ireland, 11/06/2017-15/06/2017.
2017 Dr.Clodagh Downey Peer Reviewed Journal Who was Ailill Moṡaulum? Downey, Clodagh (2017) 'Who was Ailill Moṡaulum?'. Celtica, 29 :38-54.
2017 Dr.John Walsh Article ‘An Taoiseach agus an Ghaeilge – ní leor meon an chúpla focal’ Walsh, J. (2017) ‘An Taoiseach agus an Ghaeilge – ní leor meon an chúpla focal’. Bearna: Article
2017 Dr.John Walsh Article ‘The Catalan language is key to Catalonia’s political crisis’ Walsh, J. (2017) ‘The Catalan language is key to Catalonia’s political crisis’. Dublin: Article
2017 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Ossian and the Gaelic World Ní Mhunghaile, L. (2017) 'Ossian and the Gaelic World' In: Dafydd Moore(Eds.). The International Companion to James Macpherson and the Poems of Ossian. Glasgow : Scottish Literature International.
2017 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution Ó Chleamairí go Ceamraí: Comhdháil Drámaíochta agus Teilifíse na Gaeilge J. Woods (2017) 'Dátheangachas Gaeilge, Dátheangachas Béarla: An dátheangachas i ndrámaíocht agus scannánaíocht chomhaimseartha na Gaeilge' [Oral Presentation] Ó Chleamairí go Ceamraí: Comhdháil Drámaíochta agus Teilifíse na Gaeilge DCU, Baile Átha Cliath, 17/02/2017-18/02/2017.
2017 Dr..Liam Ó Haisibéil Book Chapter ‘Ireland will soon be free’: Paddy Maher and the Knocklong Raid Ó hAisibéil, L. (2017) '‘Ireland will soon be free’: Paddy Maher and the Knocklong Raid' In: Boylan, C; Buckley, S; Dolan, P(Eds.). Family Histories of the Irish Revolution. Dublin : Four Courts Press.
2017 Dr.Jeannine Woods Book Chapter 'The Wake Orgies': Traditional Irish Wake Games and Transgressive Performance Woods, Jeannine (2017) ''The Wake Orgies': Traditional Irish Wake Games and Transgressive Performance' In: Kelly, Lorraine; Pusse, Tina; Wood, Jennifer(Eds.). Gender, Nation, Text: Constructs of Identity. Zurich : LIT Verlag.
2017 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal "Ta cuid de na mna blasta/Some Women Are Sweet Talkers": Representations of Women in Sean O hEochaidh's Field Diaries for the Irish Folklore Commission O Laoire, L (2017) 'Ta cuid de na mna blasta/Some Women Are Sweet Talkers: Representations of Women in Sean O hEochaidh's Field Diaries for the Irish Folklore Commission'. Estudios Irlandeses, :122-138.
2017 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Other Journal Ní ceadmhach neamhshuim Lillis Ó Laoire (2017) 'Ní ceadmhach neamhshuim' Comhar, 90 (6) :5-10.
2016 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution 25th Annual Spring Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland Ó hAisibéil, L. (2016) 'Morose and Mirthful: Adjectival epithets in Irish personal names' [Conference Paper] 25th Annual Spring Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland National University of Ireland, Maynooth, 15/04/2016-18/04/2016.
2016 Dr.John Walsh Invited Lectures ‘New Speakers of Irish: Linguistic Practices, Ideological Positioning and Emotional Investment’ Walsh, J. (2016) ‘New Speakers of Irish: Linguistic Practices, Ideological Positioning and Emotional Investment’. Barcelona: Invited Lectures
2016 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter 'An Solamh Sochmadh': Seon Mac Solaidh agus Ciorcal Uí Neachtain Ní Mhunghaile, L. (2016) ''An Solamh Sochmadh': Seon Mac Solaidh agus Ciorcal Uí Neachtain' In: Mac Mathúna, Liam; Uí Chollatáin, Regina(Eds.). Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha na hÉireann 1700-1850. 'Éigse: A Journal of Irish Studies. Foilseacháin 2. Dublin : National University of Ireland.
2016 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Solas ar na Dumhchannaí: Aistí i gCuimhne ar Mhuiris Ó Meara Lillis Ó Laoire (2016) 'Solas ar na Dumhchannaí: Aistí i gCuimhne ar Mhuiris Ó Meara' In: Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Siún Ní Dhuinn(Eds.). Asarlaíocht ar an Chroí: Amhrán Mhaínse agus an Dúchas. Dublin : LeabhairComhar.
2016 Dr.John Walsh Edited Book Ag Siúl an Bhealaigh Mhóir: Aistí in Ómós don Ollamh Nollaig Mac Congáil Walsh, J. & Ó Muircheartaigh, P (Ed.). (2016) Baile Átha Cliath: Leabhair COMHAR,
2016 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Cré na Cille: Gnéithe den saothar Lillis Ó Laoire (2016) Caitríona Pháidín: Leathchúpla Nimheanta Pheig? [Conference Paper] Cré na Cille: Gnéithe den saothar NUI Galway, 08/04/2016-08/04/2016.
2016 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Dóchas an Dúchais: Neartú na nGréasán Cultúrtha sna hEalaíona Traidisiúnta Lillis Ó Laoire (2016) 'Dóchas an Dúchais: Neartú na nGréasán Cultúrtha sna hEalaíona Traidisiúnta'. Léann Teanga: An Reiviú, 4 (1).
2016 Dr.Cassandra Smith-Christmas Peer Reviewed Journal Regression on the fused lect continuum? Discourse markers in Scottish Gaelic–English speech Smith-Christmas, C (2016) 'Regression on the fused lect continuum? Discourse markers in Scottish Gaelic–English speech'. Journal Of Pragmatics, 94 (March 2016):64-75.
2016 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution Drámaíocht na Gaeilge: An Chanóin? J. Woods (2016) 'Liodán na hAbhann mar athshamhlú ar phróiseas an bhróin i ndrámaíocht chomhaimseartha na Gaeilge' [Oral Presentation] Drámaíocht na Gaeilge: An Chanóin? Boston College (Dublin Centre), 25/02/2016-26/02/2016.
2016 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Towards an Aesthetics of Gaelic Song Performance (vol 54, pg 49, 2016) O Laoire, L (2016) 'Towards an Aesthetics of Gaelic Song Performance (vol 54, pg 49, 2016)'. Folk Life: Journal Of Ethnological Studies, 54 :180-180.
2016 Dr.John Walsh Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge 2016 Walsh, J. (2016) Annual departmental conference [Conference Organising Committee Chairperson] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge 2016 NUI Galway, 07/10/2016-08/10/2016.
2016 Dr.John Walsh Conference Contribution 2nd Poznan Conference of Celtic Studies Walsh, J. (2016) Keynote address: ‘From shame to pride: the emotional trajectories of “new speakers” of minoritised languages’ [Keynote Address] 2nd Poznan Conference of Celtic Studies Adam Michiewicz University, Poznan, Poland, 05/07/2016-06/07/2016.
2016 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Towards an Aesthetics of Gaelic Song Performance Lillis Ó Laoire (2016) 'Towards an Aesthetics of Gaelic Song Performance'. Folk Life: Journal Of Ethnological Studies, .
2016 Dr..Liam Ó Haisibéil Dictionary Entry Irish surname entries in The Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland Ó hAisibéil, L.; Muhr, K. (2016) Irish surname entries in The Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland. Oxford: Dictionary Entry
2016 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Distinguished Lecturer Roundtable series Clodagh Downey (2016) ‘The construction of beauty and ugliness in early Irish literature’ [Invited Lecture] Distinguished Lecturer Roundtable series Center for Medieval and Renaissance Studies, University of California, Los Angeles, 09/03/2016-.
2016 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Centenary conversations Rióna Ní Fhrighil (2016) Ireland 1916-2016 [Invited Oral Presentation] Centenary conversations NUI Galway, 10/11/2016-12/11/2016.
2016 Dr.John Walsh Conference Publication Sociolinguistics Symposium 21 Walsh, J, Puigdevall, M, Amorrortu, E. & Goirigolzarri, J. (2016) ‘Emotions and new speakers of Irish, Basque and Catalan: Suffering, Frustration and Happiness’ Sociolinguistics Symposium 21 University of Murcia, Spain, 15/06/2016- 18/06/2016
2016 Dr.John Walsh Book Chapter ‘“Chuireag na smóilíní a’ sclimpireacht istig in mo chroí”: athrú teanga agus idé-eolaíocht teanga i mBreac-Ghaeltacht na nDéise’ Walsh, J. (2016) '‘“Chuireag na smóilíní a’ sclimpireacht istig in mo chroí”: athrú teanga agus idé-eolaíocht teanga i mBreac-Ghaeltacht na nDéise’' In: Walsh, J. & Ó Muircheartaigh, P(Eds.). Ag Siúl an Bhealaigh Mhóir: Aistí in ómós don Ollamh Nollaig Mac Congáil. Dublin : Leabhair COMHAR.
2016 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Seminars Bristol Centre for Linguistics Seminar Series Ó hAisibéil, L. (2016) Bristol Centre for Linguistics Seminar Series. Invited Seminars
2016 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution 38th Annual University of California Celtic Studies Conference Clodagh Downey (2016) ‘Poetic positioning in the Dindṡenchas’ [Keynote Address] 38th Annual University of California Celtic Studies Conference University of California, Los Angeles, 10/03/2016-.
2016 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Celebrating multilingualism 2016 Rióna Ní Fhrighil (2016) A nation rising - centenary programme [Conference Organising Committee Chairperson] Celebrating multilingualism 2016 NUI Galway, 22/04/2016-23/04/2016.
2016 Dr.John Walsh Conference Publication 2nd COST Whole Action Conference Puigdevall, M., Walsh, J., Amorrortu, E. & Goirigolzarri, J. (2016) ‘Emotions and new speakers of Irish, Basque and Catalan’ 2nd COST Whole Action Conference Universität Hamburg, 12/05/2016- 14/05/2016
2016 Dr.John Walsh Conference Publication 2nd Celtic Sociolinguistics Symposium McLeod, W. & Walsh, J. (2016) ‘Pan-Gaelic connections: a preliminary study of student perceptions’ 2nd Celtic Sociolinguistics Symposium Trinity College Dublin, 13/10/2016- 14/10/2016
2016 Dr.John Walsh Book Review 'Sárleabhar a thugann ómós cuí d’fhir bhochta ar chiontaigh an Choróin go héagórach iad' Walsh, J. (2016) 'Sárleabhar a thugann ómós cuí d’fhir bhochta ar chiontaigh an Choróin go héagórach iad'. Bearna: Book Review
2016 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Centenary conversations Rióna Ní Fhrighil (2016) Ireland 1916-2016 [Invited Oral Presentation] Centenary conversations NUI Galway, 10/11/2016-12/11/2016.
2016 Dr.John Walsh Article ‘Tuairisc ó Barcelona: an Chatalóinis faoi bhrú agus í thíos le naimhdeas na Spáinne’ Walsh, J. (2016) ‘Tuairisc ó Barcelona: an Chatalóinis faoi bhrú agus í thíos le naimhdeas na Spáinne’. Bearna: Article
2016 Dr.John Walsh Article ‘An lasair sa bharrach: géarchéim pholaitiúil na Catalóine agus na Spáinne imithe in olcas’ Walsh, J. (2016) ‘An lasair sa bharrach: géarchéim pholaitiúil na Catalóine agus na Spáinne imithe in olcas’. Bearna: Article
2016 Dr.John Walsh Non Published Reports Athbhreithniú ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge: Tuarascáil Taighde do Chonradh na Gaeilge Walsh, J. & Seoighe, S. (2016) Athbhreithniú ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge: Tuarascáil Taighde do Chonradh na Gaeilge. Non Published Reports
2016 Dr.John Walsh Conference Contribution Negotiating the Language Barrier Walsh, J. & O'Rourke, B. (2016) Invited presentation ‘New Speakers in a Multilingual Europe’ [Invited Paper] Negotiating the Language Barrier Queen's University, Belfast, 12/09/2016-12/09/2016.
2016 Dr.Cassandra Smith-Christmas Blog I am a white linguist . Blog http://https://bildlida.wordpress.com/2016/09/25/i-am-a-white-linguist-by-dr-cassie-smith-christmas/ Smith-Christmas, C (2016) I am a white linguist . Blog http://https://bildlida.wordpress.com/2016/09/25/i-am-a-white-linguist-by-dr-cassie-smith-christmas/. Blog
2016 Dr.John Walsh Published Report WG 8 Report (Period of Phase 2: April 2015 to September 2016) Speakerness: Subjectivities, Trajectories, Spaces Puigdevall, M. & Walsh, J. (2016) WG 8 Report (Period of Phase 2: April 2015 to September 2016) Speakerness: Subjectivities, Trajectories, Spaces. COST, .
2016 Dr.John Walsh Invited Lectures ‘New speakers of minority languages: attitudes and motivations’ Walsh, J. (2016) ‘New speakers of minority languages: attitudes and motivations’. University College Dublin: Invited Lectures
2016 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Tráthnóna Beag Aréir Lillis Ó Laoire (2016) 'Tráthnóna Beag Aréir' In: John Walsh, Peadar Ó Muircheartaigh(Eds.). Ag Siúl an Bhealaigh Mhóir: Aistí in Ómós do Nollaig Mac Congáil. Dublin : LeabhairComhar.
2016 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Edited Book Léann 4 Ní Fhrighil, R., & Ó Mainnín, M (Ed.). (2016) Belfast: Cumann Léann na Litríochta,
2016 Dr.John Walsh Book Review ‘Sárleabhar a thugann ómós cuí d’fhir bhochta ar chiontaigh an Choróin go héagórach iad’ Walsh, J. (2016) ‘Sárleabhar a thugann ómós cuí d’fhir bhochta ar chiontaigh an Choróin go héagórach iad’. Bearna: Book Review
2016 Dr.John Walsh Conference Contribution Comhdháil Chumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga, 2016 | International Association of Language Commissioners’ Conference 2016 Walsh, J. (2016) Member of organising committee [Conference Organising Committee Member] Comhdháil Chumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga, 2016 | International Association of Language Commissioners’ Conference 2016 NUI Galway | OÉ Gaillimh, 07/03/2016-09/03/2016.
2016 Dr.John Walsh Conference Publication Comhdháil Chumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga, 2016 | International Association of Language Commissioners’ Conference 2016 Walsh, J. (2016) Ról na reachtaíochta i gcosaint cearta teanga | The role of legislation in protecting language rights Comhdháil Chumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga, 2016 | International Association of Language Commissioners’ Conference 2016 NUI Galway | OÉ Gaillimh, 07/03/2016- 09/03/2016
2016 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Leithscéal ag na Mná: An Greann agus an Inscne i Scéal le Bab Feiritéar’/Humor and Gender in ‘The Woman’s Excuse as told by Bab Feiritéar. Lillis Ó Laoire (2016) 'Leithscéal ag na Mná: An Greann agus an Inscne i Scéal le Bab Feiritéar’/Humor and Gender in ‘The Woman’s Excuse as told by Bab Feiritéar'. American Journal of Irish Studies, 13 (1):18-54.
2016 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Narrative Inquiry Lillis Ó Laoire (2016) The Axe Remained Rusty: Gender in two Irish variants of ATU 1423 [Conference Organising Committee Chairperson] Narrative Inquiry NUI Galway, 11/03/2016-11/03/2016.
2016 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter An Teanga agus Oidhreacht na nAmhrán i dToraigh Lillis Ó Laoire (2016) 'An Teanga agus Oidhreacht na nAmhrán i dToraigh' In: Peadar Mac Gabhann, Sinéad Coyle(Eds.). Guth an Iarthuaiscirt: Essays on Song and Singing from Northwest Ulster. Scoil na Gaeilge, Coláiste Mhig Aoidh, Ollscoil Uladh, Doire : Éigse Cholm Cille.
2016 Dr.Cassandra Smith-Christmas Book Family Language Policy: Maintaining an Endangered Language in the Home Smith-Christmas, (2016) Family Language Policy: Maintaining an Endangered Language in the Home. Basingstoke: Palgrave.
2016 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution The Representation of Jews in Irish Literature Rióna Ní Fhrighil (2016) Representations of Jews in Contemporary Irish language literature [Plenary Lecture] The Representation of Jews in Irish Literature Royal Irish Academy, Dublin, 13/07/2016-13/07/2016.
2016 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution New crops, old fields: reimagining Irish folklore Rióna Ní Fhrighil (2016) Human rights, folklore and contemporary Irish poetry [Plenary Lecture] New crops, old fields: reimagining Irish folklore Queen's University Belfast, 24/06/2016-25/06/2016.
2016 Dr.Jeannine Woods Book Chapter Beochan an bhéaloidis: an scannánaíocht, foirm na beochana agus an traidisiún béil Woods, Jeannine (2016) 'Beochan an bhéaloidis: an scannánaíocht, foirm na beochana agus an traidisiún béil' In: Ailbhe Ní Ghearbhuigh; Siún Ní Dhuinn(Eds.). Solas ar na dumhchannaí: Aistí i gcuimhne ar Mhuiris Ó Meara. Baile Átha Cliath : Leabhair Comhair.
2015 Dr.John Walsh Article Idir dhá theanga: fánaíocht theangeolaíoch i Meiriceá Theas Walsh, J. (2015) Idir dhá theanga: fánaíocht theangeolaíoch i Meiriceá Theas. Dublin: Article
2015 Dr.Clodagh Downey Peer Reviewed Journal Review: Coire Sois, The Cauldron of Knowledge: A Companion to Early Irish Saga by Tomás Ó Cathasaigh, ed. Matthieu Boyd Downey, Clodagh (2015) 'Review: Coire Sois, The Cauldron of Knowledge: A Companion to Early Irish Saga by Tomás Ó Cathasaigh, ed. Matthieu Boyd'. Eolas: The Journal Of The American Society Of Irish Medieval Studies, 8 :153-155.
2015 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Seoladh: Cois Fharraige le Mo Linnse’ Ó Héalaí, P. (2015) '‘Seoladh: Cois Fharraige le Mo Linnse’'. Biseach, :32-33.
2015 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Seoladh: Beir Mo Dhúthracht’ Ó Héalaí, P. (2015) '‘Seoladh: Beir Mo Dhúthracht’'. Feasta, :17-19.
2015 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘Los nuevos hablantes de lenguas minorizadas: el gallego y el irlandés’ (New speakers of minoritised languages: Galician and Irish). Walsh, J. & O'Rourke, B. (2015) ‘Los nuevos hablantes de lenguas minorizadas: el gallego y el irlandés’ (New speakers of minoritised languages: Galician and Irish). Guest Lectures
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Éigse Oirialla Lillis Ó Laoire (2015) Sean-Ghaeltacht na nUltach: Ceangail Cheoil agus Filíochta [Invited Lecture] Éigse Oirialla Omeath, Co. Louth, 03/10/2015-03/10/2015.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Editorship of Journals Folk Life: Journal of Ethnological Studies Lillis Ó Laoire (editor) Philip Fogarty (assistant editor) (2015) Folk Life: Journal of Ethnological Studies. Leeds: Editorship of Journals
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Other Journal Dialann Sheáin Uí Eochaidh Lillis Ó Laoire (2015) 'Dialann Sheáin Uí Eochaidh' Donegal Annual, 67 (1) :109-122.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution CULTURE(S) IN SUSTAINABLE FUTURES: THEORIES, POLICIES, PRACTICES (COST conference) Mahon, M., McGrath, B., O'Laoire, L. (2015) Session title: The transformative potential of cultural and artistic endeavours for sustainable rural futures [Conference Organising Committee Chairperson] CULTURE(S) IN SUSTAINABLE FUTURES: THEORIES, POLICIES, PRACTICES (COST conference) Helsinki, 06/05/2015-08/05/2015.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Lillis Ó Laoire (2015) Comhdháil Bhliantúil Roinn na Gaeilge OÉ Gaillilmh [Chaired Session] Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Gaillimh/Galway, 09/10/2015-10/10/2015.
2015 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Peer Reviewed Journal La pratique de l'irlandais et la minorité irlandophone Ó hIfearnáin, Tadhg (2015) 'La pratique de l'irlandais et la minorité irlandophone'. La Bretagne Linguistique, 19 :81-97.
2015 Dr.John Walsh Other Journal Nuachainteoirí Gaeilge – in Éirinn agus thar lear Walsh, J. (2015) 'Nuachainteoirí Gaeilge – in Éirinn agus thar lear' Ceiliúradh an Bhlascaoid 18: Saibhreas agus Dán na Teanga, 18 :49-63.
2015 Dr.John Walsh Article ‘An féidir leo? Podemos agus dráma polaitiúil na Spáinne’ Walsh, J. (2015) ‘An féidir leo? Podemos agus dráma polaitiúil na Spáinne’. Bearna: Article
2015 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Oscailt Oireachtas na Gaeilge’ Ó Héalaí, P. (2015) '‘Oscailt Oireachtas na Gaeilge’'. An Gael: Irisleabhar Idirnáisiúnta na Gaeilge, :4-6.
2015 Dr.John Walsh Published Report Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí na Gaeilge arna hullmhú d'Fhoras na Gaeilge Walsh, J., O'Rourke, B. & Rowland, H. (2015) Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí na Gaeilge arna hullmhú d'Fhoras na Gaeilge. Foras na Gaeilge, .
2015 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Mo Ghnósa Leas an Dáin (2014) Rióna Ní Fhrighil (2015) Mo Ghnósa Leas an Dáin (2014). Dublin: Invited Review Articles
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Invited Lectures Transformations of Indigenous Performance. Keynote Lecture at Irish Society for Theatre Research Conference, Tralee, Co. Kerry Lillis Ó Laoire (2015) Transformations of Indigenous Performance. Keynote Lecture at Irish Society for Theatre Research Conference, Tralee, Co. Kerry. Invited Lectures
2015 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution Drama, Theatre and Performance speaker series. National University of Ireland, Galway Woods, Jeannine (2015) 'A right queer carry-on: traditional wake games, drag performance and trans-formations of gender identities in Irish popular culture' [Invited Lecture] Drama, Theatre and Performance speaker series. National University of Ireland, Galway National University of Ireland, Galway, 11/11/2015-.
2015 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘Ní bás ach athfhás: Mudes teangeolaíocha agus nuachainteoirí na Gaeilge Walsh, J. (2015) ‘Ní bás ach athfhás: Mudes teangeolaíocha agus nuachainteoirí na Gaeilge. Guest Lectures
2015 Dr.John Walsh Non Published Reports Athbhreithniú ar Fheidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge: Tuarascáil arna hullmhú do Chonradh na Gaeilge Walsh, J. (2015) Athbhreithniú ar Fheidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge: Tuarascáil arna hullmhú do Chonradh na Gaeilge. Non Published Reports
2015 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘ “Tadhg Ó Cuáin” — Scéal Béaloidis ón mBlascaod,’ Ó Héalaí, P. (2015) '‘ “Tadhg Ó Cuáin” — Scéal Béaloidis ón mBlascaod,’'. An Gael: Irisleabhar Idirnáisiúnta na Gaeilge, :10-13.
2015 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal New Speakers of Irish: shifting boundaries across time and space O’Rourke, B.M.A. & Walsh, J. (2015) 'New Speakers of Irish: shifting boundaries across time and space'. International Journal of the Sociology of Language, 2015 (231):63-83.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Ról na nEalaíon sa Phleanáil Teanga Lillis Ó Laoire (2015) Na hEalaíona Béil agus an Phleanáil Teanga: Neartú na nGréasán Cultúrtha [Invited Oral Presentation] Ról na nEalaíon sa Phleanáil Teanga Na Forbacha, Co. Galway, 18/09/2015-18/09/2015.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution The Irish Song Tradition Lillis Ó Laoire (2015) Influence of Nationalism on Song in Irish [Invited Oral Presentation] The Irish Song Tradition University of Limerick, 14/10/2015-14/10/2015.
2015 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Royal Irish Academy Public Lecture Lesa Ní Mhunghaile (2015) ‘ “The last of the great antiquarians of the past”: Standish Hayes O'Grady, 1832–1915’ [Invited Lecture] Royal Irish Academy Public Lecture RIA, Dublin, 01/04/2015-.
2015 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Mianta na mBan agus Bó Bradach Fir Rióna Ní Fhrighil (2015) Mianta na mBan agus Bó Bradach Fir. Baile Átha Cliath: Invited Review Articles
2015 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal Mudes teangeolaíocha agus nuachainteoirí na Gaeilge Walsh, J. & O'Rourke, B. (2015) 'Mudes teangeolaíocha agus nuachainteoirí na Gaeilge'. Comhar Taighde, .
2015 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution XIV International Conference of the Spanish Association of Irish Studies J. Woods (2015) '‘Fifty Shades of Drag Performance: Traditional Wake Games, the Alternative Miss Ireland Pageant and the trans-formation of gender and sexual identities in Ireland past and present’ [Oral Presentation] XIV International Conference of the Spanish Association of Irish Studies University of Granada, Granada, Spain, 15/05/2015-18/05/2015.
2015 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution 15th International Congress of Celtic Studies Clodagh Downey (2015) ‘The Jordan of Ireland – Medieval Traditions about the Boyne’ [Oral Presentation] 15th International Congress of Celtic Studies University of Glasgow, 14/07/2015-.
2015 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Peer Reviewed Journal Back to the Future: Standard and language standards in contemporary Manx Gaelic Ó hIfearnáin, Tadhg (2015) 'Back to the Future: Standard and language standards in contemporary Manx Gaelic'. Sociolinguistica, 29 :99-120.
2015 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Chultúr na Gaeilge Rióna Ní Fhrighil (2015) Comhdháil idirnáisiúnta na Gaeilge 2015 [Conference Organising Committee Chairperson] Comhdháil ar Litríocht agus Chultúr na Gaeilge OÉG, 09/11/2015-10/11/2015.
2015 Dr.John Walsh Article ‘Is ar mhaithe le déagóirí aeracha imníocha a scríobhaim an t-alt seo’ Walsh, J. (2015) ‘Is ar mhaithe le déagóirí aeracha imníocha a scríobhaim an t-alt seo’. Bearna: Article
2015 Dr.John Walsh Published Report Position paper on research themes and profiles related to new speakers of indigenous minority languages: Output of Working Group 1 Walsh, J. & Ó Murchadha, N. (2015) Position paper on research themes and profiles related to new speakers of indigenous minority languages: Output of Working Group 1. COST, .
2015 Dr.John Walsh Article 'Nuachainteoirí na Gaeilge: deiseanna agus dúshláin' Walsh, J. (2015) 'Nuachainteoirí na Gaeilge: deiseanna agus dúshláin'. Dublin: Article
2015 Dr.John Walsh Article ‘José Mujica: fear umhal a dhéanadh beart de réir a bhriathair i gcónaí’ Walsh, J. (2015) ‘José Mujica: fear umhal a dhéanadh beart de réir a bhriathair i gcónaí’. Bearna: Article
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution An Droim Deileoir: Famine Language and Representation L. Ó Laoire (2015) A conference on the Irish Language and the Famine [Conference Organising Committee Member] An Droim Deileoir: Famine Language and Representation University of Ulster, Belfast, 26/03/2015-28/03/2015.
2015 Dr.John Walsh Published Report Research Report on New Speakers of Irish prepared for Foras na Gaeilge Walsh, J., O'Rourke, B. & Rowland, H. (2015) Research Report on New Speakers of Irish prepared for Foras na Gaeilge. Foras na Gaeilge, .
2015 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Dúshláin agus Dea-chleachtais Rióna Ní Fhrighil (2015) Review of the implementation of the new Irish-language syllabus at third level [Keynote Address] Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Dúshláin agus Dea-chleachtais Coláiste Phádraig, Droim Conrach, 18/09/2015-18/09/2015.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Invited Seminars Performance, Place and Memory in Some Gaelic Songs of Ireland. Nazir Ali Jaizharabhoy Colloquium Series, Ethnomusicology, UCLA Lillis Ó Laoire (2015) Performance, Place and Memory in Some Gaelic Songs of Ireland. Nazir Ali Jaizharabhoy Colloquium Series, Ethnomusicology, UCLA. Invited Seminars
2015 Dr.Clodagh Downey Book Chapter Literature and Learning in Early Medieval Meath Downey, Clodagh (2015) 'Literature and Learning in Early Medieval Meath' In: Crampsie, A., and Ludlow, F(Eds.). Meath History and Society: Interdisciplinary Essays on the History of an Irish County. Dublin : Geography Publications.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Cultures in Sustainable Futures (COST) Mahon, M.; O'Laoire, L.; McGrath, B. (2015) Session Organiser: The transformative potential of cultural and artistic endeavours for sustainable rural futures [Organising Chair] Cultures in Sustainable Futures (COST) Helsinki, 06/05/2015-08/05/2015.
2015 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘Téama i mBailiúchán an tSeabhaic: Sífhuadach agus Iarlaisí i mBéaloideas Chorca Dhuibhne’ Ó Héalaí, P. (2015) '‘Téama i mBailiúchán an tSeabhaic: Sífhuadach agus Iarlaisí i mBéaloideas Chorca Dhuibhne’' In: Eag. L. Ní Mhunghile, R. uí Ógáin(Eds.). 'Rí na Gréine': Aistí i gcuimhne ar An Seabhac. Baile Áthe Cliath : An Cumann le Béaloideas Éireann.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Caointe agus amhráin chrúite: ‘Is le gach bó a lao agus is le gach caoineadh a cheol’ Lillis Ó Laoire, Méadhbh Nic An Airchinnigh (2015) 'Caointe agus amhráin chrúite: ‘Is le gach bó a lao agus is le gach caoineadh a cheol’'. Aiste, 4 (1):155-176.
2015 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Edited Book 'Rí na Gréine': Aistí i gCuimhne ar An Seabhac Lesa Ní Mhunghaile, Deirdre Ní Loingsigh agus Ríonach uí Ógáin (Ed.). (2015) 'Rí na Gréine': Aistí i gCuimhne ar An Seabhac, Dublin: An Cumann le Béaloideas Éireann,
2015 Dr.John Walsh Book Chapter ‘The Irish Language Regime and Language Ideology in Ireland’ Walsh, J. (2015) '‘The Irish Language Regime and Language Ideology in Ireland’' In: Cardinal, L. & Sonntag, S(Eds.). State Traditions and Language Regimes: Conceptualizing Language Policy Choices. Montréal : McGill-Queen’s University Press.
2015 Dr.Clodagh Downey Book Chapter Murchadh Ó Cuindlis and Aided Muirchertaig Meic Erca Downey, Clodagh (2015) 'Murchadh Ó Cuindlis and Aided Muirchertaig Meic Erca' In: John Carey, Kevin Murray and Caitríona Ó Dochartaigh(Eds.). Sacred Histories. A Festschrift for Máire Herbert. Dublin : Four Courts Press.
2015 Dr.Jeannine Woods ANET/COS Introduction, A Chaplet of Roses Murphy, Michael (2015) Introduction, A Chaplet of Roses. ANET/COS
2015 Dr.Cassandra Smith-Christmas Book Chapter Voicing the ‘other’ Code-switching in discourses of Gaelic language ideologies Dunmore, S. and Smith-Christmas, C.,Eivind Torgersen, Stian Hårstad, Brit Mæhlum and Unn Røyneland (2015) 'Voicing the ‘other’ Code-switching in discourses of Gaelic language ideologies' In: Language Variation - European Perspectives V: Selected papers from the Seventh International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013. Amsterdanm : Johns Benjamins.
2015 Dr.Cassandra Smith-Christmas Published Report BAAL/CUP Seminar 2014: Languages in the UK: Bridging the gap between the classroom and the community in language learning Smith-Christmas, C. (2015) BAAL/CUP Seminar 2014: Languages in the UK: Bridging the gap between the classroom and the community in language learning. Language Teaching, .
2015 Dr..Liam Ó Haisibéil Film or Broadcast Logainm Ó hAisibéil, L (2015) Logainm. Film or Broadcast
2015 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Peer Reviewed Journal Sociolinguistic vitality of Manx after extreme language shift: authenticity without traditional native speakers Ó hIfearnáin, Tadhg (2015) 'Sociolinguistic vitality of Manx after extreme language shift: authenticity without traditional native speakers'. International Journal of the Sociology of Language, 231 :45-62.
2015 Dr.John Walsh Article ‘“Poblacht na Catalóine” níos giorra tar éis do pháirtithe ar son an neamhspleáchais móramh a bhaint amach’ Walsh, J. (2015) ‘“Poblacht na Catalóine” níos giorra tar éis do pháirtithe ar son an neamhspleáchais móramh a bhaint amach’. Bearna: Article
2015 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Pádraig Ó Siochfhradha: samhlú an náisiúin agus Coimisiún na Gaeltachta Ní Mhunghaile, L. (2015) 'Pádraig Ó Siochfhradha: samhlú an náisiúin agus Coimisiún na Gaeltachta' In: 'Rí na Gréine': Aistí i gcuimhne ar An Seabhac. Dublin : An Cumann le Béaloideas Éireann.
2015 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Amhráin na Midhe le hÉnrí Ó Muirgheasa. Athchóiriú agus Aistriúcháin le Lesa Ní Mhunghaile Ní Mhunghaile, Lesa (2015) Amhráin na Midhe le hÉnrí Ó Muirgheasa. Athchóiriú agus Aistriúcháin le Lesa Ní Mhunghaile. Navan: Meath Archaeological and Historical Society.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Other Journal Emotion and Song as Gaeilge L. Ó Laoire (2015) 'Emotion and Song as Gaeilge' Irish Pages, 9 (1) :201-210.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Dhá Leagan Déag: An Sean-nós san Aonú hAois is Fiche Lillis Ó Laoire, Micheál Ó Conghaile, Philip Fogarty (2015) A two day international conference to discuss aspects of sean-nós song in contemporary culture [Conference Organising Committee Chairperson] Dhá Leagan Déag: An Sean-nós san Aonú hAois is Fiche Moore Institute NUI Galway, 24/06/2015-25/08/2015.
2015 Dr.Cassandra Smith-Christmas Book Chapter Gaelic Scotland and Ireland: Issues of Class and Diglossia in an Evolving Social Landscape Smith-Christmas, Cassie; Ó hIfearnáin, Tadhg (2015) 'Gaelic Scotland and Ireland: Issues of Class and Diglossia in an Evolving Social Landscape' In: Dick Smakman, Patrick Heinrich(Eds.). Globalising Sociolinguistics: Challenging and expanding theory. London & New York : Routledge.
2015 Dr.Cassandra Smith-Christmas Magazine Article Language and Place: Insights from World War II Evacuees to Gaelic-Speaking Areas . Magazine Article http://www.earthlinesmagazine.org/earthlines-issue-11/ Smith-Christmas, C (2015) Language and Place: Insights from World War II Evacuees to Gaelic-Speaking Areas . Magazine Article http://www.earthlinesmagazine.org/earthlines-issue-11/. Magazine Article
2015 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter Gaelic Scotland and Ireland: Issues of Class and Diglossia in an Evolving Social Landscape Smith-Christmas, Cassie; Ó hIfearnáin, Tadhg (2015) 'Gaelic Scotland and Ireland: Issues of Class and Diglossia in an Evolving Social Landscape' In: Dick Smakman, Patrick Heinrich(Eds.). Globalising Sociolinguistics: Challenging and expanding theory. London & New York : Routledge.
2015 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter A proximidade linguística e o desenvolvimento do manês Ó hIfearnáin, Tadhg (2015) 'A proximidade linguística e o desenvolvimento do manês' In: Baxter, Robert Neal(Eds.). Quem fala a minha língua? 2. Santiago de Compostela : Associaçom Galega da Língua - Através.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Cultures in Sustainable Futures (COST) Mahon, M.; O'Laoire, L.; McGrath, B. (2015) Paper Title: Cultural workers, precarious livelihoods, sustaining rural futures [Oral Presentation] Cultures in Sustainable Futures (COST) Helsinki, 06/05/2015-08/05/2015.
2015 Dr.John Walsh Conference Contribution Galway meeting of COST Action IS1306 ‘New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges’ Walsh, J. (2015) Meeting of all Working Groups of COST Action [Conference Organising Committee Chairperson] Galway meeting of COST Action IS1306 ‘New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges’ NUI Galway, 24/09/2015-25/09/2015.
2015 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Trí Scéal Fiannaíochta ó Thomás Ó Criomhthain’ Ó Héalaí, P. (2015) '‘Trí Scéal Fiannaíochta ó Thomás Ó Criomhthain’'. Irisleabhar Mhá Nuad, :195-224.
2015 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Seoladh: Slinnte Pheig’ Ó Héalaí, P. (2015) '‘Seoladh: Slinnte Pheig’'. An Caomhnóir, 36 :11-13.
2015 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Charles O’Conor’s contribution to Irish language scholarship Ní Mhunghaile, L. (2015) 'Charles O’Conor’s contribution to Irish language scholarship' In: Luke Gibbons and Kieran O’Conor(Eds.). Charles O’Conor of Ballinagare: essays on his life and works. Dublin : Four Courts Press.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution An Droim Deileoir: Language, The Famine and Representation L. Ó Laoire (2015) Is cuimhin liom m'athair mór a rá: Seanchas Néill Uí Dhubhthaigh fán Ghorta [Conference Paper] An Droim Deileoir: Language, The Famine and Representation University of Ulster Belfast, 27/03/2015-27/03/2015.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Invited Lectures Cultural workers, precarious livelihoods, sustaining rural futures. Cultures in Sustainable Futures COST Conference, Helsinki Mahon, M., McGrath, B., O'Laoire, L. (2015) Cultural workers, precarious livelihoods, sustaining rural futures. Cultures in Sustainable Futures COST Conference, Helsinki. Invited Lectures
2015 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution Stones & Bones: Archaeology Academic Research Conference Ó hAisibéil, L. (2015) ‘Place-name Evidence for Archaeological Research’ [Invited Lecture] Stones & Bones: Archaeology Academic Research Conference IT Sligo, 17/04/2015-17/04/2015.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Space, Place and Displacement in Two Gaelic Songs Lillis Ó Laoire (2015) 'Space, Place and Displacement in Two Gaelic Songs' In: Bill Richardson(Eds.). Spatiality and Cultural Expression. New York : Palgrave Macmillan.
2015 Dr..Pádraig Ó Héalaí Editorial An Blascaod trí Fhuinneog na Scoile, Nóra Ní Shéaghdha. An Daingean. An Sagart Ó Héalaí, P. (2015) An Blascaod trí Fhuinneog na Scoile, Nóra Ní Shéaghdha. An Daingean. An Sagart. Editorial
2015 Dr.John Walsh Conference Publication Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Walsh, J. (2015) ‘Mudes teangeolaíocha agus nuachainteoirí na Gaeilge’ Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge NUI Galway, 09/10/2015- 10/10/2015
2015 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter The Irish language in County Meath, 1700-1900 Ní Mhunghaile (2015) 'The Irish language in County Meath, 1700-1900' In: Francis Ludlow and Arlene Crampsie(Eds.). Meath. History and Society. Interdisciplinary essays on the History of an Irish County. Dublin : Geography Publications.
2015 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution An Droim Deileoir - The Great Famine and Language Rióna Ní Fhrighil (2015) An Drochshaol i bhfilíocht Nuala Ní Dhomhnaill [Conference Paper] An Droim Deileoir - The Great Famine and Language University of Ulster, Belfast, 26/03/2015-28/03/2015.
2015 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution REELC/ENCLS 6th Biennial Congress European Network for Comparative Literary Studies Lillis Ó Laoire (2015) 'Amhrán Mhaighinse' as a site of longing and belonging [Conference Paper] REELC/ENCLS 6th Biennial Congress European Network for Comparative Literary Studies NUI Galway, 28/08/2015-.
2015 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal 'New speakers' of Irish in the United States: practices and motivations Walsh, J & Ní Dhúda, L. (2015) ''New speakers' of Irish in the United States: practices and motivations'. Applied Linguistics Review, 6 :173-193.
2015 Dr..Liam Ó Haisibéil Film or Broadcast Béaloideas Beo Ó hAisibéil, L. (2015) Béaloideas Beo. Film or Broadcast
2015 Dr.John Walsh Article ‘Junts Pel Sí (Le Chéile ar son Tá) – suas le 1.4 milliún ar son neamhspleáchas na Catalóine’ Walsh, J. (2015) ‘Junts Pel Sí (Le Chéile ar son Tá) – suas le 1.4 milliún ar son neamhspleáchas na Catalóine’. Bearna: Article
2015 Dr.John Walsh Article ‘Nimh sa bhfeoil i dtír an tangó: géarchéim pholaitiúil san Airgintín’ Walsh, J. (2015) ‘Nimh sa bhfeoil i dtír an tangó: géarchéim pholaitiúil san Airgintín’. Bearna: Article
2014 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution An Greann sa Ghaeilge Lillis Ó Laoire (2014) A Paper on the international folktale 'The Enchanted Pear Tree' AT1423 [Chaired Session] An Greann sa Ghaeilge Glucksman Ireland House, New York University, 07/03/2014-08/05/2014.
2014 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution UCD Centre for Canadian Studies Distinguished Lecture Series Lesa Ní Mhunghaile (2014) ‘The prevalence of the Irish language in Eastern Ontario during the nineteenth century: Evidence from the Canadian Census’ [Conference Organising Committee Chairperson] UCD Centre for Canadian Studies Distinguished Lecture Series UCD Dublin, 24/02/2014-.
2014 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution 25th International Congress of Onomastic Sciences Ó hAisibéil, L. (2014) ‘Guided by Gelling: Topographical element analysis in Irish place-names research’ [Conference Paper] 25th International Congress of Onomastic Sciences Glasgow, Scotland, 21/08/2014-23/08/2014.
2014 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution Dalhousie Gaelic Colloquium Ó hAisibéil, L. (2014) 'Language Teaching at University: Gaelic in Ireland and Abroad' [Conference Paper] Dalhousie Gaelic Colloquium Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada, 25/01/2014-25/01/2014.
2014 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire ANET/COS Perspectives on the Aesthetics of Gaelic Song. Festival of Ireland. CICUS, University of Seville, Spain Lillis Ó Laoire (2014) Perspectives on the Aesthetics of Gaelic Song. Festival of Ireland. CICUS, University of Seville, Spain. ANET/COS
2014 Dr.John Walsh Conference Contribution 2nd International Symposium on New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges Walsh, J. (2014) Member of scientific committee [Program Committee] 2nd International Symposium on New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges Barcelona, 20/11/2014-22/11/2014.
2014 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter An Comhrá Síoraí: Cothú agus Athnuachan na hAmhránaíochta i Maigh Eo Lillis Ó Laoire (2014) 'An Comhrá Síoraí: Cothú agus Athnuachan na hAmhránaíochta i Maigh Eo' In: G. Moran, N. Ó Muraíle(Eds.). Mayo: History and Society. Dublin : Geography, Publications.
2014 Dr.John Walsh Book Chapter ‘Pushing an open door? Aspects of language policy at an Irish university’ Walsh. J. (2014) '‘Pushing an open door? Aspects of language policy at an Irish university’' In: Vihman, Virve-Anneli & Praakli, Kristiina(Eds.). Negotiating Linguistic Identity: Language and belonging in Europe (Nationalisms across the Globe 13). Oxford : Peter Lang.
2014 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘Nuachainteoirí na Gaeilge: cleachtas, féiniúlacht, idé-eolaíocht’ Walsh, J. (2014) ‘Nuachainteoirí na Gaeilge: cleachtas, féiniúlacht, idé-eolaíocht’. Guest Lectures
2014 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire ANET/COS That Song Never Let Me Down: Invited Lecture, English and Music, Boston University Lillis Ó Laoire (2014) That Song Never Let Me Down: Invited Lecture, English and Music, Boston University. ANET/COS
2014 Dr.Cassandra Smith-Christmas Peer Reviewed Journal Being socialised into language shift: the impact of extended family members on family language policy Smith-Christmas, C (2014) 'Being socialised into language shift: the impact of extended family members on family language policy'. Journal Of Multilingual And Multicultural Development, 25 (5):511-526.
2014 Dr.John Walsh Article An ceart ag an gCoimisinéir Walsh, J. (2014) An ceart ag an gCoimisinéir. Dublin: Article
2014 Dr.John Walsh Article ‘Lagchosaint an Taoisigh pollta ag pobalbhreith’ Walsh, J. (2014) ‘Lagchosaint an Taoisigh pollta ag pobalbhreith’. Bearna: Article
2014 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Saothrú Léann na Gaeilge i gCo. na Mí san 18ú agus 19ú haois Ní Mhunghaile, L. (2014) 'Saothrú Léann na Gaeilge i gCo. na Mí san 18ú agus 19ú haois' In: Tracey Ní Mhaonaigh(Eds.). Léachtaí Cholm Cille XLIV. Oidhreacht Uí Ghramhnaigh. Má Nuad : Léachtaí Cholm Cille.
2014 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Gabriel Rosenstock (*1949):"The Rejection of the Early Morning Dew" Sabine Egger (ed.) (2014) 'Gabriel Rosenstock (*1949):The Rejection of the Early Morning Dew' In: Cultural/Literary Translators. Selected Irish-German Biographies II. Trier : Wissenschaftlicher Verlag.
2014 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Longford Historical Society Public Lecture Lesa Ní Mhunghaile (2014) ‘Charlotte Brooke c.1750-1793’ [Conference Organising Committee Chairperson] Longford Historical Society Public Lecture Longford, 20/03/2014-.
2014 Dr.John Walsh Conference Publication Sociolinguistics Symposium 20 Walsh, J., Puigdevall, M., Ortega, A & Amorrortu, E. (2014) ‘New speakers and linguistic mudes: becoming, passing and belonging’ Sociolinguistics Symposium 20 University of Jyvaskyla, Finland, 17/06/2014- 20/06/2014
2014 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter Paradoxes of engagement with Irish language community management, practice and ideology Ó hIfearnáin, Tadhg (2014) 'Paradoxes of engagement with Irish language community management, practice and ideology' In: Peter K. Austin and Julia Sallabank(Eds.). Endangered Languages. Beliefs and ideologies in language documentation and revitalization. Oxford : Oxford University Press.
2014 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Merriman Summer School Rióna Ní Fhrighil (2014) Emotional Life in Ireland/An tAnam Mothála in Éirinn [Keynote Address] Merriman Summer School Ennis, 14/08/2014-14/08/2014.
2014 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal Becoming a new speaker of Irish: linguistic mudes throughout the life cycle Walsh, J. & O'Rourke, B. (2014) 'Becoming a new speaker of Irish: linguistic mudes throughout the life cycle'. Digithum, 16 :67-74.
2014 Dr.John Walsh Conference Publication 2nd International Symposium on New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges Walsh, J. & Ó Murchadha, N. (2014) ‘New Speakers and Language in the Media’ 2nd International Symposium on New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 21/11/2014- 22/11/2014
2014 Dr.John Walsh Conference Publication Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge Walsh, J. (2014) ‘Nuachainteoirí aeracha na Gaeilge: idé-eolaíocht & dlisteanacht’ Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge National University of Ireland, Galway, 11/10/2014- 12/10/2014
2014 Dr.Cassandra Smith-Christmas Peer Reviewed Journal Complementary reversing language shift strategies in education: the importance of adult heritage learners of threatened minority languages Smith-Christmas, C and Armstrong, T.C. (2014) 'Complementary reversing language shift strategies in education: the importance of adult heritage learners of threatened minority languages'. Current Issues in Language Planning, 15 (3):312-326.
2014 Dr.Cassandra Smith-Christmas Published Report Language and Integration: Migration to Gaelic-Speaking Areas in the Twenty-First Century Smith-Christmas, C. (2014) Language and Integration: Migration to Gaelic-Speaking Areas in the Twenty-First Century. Soillse, .
2014 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Comhdháil ar litríocht agus ar chultúr na Gaeilge Rióna Ní Fhrighil (2014) Comhdháil idirnáisiúnta Roinn na Gaeilge OÉG [Conference Organising Committee Chairperson] Comhdháil ar litríocht agus ar chultúr na Gaeilge NUI Galway, 10/11/2014-12/11/2014.
2014 Dr.Jeannine Woods Book Chapter Trans-formations of Gendered Identities in Ireland Woods, Jeannine (2014) 'Trans-formations of Gendered Identities in Ireland' In: Holohan, Conn and Tracy, Tony(Eds.). Masculinity and Irish Popular Culture: Tiger's Tales. London : Palgrave Macmillan.
2014 Dr.John Walsh Published Report ACTIVITY OF WORKING GROUP 1: REPORT ON CONCEPTUALISATIONS OF NEW SPEAKERNESS IN THE CASE OF INDIGENOUS MINORITY LANGUAGES Walsh, J. & Lane, P. (2014) ACTIVITY OF WORKING GROUP 1: REPORT ON CONCEPTUALISATIONS OF NEW SPEAKERNESS IN THE CASE OF INDIGENOUS MINORITY LANGUAGES. COST, .
2014 Dr.John Walsh Article 'Aire an chúpla foclachais' Walsh, J. (2014) 'Aire an chúpla foclachais'. Dublin: Article
2014 Dr.John Walsh Article ‘Fós ag feitheamh ar mhíorúilt theangeolaíoch’ Walsh, J. (2014) ‘Fós ag feitheamh ar mhíorúilt theangeolaíoch’. Bearna: Article
2014 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Insealbhú Uachtarán an Oireachtais’ Ó Héalaí, P. (2014) '‘Insealbhú Uachtarán an Oireachtais’'. Feasta, :17-18.
2014 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Book Chapter Cóiriú na Cuimhne i saothar Mháire Mhac an tSaoi Rióna Ní Fhrighil (2014) 'Cóiriú na Cuimhne i saothar Mháire Mhac an tSaoi' In: Louis de Paor(Eds.). Míorúilt an Pharóiste - Aistí ar fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi. Indreabhán : Cló Iar-Chonnacht.
2014 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution Comhdháil ar Chultúr agus ar Litríocht na Gaeilge Ó hAisibéil, L. (2014) ‘Modartha agus Meirgeach: Buafhocail aidiachtúla in ainmneacha pearsanta na hÉireann sa séú haois déag’ [Conference Paper] Comhdháil ar Chultúr agus ar Litríocht na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 10/10/2014-11/10/2014.
2014 Dr.Cassandra Smith-Christmas Book Chapter Code-Switching in ‘Flannan Isles’: A Micro-Interactional Approach to a Bilingual Narrative Smith-Christmas,Robert Lawson (2014) 'Code-Switching in ‘Flannan Isles’: A Micro-Interactional Approach to a Bilingual Narrative' In: Sociolinguistics in Scotland. Basingstoke : Palgrave.
2014 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Charlotte Brooke’s Reliques of Irish Poetry (1789) Ní Mhunghaile, L. (2014) 'Charlotte Brooke’s Reliques of Irish Poetry (1789)' In: Alan Titley, Frank Sewell and Éamonn Ó Ciardha(Eds.). The Oxford History of the Irish Book vol. ii. The printed book in Irish 1557-2000. Oxford : Oxford University Press.
2014 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Seán Bán Mac Grianna and 'Christine Keeler' Ó Laoire, Lillis (2014) 'Seán Bán Mac Grianna and 'Christine Keeler''. Scottish Studies, 37 (1):174-182.
2014 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Other Journal St. Colmcille's Well, Ardsbeg, Co. Donegal Lillis Ó Laoire (2014) 'St. Colmcille's Well, Ardsbeg, Co. Donegal' Donegal Annual, 66 (1) :68-72.
2014 Dr.John Walsh Article ‘Reifreann na Catalóine: mothúcháin agus meáin chumarsáide’ Walsh, J. (2014) ‘Reifreann na Catalóine: mothúcháin agus meáin chumarsáide’. Bearna: Article
2014 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution An Historical Typology of Irish Song Lillis Ó Laoire (2014) Reifying Irish Song: in the interstices of orality and literacy [Conference Paper] An Historical Typology of Irish Song The Queen's University of Belfast, 18/09/2014-19/09/2014.
2014 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Singing Storytellers L. Ó Laoire (2014) Poets and Singers of the Great Ocean [Conference Paper] Singing Storytellers Cape Breton University, Sydney, Nova Scotia, Canada, 09/10/2014-12/10/2014.
2014 Dr.John Walsh Article Dúshláin Uí Dhomhnaill Walsh, J. (2014) Dúshláin Uí Dhomhnaill. Dublin: Article
2014 Dr.John Walsh Book Review Léirmheas ar Fuaimeanna na Gaeilge le Brian Ó Raghallaigh Walsh, J. (2014) Léirmheas ar Fuaimeanna na Gaeilge le Brian Ó Raghallaigh. Dublin: Book Review
2014 Dr.John Walsh Article ‘Tionól na “nuachainteoirí” i mBarcelona’ Walsh, J. (2014) ‘Tionól na “nuachainteoirí” i mBarcelona’. Bearna: Article
2014 Dr.John Walsh Article ‘Cad a bheadh i ndán don Chatalóinis dá mbainfí neamhspleáchas amach?’ Walsh, J. (2014) ‘Cad a bheadh i ndán don Chatalóinis dá mbainfí neamhspleáchas amach?’. Bearna: Article
2014 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Edward Lhuyd, Roderick O’Flaherty: Antiquarianism and the vindication of Irish culture after Cromwell Ní Mhunghaile (2014) 'Edward Lhuyd, Roderick O’Flaherty: Antiquarianism and the vindication of Irish culture after Cromwell' In: Alan Titley, Frank Sewell and Éamonn Ó Ciardha(Eds.). The Oxford History of the Irish Book vol. ii. The printed book in Irish 1557-2000. Oxford : Oxford University Press.
2014 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Singing Storytellers Conference L. Ó Laoire (2014) A Life in Song and Story by Seán Ó Sé [Chaired Session] Singing Storytellers Conference Cape Breton University, Sydney, Nova Scotia, Canada, 09/10/2014-19/04/2015.
2014 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution ICTM Ireland Annual Conference Lillis Ó Laoire (2014) Nuala O'Faoláin and 'Tráthnóna Beag Aréir' [Chaired Session] ICTM Ireland Annual Conference NUI Galway, 20/02/2014-23/02/2014.
2013 Dr.Clodagh Downey Book Chapter Oilill Molt mar rí i litríocht na meánaoiseanna Clodagh Downey (2013) 'Oilill Molt mar rí i litríocht na meánaoiseanna' In: Seán Ó Coileáin, Liam P. Ó Murchú agus Pádraigín Riggs(Eds.). Séimhfhear Suairc: Aistí in ómós don Ollamh Breandán Ó Conchúir. An Daingean : An Sagart.
2013 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Jeannine Woods (2013) ‘“Craos-scléipeanna an tórraimh”: Treascairt inscne agus gnéasúlachta i gcluichí tórraimh in Éirinn [Oral Presentation] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 04/10/2013-06/10/2013.
2013 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Peer Reviewed Journal Family language policy, first language Irish speaker attitudes and community-based response to language shift Ó hIfearnáin, Tadhg (2013) 'Family language policy, first language Irish speaker attitudes and community-based response to language shift'. Journal Of Multilingual And Multicultural Development, 34 :348-365.
2013 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Ré Órga na nGael. Joseph Cooper Walker 1761-1810 Ní Mhunghaile,Lesa (2013) Ré Órga na nGael. Joseph Cooper Walker 1761-1810. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht.
2013 Dr.Clodagh Downey Book Chapter Cúán ua Lothcháin and the transmission of the Dindṡenchas Downey, Clodagh (2013) 'Cúán ua Lothcháin and the transmission of the Dindṡenchas' In: Celebrating Sixty Years of Celtic Studies at Uppsala University: Proceedings of the Eleventh Symposium of Societas Celtologica Nordica. Uppsala : Uppsala Universitet.
2013 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Notes on 40 Songs in this major collection of Irish language song texts Lillis Ó Laoire (2013) 'Notes on 40 Songs in this major collection of Irish language song texts' In: Micheál Ó Conghaile, Lochlainn Ó Tuairisg, Peadar Ó Ceannabháin(Eds.). Leabhar Mór na nAmhrán. Indreabhán, Galway : Cló Iar-Chonnacht.
2013 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Clodagh Downey (2013) Murchadh Ó Cuindlis agus Seachadadh Aided Muirchertaig meic Erca [Conference Paper] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 11/10/2013-11/10/2013.
2013 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Book Chapter Learning Autonomy: Irish-language Education in ITE Rióna Ní Fhrighil (2013) 'Learning Autonomy: Irish-language Education in ITE' In: Fionnuala Waldron, John Smith, Maeve Fitzpatrick, Thérese Dooley(Eds.). Reimagining Initial Teacher Training: Perspectives on Transformation. Dublin : Liffey Press.
2013 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Cumann Seanchais Ard Mhacha Public Lecture Lesa Ní Mhunghaile (2013) ‘Scribes and the Irish language in North-East Leinster’ [Invited Lecture] Cumann Seanchais Ard Mhacha Public Lecture Armagh, 04/12/2013-.
2013 Dr.Jeannine Woods Book Review "Quit India": The image of the Indian patriot on commercial British film and television, 1956-1985 Woods, J (2013) Quit India: The image of the Indian patriot on commercial British film and television, 1956-1985. ABINGDON: Book Review
2013 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Traditional Song in Donegal Lillis Ó Laoire (2013) 'Traditional Song in Donegal' In: Jim Mac Laughlin, Seán Beattie(Eds.). A Historical Atlas of Donegal. Cork : Cork University Press.
2013 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Pamphlet An siollabas nua Gaeilge: Leabhrán Eolais (A guide to language syllabus implementation) Rióna Ní Fhrighil (2013) An siollabas nua Gaeilge: Leabhrán Eolais (A guide to language syllabus implementation). Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath: Pamphlet
2013 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution ACIS Lillis Ó Laoire (2013) Textualising Irish Performance. Reifying the Work of Joe Heaney [Chaired Session] ACIS Chicago, USA, 10/04/2013-13/04/2013.
2013 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Léachtaí Cholm Cille Lesa Ní Mhunghaile (2013) ‘Saothrú léann na Gaeilge i gCo. na Mí san ochtú agus sa naoú haois déag’ [Invited Lecture] Léachtaí Cholm Cille Maynooth, 23/03/2013-.
2013 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha na hÉireann 1700-1850 Lesa Ní Mhunghaile (2013) ‘Ciorcal inmheánach mhuintir Neachtain: cás Sheoin Mhic Solaidh’ [Invited Lecture] Saothrú na Gaeilge Scríofa i Suímh Uirbeacha na hÉireann 1700-1850 UCD, Dublin, 23/05/2013-24/05/2013.
2013 Dr.John Walsh Conference Contribution Comhdháil na nDéise Walsh, J. (2013) Keynote address: ‘Athchuairt ar Bhreac-Ghaeltacht na nDéise: fianaise stairiúil ar athrú teanga agus ar idé-eolaíocht teanga’ [Keynote Address] Comhdháil na nDéise Waterford Institute of Technology, 26/04/2013-27/04/2013.
2013 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Lectures Irish Folklore Ó hAisibéil, L. (2013) Irish Folklore. Invited Lectures
2013 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Peer Reviewed Journal Institutional Breton language policy after language shift Ó hIfearnáin, Tadhg (2013) 'Institutional Breton language policy after language shift'. International Journal of the Sociology of Language, 223 :117-135.
2013 Dr.John Walsh Book Review Review of Irish and English: Essays on the Irish Linguistic and Cultural Frontier, 1600-1900 edited by James Kelly & Ciarán Mac Murchaidh. Walsh, John (2013) Review of Irish and English: Essays on the Irish Linguistic and Cultural Frontier, 1600-1900 edited by James Kelly & Ciarán Mac Murchaidh. Cork: Book Review
2013 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Popular Song in the Irish Language Lillis Ó Laoire (2013) 'Popular Song in the Irish Language' In: The Encyclopedia of Music in Ireland. Dublin : UCD Press.
2013 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Review Review of Eoin Bourke, "Poor Green Erin". German Travel Writers' Narratives on Ireland from Before the 1798 Rising to After the Great Famine Ní Mhunghaile, L. (2013) Review of Eoin Bourke, Poor Green Erin. German Travel Writers' Narratives on Ireland from Before the 1798 Rising to After the Great Famine. Book Review
2013 Dr.John Walsh Conference Publication Opening New Lines of Communication in Applied Linguistics: annual conference of British Association for Applied Linguistics Walsh, J. (2013) ‘New speakers of Irish: proficiency, ideology and authenticity’ Opening New Lines of Communication in Applied Linguistics: annual conference of British Association for Applied Linguistics Heriot-Watt University, Scotland, 06/09/2013- 08/09/2013
2013 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Réamhrá Tina-Karen Pusse, Lillis Ó Laoire (2013) 'Réamhrá' In: Marbhnaí Duino. Aistriúchán le Máire Mhac an tSaoi ar Duineser Elegien le Rainer Maria Rilke. Indreabhán : Leabhar Breac.
2013 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Ceol agus Amhránaíocht Lillis Ó Laoire (2013) 'Ceol agus Amhránaíocht' In: Sealbhú an Traidisiúin. Dublin : Comhairle Bhéaloideas Éireann (Four Courts).
2013 Dr.Jeannine Woods ANET/COS Introduction, The Republic of Love Murphy, Michael (2013) Introduction, The Republic of Love. Dublin: ANET/COS
2013 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘New Speakers of Irish: Shifting Ideologies, Constructing Identities’ Walsh, J. (2013) ‘New Speakers of Irish: Shifting Ideologies, Constructing Identities’. Guest Lectures
2013 Dr..Liam Ó Haisibéil Book Review Review of Logainmneacha na hÉireann III: cluain i logainmneacha Co. Thiobraid Árann by Pádraig Ó Cearbhaill in Éigse: A journal of Irish studies, XXXVIII Ó hAisibéil, L. (2013) Review of Logainmneacha na hÉireann III: cluain i logainmneacha Co. Thiobraid Árann by Pádraig Ó Cearbhaill in Éigse: A journal of Irish studies, XXXVIII. Book Review
2013 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution Towards 2016: Old and New Irelands S. Crosson, T. Pusse, C. Holohan, E. McCabe, A. Karhio, J.Woods. (2013) Annual international conference of the European Federation of Associations and Centres of Irish Studies [Conference Organising Committee Member] Towards 2016: Old and New Irelands NUI Galway, 05/06/2013-07/06/2013.
2013 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Creideamh na Muintire’ Ó Héalaí, P. (2013) '‘Creideamh na Muintire’'. Ceiliúradh an Bhlascaoid, 15 :21-43.
2013 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Lectures Muckanaghederdauhaulia: Decoding Irish names of places Ó hAisibéil, L. (2013) Muckanaghederdauhaulia: Decoding Irish names of places. Invited Lectures
2013 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution Sex and Sexuality in Celtic Cultures J. Woods (2013) ‘“The Wake Orgies”: sex and gender transgression in traditional Irish wake games’ [Oral Presentation] Sex and Sexuality in Celtic Cultures University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland, 03/11/2013-05/11/2013.
2013 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Thirteenth International Symposium, Societas Celtologica Nordica Clodagh Downey (2013) Rumann mac Colmáin (+ 747), poeta optimus: Life and Work [Invited Lecture] Thirteenth International Symposium, Societas Celtologica Nordica University of Oslo, 30/11/2013-30/11/2013.
2013 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal From Galway Bay to Sydney Harbour: Joe Heaney's Concert at the Sydney Opera House in 1981 Lillis Ó Laoire (2013) 'From Galway Bay to Sydney Harbour: Joe Heaney's Concert at the Sydney Opera House in 1981'. Béaloideas, 81 (1):170-190.
2013 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter "Doing an Acceptable Service to my Country”: Political Thought in Charlotte Brooke’s Reliques of Irish Poetry Ní Mhughaile, L. (2013) 'Doing an Acceptable Service to my Country”: Political Thought in Charlotte Brooke’s Reliques of Irish Poetry' In: Lisa Curtis-Wendlandt, Paul Gibbard and Karen Green(Eds.). Political Ideas of Enlightenment women. Virtue and Citizenship. Farnham : Ashgate.
2013 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter The Gaelic Undertow: Seán Ó hEochaidh's Field Trip to the Bluestacks in 1947 Lillis Ó Laoire (2013) 'The Gaelic Undertow: Seán Ó hEochaidh's Field Trip to the Bluestacks in 1947' In: Donna L. Potts(Eds.). This Landscape's Fierce Embrace: The Poetry of Francis Harvey. Newcastle : Cambridge Scholars' Press.
2013 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Review Review of Sarah E. McKibben, Endangered Masculinities in Irish Poetry 1540-1780 Dublin University Press: Dublin 2010) Ní Mhunghaile, L. (2013) Review of Sarah E. McKibben, Endangered Masculinities in Irish Poetry 1540-1780 Dublin University Press: Dublin 2010). Book Review
2013 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution The Archaeology, Literature and Folklore of Tara and its Environs, Irish Studies Symposium Clodagh Downey (2013) Tara in Medieval Irish Literature [Invited Lecture] The Archaeology, Literature and Folklore of Tara and its Environs, Irish Studies Symposium University of Uppsala, 17/10/2013-17/10/2013.
2013 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal The Joe Heaney Archives Lillis Ó Laoire (2013) 'The Joe Heaney Archives'. Oral Tradition, 28 (2):363-370.
2013 Dr.Cassandra Smith-Christmas Book Chapter Stance and code-switching: Gaelic-English bilinguals on the Isles of Skye and Harris Smith-Christmas, C,Peter Auer, Javier Caro Reina and Göz Kaufmann (2013) 'Stance and code-switching: Gaelic-English bilinguals on the Isles of Skye and Harris' In: Language Variation - European Perspectives IV Selected papers from the Sixth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 6), Freiburg, June 2011. Amsterdam : Johns Benjamins.
2013 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Peer Reviewed Journal Litríocht Ghaeilge na n-Óg: Léitheoireacht agus Léirmheastóireacht Rióna Ní Fhrighil (2013) 'Litríocht Ghaeilge na n-Óg: Léitheoireacht agus Léirmheastóireacht'. Inis, 40 :34-37.
2012 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Míorúilt an Pharóiste: Comhdháil lae ar fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi Rióna Ní Fhrighil (2012) Cóiriú na Cuimhne i saothar Mháire Mhac an tSaoi [Invited Paper] Míorúilt an Pharóiste: Comhdháil lae ar fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi OÉG (NUIG), 23/05/2012-23/05/2012.
2012 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book An Slánaitheoir ag Siúl ar an Talamh. Innéacs scéalta faoi phearsana an Tiomna Nua i mbéaloideas na hÉireann maille le Réamhrá agus Staidéir Ó Héalaí, P. (2012) An Slánaitheoir ag Siúl ar an Talamh. Innéacs scéalta faoi phearsana an Tiomna Nua i mbéaloideas na hÉireann maille le Réamhrá agus Staidéir. An Daingean: An Sagart.
2012 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘Lorg Leabhar Eineoc ar an Sísheanchas’ Ó Héalaí, P. (2012) '‘Lorg Leabhar Eineoc ar an Sísheanchas’' In: Eag. R. uí Ógáin et al(Eds.). Sean, nua agus síoraíocht. Féilscríbhinn in ómós do Dháithí Ó hÓgáin. Baile Átha Cliath : -.
2012 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution The Speckled Ground: Hybridity in Irish and Galician Cultural Production Shaughnessy, Lorna; Ó Laoire, Lillis (2012) Oganised 3 day international symposium with the Dept of Irish Studies, A Coruña, Spain [Conference Organising Committee Chairperson] The Speckled Ground: Hybridity in Irish and Galician Cultural Production NUI Galway, 29/03/2012-31/03/2012.
2012 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Poster Synergy 2012 Ó hAisibéil, L. (2012) Synergy 2012. Conference Poster
2012 Dr.John Walsh Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Walsh, J. (2012) Annual departmental conference [Conference Organising Committee Chairperson] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge NUI Galway, 12/10/2012-13/10/2012.
2012 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘Fear an Leabhair’ Ó Héalaí, P. (2012) '‘Fear an Leabhair’' In: Eag. E. Mac Cárthaigh & J. Uhlich(Eds.). Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle. Indreabhán : -.
2012 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal ‘An Chanóin, an Caighdeán agus an Curaclam: léargas ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh’ Walsh, J. (2012) '‘An Chanóin, an Caighdeán agus an Curaclam: léargas ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh’'. Léachtaí Cholm Cille, 42 :74-98.
2012 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Downey, Clodagh (2012) Rumann mac Colmáin (+ 747), poeta optimus, beatha agus saothar [Chaired Session] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 21/10/2012-21/10/2012.
2012 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution The Speckled Ground: Hybridity in Irish and Galician Cultural Production Shaughnessy, Lorna; Ó Laoire, Lillis (2012) Translating song [Conference Organising Committee Chairperson] The Speckled Ground: Hybridity in Irish and Galician Cultural Production NUI Galway, 09/05/2012-12/05/2012.
2012 Dr.John Walsh Conference Publication Sociolinguistics Symposium 19 Walsh, J. (2012) ‘Language Legislation and Language Ideology in Ireland’ Sociolinguistics Symposium 19 Freie Universitaet Berlin, Germany, 21/08/2012- 24/08/2012
2012 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Lectures Slógadh Eachtaí 2012: Ag caomhnú ár nOidhreachta Ó hAisibéil, L. (2012) Slógadh Eachtaí 2012: Ag caomhnú ár nOidhreachta. Invited Lectures
2012 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter "An Greann a choinneáil ag gabháil": An Traidisiún agus an tAthrú in Amhránaíocht agus i gCeol Chloich Cheannfhaola Lillis Ó Laoire (2012) 'An Greann a choinneáil ag gabháil: An Traidisiún agus an tAthrú in Amhránaíocht agus i gCeol Chloich Cheannfhaola' In: Fionntán de Brún, Séamus Mac Mathúna(Eds.). Teanga agus Litríocht na Gaeilge i gCúige Uladh sa Naoú hAois Déag (Éigse Loch Lao 1). Belfast, Northern Ireland : Ollscoil Uladh.
2012 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution Conference of Irish Geographers 2012 Ó hAisibéil, L. (2012) ‘Logainmneacha Thuaisceart Ros Comáin: Aithint agus Anailís’/'The 
Place‐names
 of 
Northern 
Roscommon:
 Identification
 and
 Analysis' [Conference Paper] Conference of Irish Geographers 2012 Trinity College, Dublin, 25/05/2012-27/05/2012.
2012 Dr.John Walsh Invited Lectures Anailís ar fheidhmiú na reachtaíochta teanga Walsh, J. (2012) Anailís ar fheidhmiú na reachtaíochta teanga. Invited Lectures
2012 Dr.John Walsh Book Chapter ‘Sainiú na Gaeltachta agus an Rialachas Teanga’ Walsh, J. (2012) '‘Sainiú na Gaeltachta agus an Rialachas Teanga’' In: Ó hIfearnáin, T. & Ní Neachtain, M. (eds.) An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc. Dublin : Cois Life.
2012 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal ‘Language policy and language governance: a case-study of Irish language legislation’ Walsh, J. (2012) '‘Language policy and language governance: a case-study of Irish language legislation’'. Language Policy, 11 :323-341.
2012 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution ACIS Lillis Ó Laoire (2012) Ireland at Home: Seán Ó hEochaid's field trip to the Blue Stacks 1947 [Chaired Session] ACIS New Orleans, 14/03/2012-17/05/2014.
2012 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution 21st Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland Ó hAisibéil, L.; Ó Muraíle, N. (2012) Annual international conference of the society devoted to the study of names (place-names, personal names, and other names) from linguistic, historical, and sociological perspectives [Conference Organising Committee Member] 21st Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland Athenry, Co. Galway, 30/03/2012-02/04/2012.
2012 Dr.John Walsh Conference Publication Sociolinguistics Symposium 19 Walsh, J. & O'Rourke, B. (2012) ‘New speakers of Irish: Shifting Identities and New Allegiances’. Lecture as part of panel “New Speakers in the City Sociolinguistics Symposium 19 Freie Universitaet Berlin, Germany, 21/08/2012- 24/08/2012
2012 Dr.John Walsh Conference Publication New Speakers of Minority Languages: A Dialogue Walsh, J. & O'Rourke, B. (2012) ‘New Speakers of Irish: Shifting Identities and New Allegiances’ New Speakers of Minority Languages: A Dialogue Edinburgh University, Scotland, 30/03/2012- 31/03/2012
2012 Dr.John Walsh Book Review Review of Féiniúlacht, Cultúr agus Teanga i Ré an Domhandaithe, edited by Breandán Mac Cormaic. Walsh, John (2012) Review of Féiniúlacht, Cultúr agus Teanga i Ré an Domhandaithe, edited by Breandán Mac Cormaic. Dublin: Book Review
2012 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Tionchar Reliques of Irish Poetry (1789) le Charlotte Brooke ar oidhreacht liteartha na Gaeilge sa naoú haois déag Ní Mhunghaile, L. (2012) 'Tionchar Reliques of Irish Poetry (1789) le Charlotte Brooke ar oidhreacht liteartha na Gaeilge sa naoú haois déag' In: Fionntán de Brún and Séamus Mac Mathúna(Eds.). Éigse Loch Lao 1. Belfast : Éigse Loch Lao.
2012 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Seimineár Taighe Choláiste Phádraig Rióna Ní Fhrighil (2012) Mionléamh ar fhilíocht Mháire Mhac an tSaoi [Invited Lecture] Seimineár Taighe Choláiste Phádraig Coláiste Phádraig, Droim Conrach, 14/11/2012-14/11/2012.
2012 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution CAMPS Lab Downey, Clodagh (2012) Who was Ailill Moṡaulum? [Oral Presentation] CAMPS Lab Moore Institute, NUI Galway, 21/09/2012-21/09/2012.
2012 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter An Phleanáil Teanga agus an Beartas Teanga: Coincheapa agus Feidhm Ó hIfearnáin, T (2012) 'An Phleanáil Teanga agus an Beartas Teanga: Coincheapa agus Feidhm' In: Ó hIfearnáin, Tadhg; Ní Neachtain, Máire(Eds.). An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc. Baile Átha Cliath : Cois Life.
2012 Dr.John Walsh Article Breac-Ghaeltacht na nDéise: spléachadh ar an bhfianaise stairiúil Walsh, J. (2012) Breac-Ghaeltacht na nDéise: spléachadh ar an bhfianaise stairiúil. Dublin: Article
2012 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil den athrú teanga i gCúige Mumhan’. Béascna 7, 115-156 [article on historical language change in Gaeltacht]. Walsh, John (2012) 'Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil den athrú teanga i gCúige Mumhan’. Béascna 7, 115-156 [article on historical language change in Gaeltacht]'. Béascna, 7 (1):115-156.
2012 Dr.John Walsh Book Contests and Contexts: The Irish Language and Ireland’s Socio-Economic Development: Contests and Contexts. Bern: Peter Lang [volume in Reimagining Ireland series]. 2nd ed. 2012 Walsh, J. (2012) Contests and Contexts: The Irish Language and Ireland’s Socio-Economic Development: Contests and Contexts. Bern: Peter Lang [volume in Reimagining Ireland series]. 2nd ed. 2012. Zurich: Peter Lang.
2012 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Review Review of Gregory Schirmer, After the Irish: An Anthology of Poetic Translation (Cork, 2009) Ní Mhunghaile, L. (2012) Review of Gregory Schirmer, After the Irish: An Anthology of Poetic Translation (Cork, 2009). Book Review
2012 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Oíche ómóis do Mháire Mhac an tSaoi Rióna Ní Fhrighil (2012) Gegen Vergessen: Filíocht Mháire Mhac an tSaoi [Invited Oral Presentation] Oíche ómóis do Mháire Mhac an tSaoi Ionad na Scríbhneoirí/ The Writers' Centre, Baile Átha Cliath, 08/11/2012-08/11/2012.
2012 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Creativity at the Edge; the role of the arts and creativity in sustaining rural and Gaeltacht communities - beyond economic critiques Mahon, M., Farrell, M., McDonagh, J., O'Laoire, L., McGrath, B. (2012) The role of the arts and creativity in rural sustainability [Conference Organising Committee Chairperson] Creativity at the Edge; the role of the arts and creativity in sustaining rural and Gaeltacht communities - beyond economic critiques Moore Institute, NUI Galway, 19/06/2012-19/06/2012.
2012 Dr..Liam Ó Haisibéil Book Review Review of Bibliography of Publications on Irish Placenames by Donna Thornton and Kevin Murray in Béaloideas, 80 Ó hAisibéil, L. (2012) Review of Bibliography of Publications on Irish Placenames by Donna Thornton and Kevin Murray in Béaloideas, 80. Book Review
2012 Dr.John Walsh Invited Lectures Feidhmiú an Achta Teanga: Reachtaíocht teanga agus an Ghaeilge Walsh, J. (2012) Feidhmiú an Achta Teanga: Reachtaíocht teanga agus an Ghaeilge. Baile Átha Cliath: Invited Lectures
2012 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘Léiriú Bróin ar Bhás Leanaí: Fianaise Bhéaloideas na hÉireann’ Ó Héalaí, P. (2012) '‘Léiriú Bróin ar Bhás Leanaí: Fianaise Bhéaloideas na hÉireann’' In: Eag. B. Almqvist et al(Eds.). Atlantic Currents. Sruthanna an Atlantaigh Thiar. Aistí in onóir do Shéamas Ó Catháin. Baile Átha Cliath : Preas Choláiste Ollscoile.
2012 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter ‘Bilingualism, print culture in Irish and the public sphere, 1700-c.1830 Ní Mhunghaile, L. (2012) '‘Bilingualism, print culture in Irish and the public sphere, 1700-c.1830' In: James Kelly and Ciarán Mac Murchaidh(Eds.). Linguistic and cultural frontiers: Irish and English, 1650-1850. Dublin : Four Courts Press.
2012 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Críocha an Chirt; Téacsúlacht, Taibhléiriú agus Tuiscint san Amhránaíocht Lillis Ó Laoire (2012) 'Críocha an Chirt; Téacsúlacht, Taibhléiriú agus Tuiscint san Amhránaíocht' In: Stiofán Ó Cadhla, Diarmuid Ó Giolláin(Eds.). Léann an Dúchais: Aistí in Ómós do Ghearóid Ó Crualaoich. Cork : Cork University Press.
2012 Dr..Liam Ó Haisibéil Book Review Review of Historical Dictionary of Gaelic Placenames / Foclóir Stairiúil Áitainmneacha na Gaeilge, Fascicle/Fascúl 4 (Ceall Ghabhann-Cláiríne) by Pádraig Ó Riain, Diarmuid Ó Murchadha, Kevin Murray in Béaloideas, 80 Ó hAisibéil, L. (2012) Review of Historical Dictionary of Gaelic Placenames / Foclóir Stairiúil Áitainmneacha na Gaeilge, Fascicle/Fascúl 4 (Ceall Ghabhann-Cláiríne) by Pádraig Ó Riain, Diarmuid Ó Murchadha, Kevin Murray in Béaloideas, 80. Book Review
2012 Dr.John Walsh Conference Contribution Sociolinguistics Symposium 19 Walsh, J. (2012) Organiser of panel “In the Shadow of Empire: Language Legislation and Language Policy in Canada, Scotland, Wales and Ireland” [Organising Chair] Sociolinguistics Symposium 19 Freie Universitaet Berlin, Germany, 21/08/2012-24/08/2012.
2012 Dr..Liam Ó Haisibéil Invited Seminars Seimineár ar Litríocht agus an Cultúr Béil Ó hAisibéil, L. (2012) Seimineár ar Litríocht agus an Cultúr Béil. Invited Seminars
2012 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Edited Book Ó hIfearnáin, Tadhg & Ní Neachtain, Máire (Ed.). (2012) An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc, Baile Átha Cliath: Cois Life,
2012 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Institute for Scottish and Irish Studies, University of Aberdeen Lesa Ní Mhunghaile (2012) ‘The prevalence of the Irish language in Eastern Ontario during the nineteenth century: Evidence from the 1901 Canadian Census’ [Invited Lecture] Institute for Scottish and Irish Studies, University of Aberdeen Aberdeen, 15/03/2012-.
2011 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution The life and work of Cúán ua Lothcháin, an eleventh-century poet Downey, C. (2011) The life and work of Cúán ua Lothcháin [Invited Lecture] The life and work of Cúán ua Lothcháin, an eleventh-century poet Royal Society of Antiquaries of Ireland, Merrion Square, Dublin 2, 31/03/2011-31/03/2011.
2011 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Other Journal Scribal networks and manuscript circulation in Meath during the eighteenth and early nineteenth centuries Ní Mhunghaile, L. (2011) 'Scribal networks and manuscript circulation in Meath during the eighteenth and early nineteenth centuries' Ríocht na Midhe, 22 :131-149.
2011 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Studia Celtica 45. Isaac, G. (2011) Studia Celtica 45. Editorship of Journals
2011 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Peer Reviewed Journal Léirigh do fhreagra le tagairtí don téacs: teagasc agus measúnú na litríochta ar an tríú leibhéal Rióna Ní Fhrighil (2011) 'Léirigh do fhreagra le tagairtí don téacs: teagasc agus measúnú na litríochta ar an tríú leibhéal'. Léachtaí Cholm Cille, XLII :43-56.
2011 Dr.John Walsh Book Review Review of Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach by Ríona Nic Congáil. Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, Volume 63 Walsh, J. (2011) Review of Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach by Ríona Nic Congáil. Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, Volume 63. Book Review
2011 Dr.John Walsh Invited Lectures ‘An Ghaeilge mar acmhainn forbartha in am na géarchéime’ [Proceedings of seminar on language and globalisation] Walsh, J. (2011) ‘An Ghaeilge mar acmhainn forbartha in am na géarchéime’ [Proceedings of seminar on language and globalisation]. Dublin: Invited Lectures
2011 Dr.John Walsh Invited Lectures ‘An fhorbairt shocheacnamaíoch agus pobal na mionteanga’. Speech at Symposium in Language Planning, NUI Galway. Walsh, J. (2011) ‘An fhorbairt shocheacnamaíoch agus pobal na mionteanga’. Speech at Symposium in Language Planning, NUI Galway. Invited Lectures
2011 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Bright Star of the West: Joe Heaney: Irish Song Man Williams, S. (2011) Bright Star of the West: Joe Heaney: Irish Song Man. New York: Oxford University Press.
2011 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal ‘Seosamh Ó hÉanaí agus Cearbhall Ó Dálaigh: Cleasa an Chrosáin san Oileán Úr Ó Laoire, L, Blankenhorn, V, Williams, S. (2011) '‘Seosamh Ó hÉanaí agus Cearbhall Ó Dálaigh: Cleasa an Chrosáin san Oileán Úr'. New Hibernia Review, Summer, :80-101.
2011 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Léachtaí Cholm Cille Rióna Ní Fhrighil (2011) Teagasc agus Measúnú na Litríochta ar an Tríú Leibhéal [Invited Paper] Léachtaí Cholm Cille Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, 26/03/2011-26/03/2011.
2011 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Seimineár Taighde Dhámh na nDán Rióna Ní Fhrighil (2011) The Common European Framework of Reference for Languages - why it is important in initial teacher education [Invited Paper] Seimineár Taighde Dhámh na nDán Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath, 21/11/2011-21/11/2011.
2011 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution ICTM International Conference Lillis Ó Laoire (2011) Can The Subaltern Sing? Joe Heaney in Sydney [Chaired Session] ICTM International Conference Memorial University, Newfoundland, 13/07/2011-17/07/2011.
2011 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Nauka i patriotizm: drevnejshaja vallijskaja poëzija. Neprikosnovennyj Zapas: Debaty o Politike i Kul´ture 77, 79-87. [Russian translation of ‘Scholarship and patriotism: the case of the oldest Welsh poetry’. Isaac, G.R. (2011) 'Nauka i patriotizm: drevnejshaja vallijskaja poëzija. Neprikosnovennyj Zapas: Debaty o Politike i Kul´ture 77, 79-87. [Russian translation of ‘Scholarship and patriotism: the case of the oldest Welsh poetry’'. Studi Celtici, 1 :67-81.
2011 Dr..Liam Ó Haisibéil Book Review Review of Aesop i gConamara by Nollaig Mac Congáil in Béascna: Iris bhéaloideasa agus eitneolaíochta, 7, Ó hAisibéil, L. (2011) Review of Aesop i gConamara by Nollaig Mac Congáil in Béascna: Iris bhéaloideasa agus eitneolaíochta, 7. Book Review
2011 Dr.John Walsh Article An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge: ní bheidh deis níos fearr ar fáil Walsh, J. (2011) An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge: ní bheidh deis níos fearr ar fáil. Dublin: Article
2011 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil den athrú teanga i gCúige Mumhan’. Seminar to postgraduate students and staff, School of Modern Irish, University College Cork Walsh, J. (2011) ‘Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil den athrú teanga i gCúige Mumhan’. Seminar to postgraduate students and staff, School of Modern Irish, University College Cork. Guest Lectures
2011 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Peer Reviewed Journal An dearcadh a léirítear ar fheidhmiú an dlí in Éirinn i bhfoinsí Gaeilge ón 18ú agus 19ú haois Ní Mhunghaile, L. (2011) 'An dearcadh a léirítear ar fheidhmiú an dlí in Éirinn i bhfoinsí Gaeilge ón 18ú agus 19ú haois'. Studia Hibernica, 36 :105-134.
2011 Dr.Jeannine Woods Book Visions of Empire and Other Imaginings: Cinema, Ireland and India, 1910-1962. Jeannine Woods (2011) Visions of Empire and Other Imaginings: Cinema, Ireland and India, 1910-1962. Bern; Oxford: Peter Lang.
2011 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution Comhdháil ar Chultúr agus ar Litríocht na Gaeilge Ó hAisibéil, L. (2011) ‘Úsáid GIS d’fhonn anailís a dhéanamh ar Eilimintí Topagrafacha i Logainmneacha’ [Conference Paper] Comhdháil ar Chultúr agus ar Litríocht na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 07/10/2011-08/10/2011.
2011 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution Irish Masculinity and Popular Culture 1990-2010 J. Woods (2011) ‘Trans-formations of gendered identities in Ireland: The Crying Game, Breakfast on Pluto and the Alternative Miss Ireland Pageant’ [Oral Presentation] Irish Masculinity and Popular Culture 1990-2010 Huston School of Film and Digital Media, NUI Galway, 10/09/2011-12/09/2011.
2011 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘Language ideologies, language policy and Ireland’s Official Languages Act 2003’. Seminar hosted by Department of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh Walsh, J. (2011) ‘Language ideologies, language policy and Ireland’s Official Languages Act 2003’. Seminar hosted by Department of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh. Guest Lectures
2011 Dr..Graham R. Isaac Conference Paper Hanes rhaid a rheswm. colloquium in context of the British Academy funded project ‘Datblygiad yr Iaith Cymraeg’ Isaac, G. (2011) Hanes rhaid a rheswm. colloquium in context of the British Academy funded project ‘Datblygiad yr Iaith Cymraeg’. University of Bangor: Conference Paper
2011 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Edited Book New Perspectives on the Penal Laws. Eighteenth-Century Ireland. Special issue no. 1 John Bergin, Eoin Magennis, Lesa Ní Mhunghaile and Patrick Walsh (Ed.). (2011) New Perspectives on the Penal Laws. Eighteenth-Century Ireland. Special issue no. 1, Dublin: Eighteenth Century Ireland Society,
2011 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Other Journal Charlotte Brooke, her political and literary connections and the genesis of Reliques of Irish Poetry (1789) 245-261 Ní Mhunghaile, L. (2011) 'Charlotte Brooke, her political and literary connections and the genesis of Reliques of Irish Poetry (1789) 245-261' Breifne, 46 :245-261.
2011 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Sorbonne Nouvelle, Paris Lesa Ní Mhunghaile (2011) ‘Charlotte Brooke: faithful translator or imitator?’ [Invited Lecture] Sorbonne Nouvelle, Paris Paris, 02/04/2011-.
2011 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution XIV International Congress of Celtic Studies Ó hAisibéil, L. (2011) Úsáid Léarscáiliú GIS i ngrinn-anailís ar Eilimintí Logainmníocha na hÉireann [Conference Paper] XIV International Congress of Celtic Studies NUI Maynooth, 01/08/2011-05/08/2011.
2011 Dr.John Walsh Conference Contribution Language and Identity Symposium Walsh, J. (2011) ‘Pushing an open door? Language policy at an Irish university’ [Invited Lecture] Language and Identity Symposium Tartu, Estonia, 20/10/2011-21/10/2011.
2011 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter The perception of Standard Irish as a prestige target variety Ó hIfearnáin, Tadhg & Ó Murchadha, Noel (2011) 'The perception of Standard Irish as a prestige target variety' In: Kristiansen, Tore & Coupland, Nikolas(Eds.). Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo : Novus.
2011 Dr.John Walsh Book Chapter ‘Dátheangachas, idé-eolaíocht agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge’ Walsh, J. (2011) '‘Dátheangachas, idé-eolaíocht agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge’' In: Kirk, J.M. & Ó Baoill, D.P. (eds.), Strategies for Minority Languages: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast : Cló Ollscoil na Banríona.
2011 Dr.John Walsh Book Chapter ‘Bilingualism, Ideology and the 20-Year Strategy for Irish’ Walsh, J. (2011) '‘Bilingualism, Ideology and the 20-Year Strategy for Irish’' In: Kirk, J.M. & Ó Baoill, D.P. (eds.), Strategies for Minority Languages: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast : Cló Ollscoil na Banríona.
2011 Dr.John Walsh Invited Lectures ‘An Ghaeilge mar acmhainn forbartha in am na géarchéime’. Speech at symposium An Stát, an Ghaeilge agus Muintir na Gaeilge: leas an Stáit, leas na Gaeilge? Dublin. Walsh, J. (2011) ‘An Ghaeilge mar acmhainn forbartha in am na géarchéime’. Speech at symposium An Stát, an Ghaeilge agus Muintir na Gaeilge: leas an Stáit, leas na Gaeilge? Dublin. Invited Lectures
2011 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Other Journal Dispelling Amnesia, Augmenting Memory: The Songs of Róise Uí Ghrianna Lillis Ó Laoire (2011) 'Dispelling Amnesia, Augmenting Memory: The Songs of Róise Uí Ghrianna' Dublin Review of Books, 17 (1) :Online Journal-6000 words.
2011 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution CALL and the teaching of Irish in Higher Education Rióna Ní Fhrighil (2011) Teicneolaíocht an Eolais agus Teagasc na Gaeilge [Invited Paper] CALL and the teaching of Irish in Higher Education Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), 15/09/2011-15/09/2011.
2011 Dr..Graham R. Isaac Book Chapter The designation of Old Irish as a 'Celtic' language. Isaac, G. (2011) 'The designation of Old Irish as a 'Celtic' language' In: Hickey, Raymond(Eds.). Researching the Languages of Ireland. Uppsala : Uppsala Universitet.
2011 Dr..Graham R. Isaac Book Chapter What are the parameters for postulating genetic, contact-based or typological explanations in comparative language studies? Some basic theoretical considerations. Isaac, G. (2011) 'What are the parameters for postulating genetic, contact-based or typological explanations in comparative language studies? Some basic theoretical considerations' In: Jaskula, Krzysztof(Eds.). Formal and Historical Approaches to Celtic Languages (Lublin Studies in Celtic Languages, Vol. 7). Lublin : Catholic University of Lublin.
2011 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution 14th International Congress of Celtic Studies Downey, Clodagh (2011) Who was Ailill Moṡaulum? [Chaired Session] 14th International Congress of Celtic Studies NUI Maynooth, 15/08/2011-15/08/2011.
2011 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution Dáil Thuamhan: Saíocht agus Teanga na Gaeilge Ó hAisibéil, L. (2011) ‘Gnéithe de Thaighde ar Logainmneacha in Éirinn’ [Invited Paper] Dáil Thuamhan: Saíocht agus Teanga na Gaeilge Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach, 04/03/2011-04/03/2011.
2011 Dr.John Walsh Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Walsh, J. (2011) Annual departmental conference [Conference Organising Committee Chairperson] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge NUI Galway, 07/10/2011-08/10/2011.
2011 Dr.John Walsh Book Chapter ‘The implementation of language legislation in Dublin and Glasgow’ Walsh, J., & McLeod, W. (2011) '‘The implementation of language legislation in Dublin and Glasgow’' In: Kirk, J.M. & Ó Baoill, D.P. (eds.), Sustaining Minority Language Development: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast : Cló Ollscoil na Banríona.
2011 Dr.John Walsh Invited Lectures Cur chun cinn mionteanga agus forbairt shocheacnamaíoch: dhá aidhm chontrártha? Speech at seminar Regional Development in Minority Language Areas, Dingle. Walsh, J. (2011) Cur chun cinn mionteanga agus forbairt shocheacnamaíoch: dhá aidhm chontrártha? Speech at seminar Regional Development in Minority Language Areas, Dingle. Invited Lectures
2011 Dr..Liam Ó Haisibéil Magazine Article Hags, hounds and hornless cows: Decoding Irish mountain names Aspell, L. (2011) Hags, hounds and hornless cows: Decoding Irish mountain names. Magazine Article
2011 Dr.John Walsh Other Journal ‘Fál ar an nGort tar éis na Foghla? Athneartú na Gaeilge agus Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003’ Walsh, J. (2011) '‘Fál ar an nGort tar éis na Foghla? Athneartú na Gaeilge agus Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003’' Bliainiris, 10 :88-130.
2011 Dr.John Walsh Invited Lectures ‘Pushing an open door? Language policy at an Irish university’. Speech at Language and Identity Symposium, University of Tartu, Estonia. Panellist at same event on language policy in European universities. Symposium held under the auspices of the Coimbra Group of European universities. Walsh, J. (2011) ‘Pushing an open door? Language policy at an Irish university’. Speech at Language and Identity Symposium, University of Tartu, Estonia. Panellist at same event on language policy in European universities. Symposium held under the auspices of the Coimbra Group of European universities. Invited Lectures
2011 Dr.John Walsh Guest Lectures Cur chun cinn mionteanga agus forbairt shocheacnamaíoch: dhá aidhm chontrártha?’ Speech at seminar Regional Development in Minority Language Areas, Dingle. Walsh, J. (2011) Cur chun cinn mionteanga agus forbairt shocheacnamaíoch: dhá aidhm chontrártha?’ Speech at seminar Regional Development in Minority Language Areas, Dingle. Guest Lectures
2011 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Fóram Plé agus Pleanála II Rióna Ní Fhrighil (2011) Ó shiollabas go cúrsa: cur i bhfeidhm an tsiollabais nua Ghaeilge i gColáiste Phádraig [Keynote Address] Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Fóram Plé agus Pleanála II Coláiste Phádraig, Droim Conrach, BÁC, 16/09/2011-16/09/2011.
2011 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Éigse Cholmcille Lesa Ní Mhunghaile (2011) ‘Oidhreacht lámhscríbhinní na Mí san ochtú agus sa naoú haois déag’ [Invited Lecture] Éigse Cholmcille UU, Derry, 04/03/2011-05/03/2011.
2011 Dr.John Walsh Invited Lectures ‘An Chanóin, an Caighdeán agus an Curaclam’. Presentation (with Prof. Máirín Nic Eoin) at annual symposium Léachtaí Cholm Cille, NUI Maynooth Walsh, J. (2011) ‘An Chanóin, an Caighdeán agus an Curaclam’. Presentation (with Prof. Máirín Nic Eoin) at annual symposium Léachtaí Cholm Cille, NUI Maynooth. Invited Lectures
2011 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter The Legal System in Ireland and the Irish Language 1700-c.1843 Ní Mhunghaile, L. (2011) 'The Legal System in Ireland and the Irish Language 1700-c.1843' In: Michael Brown and Seán Patrick Donlan(Eds.). Law and the Irish, 1689-1848: power, privilege and practice. Ashgate : Aldershot.
2011 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Re-imagining Teacher Education: Perspectives on Transformation Rióna Ní Fhrighil (2011) Learning Autonomy: Irish-language Education in Initial Teacher Education [Conference Paper] Re-imagining Teacher Education: Perspectives on Transformation Coláiste Phádraig, Droim Conrach, 30/06/2011-30/06/2011.
2011 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter Breton language maintenance and regeneration in regional education policy Ó hIfearnáin, Tadhg (2011) 'Breton language maintenance and regeneration in regional education policy' In: Norrby, C. & J. Hajek(Eds.). Uniformity and Diversity in Language Policy: Global Perspectives. Bristol : Multilingual Matters.
2010 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Edited Book Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge Rióna Ní Fhrighil (Ed.). (2010) Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge, Baile Átha Cliath: Cois Life,
2010 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter The Irish language and the state Ó hIfearnáin, Tadhg (2010) 'The Irish language and the state' In: Ball, Martin J. & Müller, Nicole(Eds.). The Celtic Languages (2nd Edition). London & New York : Routledge.
2010 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘Legislating for Irish: the strains between policy and ideology in a minoritised language’. Seminar hosted by Department of Applied Linguistics and Center for Indian Education, Arizona State University. Walsh, J. (2010) ‘Legislating for Irish: the strains between policy and ideology in a minoritised language’. Seminar hosted by Department of Applied Linguistics and Center for Indian Education, Arizona State University. Guest Lectures
2010 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Éigniú an Uaignis: Seán Ó Curraoin agus Micheál Ó Cuaig Ó Laoire, L. (2010) 'Éigniú an Uaignis: Seán Ó Curraoin agus Micheál Ó Cuaig' In: Ní Frighil, Ríona(Eds.). Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Dublin : Cois Life.
2010 Dr..Graham R. Isaac Reviews The Celtic Question: Modern Constructs and Ancient Realities, Kim McCone. Dublin, School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies. Journal of the Galway Archaeological and Historical Society Isaac, G. (2010) The Celtic Question: Modern Constructs and Ancient Realities, Kim McCone. Dublin, School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies. Journal of the Galway Archaeological and Historical Society. Reviews
2010 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Éigse Loch Lao Lesa Ní Mhunghaile (2010) ‘Tionchar Reliques of Irish Poetry (1789) le Charlotte Brooke ar oidhreacht liteartha na Gaeilge sa 19ú haois’ [Invited Lecture] Éigse Loch Lao University of Ulster, Belfast, 07/05/2010-08/05/2010.
2010 Dr.John Walsh Article Agallamh Beo: An tOllamh Leanne Hinton, UC Berkeley Walsh, J. (2010) Agallamh Beo: An tOllamh Leanne Hinton, UC Berkeley. Baile Átha Cliath: Article
2010 Dr..Graham R. Isaac Reviews Herbert Pilch, Die keltischen Sprachen und Literaturen. Band I. Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen. Band II. Die Einzelsprachen und ihre Literaturen. Zeitschrift für celtische Philologie 57 Isaac, G. (2010) Herbert Pilch, Die keltischen Sprachen und Literaturen. Band I. Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen. Band II. Die Einzelsprachen und ihre Literaturen. Zeitschrift für celtische Philologie 57. Heidelberg: Reviews
2010 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘Seosamh Ó Dálaigh: Máistir i mBun a Cheirde’ Ó Héalaí, P. (2010) '‘Seosamh Ó Dálaigh: Máistir i mBun a Cheirde’' In: Eag. C. Mac Cárthaigh et al(Eds.). Seoda as Cnuasach Bhéaloideas Éireann. Treasures of the National Folklore Collection. Baile Átha Cliath : -.
2010 Dr.John Walsh Non Published Reports Moltaí maidir le Plean Teanga do Mhaigh Cuilinn. Tuarascáil taighde do Chonradh na Gaeilge Walsh, J. & Rowland, H. (2010) Moltaí maidir le Plean Teanga do Mhaigh Cuilinn. Tuarascáil taighde do Chonradh na Gaeilge. Non Published Reports
2010 Dr.John Walsh Conference Publication Sociolinguistics Symposium 18, University of Southampton Walsh, J. (2010) ‘The implementation of language legislation and the 20 Year Strategy for the Irish Language’. Lecture as part of panel “Legislation, rights and ideology: language policy in Ireland, Wales, Scotland and Canada” Sociolinguistics Symposium 18, University of Southampton Southampton, 01/11/2010- 04/11/2010
2010 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Anglo-Irish Antiquarianism in Longford in the 1780s: the case of Charlotte Brooke Ní Mhunghaile, L. (2010) 'Anglo-Irish Antiquarianism in Longford in the 1780s: the case of Charlotte Brooke' In: Martin Morris and Fergus O'Ferrall(Eds.). Longford: History and Society. Interdisciplinary essays on the History of an Irish County. Dublin : Geography Publications.
2010 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution NAIRTL/LIN Conference on Flexible Learning Rióna Ní Fhrighil (2010) Technology Enhanced Learning [Oral Presentation] NAIRTL/LIN Conference on Flexible Learning Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (Royal College of Surgeons), 06/10/2010-06/10/2010.
2010 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Book Chapter Brollach Rióna Ní Fhrighil (2010) 'Brollach' In: Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Baile Átha Cliath : Cois Life.
2010 Dr.John Walsh Other Journal 'Siollabas nua don chéad bhliain ollscoile' Walsh, J. (2010) ''Siollabas nua don chéad bhliain ollscoile'' Teagasc na Gaeilge, 9 :13-24.
2010 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Meath Landscape and People Seminar Downey, Clodagh (2010) Meath in the Dindṡenchas: Dindṡenchas texts relating to Meath [Invited Lecture] Meath Landscape and People Seminar Trim, Co. Meath, 11/09/2010-11/09/2010.
2010 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Societas Celtologica Nordica, 11th International Symposium Downey, C. (2010) Some observations on the transmission of the Dindṡenchas [Invited Oral Presentation] Societas Celtologica Nordica, 11th International Symposium University of Uppsala, 14/05/2010-14/05/2010.
2010 Dr..Graham R. Isaac Reviews Early Irish Satire, Roisin McLaughlin. Dublin, School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies. Journal of the Galway Archaeological and Historical Society Isaac, G. (2010) Early Irish Satire, Roisin McLaughlin. Dublin, School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies. Journal of the Galway Archaeological and Historical Society. Reviews
2010 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter The Irish language and Gaelic literary heritage of County Longford in the eighteenth and nineteenth centuries Ní Mhunghaile, L. (2010) 'The Irish language and Gaelic literary heritage of County Longford in the eighteenth and nineteenth centuries' In: Martin Morris and Fergus O'Ferrall(Eds.). Longford: History and Society. Interdisciplinary essays on the History of an Irish County. Dublin : Geography Publications.
2010 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Peer Reviewed Journal An eighteenth-century Gaelic scribe’s private library: Muiris Ó Gormáin’s books Ní Mhunghaile (2010) 'An eighteenth-century Gaelic scribe’s private library: Muiris Ó Gormáin’s books'. Proceedings Of The Royal Irish Academy Section C-Archaeology Celtic Studies History Linguistics Literature, 110C :239-276.
2010 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Review Review of Breandán Ó Conchúir (eag.), Eoghan Rua Ó Súilleabháin. Baile Átha Cliath: Field Day, 2009 Ní Mhunghaile, L. (2010) Review of Breandán Ó Conchúir (eag.), Eoghan Rua Ó Súilleabháin. Baile Átha Cliath: Field Day, 2009. Book Review
2010 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Eighteenth Century Ireland Society Annual Conference Lesa Ní Mhunghaile (2010) ‘The representation of the law in Irish-language sources from the long eighteenth century’ [Plenary Lecture] Eighteenth Century Ireland Society Annual Conference UL, Limerick, 25/06/2010-26/06/2010.
2010 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter Institutionalising Language Policy: Mismatches in Community and National Goals Ó hIfearnáin, Tadhg (2010) 'Institutionalising Language Policy: Mismatches in Community and National Goals' In: Munro, Gillian & Mac an Tàilleir, Iain(Eds.). Coimhearsnachd na Gàidhlig an-diugh / Gaelic Communities Today. Edinburgh : Dunedin Academic Press.
2010 Dr.John Walsh Published Report Moltaí maidir le Plean Teanga do Mhaigh Cuilinn. Walsh, J. & Rowland, H. (2010) Moltaí maidir le Plean Teanga do Mhaigh Cuilinn. NUI Galway, .
2010 Dr.John Walsh Guest Lectures Language policy and language ideology: from the Official Languages Act to Ireland's twenty-year Strategy for the Irish Language'. Seminar hosted by the Keough-Naughton Institute for Irish Studies, University of Notre Dame, Indiana Walsh, J. (2010) Language policy and language ideology: from the Official Languages Act to Ireland's twenty-year Strategy for the Irish Language'. Seminar hosted by the Keough-Naughton Institute for Irish Studies, University of Notre Dame, Indiana. Keough-Naughton Institute for Irish Studies, University of Notre Dame, Indiana: Guest Lectures
2010 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘Language ideologies, language policy and Ireland’s Official Languages Act 2003’. Seminar hosted by Department of Celtic, University of Aberdeen. Walsh, J. (2010) ‘Language ideologies, language policy and Ireland’s Official Languages Act 2003’. Seminar hosted by Department of Celtic, University of Aberdeen. Guest Lectures
2010 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Studia Celtica 44. Isaac, G. (2010) Studia Celtica 44. Editorship of Journals
2010 Dr.Clodagh Downey Reviews Reviews: Lebor Gabála Érenn: Textual History and Pseudohistory. Edited by John Carey. Irish Texts Society Subsidiary Series 20, London 2009, and Lebor Gabála Érenn: The Book of the Taking of Ireland. Part VI: Index of Names. Compiled by Pádraig Ó Riain. Irish Texts Society 63, London 2009 Downey, Clodagh (2010) Reviews: Lebor Gabála Érenn: Textual History and Pseudohistory. Edited by John Carey. Irish Texts Society Subsidiary Series 20, London 2009, and Lebor Gabála Érenn: The Book of the Taking of Ireland. Part VI: Index of Names. Compiled by Pádraig Ó Riain. Irish Texts Society 63, London 2009. Reviews
2010 Dr..Graham R. Isaac Reviews Helen Fulton (ed.), Medieval celtic Literature and Society. Dublin, Four Courts Press, 2005. Peritia 21. Isaac, G. (2010) Helen Fulton (ed.), Medieval celtic Literature and Society. Dublin, Four Courts Press, 2005. Peritia 21. Reviews
2010 Dr..Graham R. Isaac Reviews Joseph P. Clancy, Medieval Welsh Poems. Dublin, Four Courts Press, 2003. Gwyn Thomas, Dafydd ap Gwilym: His Poems. Cardiff, University of Wales Press, 2001. Barry Lewis, Welsh Poetry and English Pilgrimage: Gruffudd ap MAredudd and the Rood of Chester. Aberystwyth, University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, 2005. Peritia 21. Isaac, G. (2010) Joseph P. Clancy, Medieval Welsh Poems. Dublin, Four Courts Press, 2003. Gwyn Thomas, Dafydd ap Gwilym: His Poems. Cardiff, University of Wales Press, 2001. Barry Lewis, Welsh Poetry and English Pilgrimage: Gruffudd ap MAredudd and the Rood of Chester. Aberystwyth, University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, 2005. Peritia 21. Reviews
2010 Dr.John Walsh Book Chapter 'From Industrial Development to Language Planning: the Evolution of Údarás na Gaeltachta' Walsh, J. (2010) ''From Industrial Development to Language Planning: the Evolution of Údarás na Gaeltachta'' In: Kelly-Holmes, H.; Mautner, G(Eds.). Language and the Market. Houndsmills : Palgrave-Macmillan.
2010 Dr.John Walsh Article Straitéis 20 Bliain Walsh, J. (2010) Straitéis 20 Bliain. Baile Átha Cliath: Article
2010 Dr..Graham R. Isaac Conference Publication Kelten am Rhein: Akten des dreizehnten Internationalen Keltologiekongresses, Zweiter Teil. Philologie, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein Isaac, G. (2010) Celtic and Afro-Asiatic: a further note on the theory of prehistoric contact between them . In: Zimmer, Stefan eds. Kelten am Rhein: Akten des dreizehnten Internationalen Keltologiekongresses, Zweiter Teil. Philologie, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein Bonn, 23/07/2010- 27/07/2010
2010 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter The intersection between oral tradition, manuscript and print cultures in Charlotte Brooke’s Reliques of Irish poetry (1789) Ní Mhunghaile, L. (2010) 'The intersection between oral tradition, manuscript and print cultures in Charlotte Brooke’s Reliques of Irish poetry (1789)' In: Marc Caball and Andrew Carpenter(Eds.). Oral and print cultures in Ireland, 1600-1900. Dublin : Four Courts Press.
2010 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Invited Review Articles Review article on Cambridge Dictionary of Irish Biography 9 (Cambridge: CUP 2009) Ní Mhunghaile, L; Magennis, E. (2010) Review article on Cambridge Dictionary of Irish Biography 9 (Cambridge: CUP 2009). Invited Review Articles
2010 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Book Chapter An Fhilíocht Chomhaimseartha Rióna Ní Fhrighil & Róisín Ní Ghairbhí (2010) 'An Fhilíocht Chomhaimseartha' In: Rióna Ní Fhrighil(Eds.). Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Baile Átha Cliath : Cois Life.
2010 Dr..Graham R. Isaac Reviews Iestyn Daniel, Marged Haycock, Dafydd Johnston, Jenny Rowland (eds), Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol. Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 2003. Peritia 21,. Isaac, G. (2010) Iestyn Daniel, Marged Haycock, Dafydd Johnston, Jenny Rowland (eds), Cyfoeth y Testun: Ysgrifau ar Lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol. Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 2003. Peritia 21. Reviews
2010 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Peer Reviewed Journal Teicneolaíocht an eolais agus Wimba sa seomra ranga: tionscadal taighde Rióna Ní Fhrighil (2010) 'Teicneolaíocht an eolais agus Wimba sa seomra ranga: tionscadal taighde'. Teagasc na Gaeilge, 9 :25-35.
2010 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Editorship of Journals Eighteenth-Century Ireland. Iris an dá chultúr 25 Ní Mhunghaile, L. (2010) Eighteenth-Century Ireland. Iris an dá chultúr 25. Editorship of Journals
2010 Dr.John Walsh Conference Contribution Engagement, gouvernance et économie (Engagement, governance and economy) Walsh, J. (2010) Invited presentation ‘L’irlandais et le développement économique en Irlande’ (Irish and economic development in Ireland) [Invited Lecture] Engagement, gouvernance et économie (Engagement, governance and economy) Ottawa, Canada, 24/08/2010-25/08/2010.
2010 Dr.John Walsh Article 'Impleachtaí tromchúiseacha ag Clár Caipitil an Rialtais do pholasaí Gaeilge agus Gaeltachta' Walsh, J. (2010) 'Impleachtaí tromchúiseacha ag Clár Caipitil an Rialtais do pholasaí Gaeilge agus Gaeltachta'. An Spidéal: Article
2010 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution 14th International Congress of Celtic Studies Downey, C. (2010) Who was Ailill Moṡaulum? [Chaired Session] 14th International Congress of Celtic Studies NUI Maynooth, 05/08/2010-05/08/2010.
2010 Dr.Clodagh Downey Peer Reviewed Journal Dindshenchas and the Tech Midchúarta Downey, C. (2010) 'Dindshenchas and the Tech Midchúarta'. Ériu, 60 :1-35.
2010 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Tionól Downey, C. (2010) Chairperson of the organising committee of the Celtic Studies Tionól [Conference Organising Committee Chairperson] Tionól School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies, 19/11/2010-20/11/2010.
2010 Dr.John Walsh Pamphlet Ó Ishi go Hopi Boy: an troid in aghaidh dhíchuimhne na dteangacha dúchais in iardheisceart na Stát Aontaithe. Dublin: Coiscéim [pamphlet on the links between support for Irish and support for indigenous languages in the US]. Walsh, J. & Ó Laoire, L. (2010) Ó Ishi go Hopi Boy: an troid in aghaidh dhíchuimhne na dteangacha dúchais in iardheisceart na Stát Aontaithe. Dublin: Coiscéim [pamphlet on the links between support for Irish and support for indigenous languages in the US]. Pamphlet
2010 Dr.John Walsh Invited Lectures L’irlandais et le développement économique en Irlande’. Participant in workshop Engagement, gouvernance et économie, University of Ottawa. Walsh, J. (2010) L’irlandais et le développement économique en Irlande’. Participant in workshop Engagement, gouvernance et économie, University of Ottawa. Invited Lectures
2010 Dr..Graham R. Isaac Conference Publication Celtic from the West: Alternative Perspectives from Archaeology, Genetics, Language and Literature Isaac, G. (2010) The origins of the Celtic languages: language spread from East to West. Celtic from the West . In: Cunliffe, Barry; Koch, John T eds. Celtic from the West: Alternative Perspectives from Archaeology, Genetics, Language and Literature
2010 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Book Chapter Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill Rióna Ní Fhrighil (2010) 'Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill' In: Rióna Ní Fhrighil(Eds.). Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Baile Átha Cliath : Cois Life.
2010 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Lesa Ní Mhunghaile (2010) ‘ “Doing an acceptable service to my country”: Reliques of Irish Poetry (1789) le Charlotte Brooke’ [Plenary Lecture] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge NUI Galway, 15/10/2010-16/10/2010.
2010 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution IASIL Conference J. Woods (2010) ‘Cinematic Imaginings of Tradition, Modernity and the Nation in Ireland and India: Themes of Marriage, Dowry and Community in John Ford’s The Quiet Man and Mohan Segal’s New Delhi’ [Oral Presentation] IASIL Conference NUI Maynooth, 17/07/2010-20/07/2010.
2010 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter To open treasures so long locked up”: aidhmeanna agus cur chuige Charlotte Brooke ina saothar Reliques of Irish Poetry (1789) Ní Mhunghaile, L. (2010) 'To open treasures so long locked up”: aidhmeanna agus cur chuige Charlotte Brooke ina saothar Reliques of Irish Poetry (1789)' In: Ruairí Ó hUiginn(Eds.). Léachtaí Cholm Cille XL. Foinn agus Focail. Má Nuad : An Sagart.
2009 Dr..Pádraig Ó Héalaí Editorial Diasa Díograise. Aistí i gcuimhne ar Mháirtín Ó Briain. Indreabhán. Cló Iar-Chonnachta Ó Héalaí, P. With M. Mac Craith (2009) Diasa Díograise. Aistí i gcuimhne ar Mháirtín Ó Briain. Indreabhán. Cló Iar-Chonnachta. Editorial
2009 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter Teagasc na Gaeilge in Ollscoil Luimnigh Ó hIfearnáin, Tadhg & Ní Loingsigh, Deirdre (2009) 'Teagasc na Gaeilge in Ollscoil Luimnigh' In: Ní Fhrighil, Rióna & Nic Eoin, Máirín(Eds.). Ó Theagasc Teanga go Sealbhú Teanga: Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéál. Baile Átha Cliath : Cois Life.
2009 Dr..Graham R. Isaac Book Chapter ‘Torann a dheireadh’ sa Bhreatain Bheag freisin! Eascaiteolaíocht as traidisiún na Breatnaise Isaac, G. (2009) '‘Torann a dheireadh’ sa Bhreatain Bheag freisin! Eascaiteolaíocht as traidisiún na Breatnaise' In: Mac Craith, Mícheál; Ó Héalaí, Pádraig(Eds.). Diasa Díograise: Aistí i gCuimhne ar Mháirtín Ó Briain. : Cló Iar-Chonnachta, Indreabhán.
2009 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Edited Book Teagasc nó Sealbhú? Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal Rióna Ní Fhrighil & Máirín Nic Eoin (Ed.). (2009) Teagasc nó Sealbhú? Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal, Baile Átha Cliath: Cois Life,
2009 Dr.Cassandra Smith-Christmas Peer Reviewed Journal Gaelic on the Isle of Skye: older speakers' identity in a language-shift situation Smith-Christmas, C and Smakman, D (2009) 'Gaelic on the Isle of Skye: older speakers' identity in a language-shift situation'. International Journal Of The Sociology Of Language, (200):27-47.
2009 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Editorship of Journals Eighteenth-Century Ireland. Iris an dá chultúr 24 Ní Mhunghaile, L. (2009) Eighteenth-Century Ireland. Iris an dá chultúr 24. Editorship of Journals
2009 Dr..Liam Ó Haisibéil Other Journal Bunachar Logainmneacha na hÉireann/The Placenames Database of Ireland Ó hAisibéil, L. (2009) 'Bunachar Logainmneacha na hÉireann/The Placenames Database of Ireland' Journal of the County Roscommon Historical and Archaeological Society, 11 :34-37.
2009 Dr.John Walsh Conference Contribution International Perspectives on Community Governance and Linguistic Minorities Walsh, J. (2009) ‘Les savoirs de la gouvernance communautaire en Irlande : le cas de l’irlandais’ [‘Knowledge of community governance in Ireland: the case of the Irish language’ [Invited Lecture] International Perspectives on Community Governance and Linguistic Minorities University of Ottawa, Canada, 13/11/2009-14/11/2009.
2009 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge J. Woods (2009) ‘Scannánaíocht na Gaeilge agus an Tríú Cineama’ [Oral Presentation] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 05/10/2009-06/10/2009.
2009 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘An Leabhar Eoin: Deabhóid agus Piseogacht’ Ó Héalaí, P. (2009) '‘An Leabhar Eoin: Deabhóid agus Piseogacht’' In: Eag. M. Mac Craith & P. Ó Héalaí(Eds.). Diasa Díograise. Aistí i gcuimhne ar Mháirtín Ó Briain. Indreabhán : Cló Iar-Chonnachta.
2009 Dr..Graham R. Isaac Book Chapter Wege der Kelten. Wege der Keltologie: Kulturwissenschaftliche Betrachtungen zur Funktion einer Geisteswissenschaft Isaac, G. (2009) 'Wege der Kelten. Wege der Keltologie: Kulturwissenschaftliche Betrachtungen zur Funktion einer Geisteswissenschaft' In: Hemprich, Gisbert(Eds.). Festgabe für Hildegard L. C. Tristram überreicht von Studenten, Kollegen und Freunden des ehemaligen Faches Keltologie der Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg. : Curach Bhán Publications, Berlin.
2009 Dr.John Walsh Invited Lectures Les savoirs de la gouvernance communautaire en Irlande : le cas de l'irlandais. Participant in round table on International Perspectives on Community Governance and Linguistic Minorities Walsh, J. (2009) Les savoirs de la gouvernance communautaire en Irlande : le cas de l'irlandais. Participant in round table on International Perspectives on Community Governance and Linguistic Minorities. University of Ottawa, Canada: Invited Lectures
2009 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Medieval Welsh Englynion Duad and Proto-Indo-European die´us ph2te´r Isaac, G. (2009) 'Medieval Welsh Englynion Duad and Proto-Indo-European die´us ph2te´r'. Journal of Celtic Studies, 5 :97-106.
2009 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal ‘An Fhearúlacht agus an Bharántúlacht in dhá Amhrán le Seosamh Ó hÉanaí. Ó Laoire, L., Williams, S. (2009) '‘An Fhearúlacht agus an Bharántúlacht in dhá Amhrán le Seosamh Ó hÉanaí'. Béaloideas, 77 :58-79.
2009 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Anglo-Irish Antiquarianism and the Transformation of Irish Identity, 1750-1800 Ní Mhunghaile, L. (2009) 'Anglo-Irish Antiquarianism and the Transformation of Irish Identity, 1750-1800' In: David A. Valone and Jill Marie Bradbury(Eds.). Anglo-Irish Identities 1600-1800. Lewisberg, Pennsylvania : Bucknell University Press.
2009 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Léachtaí Cholm Cille Lesa Ní Mhunghaile (2009) ‘ “To open treasures so long locked up”: aidhmeanna agus cur chuige Charlotte Brooke ina saothar Reliques of Irish Poetry (1789)’ [Invited Lecture] Léachtaí Cholm Cille Maynooth, 28/03/2009-.
2009 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution The Second International Conference on the Early-medieval Toponomy of Ireland and Scotland Ó hAisibéil, L. (2009) A postgraduate-led collaborative research initiative funded by the Arts and Humanities Research Council and Queen's University Belfast [Conference Organising Committee Member] The Second International Conference on the Early-medieval Toponomy of Ireland and Scotland Queen's University, Belfast, 12/11/2009-14/11/2009.
2009 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal A note on the name of Ireland in Irish and Welsh Isaac, G. (2009) 'A note on the name of Ireland in Irish and Welsh'. Ériu, 59 :49-55.
2009 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Journal of Celtic Linguistics 13. Isaac, G. (2009) Journal of Celtic Linguistics 13. Editorship of Journals
2009 Dr.John Walsh Guest Lectures Overview of Irish language policy since 1922. Workshop with students of Irish History, University of California, Santa Cruz Walsh, J. (2009) Overview of Irish language policy since 1922. Workshop with students of Irish History, University of California, Santa Cruz. University of California, Santa Cruz: Guest Lectures
2009 Dr.John Walsh Conference Publication 'Language Planning and Legislation: Insights from Ireland, Scotland, Wales and Canada' at conference Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges Walsh, J. (2009) Language legislation, policy and governance: Ireland's Official Languages Act 2003 'Language Planning and Legislation: Insights from Ireland, Scotland, Wales and Canada' at conference Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges University of Limerick, 18/06/2009-
2009 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal 'The Silly Treun': An Odd Bird Identified Smith, JB,Laoire, LO (2009) ''The Silly Treun': An Odd Bird Identified'. Folk Life, 47 :51-57.
2009 Dr.John Walsh Conference Contribution Presentation at meeting of Support Network, Oifig an Choimisinéara Teanga Walsh, J. (2009) Presentation entitled 'Cumas Teanga, Úsáid Teanga agus an Tairiscint Ghníomhach' [Invited Oral Presentation] Presentation at meeting of Support Network, Oifig an Choimisinéara Teanga Dublin, 17/06/2009-24/06/2009.
2009 Dr.John Walsh Conference Contribution Meeting of university network on teaching of Irish Walsh, J., Nic Eoin, M. (2009) Presentation entitled 'Léargas ar an Meitheal um Theagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal' [Invited Oral Presentation] Meeting of university network on teaching of Irish National University of Ireland, Maynooth, 13/03/2009-13/03/2009.
2009 Dr..Pádraig Ó Héalaí Editorial Labharfad le Cách. Scéalta agus seanchas taifeadta ag Raidió Éireann agus an BBC. I Will Speak to You All. Stories and lore recorded by Radio Éireann and the BBC. Dublin. New Island Ó Héalaí, P. With B. Almqvist (2009) Labharfad le Cách. Scéalta agus seanchas taifeadta ag Raidió Éireann agus an BBC. I Will Speak to You All. Stories and lore recorded by Radio Éireann and the BBC. Dublin. New Island. Editorial
2009 Dr.John Walsh Conference Publication Official Language Regulation and Promotion in the UK and Ireland Walsh, J. (2009) Language legislation in Ireland: a language policy perspective Official Language Regulation and Promotion in the UK and Ireland Cardiff University, 27/05/2009-
2009 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Studia Celtica 43. Isaac, G. (2009) Studia Celtica 43. Editorship of Journals
2009 Dr.John Walsh Book Chapter 'The Irish Language and Ireland's Socio-Economic Development' Walsh, J. (2009) ''The Irish Language and Ireland's Socio-Economic Development'' In: Ging, D.; Kirby, P.; Cronin, M(Eds.). Transforming Ireland: Challenges, Critiques and Resources. Manchester : Manchester University Press.
2009 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Is mé go déanach i mBaile Sheáin: Donnchadh Rua Mac Conmara i dTalamh an Éisc Lillis Ó Laoire (2009) 'Is mé go déanach i mBaile Sheáin: Donnchadh Rua Mac Conmara i dTalamh an Éisc'. Léann, 2 (1):105-128.
2009 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Parallel Songlines: James Joyce's 'The Dead' and Tomás Ó Criomhthain's An tOileánach. Ó Laoire, L. (2009) 'Parallel Songlines: James Joyce's 'The Dead' and Tomás Ó Criomhthain's An tOileánach' In: Cronin, Nessa; Crosson, Seán; Eastlake, John(Eds.). Anáil an Bhéil Bheo: Orality and Modern Irish Culture. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing.
2009 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Book Chapter Ó Dhónall na Gréine go Sideshow Bob: Filíocht na Gaeilge faoi bhrat an Bhéarla Rióna Ní Fhrighil (2009) 'Ó Dhónall na Gréine go Sideshow Bob: Filíocht na Gaeilge faoi bhrat an Bhéarla' In: Mícheál Mac Craith & Pádraig Ó Héalaí(Eds.). Diasa Díograise. Indreabhán, Conamara : Cló Iar Chonnachta.
2009 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Publication Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium XXIII (2003) Ní Mhunghaile, L. (2009) Joseph Cooper Walker’s Historical Memoirs of the Irish Bards: Significance and Impac . In: Betinna Kimpton eds. Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium XXIII (2003) Cambridge, Mass,
2009 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution Annual Autumn Lecture of the Ulster Place-names Society Ó hAisibéil, L. (2009) 'The Place-names of Northern Roscommon' [Invited Lecture] Annual Autumn Lecture of the Ulster Place-names Society Queen's University, Belfast, 26/11/2009-26/11/2009.
2009 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter An Ghaeilge Nua agus Triall na Gaeilge Ó Héalaí, P. & Mac Craith, M. (eds), (2009) 'An Ghaeilge Nua agus Triall na Gaeilge' In: Diasa Díograise: Aistí i gCuimhne ar Mháirtín Ó Briain. Indreabhán : Cló Iar-Chonnachta.
2009 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Slane in medieval sources Downey, C. (2009) References to Slane in medieval Irish sources [Invited Lecture] Slane in medieval sources Slane Historical and Archaeological Society, Slane, Co. Meath, 29/04/2009-29/04/2009.
2009 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Tionól of the School of Celtic Studies Downey, C. (2009) Chairperson of the organising committee of the Celtic Studies Tionól [Conference Organising Committee Chairperson] Tionól of the School of Celtic Studies Dublin Institute for Advanced Studies, 20/11/2009-21/11/2009.
2009 Dr.John Walsh Conference Publication Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges Walsh, J. (2009) 'Language legislation, policy and governance: Ireland’s Official Languages Act 2003’, lecture in panel 'Language Planning and Legislation: Insights from Ireland, Scotland, Wales and Canada' Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges University of Limerick, 18/06/2009- 19/06/2009
2009 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Charlotte Brooke's Reliques of Irish Poetry Ní Mhunghaile, Lesa (2009) Charlotte Brooke's Reliques of Irish Poetry. Dublin: Irish Manuscripts Comission.
2009 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Seimineár Inseirbhíse Rióna Ní Fhrighil & Ciarán Mac Murchaidh (2009) Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge [Invited Oral Presentation] Seimineár Inseirbhíse Ollscoil na Banríona, 07/11/2009-07/11/2009.
2009 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Review Review of Léann, Iris Chumann Léann na Litríochta, Iml. 1 (2007) Ní Mhunghaile, L. (2009) Review of Léann, Iris Chumann Léann na Litríochta, Iml. 1 (2007). Book Review
2009 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘Governance, legislation, ideology: Irish language policy and the Official Languages Act 2003’. Symposium hosted by Departments of Linguistics and Celtic Studies, University of California, Berkeley, Walsh, J. (2009) ‘Governance, legislation, ideology: Irish language policy and the Official Languages Act 2003’. Symposium hosted by Departments of Linguistics and Celtic Studies, University of California, Berkeley. Guest Lectures
2009 Dr..Graham R. Isaac Reviews John T. Koch (ed.), Celtic Culture, A Historical Encyclopedia. Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC-CLIO, 2006. . Studia Celtica Isaac, G. (2009) John T. Koch (ed.), Celtic Culture, A Historical Encyclopedia. Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC-CLIO, 2006. . Studia Celtica. Reviews
2009 Dr..Graham R. Isaac Conference Publication Pragmatische Kategorien: Form, Funktion und Diachronie. Akten der Arbeitstagung der Indogerman-ischen Gesellschaft Isaac, G. (2009) Die Urgeschichte der verbalen Morphosyntax im Keltischen: Eine Schnittstelle zwischen Grammatik, Semantik und Pragmatik . In: Rieken, Elisabeth; Widmer, Paul eds. Pragmatische Kategorien: Form, Funktion und Diachronie. Akten der Arbeitstagung der Indogerman-ischen Gesellschaft Marburg,
2009 Dr.John Walsh Book Chapter 'Ireland's socio-economic development and the Irish language: theoretical and empirical perspectives' Walsh, J. (2009) ''Ireland's socio-economic development and the Irish language: theoretical and empirical perspectives'' In: Kirk, J.M.; Ó Baoill, D.P(Eds.). Language and Economic Development: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast : Cló Ollscoil na Banríona.
2009 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Muiris Ó Gormáin (?-1793): scoláire idir dhá chultúr Ní Mhunghaile, L. (2009) 'Muiris Ó Gormáin (?-1793): scoláire idir dhá chultúr' In: Mícheál Mac Craith and Pádraig Ó Héalaí(Eds.). Diasa Díograise. Aistí in omós do Mháirtín Ó Briain. Indreabhán : Cló Iar-Chonnachta.
2009 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Téacs Baineann agus Téacs Mná (2009) Rióna Ní Fhrighil (2009) Téacs Baineann agus Téacs Mná (2009). Béal Feirste: Invited Review Articles
2009 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Dictionary Entry 91 biographical entries in Cambridge Dictionary of Irish Biography Ní Mhunghaile, L. (2009) 91 biographical entries in Cambridge Dictionary of Irish Biography. Cambridge: Dictionary Entry
2009 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution The Second International Conference on the Early-medieval Toponomy of Ireland and Scotland Ó hAisibéil, L. (2009) ‘The Boldly Odd Hills of Northern Roscommon’ [Conference Paper] The Second International Conference on the Early-medieval Toponomy of Ireland and Scotland Queen's University, Belfast, 12/11/2009-14/11/2009.
2009 Dr.John Walsh Book Chapter Teagasc na Gaeilge i Scoil na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Walsh, J. (2009) 'Teagasc na Gaeilge i Scoil na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh' In: Ní Fhrighil, R.; Nic Eoin, M(Eds.). Ó Theagasc Teanga go Sealbhú Teanga: Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal. Dublin : Cois Life.
2008 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Thomond Archaeological Society Lecture Series Lesa Ní Mhunghaile (2008) ‘Sylvester O’Halloran (1728-1807)’ [Invited Lecture] Thomond Archaeological Society Lecture Series Limerick, 28/04/2008-.
2008 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Editorship of Journals Eighteenth-Century Ireland. Iris an dá chultúr 23 Ní Mhunghaile (2008) Eighteenth-Century Ireland. Iris an dá chultúr 23. Editorship of Journals
2008 Dr.John Walsh Guest Lectures The Irish language: community and status. Lecture to students of Irish Studies, Charles University, Prague Walsh, J. (2008) The Irish language: community and status. Lecture to students of Irish Studies, Charles University, Prague. Charles University, Prague: Guest Lectures
2008 Dr..Graham R. Isaac Workshops Die mittelalterliche walisische Metrik. Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie, Abteilung Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, Bonn Isaac, G. (2008) Die mittelalterliche walisische Metrik. Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie, Abteilung Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, Bonn. Workshops
2008 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal Translation and Language Planning in Ireland: Challenges and Opportunities O'Connell, E., Walsh, J. (2008) 'Translation and Language Planning in Ireland: Challenges and Opportunities'. Mercator Media Forum, 10 :32-56.
2008 Dr.John Walsh Guest Lectures Ireland and the Isle of Man: language planning and policy. Annual Ned Maddrell Lecture Walsh, J. (2008) Ireland and the Isle of Man: language planning and policy. Annual Ned Maddrell Lecture. Isle of Man: Guest Lectures
2008 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Other Journal Leabharlann phearsanta Mhuiris Uí Ghormáin Ní Mhunghaile, L. (2008) 'Leabharlann phearsanta Mhuiris Uí Ghormáin' Bliainiris 8, 8 :59-102.
2008 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal The Poets of the Nobility Series Isaac, G. R. (2008) 'The Poets of the Nobility Series'. Cambrian Medieval Celtic Studies, (5656):111-112.
2008 Dr..Liam Ó Haisibéil Conference Contribution XVII Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland Ó hAisibéil, L. (2008) ‘Aspects of research on townland names in County Roscommon’ [Conference Paper] XVII Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland University of Edinburgh, Scotland, 04/04/2008-07/04/2008.
2008 Dr.Jeannine Woods Conference Contribution ‘Ireland across Cultures’ Conference J. Woods (2008) ‘The Mythological and Devotional Genres in pre-independence Irish and Indian Cinemas’ [Oral Presentation] ‘Ireland across Cultures’ Conference University of Veliko Tarnovo, Bulgaria, 05/06/2008-08/06/2008.
2008 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Edited Book Aistriú Éireann: Gnéithe de Chultúr an Aistriúcháin Liteartha in Éirinn Rióna Ní Fhrighil & Charlie Dillon (Ed.). (2008) Aistriú Éireann: Gnéithe de Chultúr an Aistriúcháin Liteartha in Éirinn, Béal Feirste: Cló Ollscoil na Banríona,
2008 Dr.Clodagh Downey Peer Reviewed Journal The life and work of Cúán ua Lothcháin Downey, Clodagh (2008) 'The life and work of Cúán ua Lothcháin'. Ríocht Na Midhe, 19 :55-78.
2008 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Fóram Plé agus Pleanála Rióna Ní Fhrighil & Máirín Nic Eoin (2008) Comhdháil Náisiúnta faoi theagasc na Gaeilge ar an tríú leibhéal [Conference Organising Committee Chairperson] Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Fóram Plé agus Pleanála Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath, 16/02/2008-16/02/2008.
2008 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Francisco Villar, Blanca M. Prósper, Vascos, Celtas e Indoeuropeos: genes y Lenguas, Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 2005. Zeitschrift für celtische Philologie Isaac, G. (2008) Review of Francisco Villar, Blanca M. Prósper, Vascos, Celtas e Indoeuropeos: genes y Lenguas, Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 2005. Zeitschrift für celtische Philologie. Reviews
2008 Dr.John Walsh Conference Publication Governance and Democratic Participation within Linguistic and National Minorities Walsh, J., Dunbar, R.. (2008) La participation démocratique et la politique linguistique minoritaire au niveau local : les cas étranges de l'Irlande et de l'Écosse Governance and Democratic Participation within Linguistic and National Minorities University of Ottawa, Canada, 01/05/2008- 03/05/2008
2008 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Review Review of Michelle O Riordan, Irish Bardic Poetry and Rhetorical Reality. Cork: Cork University Press, 2007 Ní Mhunghaile, L. (2008) Review of Michelle O Riordan, Irish Bardic Poetry and Rhetorical Reality. Cork: Cork University Press, 2007. Book Review
2008 Dr..Graham R. Isaac Other Item Pictish. Encyclopedia entry. Wieser Sprachenenzyklopädie Westeuropa Isaac, G. (2008) Pictish. Encyclopedia entry. Wieser Sprachenenzyklopädie Westeuropa. Other Item
2008 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter “My comparatively feeble hand”: iarrachtaí Charlotte Brooke mar aistritheoir in Reliques of Irish Poetry (1789) Ní Mhunghaile, L. (2008) '“My comparatively feeble hand”: iarrachtaí Charlotte Brooke mar aistritheoir in Reliques of Irish Poetry (1789)' In: R. Ní Fhríghil and C. Dillon(Eds.). Aistriú Éireann. Gnéithe de Chultúr an Aistriúcháin Liteartha in Éirinn. Belfast : Queen’s University Press.
2008 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter An tírdhreach teangeolaíoch agus taibhiú teanga ar TG4 Ó hIfearnáin, Tadhg (2008) 'An tírdhreach teangeolaíoch agus taibhiú teanga ar TG4' In: O’Connell, Eithne; Walsh, John; Denvir, Gearóid(Eds.). TG4 @ 10: Deich mBliana de TG4. Indreabhán : Cló Iar-Chonnacht.
2008 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter Linguistic landscape and the performance of language on TG4. Ó hIfearnáin, Tadhg (2008) 'Linguistic landscape and the performance of language on TG4' In: O’Connell, Eithne; Walsh, John; Denvir, Gearóid(Eds.). TG4@10. Deich mbliana de TG4. Indreabhán : Cló Iar-Chonnacht.
2008 Dr.John Walsh Article Lá Nua: margadh, láidreachtaí agus laigí Walsh, J. (2008) Lá Nua: margadh, láidreachtaí agus laigí. Baile Átha Cliath: Article
2008 Dr..Graham R. Isaac Workshops The origins of the Celtic languages: language spread from East to West. Celticization from the West Isaac, G. (2008) The origins of the Celtic languages: language spread from East to West. Celticization from the West. Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, Aberystwyth: Workshops
2008 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Re-imagining Tradition: The Legacy of Seán Ó Riada in the Twenty First Century. Seán Ó Riada Memorial Lecture Ó Laoire, L. (2008) Re-imagining Tradition: The Legacy of Seán Ó Riada in the Twenty First Century. Seán Ó Riada Memorial Lecture. Dept. of Music, UCC: Workshops
2008 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of National Library of Wales Journal 32.3-4, 33.1. Zeitschrift für celtische Philologie Isaac, G. (2008) Review of National Library of Wales Journal 32.3-4, 33.1. Zeitschrift für celtische Philologie. Reviews
2008 Dr..Graham R. Isaac Workshops The wave mechanics of early Welsh verse . Tionól Isaac, G. (2008) The wave mechanics of early Welsh verse . Tionól. School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies: Workshops
2008 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Studia Celtica 42. Isaac, G. (2008) Studia Celtica 42. Editorship of Journals
2008 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Raimund Karl, Altkeltische Sozialstrukturen. Budapest, Archaeolingua, 2006. . Kratylos Isaac, G. (2008) Review of Raimund Karl, Altkeltische Sozialstrukturen. Budapest, Archaeolingua, 2006. . Kratylos. Reviews
2008 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Territories of Desire: Words and Music in the Irish Language Ó Laoire, L. (2008) 'Territories of Desire: Words and Music in the Irish Language' In: Eds. C. Nic Pháidín & Seán Ó Cearnaigh(Eds.). A New View of the Irish Language. Dublin : Cois Life.
2008 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Rióna Ní Fhrighil (2008) An ród atá romhainn: teagasc na Gaeilge ar an tríú leibhéal [Plenary Lecture] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge OÉG (NUIG), 18/10/2008-18/10/2008.
2008 Dr.Jeannine Woods Conference Publication Ireland across Cultures Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria. Woods, Jeannine (2008) The Mythological and Devotional Genres in pre-Independence Irish and Indian Cinemas . In: Kostova, Ludmillla eds. Ireland across Cultures Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria
2008 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Two notes on the ‘great’ Celtiberian inscription of Peñalba de Villastar. Isaac, G. (2008) 'Two notes on the ‘great’ Celtiberian inscription of Peñalba de Villastar'. Studia Celtica, 42 :160-166.
2008 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Dindṡenchas and the Tech Midchúarta Downey, C. (2008) An examination of medieval Irish sources relating to the Tech Midchúarta, Tara [Invited Oral Presentation] Dindṡenchas and the Tech Midchúarta Department of Early and Medieval Irish, University College Cork, 10/12/2008-10/12/2008.
2008 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and language revitalisation in Ireland and Scotland Walsh, J., McLeod, W. (2008) 'An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and language revitalisation in Ireland and Scotland'. Language Policy, 7 (1):21-46.
2008 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Brittonic voiceless spirants again Isaac, G. (2008) 'Brittonic voiceless spirants again'. Journal of Celtic Linguistics, 12 :17-37.
2008 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Re-imagining Tradition: Ó Riada's Musical Legacy in the 21st century. The Ó Riada Memorial Lecture Ó Laoire, L. (2008) Re-imagining Tradition: Ó Riada's Musical Legacy in the 21st century. The Ó Riada Memorial Lecture. Department of Music, Cork: Workshops
2008 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Invited Lectures I saw the tears: Aesthetics in Gaelic Song. The Angus Matheson Memorial Lecture Ó Laoire, L. (2008) I saw the tears: Aesthetics in Gaelic Song. The Angus Matheson Memorial Lecture. Department of Celtic: University of Glasgow: Invited Lectures
2008 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Review article on McCone, Kim, A First Old Irish Grammar and Reader including an Introduction to Middle Irish, Maynooth, 2005; Stifter, David, Sengoídelc: Old Irish for Beginners, Syracuse, NY, Syracuse University Press, 2006; Tigges, Wim, in collaboration with Feargal Ó Béarra, An Old Irish Primer, Nijmegen, Stichting Uitgeverij de Keltische Draak; Münster, Nodus Publikationen, 2006 Isaac, G. (2008) 'Review article on McCone, Kim, A First Old Irish Grammar and Reader including an Introduction to Middle Irish, Maynooth, 2005; Stifter, David, Sengoídelc: Old Irish for Beginners, Syracuse, NY, Syracuse University Press, 2006; Tigges, Wim, in collaboration with Feargal Ó Béarra, An Old Irish Primer, Nijmegen, Stichting Uitgeverij de Keltische Draak; Münster, Nodus Publikationen, 2006'. Journal Of Celtic Linguistics, 12 (1):139-160.
2008 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Comhdháil ar Chultúr agus Litríocht na Gaeilge Downey, Clodagh (2008) Ailill Molt, rí Chonnacht’ [Chaired Session] Comhdháil ar Chultúr agus Litríocht na Gaeilge Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 18/10/2008-18/10/2008.
2008 Dr..Graham R. Isaac Workshops The oldest recorded names in Ireland: Ptolemy's Iouernia : Early Places and Peoples: Place-Names in Texts and Contexts . The First International Conference on the Early Medieval Toponymy of Ireland and Scotland, School of Languages, Literatures and Performing Arts Isaac, G. (2008) The oldest recorded names in Ireland: Ptolemy's Iouernia : Early Places and Peoples: Place-Names in Texts and Contexts . The First International Conference on the Early Medieval Toponymy of Ireland and Scotland, School of Languages, Literatures and Performing Arts. Queen's University, Belfast: Workshops
2008 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Book Briathra, Béithe agus Banfhilí: Filíocht Eavan Boland agus Nuala Ní Dhomhnaill Rióna Ní Fhrighil (2008) Briathra, Béithe agus Banfhilí: Filíocht Eavan Boland agus Nuala Ní Dhomhnaill. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar.
2008 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution UCD Print culture Symposium II Lesa Ní Mhunghaile (2008) Crossing cultural boundaries: the interaction between print and oral tradition in Charlotte Brooke’s Reliques of Irish Poetry (1789)’ [Invited Lecture] UCD Print culture Symposium II Dublin, 20/06/2008-.
2008 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘Na dúshláin a bhaineann le feidhmiú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003’. Guest lecture on the MA sa Phleanáil Teanga (Language Planning), NUI Galway on the challenges of implementing the Official Languages Act Walsh, J. (2008) ‘Na dúshláin a bhaineann le feidhmiú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003’. Guest lecture on the MA sa Phleanáil Teanga (Language Planning), NUI Galway on the challenges of implementing the Official Languages Act. Guest Lectures
2008 Dr.Clodagh Downey Book Chapter Purple Reign: The naming of Conall Corc Downey, Clodagh (2008) 'Purple Reign: The naming of Conall Corc' In: Katja Ritari and Alexandra Bergholm(Eds.). Approaches to Religion and Mythology in Celtic Studies. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing.
2008 Dr.John Walsh Guest Lectures Forbairt theorainneacha na Gaeltachta ó bunaíodh an stát. Guest lecture on boundaries of Gaeltacht to School of Irish Walsh, J. (2008) Forbairt theorainneacha na Gaeltachta ó bunaíodh an stát. Guest lecture on boundaries of Gaeltacht to School of Irish. Department of Languages and Cultural Studies, University of Limerick: Guest Lectures
2008 Dr.John Walsh Book Chapter Fotheidealú agus Dubáil: Aistriúchán agus Teilifis Ghaeilge O'Connell, E., Walsh, J. (2008) 'Fotheidealú agus Dubáil: Aistriúchán agus Teilifis Ghaeilge' In: Dillon, C.; Ní Fhrighil, R(Eds.). Aistriú Éireann: Gnéithe de Chultúr an Aistriúcháin Liteartha in Éirinn. : Belfast: Cló Ollscoil na Banríona.
2008 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Tionól of the School of Celtic Studies Downey, Clodagh (2008) Dindṡenchas and the Tech Midchúarta [Chaired Session] Tionól of the School of Celtic Studies Dublin Institute for Advanced Studies, 29/11/2008-29/11/2008.
2008 Dr.Clodagh Downey Book Chapter Women, the world and three wise men: power and authority in tales relating to Niall Noígiallach and Lugaid mac Con Downey, Clodagh (2008) 'Women, the world and three wise men: power and authority in tales relating to Niall Noígiallach and Lugaid mac Con' In: Dan M. Wiley(Eds.). Essays on the Early Irish King-tales. Dublin : Four Courts Press.
2008 Dr.John Walsh Edited Book TG4@10: Deich mBliana de TG4/Ten Years of TG4 O’Connell, E., Walsh, J. & Denvir, G (Ed.). (2008) Indreabhán, Galway: Cló Iar-Chonnachta,
2008 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter Endangering Language Vitality through Institutional Development: Ideology, Authority, and Official Standard Irish in the Gaeltacht Ó hIfearnáin, Tadhg (2008) 'Endangering Language Vitality through Institutional Development: Ideology, Authority, and Official Standard Irish in the Gaeltacht' In: King, K., N. Schilling-Estes, L. Fogle, J. Lou & B. Soukup(Eds.). Sustaining Linguistic Diversity: Endangered and Minority Languages and Language Varieties. Washington D.C : Georgetown University Press.
2008 Dr.Clodagh Downey Peer Reviewed Journal ’Trí croind Éirenn oiregdha': a medieval poem on three famous trees of Ireland Downey, C. (2008) '’Trí croind Éirenn oiregdha': a medieval poem on three famous trees of Ireland'. Éigse, 36 :1-34.
2008 Dr..Graham R. Isaac Workshops Problems understanding Middle Welsh texts. Colloquium in context of the British Academy funded project 'Datblygiad yr Iaith Cymraeg' Isaac, G. (2008) Problems understanding Middle Welsh texts. Colloquium in context of the British Academy funded project 'Datblygiad yr Iaith Cymraeg'. British Academy, London: Workshops
2008 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Book Chapter O Knight of the Generous Heart - Caoineadh Airt Uí Laoghaire agus stair an aistrithe Rióna Ní Fhrighil (2008) 'O Knight of the Generous Heart - Caoineadh Airt Uí Laoghaire agus stair an aistrithe' In: Rióna Ní Fhrighil & Charlie Dillon(Eds.). Aistriú Éireann. Belfast : Queens University Press.
2008 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Journal of Celtic Linguistics 12. Isaac, G. (2008) Journal of Celtic Linguistics 12. Editorship of Journals
2008 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Media An Mhaighdean Mhara. Corn Uí Riada 1972-2007. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta Ó Laoire, L. (2008) An Mhaighdean Mhara. Corn Uí Riada 1972-2007. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta. Media
2008 Dr..Graham R. Isaac Reviews Cyfres Beirdd yr Uchelwyr, series ed., Aberystwyth, University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, 2002, 2003, 2003, 2004, 2006. . Cambrian Medieval Celtic Studies Isaac, G. (2008) Cyfres Beirdd yr Uchelwyr, series ed., Aberystwyth, University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, 2002, 2003, 2003, 2004, 2006. . Cambrian Medieval Celtic Studies. Reviews
2008 Dr..Graham R. Isaac Workshops Bemerkungen zur Sprache der altwalisischen Hengerdd-Dichtung. Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie, Abteilung Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, Bonn Isaac, G. (2008) Bemerkungen zur Sprache der altwalisischen Hengerdd-Dichtung. Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie, Abteilung Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, Bonn. Workshops
2008 Dr..Graham R. Isaac Workshops Funktion und Urgeschichte der Verbalflexion im Keltischen: Eine Schnittstelle zwischen Grammatik, Semantik und Pragmatik. Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie, Abteilung Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, Bonn, Sprachwissenschaftliches Colloquium. (Extended version of 2007, 'Die Urgeschichte ...', Marburg.) Isaac, G. (2008) Funktion und Urgeschichte der Verbalflexion im Keltischen: Eine Schnittstelle zwischen Grammatik, Semantik und Pragmatik. Institut für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie, Abteilung Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, Bonn, Sprachwissenschaftliches Colloquium. (Extended version of 2007, 'Die Urgeschichte ...', Marburg.). Workshops
2008 Dr..Graham R. Isaac Reviews The Poets of the Nobility Series Isaac, G. (2008) The Poets of the Nobility Series. Reviews
2008 Dr.John Walsh Conference Publication Sociolinguistics Symposium 17 Walsh, J., McLeod, W. (2008) Language legislation and bilingual service provision in Ireland and Scotland Sociolinguistics Symposium 17 Amsterdam, 04/04/2008- 06/04/2008
2008 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal The Verb in the Book of Aneirin: addenda and corrigenda Isaac, G. (2008) 'The Verb in the Book of Aneirin: addenda and corrigenda'. Zeitschrift für celtische Philologie, 56 :119-128.
2007 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Singing the Famine: Joe Heaney, ‘Johnny Seoighe’ and the Poetics of Performance Williams, S. (2007) 'Singing the Famine: Joe Heaney, ‘Johnny Seoighe’ and the Poetics of Performance' In: Clune, Anne(Eds.). Dear Far-Voiced Veteran: Essays in Honour of Tom Munnelly. Miltown Malbay : The Old Kilfarboy Society.
2007 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book On a Rock in the Middle of the Ocean: Songs and Singers on Tory Island. Ó Laoire, Lillis (2007) On a Rock in the Middle of the Ocean: Songs and Singers on Tory Island. Ireland: Cló Iar-Chonnachta.
2007 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter Carolan’s Verse Ní Mhunghaile, L. (2007) 'Carolan’s Verse' In: L. P. Ó Murchú(Eds.). Amhráin Chearbhalláin/The Poems of Carolan: Reassessments. London : Irish Texts Society.
2007 Dr..Pádraig Ó Héalaí Editorial Tobar an Dúchais, Béaloideas as Conamara agus Corca Dhuibhne. An Daingean. An Sagart Ó Héalaí, P. With L. Ó Tuairisc (2007) Tobar an Dúchais, Béaloideas as Conamara agus Corca Dhuibhne. An Daingean. An Sagart. Editorial
2007 Dr.John Walsh Guest Lectures ‘An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and community language revitalisation in Ireland’. Guest lecture at Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University. Walsh, J. (2007) ‘An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and community language revitalisation in Ireland’. Guest lecture at Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University. Guest Lectures
2007 Dr.John Walsh Conference Publication 7th Language and Politics Symposium Walsh, J., McLeod, W. (2007) Official language legislation and language revitalisation in Ireland and Scotland 7th Language and Politics Symposium Queen's University, Belfast, 07/11/2007- 09/11/2007
2007 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Chapter James Macpherson und Ossian. Eine literarische Kontroverse zwischen National- und Universalkultur Ní Mhunghaile, Lesa (2007) 'James Macpherson und Ossian. Eine literarische Kontroverse zwischen National- und Universalkultur' In: B. Wehinger(Eds.). Aufklärung zwischen Nationalkultur und Universalismus. Hannover-Laatzen : Wehrhahn Verlag.
2007 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution 21st Irish Conference of Medievalists Downey, Clodagh (2007) Sruth Segsa ocus sruith éicse – Cúán ua Lothcháin and the Boyne [Chaired Session] 21st Irish Conference of Medievalists Mary Immaculate College, Limerick, 29/06/2007-29/06/2007.
2007 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal The reflexes of the British diphthong *au Isaac, G. (2007) 'The reflexes of the British diphthong *au'. Journal of Celtic Linguistics, 11 :23-47.
2007 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Studia Celtica 41. Isaac, G. (2007) Studia Celtica 41. Editorship of Journals
2007 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Editorship of Journals Eighteenth-Century Ireland. Iris an dá chultúr 22 Ní Mhunghaile, L. (2007) Eighteenth-Century Ireland. Iris an dá chultúr 22. Editorship of Journals
2007 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter Manx orthography and language ideology in the Gaelic continuum Ó hIfearnáin, Tadhg (2007) 'Manx orthography and language ideology in the Gaelic continuum' In: Eloy, Jean-Michel &Ó hIfearnáin, Tadhg(Eds.). Langues proches - Langues collatérales / Near Languages - Collateral Languages. Paris : Harmattan.
2007 Dr..Graham R. Isaac Workshops The rule of palatalisation in Proto-Irish. 21st Irish Conference of Medievalists Isaac, G. (2007) The rule of palatalisation in Proto-Irish. 21st Irish Conference of Medievalists. Mary Immaculate College, Limerick: Workshops
2007 Dr..Graham R. Isaac Book Chapter Paths of the Celts, Paths of Celtic Studies: cultural reflections on the function of an ‘Arts subject’ Isaac, G. (2007) 'Paths of the Celts, Paths of Celtic Studies: cultural reflections on the function of an ‘Arts subject’' In: Karl, Raimund; Stifter, David(Eds.). The Celtic World: Critical Concepts in Historical Studies. Four Volumes. : London, Routledge.
2007 Dr.John Walsh Invited Lectures Pleanáil Teanga: Ráiteas an Rialtais agus an Plean Forbartha Náisiúnta. An Ghaeilge agus Do Vóta Walsh, J. (2007) Pleanáil Teanga: Ráiteas an Rialtais agus an Plean Forbartha Náisiúnta. An Ghaeilge agus Do Vóta. Dublin: Invited Lectures
2007 Dr..Graham R. Isaac Workshops The relative chronology of sound changes from Proto-Indo-European to Common Celtic. Tionól Isaac, G. (2007) The relative chronology of sound changes from Proto-Indo-European to Common Celtic. Tionól. School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies: Workshops
2007 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Review article on Kim McCone, The Origins and Development of the Insular Celtic Verbal Complex (= Maynooth Studies in Celtic Linguistics VI). Maynooth, The Department of Old Irish, National University of Ireland, Maynooth Isaac, G. (2007) 'Review article on Kim McCone, The Origins and Development of the Insular Celtic Verbal Complex (= Maynooth Studies in Celtic Linguistics VI). Maynooth, The Department of Old Irish, National University of Ireland, Maynooth'. Journal Of Celtic Linguistics, 11 :131-159.
2007 Dr..Graham R. Isaac Conference Publication The Celtic Languages in Contact: Papers from the Workshop within the Framework of the XIII International Celtic Congress, Bonn Isaac, G. (2007) Celtic and Afro-Asiatic . In: Tristram, Hildegard eds. The Celtic Languages in Contact: Papers from the Workshop within the Framework of the XIII International Celtic Congress, Bonn Bonn, 26/07/2007- 27/07/2007
2007 Dr..Graham R. Isaac Conference Publication St David of Wales: Cult, Church and Nation Isaac, G. (2007) Armes Prydain Fawr and St. David . In: Wyn Evans, J.; Wooding, Jonathan eds. St David of Wales: Cult, Church and Nation
2007 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal A new conjecture on the origins of absolute and conjunct flexion Isaac, G. (2007) 'A new conjecture on the origins of absolute and conjunct flexion'. Ériu, 57 :49-60.
2007 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Edited Book Eloy, Jean-Michel & Ó hIfearnáin, Tadhg (Ed.). (2007) Langues proches - Langues collatérales / Near Languages - Collateral Languages, Paris: Harmattan,
2007 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Peer Reviewed Journal Raising children to be bilingual in the Gaeltacht: Language preference and practice Ó hIfearnáin, Tadhg (2007) 'Raising children to be bilingual in the Gaeltacht: Language preference and practice'. International Journal Of Bilingual Education And Bilingualism, 10 :510-528.
2007 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution 13th International Congress of Celtic Studies Downey, C. (2007) Corop suthain ar n-ardrí – the poetic life and afterlife of Máel Sechnaill Mór mac Domnaill [Chaired Session] 13th International Congress of Celtic Studies Bonn, Germany, 24/07/2007-24/07/2007.
2007 Dr..Graham R. Isaac Edited Book Linguistic Terminology in Welsh: A Historical Lexicon : Welsh - English - German Isaac, G.; Rössing, H (Ed.). (2007) Linguistic Terminology in Welsh: A Historical Lexicon : Welsh - English - German, Münster: Nodus Publications,
2007 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Mothers, Sons, Brothers, Sisters: Contextualized Readings of some Gaelic Love Songs. Irish Women's History Conference Ó Laoire, L. (2007) Mothers, Sons, Brothers, Sisters: Contextualized Readings of some Gaelic Love Songs. Irish Women's History Conference. NUI Galway: Workshops
2007 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Journal of Celtic Linguistics 11. Isaac, G. (2007) Journal of Celtic Linguistics 11. Editorship of Journals
2007 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Dúchas, Díomá, Dóchas: Ceisteanna in Amhránaíocht na Gaeilge Inniu. University of Limerick Research Seminar Ó Laoire, L. (2007) Dúchas, Díomá, Dóchas: Ceisteanna in Amhránaíocht na Gaeilge Inniu. University of Limerick Research Seminar. University of Limerick: Workshops
2007 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal Using GIS to map the Gaeltacht Ní Bhrádaigh, E., McCarron, S.G., Walsh, J., Duffy, P. (2007) 'Using GIS to map the Gaeltacht'. Irish Geography, 40 (1):98-108.
2007 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Opening the Field: Irish Women, Texts, Contexts Rióna Ní Fhrighil (2007) Opening the Field: Irish Women, Texts, Contexts. Baile Átha Cliath/ Dublin: Invited Review Articles
2007 Dr.John Walsh Invited Lectures Chaired panel ‘Reachtaíocht teanga: gnó do lucht léann na Gaeilge?’ and gave speech on same topic [language legislation]. Conference organised by Irish Language Committee, Royal Irish Academy, Dublin Walsh, J. (2007) Chaired panel ‘Reachtaíocht teanga: gnó do lucht léann na Gaeilge?’ and gave speech on same topic [language legislation]. Conference organised by Irish Language Committee, Royal Irish Academy, Dublin. Invited Lectures
2007 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of National Library of Wales Journal 32.2 . Zeitschrift für celtische Philologie Isaac, G. (2007) Review of National Library of Wales Journal 32.2 . Zeitschrift für celtische Philologie. Reviews
2007 Dr..Graham R. Isaac Book Studies in Celtic Sound Changes and their Chronology (= Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 127). Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Innsbruck Isaac, G. (2007) Studies in Celtic Sound Changes and their Chronology (= Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 127). Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Innsbruck.
2007 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Book Chapter Structures d'État et dynamisme associatif; l'irlandais, langue d'une minorité à revendication majoritaire Ó hIfearnáin, Tadhg (2007) 'Structures d'État et dynamisme associatif; l'irlandais, langue d'une minorité à revendication majoritaire' In: Viaut, Alain(Eds.). Variable territoriale et promotion des langues minoritaires. Pessac : Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine.
2006 Dr.John Walsh Book Chapter 'Language and development: perspectives from the Scottish Gàidhealtachd and the Irish Gaeltacht' Walsh, J. (2006) ''Language and development: perspectives from the Scottish Gàidhealtachd and the Irish Gaeltacht'' In: McLeod, Wilson(Eds.). Revitalising Gaelic in Scotland. Edinburgh : Edinburgh: Dunedin Academic Press.
2006 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Special conference on Charles O’Conor Lesa Ní Mhunghaile (2006) 'Charles O’Conor of Belanagare’s Contribution to Irish language Scholarship’ [Invited Lecture] Special conference on Charles O’Conor Roscommon, 07/04/2006-09/04/2006.
2006 Dr.John Walsh Conference Publication Language Law and Language Rights Conference Walsh, J., McLeod, W. (2006) An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and community language revitalisation in Ireland and Scotland Language Law and Language Rights Conference NUI Galway, 14/06/2006- 17/06/2006
2006 Dr.John Walsh Book Chapter Ón bhForbairt Thionsclaíoch go dtí an Phleanáil Teanga: Éabhlóidiú Údarás na Gaeltachta Walsh, J. (2006) 'Ón bhForbairt Thionsclaíoch go dtí an Phleanáil Teanga: Éabhlóidiú Údarás na Gaeltachta' In: Doyle, A.; Ní Laoire, S(Eds.). Aistí ar an Nua-Ghaeilge - in ómós do Bhreandán Ó Buachalla. : Dublin: Cois Life.
2006 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Jürg Rainer Schwyter, Erich Poppe, Sandrine Onillon (eds), Le slipping dans les languages médiévales, Lausanne, Université de Lausanne, 2005. Journal of Celtic Linguistics Isaac, G. (2006) Review of Jürg Rainer Schwyter, Erich Poppe, Sandrine Onillon (eds), Le slipping dans les languages médiévales, Lausanne, Université de Lausanne, 2005. Journal of Celtic Linguistics. Reviews
2006 Dr..Pádraig Ó Héalaí Editorial The Past in the Present. Traditions in a changing world. Brussels. Coimbra Universities Group Ó Héalaí, P. With F. Mugnaini & T. Thompson (2006) The Past in the Present. Traditions in a changing world. Brussels. Coimbra Universities Group. Editorial
2006 Dr.John Walsh Conference Contribution Súil Siar agus Súil ar Aghaidh/Looking Back and Looking Forward: 10 Years of TG4 – Celebration and Analysis/10 mBliana de TG4 - Ceiliúradh agus Anailís Walsh, J. (2006) Seminar to mark 10th anniversary of TG4 [Conference Organising Committee Chairperson] Súil Siar agus Súil ar Aghaidh/Looking Back and Looking Forward: 10 Years of TG4 – Celebration and Analysis/10 mBliana de TG4 - Ceiliúradh agus Anailís NUI Galway, 25/11/2006-25/11/2006.
2006 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Remetodia Falileyev, A. (2006) 'Remetodia'. Acta Onomastica, 47 :173-176.
2006 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Mícheál Ó Cléirigh Seminars Downey, C. (2006) Cúán ua Lothcháin and the transmission of early Irish history [Invited Lecture] Mícheál Ó Cléirigh Seminars Mícheál Ó Cléirigh Institute for the Study of Irish History and Civilisation, University College Dublin, 13/10/2006-13/10/2006.
2006 Dr.John Walsh Article Ensuring the Irish language has its place Walsh, J. (2006) Ensuring the Irish language has its place. Dublin: Article
2006 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Studia Celtica 40. Isaac, G. (2006) Studia Celtica 40. Editorship of Journals
2006 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Dónall Ó Riagáin, Thomas Stolz (eds), Purism: Second Helping: Papers from the Conference of ‘Purism in the Age of Globalisation’, Bremen, September 2001, Bochum, Brockmeyer, 2004. Journal of Celtic Linguistics Isaac, G. (2006) Review of Dónall Ó Riagáin, Thomas Stolz (eds), Purism: Second Helping: Papers from the Conference of ‘Purism in the Age of Globalisation’, Bremen, September 2001, Bochum, Brockmeyer, 2004. Journal of Celtic Linguistics. Reviews
2006 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Paul Widmer, Das Korn des weiten Feldes: interne Derivation, Derivationskette und Flexionsklassenhierarchie: Aspekte der nominalen Wortbildung im Urindogermanischen, Innsbruck, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 2004 . Journal of Celtic Linguistics Isaac, G. (2006) Review of Paul Widmer, Das Korn des weiten Feldes: interne Derivation, Derivationskette und Flexionsklassenhierarchie: Aspekte der nominalen Wortbildung im Urindogermanischen, Innsbruck, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 2004 . Journal of Celtic Linguistics. Reviews
2006 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Stefan Zimmer (ed.), Die Kelten: Mythos und Wirklichkeit, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, 2004. Cambrian Medieval Celtic Studies Isaac, G. (2006) Review of Stefan Zimmer (ed.), Die Kelten: Mythos und Wirklichkeit, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, 2004. Cambrian Medieval Celtic Studies. Reviews
2006 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Songs and Local History: Examples from Tory Island County Donegal. Rathkeale, Co. Limerick Ó Laoire, L. (2006) Songs and Local History: Examples from Tory Island County Donegal. Rathkeale, Co. Limerick. Rathkeale, Co. Limerick: Workshops
2006 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Journal of Celtic Linguistics 10. Isaac, G. (2006) Journal of Celtic Linguistics 10. Editorship of Journals
2006 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Irish Texts Society Eight Annual Seminar Lesa Ní Mhunghaile (2006) 'Carolan's Poetry' [Invited Lecture] Irish Texts Society Eight Annual Seminar UCC Cork, 11/11/2006-.
2006 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Ceri Davies (ed.), Dr John Davies of Mallwyd: Welsh Renaissance Scholar, Cardiff, University of Wales Press, 2004. Journal of Celtic Linguistics Isaac, G. (2006) Review of Ceri Davies (ed.), Dr John Davies of Mallwyd: Welsh Renaissance Scholar, Cardiff, University of Wales Press, 2004. Journal of Celtic Linguistics. Reviews
2006 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution 8th Symposium of Societas Celtologica Nordica Downey, C. (2006) Purple reign – the naming of Conall Corc [Chaired Session] 8th Symposium of Societas Celtologica Nordica Helsinki, 23/09/2006-23/09/2006.
2006 Dr.John Walsh Conference Publication Conference of Irish Geographers Walsh, J., McCarron, S. (2006) Spatial Evolution of the Gaeltacht Conference of Irish Geographers University College, Dublin, 05/05/2006- 07/05/2006
2006 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Editorship of Journals Eighteenth-Century Ireland/Iris an dá chultúr 21 Ní Mhunghaile, L; Magennis, E; McKee, J. (2006) Eighteenth-Century Ireland/Iris an dá chultúr 21. Editorship of Journals
2006 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Treo Nua sa Tríológ: Léirmheas ar Alice Trilogy - Theatre Review Rióna Ní Fhrighil (2006) Treo Nua sa Tríológ: Léirmheas ar Alice Trilogy - Theatre Review. Invited Review Articles
2006 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Pamphlet Beartas Teanga: An Aimsir Óg, Páipéar Ócáideach 7 Ó hIfearnáin, Tadhg (2006) Beartas Teanga: An Aimsir Óg, Páipéar Ócáideach 7. Baile Átha Cliath: Pamphlet
2006 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Other Journal Confessions of a Song Junkie Ó Laoire, Lillis (2006) 'Confessions of a Song Junkie' Irish Pages, 3 (2) :88-102.
2006 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Oidhreacht Amhránaíochta Chloich Cheannfhaola: Traidisiún agus Athrú Ó Laoire, L. (2006) 'Oidhreacht Amhránaíochta Chloich Cheannfhaola: Traidisiún agus Athrú' In: Ó Ceallaigh, Seosamh(Eds.). Coláiste Uladh 1906-2006. Gort A' Choirce : Coláiste Uladh.
2006 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Tory Island Song Traditions Rhine Valley Association of Irish Studies. Strasbourg Ó Laoire, L. (2006) Tory Island Song Traditions Rhine Valley Association of Irish Studies. Strasbourg. Strasbourg: Workshops
2006 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Stefan Schumacher, Die keltischen Primärverben: Ein vergleichendes, etymologisches und morphologisches Lexikon, Innsbruck, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 2004 . Studia Celtica Isaac, G. (2006) Review of Stefan Schumacher, Die keltischen Primärverben: Ein vergleichendes, etymologisches und morphologisches Lexikon, Innsbruck, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 2004 . Studia Celtica. Reviews
2006 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Ciorcal na nAmhrán: Ag múineadh na n-amhrán i dToraigh. Slí Cholm Cille, Iomairt Conference Ó Laoire, L. (2006) Ciorcal na nAmhrán: Ag múineadh na n-amhrán i dToraigh. Slí Cholm Cille, Iomairt Conference. Belfast: Workshops
2006 Dr.John Walsh Conference Publication Comhdháil Litríocht agus Chultúr na Gaeilge Walsh, J. (2006) Mapáil na Gaeltachta: ó Choimisiún na Gaeltachta go dtí an teicneolaíocht dhigiteach Comhdháil Litríocht agus Chultúr na Gaeilge NUI Galway, 13/10/2006- 14/10/2006
2006 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Comdháil Léann na hÉireann: Orality and Modern Irish Culture Rióna Ní Fhrighil (2006) 'Ceist, cé a léifeadh dán?' [Conference Paper] Comdháil Léann na hÉireann: Orality and Modern Irish Culture OÉG (NUIG), 07/06/2006-07/06/2006.
2006 Dr.John Walsh Conference Publication Sociolinguistics Symposium 16 Walsh, J., Ó Laoire, M. (2006) Language Planning in Ireland: towards an integrated model. Sociolinguistics Symposium 16 University of Limerick Sociolinguistics Symposium 16 University of Limerick, 22/06/2006- 23/06/2006
2006 Dr..Graham R. Isaac Workshops The name of Ireland in Welsh and Irish. Tionól Isaac, G. (2006) The name of Ireland in Welsh and Irish. Tionól. School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies: Workshops
2006 Dr.John Walsh Invited Lectures The influence of the Irish language on Ireland's socio-economic development. Speaker at conference Economic Development through Language: The Role of Communities, the State and Enterprise Initiatives Walsh, J. (2006) The influence of the Irish language on Ireland's socio-economic development. Speaker at conference Economic Development through Language: The Role of Communities, the State and Enterprise Initiatives. Queen's University, Belfast: Invited Lectures
2006 Dr.John Walsh Conference Publication Sociolinguistics Symposium 16 Walsh, J., Ó Laoire, M. (2006) The current state of Irish: proposals for a sociolinguistic survey leading to an integrated language planning model Sociolinguistics Symposium 16 University of Limerick, 06/07/2006- 08/07/2006
2006 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal ““Improvisations of Local Character:” Representations of Tragedy in the Absence of Theatre.” Text And Presentation. Ó Laoire, L. (2006) '““Improvisations of Local Character:” Representations of Tragedy in the Absence of Theatre.” Text And Presentation'. The Comparative Drama Conference Series 2, Eag. Stratos E. Constantinidis (Ohio State University), :119-131.
2006 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal Language and Socio-Economic Development: Towards a Theoretical Framework Walsh, J. (2006) 'Language and Socio-Economic Development: Towards a Theoretical Framework'. Language Problems and Language Planning, 30 (2):127-148.
2006 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Confessions of a Song Junkie Ó Laoire, L. (2006) 'Confessions of a Song Junkie' In: Irish Pages.
2006 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution IASIL Rióna Ní Fhrighil (2006) In the lap of Pharaoh's Daughter: Nuala Ní Dhomhnaill in Translation [Conference Paper] IASIL Univerzita Karlova, Prág, 26/07/2006-26/07/2006.
2006 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal ‘Translation and Language Planning in Ireland: Challenges and Opportunities’ O’Connell, E. & Walsh, J. (2006) '‘Translation and Language Planning in Ireland: Challenges and Opportunities’'. Administration, 54 (3):22-43.
2005 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal “Cuma agus Craiceann: The Aesthetics of Song in Tory Island”. Ó Laoire, L. (2005) '“Cuma agus Craiceann: The Aesthetics of Song in Tory Island”'. Perspectives In Systematic Musicology: Selected Reports In Ethnomusicology 12, Eds. Roger W.H. Savage And Roger Kendall, Ucla, Dept. Of Ethnomusicology, :183-202.
2005 Dr..Graham R. Isaac Conference Publication Celtic Connections: Papers from the Tenth International Congress of Celtic Studies. Archaeology Monograph Isaac, G. (2005) Insular Celtic vs. Gallo-Brittonic: an empirical or a methodological question? . In: Gillies, W.; Harding, D.W eds. Celtic Connections: Papers from the Tenth International Congress of Celtic Studies. Archaeology Monograph University of Edinburgh,
2005 Dr..Graham R. Isaac Workshops Strachan's work on medieval Welsh. Colloquium on the Life and Work of John Strachan Isaac, G. (2005) Strachan's work on medieval Welsh. Colloquium on the Life and Work of John Strachan. University of Aberdeen: Workshops
2005 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Blues ar an mBóthar: Léirmheas ar Rakish Paddy Blues Rióna Ní Fhrighil (2005) Blues ar an mBóthar: Léirmheas ar Rakish Paddy Blues. Invited Review Articles
2005 Dr.John Walsh Other Journal ‘An Ghaeilge agus an fhorbairt shocheacnamaíoch i nGaeltacht na nDéise’ Walsh, J. (2005) '‘An Ghaeilge agus an fhorbairt shocheacnamaíoch i nGaeltacht na nDéise’' An Linn Bhuí: Iris Ghaeltacht na nDéise, 9 :138-156.
2005 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Irish Music 1800-2000 Ó Laoire, L. (2005) 'Irish Music 1800-2000' In: Cleary, J.; Connolly, Claire(Eds.). The Cambridge Companion to Modern Irish Culture. Cambridge, England : Cambridge University Press.
2005 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal A note on Cormac’s Pictish brooch Isaac, G. (2005) 'A note on Cormac’s Pictish brooch'. Journal of Celtic Linguistics, 9 :73-82.
2005 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Studia Celtica 39. Isaac, G. (2005) Studia Celtica 39. Editorship of Journals
2005 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Seimineár Taighde/ Postgraduate Seminar Series, Coláiste Phádraig Rióna Ní Fhrighil (2005) Saothar Ghearóid Mhic Lochlainn [Invited Paper] Seimineár Taighde/ Postgraduate Seminar Series, Coláiste Phádraig Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath, 24/11/2005-24/11/2005.
2005 Dr.John Walsh Peer Reviewed Journal Mapping the Gaeltacht: towards a geographical definition of the Irish speaking districts Walsh, J., McCarron, S.G., Ní Bhrádaigh, E. (2005) 'Mapping the Gaeltacht: towards a geographical definition of the Irish speaking districts'. Administration, 53 (1):16-37.
2005 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles An Lasair Choille agus an Cearrbhach Mac Cába - Theatre Review Rióna Ní Fhrighil (2005) An Lasair Choille agus an Cearrbhach Mac Cába - Theatre Review. Invited Review Articles
2005 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Rióna Ní Fhrighil (2005) Ó Dhónall na Gréine go Sideshow Bob [Conference Paper] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge OÉG (NUIG), 08/10/2005-08/10/2005.
2005 Dr.John Walsh Guest Lectures From industrial development to language planning? The evolution of Ireland's Gaeltacht development authority. Guest lecture at Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University Walsh, J. (2005) From industrial development to language planning? The evolution of Ireland's Gaeltacht development authority. Guest lecture at Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University. Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University: Guest Lectures
2005 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Medieval literature about (Conall) Corc of Cashel Downey, C. (2005) Medieval literature about (Conall) Corc of Cashel [Invited Lecture] Medieval literature about (Conall) Corc of Cashel Centre for the Study of Human Settlement and Historical Change, National University of Ireland, Galway, 14/02/2005-14/02/2005.
2005 Dr.John Walsh Book Chapter An Ghaeilge agus an fhorbairt shoch-eacnamaíoch i nGaeltacht na nDéise Walsh, J. (2005) 'An Ghaeilge agus an fhorbairt shoch-eacnamaíoch i nGaeltacht na nDéise' In: An Linn Bhuí: Iris Ghaeltacht na nDéise.
2005 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Britta Schulze-Thulin, Studien zu den urindogermanischen o-stufigen Kausativa-Iterativa und Nasalpräsentien im Kymrischen (Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 2001) . Studia Celtica Isaac, G. (2005) Review of Britta Schulze-Thulin, Studien zu den urindogermanischen o-stufigen Kausativa-Iterativa und Nasalpräsentien im Kymrischen (Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 2001) . Studia Celtica. Reviews
2005 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Stéphane Gendron, Les Noms des Lieux en France. Essai de toponymie, Paris, Éditions Errance, 2003. Journal of Celtic Linguistics Isaac, G. (2005) Review of Stéphane Gendron, Les Noms des Lieux en France. Essai de toponymie, Paris, Éditions Errance, 2003. Journal of Celtic Linguistics. Reviews
2005 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Media Wander my Friends/ Seo Libh a Chairde. Battlestar Galactica Season One. Original Soundtrack Ó Laoire, L. (2005) Wander my Friends/ Seo Libh a Chairde. Battlestar Galactica Season One. Original Soundtrack. Media
2005 Dr..Graham R. Isaac Workshops One step forward and two steps back: the interpretation of the 'Pictish' inscriptions. 19th Irish Conference of Medievalists Isaac, G. (2005) One step forward and two steps back: the interpretation of the 'Pictish' inscriptions. 19th Irish Conference of Medievalists. St. Kieran's College, Kilkenny: Workshops
2005 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book On a Rock in the Middle of the Ocean: Songs and Singers in Tory Island, Ireland Ó Laoire, L. (2005) On a Rock in the Middle of the Ocean: Songs and Singers in Tory Island, Ireland. Maryland: Lanham (Maryland): The Scarecrow Press.
2005 Dr..Graham R. Isaac Workshops Torann a dheireadh' sa Bhreatain Bheag freisin! Eascaiteolaíocht as traidisiún na Breatnaise. Comhdháil Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Isaac, G. (2005) Torann a dheireadh' sa Bhreatain Bheag freisin! Eascaiteolaíocht as traidisiún na Breatnaise. Comhdháil Litríocht agus Cultúr na Gaeilge. National University of Ireland, Galway: Workshops
2005 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Irish Bodies: Current Expressions in Dance and Song. Sionna International Festival of Music and Dance Ó Laoire, L. (2005) Irish Bodies: Current Expressions in Dance and Song. Sionna International Festival of Music and Dance. University of Limerick: Workshops
2005 Dr.John Walsh Conference Publication 4th Mercator International Symposium - Translation of Culture, Culture of Translation: Languages in Film, Television and Literature Walsh, J., O'Connell, E. (2005) Translation and Language Planning in Ireland: Opportunities and Challenges 4th Mercator International Symposium - Translation of Culture, Culture of Translation: Languages in Film, Television and Literature Dublin City University, 26/10/2005- 28/10/2005
2005 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Coinneáil Orainn - Theatre Review Rióna Ní Fhrighil (2005) Coinneáil Orainn - Theatre Review. Invited Review Articles
2005 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Comhdháil Chuimhneachán Mháirtín Uí Bhriain Lesa Ní Mhunghaile (2005) ‘Muiris Ó Gormáin. Scoláire idir dhá chultúr’ [Invited Lecture] Comhdháil Chuimhneachán Mháirtín Uí Bhriain NUI Galway, 14/10/2005-15/10/2005.
2005 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Welsh sudd ‘juice’, hufen ‘cream’ Isaac, G. (2005) 'Welsh sudd ‘juice’, hufen ‘cream’'. Studia Celtica, 38 :179-180.
2005 Dr.John Walsh Invited Lectures Ó Heilbhic go Heilsincí: Gaeltacht na nDéise i gcomhthéacs idirnáisiúnta teanga. Speech on language diversity and the Gaeltacht to summer school Tionól an tSamhraidh, organised by Waterford County Council and Waterford Institute of Technology Walsh, J. (2005) Ó Heilbhic go Heilsincí: Gaeltacht na nDéise i gcomhthéacs idirnáisiúnta teanga. Speech on language diversity and the Gaeltacht to summer school Tionól an tSamhraidh, organised by Waterford County Council and Waterford Institute of Technology. Invited Lectures
2005 Dr.John Walsh Invited Lectures Language planning and socio-economic development in Ireland: towards an integrated framework?. Presentation at conference Language policies in Canada and Europe, University of Ottawa, Canada Walsh, J. (2005) Language planning and socio-economic development in Ireland: towards an integrated framework?. Presentation at conference Language policies in Canada and Europe, University of Ottawa, Canada. University of Ottawa, Canada: Invited Lectures
2005 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Invited Review Articles Ossian and other Scottish Connections and Canons Ní Mhunghaile, L. (2005) Ossian and other Scottish Connections and Canons. Invited Review Articles
2005 Dr.Clodagh Downey Other Journal Medieval literature about Conall Corc Downey, Clodagh (2005) 'Medieval literature about Conall Corc' Journal of the Cork Historical and Archaeological Society, 110 :21-32.
2005 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Baileganghaire - Theatre Review Rióna Ní Fhrighil (2005) Baileganghaire - Theatre Review. Invited Review Articles
2005 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal The nature and origins of the Celtic languages: Atlantic seaways, Italo-Celtic and other paralinguistic misapprehensions Isaac, G. (2005) 'The nature and origins of the Celtic languages: Atlantic seaways, Italo-Celtic and other paralinguistic misapprehensions'. Studia Celtica, 38 :49-58.
2005 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Kingship, power and judgement in texts about Niall Noígiallach and Lugaid Mac Con Downey, Clodagh (2005) Kingship, power and judgement in texts about Niall Noígiallach and Lugaid Mac Con [Invited Lecture] Kingship, power and judgement in texts about Niall Noígiallach and Lugaid Mac Con Centre for the Study of Human Settlement and Historical Change, National University of Ireland, Galway, 15/02/2005-15/02/2005.
2005 Dr..Graham R. Isaac Conference Publication New Approaches to Celtic Place-Names. Ptolemy’s Geography Isaac, G. (2005) Scotland . In: de Hoz, J.; Luján, E.R.; Sims-Williams, P eds. New Approaches to Celtic Place-Names. Ptolemy’s Geography Madrid,
2005 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Guthanna comhaimseartha san amhránaíocht ar an sean-nós. Discussion & Performance of New Work. Sionna Festival, UL Ó Laoire, L., Ó Lionáird, I., Ní Uallacháin, P., Ní Dhomhnaill, N., Jenkinson, B. (2005) Guthanna comhaimseartha san amhránaíocht ar an sean-nós. Discussion & Performance of New Work. Sionna Festival, UL. Workshops
2005 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Journal of Celtic Linguistics 9. Isaac, G. (2005) Journal of Celtic Linguistics 9. Editorship of Journals
2004 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Iwan Wmffre, Language and Place-Names in Wales. The Evidence of Toponymy in Cardiganshire, Cardiff, University of Wales Press, 2003. . Journal of Celtic Linguistics Isaac, G. (2004) Review of Iwan Wmffre, Language and Place-Names in Wales. The Evidence of Toponymy in Cardiganshire, Cardiff, University of Wales Press, 2003. . Journal of Celtic Linguistics. Reviews
2004 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Úrscéalta don Phobal? Léirmheas ar Scread Mhaidne (2003) agus Seachrán Jeaic Sheáin Johnny (2002) Rióna Ní Fhrighil (2004) Úrscéalta don Phobal? Léirmheas ar Scread Mhaidne (2003) agus Seachrán Jeaic Sheáin Johnny (2002). Invited Review Articles
2004 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Pierre-Yves Lambert, Recueil des Inscriptions Gauloises (R.I.G.) Volume II, Fascicule 2. Textes Gallo-Latins sur instrumentum. XLVe Supplément à Gallia (Paris: CNRS Éditions, 2002). Studia Celtica Isaac, G. (2004) Review of Pierre-Yves Lambert, Recueil des Inscriptions Gauloises (R.I.G.) Volume II, Fascicule 2. Textes Gallo-Latins sur instrumentum. XLVe Supplément à Gallia (Paris: CNRS Éditions, 2002). Studia Celtica. Reviews
2004 Dr.John Walsh Conference Publication Contested Terrains: the Local and the Global, Dublin City University Ní Bhrádaigh, E., Walsh, J. (2004) Foras Feasa na Fiontraíochta: the role of entrepreneurship in the Irish language sector Contested Terrains: the Local and the Global, Dublin City University Dublin City University, 24/09/2004- 25/09/2004
2004 Dr.John Walsh Conference Publication Rannsachadh na Gàidhlig 2 Walsh, J. (2004) Language planning and socio-economic development: a view from Ireland Rannsachadh na Gàidhlig 2 Edinburgh, 24/07/2004-
2004 Dr..Graham R. Isaac Media Place-Names in Ptolemy’s Geography. An electronic data base with etymological analysis of the Celtic name-elements, CD-ROM Isaac, G. (2004) Place-Names in Ptolemy’s Geography. An electronic data base with etymological analysis of the Celtic name-elements, CD-ROM. Media
2004 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Book Chapter Scéal na Murúch i bhFilíocht Nuala Ní Dhomhnaill Rióna Ní Fhrighil (2004) 'Scéal na Murúch i bhFilíocht Nuala Ní Dhomhnaill' In: Breandán Ó Conaire(Eds.). Scéal ag iompar scéil. Baile Átha Cliath : An Clóchomhar.
2004 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Northern Lights: Following Folklore in North-Western Europe (2001) Rióna Ní Fhrighil (2004) Northern Lights: Following Folklore in North-Western Europe (2001). Invited Review Articles
2004 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Pádraic Ó Conaire - Theatre Review Rióna Ní Fhrighil (2004) Pádraic Ó Conaire - Theatre Review. Invited Review Articles
2004 Dr.John Walsh Article Aiste Taighde - Gàidhealtachd na hAlban: ceachtanna le foghlaim? Walsh, J. (2004) Aiste Taighde - Gàidhealtachd na hAlban: ceachtanna le foghlaim?. Dublin: Article
2004 Dr.John Walsh Conference Publication Contested Terrains: the Local and the Global Walsh, J. (2004) Language and socio-economic development: experiences from the Scottish Gàidhealtachd and the Irish Gaeltacht Contested Terrains: the Local and the Global Dublin City University, 24/09/2004-
2004 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of R. Iestyn Daniel (ed.), Gwaith Dafydd y Coed a Beirdd Eraill o Lyfr Coch Hergest (Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2002). Studia Celtica Isaac, G. (2004) Review of R. Iestyn Daniel (ed.), Gwaith Dafydd y Coed a Beirdd Eraill o Lyfr Coch Hergest (Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2002). Studia Celtica. Reviews
2004 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of National Library of Wales Journal 32.1. 54, 330-2. Zeitschrift für celtische Philologie Isaac, G. (2004) Review of National Library of Wales Journal 32.1. 54, 330-2. Zeitschrift für celtische Philologie. Reviews
2004 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal The chronology of the development of Brittonic stops and the spirant mutation Isaac, G. (2004) 'The chronology of the development of Brittonic stops and the spirant mutation'. Journal of Celtic Linguistics, 8 :49-85.
2004 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Journal of Celtic Linguistics 8. Isaac, G. (2004) Journal of Celtic Linguistics 8. Editorship of Journals
2004 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution The Spanish Association for Irish Studies (AEDEI) Rióna Ní Fhrighil (2004) The corpse that won't stop speaking: a sociolinguistic view of the Irish language [Keynote Address] The Spanish Association for Irish Studies (AEDEI) Malága, Spain, 28/05/2004-28/05/2004.
2004 Dr..Graham R. Isaac Conference Publication Keltologie Heute – Themen und Fragestellungen Isaac, G. (2004) Keltiberisches und inselkeltisches Imperfekt . In: Poppe, Erich eds. Keltologie Heute – Themen und Fragestellungen
2004 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal “The Right Words: Conflict and Resolution in a Gaelic Folk Song.” 19: (2), 187-213. Ó Laoire, L. (2004) '“The Right Words: Conflict and Resolution in a Gaelic Folk Song.” 19: (2), 187-213'. Oral Tradition, 19 (2):187-213.
2004 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of R. Geraint Gruffydd, ‘Edmyg Dinbych’. Cerdd Lys Gynnar o Ddyfed (Darlith Goffa J. E. Caerwyn Williams a Gwen Williams 2001) (Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2002) . Studia Celtica Isaac, G. (2004) Review of R. Geraint Gruffydd, ‘Edmyg Dinbych’. Cerdd Lys Gynnar o Ddyfed (Darlith Goffa J. E. Caerwyn Williams a Gwen Williams 2001) (Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2002) . Studia Celtica. Reviews
2004 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Rhiannon Ifans (2000), Gwaith Gruffudd Llwyd a’r Llygliwiaid Eraill, Aberystwyth, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd. Zeitschrift für celtische Philologie Isaac, G. (2004) Review of Rhiannon Ifans (2000), Gwaith Gruffudd Llwyd a’r Llygliwiaid Eraill, Aberystwyth, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd. Zeitschrift für celtische Philologie. Reviews
2004 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Níl sí doiligh a iompar/No load to carry: A personal response to the current situation in Irish. Ó Laoire, L. (2004) 'Níl sí doiligh a iompar/No load to carry: A personal response to the current situation in Irish' In: Mac Murchaidh, Ciarán(Eds.). Who Needs Irish: Reflections on the Importance of the Irish Language Today. Dublin : Veritas.
2004 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Studia Celtica 38. Isaac, G. (2004) Studia Celtica 38. Editorship of Journals
2004 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Seosamh Mac Grianna: An Mhéin Rúin (2002) Rióna Ní Fhrighil (2004) Seosamh Mac Grianna: An Mhéin Rúin (2002). Invited Review Articles
2004 Dr.John Walsh Article Cúrsaí Teanga - Gàidhealtachd na hAlban: ceachtanna le foghlaim? Walsh, J. (2004) Cúrsaí Teanga - Gàidhealtachd na hAlban: ceachtanna le foghlaim?. Dublin: Article
2004 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution 18th Conference of Irish Medievalists Downey, C. (2004) Cúán ua Lothcháin: attributions and affiliations [Chaired Session] 18th Conference of Irish Medievalists Kilkenny, 24/06/2004-24/06/2004.
2004 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of National Library of Wales Journal 31.3-4. Zeitschrift für celtische Philologie Isaac, G. (2004) Review of National Library of Wales Journal 31.3-4. Zeitschrift für celtische Philologie. Reviews
2004 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Paper Play's The Thing. Representations of Tragedy in the Absence of Theatre. International Drama Conference Ó Laoire, L. (2004) Play's The Thing. Representations of Tragedy in the Absence of Theatre. International Drama Conference. California State University, Northridge: Conference Paper
2004 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Bernhard Maier, Stefan Zimmer (eds) (2001), 150 Jahre “Mabinogion” - deutsch-walisische Kulturbeziehungen, Tübingen, Max Niemeyer Verlag. Zeitschrift für celtische Philologie Isaac, G. (2004) Review of Bernhard Maier, Stefan Zimmer (eds) (2001), 150 Jahre “Mabinogion” - deutsch-walisische Kulturbeziehungen, Tübingen, Max Niemeyer Verlag. Zeitschrift für celtische Philologie. Reviews
2004 Dr.Clodagh Downey Book Chapter Intertextuality in Echtra mac nEchdach Mugmedóin Downey, Clodagh (2004) 'Intertextuality in Echtra mac nEchdach Mugmedóin' In: John Carey, Máire Herbert and Kevin Murray(Eds.). Cín Chille Cúile: Texts, Saints and Places, Essays in honour of Professor Pádraig Ó Riain. Aberystwyth : Celtic Studies Publications.
2004 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Is mé go déanach i mBaile Sheáin. Tionchar na Gaeilge ar Thréasamhráin Thalamh an Éisc. Tionól Ó Laoire, L. (2004) Is mé go déanach i mBaile Sheáin. Tionchar na Gaeilge ar Thréasamhráin Thalamh an Éisc. Tionól. Comhairle Contae Phort Láirge: Workshops
2004 Dr.John Walsh Article Aiste Taighde - Gàidhealtachd na hAlban: ceachtanna le foghlaim? Walsh, J. (2004) Aiste Taighde - Gàidhealtachd na hAlban: ceachtanna le foghlaim?. Dublin: Article
2004 Dr.John Walsh Pamphlet An Teanga, an Cultúr agus an Fhorbairt: Cás na hÉireann agus Cás na Gaeilge. Dublin: Coiscéim (series editor: Prof. Máirtín Ó Murchú) [occasional paper on theoretical framework linking language and socio-economic development] Walsh, J. (2004) An Teanga, an Cultúr agus an Fhorbairt: Cás na hÉireann agus Cás na Gaeilge. Dublin: Coiscéim (series editor: Prof. Máirtín Ó Murchú) [occasional paper on theoretical framework linking language and socio-economic development]. Pamphlet
2004 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Canu Aneirin awdl LI revisted: Gildas and the Gododdin Isaac, G. (2004) 'Canu Aneirin awdl LI revisted: Gildas and the Gododdin'. Zeitschrift für celtische Philologie, 54 :144-153.
2004 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution IASIL Rióna Ní Fhrighil (2004) 'The music of language and the language of music in the poetry of Gearóid Mac Lochlainn [Conference Paper] IASIL OÉG (NUIG), 22/07/2004-22/07/2004.
2004 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal The Old- and early-Middle-Welsh ‘future’ tense: form and function of a moribund category Isaac, G. (2004) 'The Old- and early-Middle-Welsh ‘future’ tense: form and function of a moribund category'. Journal of Celtic Studies, 4 :153-170.
2004 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Media Cumha Olowan. Bridge Across the Blue Ó Laoire, L., Perea, J.C. (2004) Cumha Olowan. Bridge Across the Blue. Media
2004 Dr..Graham R. Isaac Workshops Cormac's Pictish brooch: a linguistic commentary. 18th Irish Conference of Medievalists Isaac, G. (2004) Cormac's Pictish brooch: a linguistic commentary. 18th Irish Conference of Medievalists. St. Kieran's College, Kilkenny: Workshops
2004 Dr..Graham R. Isaac Workshops The nature and origins of the Celtic languages: Atlantic seaways, Italo-Celtic and other paralinguistic misapprehensions. Departmental Lecture Series (held at St. John's College), Department of Anglo-Saxon, Norse and Celtic, University of Cambridge Isaac, G. (2004) The nature and origins of the Celtic languages: Atlantic seaways, Italo-Celtic and other paralinguistic misapprehensions. Departmental Lecture Series (held at St. John's College), Department of Anglo-Saxon, Norse and Celtic, University of Cambridge. Workshops
2004 Dr.Clodagh Downey Other Journal The ‘sovereignty goddess’ in early Irish literature (Appeared as ‘De soevereiniteitsgodin in vroege Ierse literatuur’, translated by Esther Le Mair.) Downey, Clodagh (2004) 'The ‘sovereignty goddess’ in early Irish literature (Appeared as ‘De soevereiniteitsgodin in vroege Ierse literatuur’, translated by Esther Le Mair.)' Kelten, 23 :2-3.
2004 Dr..Graham R. Isaac Workshops Text and pretext: thoughts on editing the Gododdin. Keynote Lecture, Celtic Studies Association of North America Annual Meeting Isaac, G. (2004) Text and pretext: thoughts on editing the Gododdin. Keynote Lecture, Celtic Studies Association of North America Annual Meeting. University of Toronto: Workshops
2003 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Peer Reviewed Journal An file mar mháthair agus an mháthair mar fhile Rióna Ní Fhrighil (2003) 'An file mar mháthair agus an mháthair mar fhile'. Taighde Agus Teagasc, 3 :24-45.
2003 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Irish Association of the Study of Irish Literatures (IASIL) Rióna Ní Fhrighil (2003) Eavan Boland and the question of language [Conference Paper] Irish Association of the Study of Irish Literatures (IASIL) Debrecen, An Ungáir, 11/07/2003-11/07/2003.
2003 Dr..Graham R. Isaac Workshops The nature and origins of the Celtic languages: Atlantic seaways, Italo-Celtic and other paralinguistic misapprehensions. 12th International Congress of Celtic Studies Isaac, G. (2003) The nature and origins of the Celtic languages: Atlantic seaways, Italo-Celtic and other paralinguistic misapprehensions. 12th International Congress of Celtic Studies. University of Wales, Aberystwyth: Workshops
2003 Dr..Graham R. Isaac Conference Publication Celtic Englishes III Isaac, G. (2003) Diagnosing the symptoms of contact: some Celtic - English case-histories . In: Hildegard L.; Tristram, C eds. Celtic Englishes III Universitätsverlag Winter, Heidelberg,
2003 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Peer Reviewed Journal Joseph Cooper Walker (1761-1810): cúrsaí féiniúlachta agus an deighilt sheicteach Ní Mhunghaile, L. (2003) 'Joseph Cooper Walker (1761-1810): cúrsaí féiniúlachta agus an deighilt sheicteach'. Taighde Agus Teagasc, 3 :45-56.
2003 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Treason Songs: Some Ireland Newfoundland Connections. Phenomenon of Singing Conference III, St. John's Newfoundland Ó Laoire, L., O' Donnell, Ruán (2003) Treason Songs: Some Ireland Newfoundland Connections. Phenomenon of Singing Conference III, St. John's Newfoundland. University of Limerick: Workshops
2003 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal The Celtiberian alphabetic signs san and sigma, and the ablative singular Isaac, G. (2003) 'The Celtiberian alphabetic signs san and sigma, and the ablative singular'. Studia Celtica, 36 :1-20.
2003 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution The Spanish Association of Irish Studies (AEDEI) Rióna Ní Fhrighil (2003) Eavan Boland and Nuala Ní Dhomhnaill rewrite the landscape [Conference Paper] The Spanish Association of Irish Studies (AEDEI) Almería, Spain, 20/05/2003-20/05/2003.
2003 Dr.John Walsh Book Chapter Teanga, Cultúr agus Forbairt i gcás na hÉireann: i dtreo cur chuige nua Walsh, J. (2003) 'Teanga, Cultúr agus Forbairt i gcás na hÉireann: i dtreo cur chuige nua' In: Kirk, J.M.; Ó Baoill, D.P(Eds.). Towards our Goals in Broadcasting, the Press, the Performing Arts and the Economy: Minority Languages in Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland.
2003 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Publication Irish Landscapes Rióna Ní Fhrighil (2003) Eavan Boland and Nuala Ní Dhomhnaill Revise the Landscape Irish Landscapes Almería, Spain, 29/05/2003- 01/06/2003
2003 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Studia Celtica 37. Isaac, G. (2003) Studia Celtica 37. Editorship of Journals
2003 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of National Library of Wales Journal 31.1-2. Zeitschrift für celtische Philologie Isaac, G. (2003) Review of National Library of Wales Journal 31.1-2. Zeitschrift für celtische Philologie. Reviews
2003 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal “Fieldwork in Common Places: An Ethnographer’s Experience in Tory Island., 12:1, 113-136. Ó Laoire, L. (2003) '“Fieldwork in Common Places: An Ethnographer’s Experience in Tory Island., 12:1, 113-136'. British Journal of Ethnomusicology, 12 (1):113-136.
2003 Dr.John Walsh Book Chapter The Irish Language Walsh, J. (2003) 'The Irish Language' In: The Encyclopaedia of Ireland, Dublin, 2003. : Gill & Macmillan.
2003 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Welsh byw, byd, hyd Isaac, G. (2003) 'Welsh byw, byd, hyd'. Studia Celtica, 36 :145-147.
2003 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Other Journal An Lucht Cinsil in Éirinn san Ochtú hAois Déag: Joseph Cooper Walker mar bhall lárnach den chiorcal liteartha Ní Mhunghaile, L. (2003) 'An Lucht Cinsil in Éirinn san Ochtú hAois Déag: Joseph Cooper Walker mar bhall lárnach den chiorcal liteartha' Bliainiris 3, 3 :154-174.
2003 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Peer Reviewed Journal The representation of Ireland/s. Images from outside and from within. Rióna Ní Fhrighil (2003) 'The representation of Ireland/s. Images from outside and from within'. Estudios Irlandeses-Journal of Irish Studies, 12 (2):145-155.
2003 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Cambridge Group for Irish Studies Downey, C. (2003) Attitudes to the Irish language in the Middle Ages [Invited Lecture] Cambridge Group for Irish Studies Magdalene College, Cambridge, 29/04/2003-29/04/2003.
2003 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution 12th International Congress of Celtic Studies Downey, C. (2003) Rígad Néill Noígiallaig ós Clainn Echach – a neglected source of Uí Néill propaganda? [Chaired Session] 12th International Congress of Celtic Studies University of Wales, Aberystwyth, 28/08/2003-28/08/2003.
2003 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter The Hierarchy of Tradition in Representations of Gaelic and English Language Song in Ireland McCann, A. (2003) 'The Hierarchy of Tradition in Representations of Gaelic and English Language Song in Ireland' In: Berger, Harris M.; Carroll, Michael T(Eds.). Global Pop: Local Language. Jackson, Mississippi : University of Mississippi Press.
2003 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Sean Nós: Léargas Nua. Ó Laoire, L. (2003) Plenary lecture presented at Comhdháil Litríochta agus Cultúir School of Irish, NUI, Galway [Invited Oral Presentation] Sean Nós: Léargas Nua Comhdháil Litríochta agus Cultúir School of Irish, NUI, Galway, 11/10/2003-11/10/2003.
2003 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Meaning and structure, composition and representation: readings from a Welsh construction Isaac, G. (2003) 'Meaning and structure, composition and representation: readings from a Welsh construction'. Studi Celtici, 2 :265-275.
2003 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Book Review Review of Úna Nic Éinrí, An Cantaire Siúlach: Tadhg Gaelach An Sagart: An Daingean, 2001 Ní Mhunghaile, L. (2003) Review of Úna Nic Éinrí, An Cantaire Siúlach: Tadhg Gaelach An Sagart: An Daingean, 2001. Book Review
2003 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution International Association for the Study of Irish Literatures Rióna Ní Fhrighil & Joachim Fischer (2003) Ó Chill Áirne go Berlin: Mícheál Mac Liammóir's travels through post-war Germany [Conference Paper] International Association for the Study of Irish Literatures Debrecen, Hungary, 09/07/2003-09/07/2003.
2003 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Conference Contribution Rare Book’s Group of the Librarian Society of Ireland Seminar Lesa Ní Mhunghaile (2003) The Reception of Irish literature in early nineteenth-century Germany: Sydney Owenson and Thomas Moore’ [Invited Lecture] Rare Book’s Group of the Librarian Society of Ireland Seminar Royal Irish Academy, Dublin, 21/11/2003-.
2003 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Peter Busse, Cynddelw Brydydd Mawr - Archaismus und Innovation, Münster, Nodus Publications, 2002. Studi Celtici Isaac, G. (2003) Review of Peter Busse, Cynddelw Brydydd Mawr - Archaismus und Innovation, Münster, Nodus Publications, 2002. Studi Celtici. Reviews
2003 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Prospects in Old Irish syntax Isaac, G. (2003) 'Prospects in Old Irish syntax'. Zeitschrift für celtische Philologie, 53 :181-197.
2003 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Leeks and garlic: the Germanic ethnonym Cannenefates, Celtic kasn- and Slavic kesn- Falileyev, A. (2003) 'Leeks and garlic: the Germanic ethnonym Cannenefates, Celtic kasn- and Slavic kesn-'. North Western European Language Evolution, 42 :3-12.
2003 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution International Medieval Congress Downey, C. (2003) Power and Authority: Medieval Irish kingship tales [Chaired Session] International Medieval Congress University of Leeds, 16/07/2003-16/07/2003.
2003 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Tír na nÓg agus Talamh na hÉireann Ó Laoire, L. (2003) 'Tír na nÓg agus Talamh na hÉireann' In: Mac Leod, William; Ní Annracháin, Máire(Eds.). Coincheap na háite i litríocht Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann. : Dublin: Coiscéim.
2003 Dr..Graham R. Isaac Conference Publication Yr Hen Iaith: Studies in Early Welsh Isaac, G. (2003) The structure and typology of prepositional relative clauses in early Welsh . In: Russell, Paul eds. Yr Hen Iaith: Studies in Early Welsh Aberystwyth,
2003 Dr..Graham R. Isaac Workshops Some observations on the linguistic geography of ancient and medieval Scotland. Conference of the Early Medieval Europe Research Group (EMERGE) Isaac, G. (2003) Some observations on the linguistic geography of ancient and medieval Scotland. Conference of the Early Medieval Europe Research Group (EMERGE). University of St. Andrews: Workshops
2003 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Cymraeg rhyngu, rhanc, Hen Wyddeleg ro-icc; Dadl y Corff ar Enaid ll. 128 dinag Isaac, G. (2003) 'Cymraeg rhyngu, rhanc, Hen Wyddeleg ro-icc; Dadl y Corff ar Enaid ll. 128 dinag'. Studia Celtica, 36 :141-145.
2003 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal “Teagasc na Gaeilge ag an Treas Leibhéal: Cá bhfuil Ár dTriall?” (Teaching Irish at Third Level) Ó Laoire, L. (2003) '“Teagasc na Gaeilge ag an Treas Leibhéal: Cá bhfuil Ár dTriall?” (Teaching Irish at Third Level)'. Teagasc na Gaeilge, 8 :60-70.
2003 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Invited Lectures Traditional Song Studies. The Current Situation, Irish Language and Culture Conference Ó Laoire, L. (2003) Traditional Song Studies. The Current Situation, Irish Language and Culture Conference. University College Galway: Invited Lectures
2003 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles An Searcach trí shúile na saoithe. Léirmheas ar On the Side of Light: The Poetry of Cathal Ó Searcaigh (2002) Rióna Ní Fhrighil (2003) An Searcach trí shúile na saoithe. Léirmheas ar On the Side of Light: The Poetry of Cathal Ó Searcaigh (2002). Invited Review Articles
2003 Dr.John Walsh Book Chapter The Gaeltacht Walsh, J. (2003) 'The Gaeltacht' In: The Encyclopaedia of Ireland, Dublin, 2003. : Gill & Macmillan.
2003 Dr..Graham R. Isaac Workshops The river-names of Britain recorded by Ptolemy. Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland Isaac, G. (2003) The river-names of Britain recorded by Ptolemy. Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland. University of Nottingham: Workshops
2003 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Idir Dhúchas agus Dualgas (2002) Rióna Ní Fhrighil (2003) Idir Dhúchas agus Dualgas (2002). Invited Review Articles
2003 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Some Old Irish etymologies, and some conclusions drawn from them (= Varia I) Isaac, G. (2003) 'Some Old Irish etymologies, and some conclusions drawn from them (= Varia I)'. Ériu, 52 :151-155.
2002 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Ar Chreag i Lár na Farraige: Amhráin agus Amhránaithe i dToraigh Lillis Ó Laoire (2002) Ar Chreag i Lár na Farraige: Amhráin agus Amhránaithe i dToraigh. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht.
2002 Dr.Jeannine Woods Invited Review Articles Léirmheas ar 'Ualach an Uaignis'/ Review of 'Ualach an Uaignis' (translation of 'The Lonesome West' by Martin McDonagh). Irish Theatre Magazine, 3(12) Woods, Jeannine (2002) Léirmheas ar 'Ualach an Uaignis'/ Review of 'Ualach an Uaignis' (translation of 'The Lonesome West' by Martin McDonagh). Irish Theatre Magazine, 3(12). Invited Review Articles
2002 Dr.Clodagh Downey Reviews Review: Fled Bricrenn: Reassessments. Edited by Pádraig Ó Riain. Irish Texts Society, Subsidiary Series 10, Dublin 2000 Downey, Clodagh (2002) Review: Fled Bricrenn: Reassessments. Edited by Pádraig Ó Riain. Irish Texts Society, Subsidiary Series 10, Dublin 2000. Reviews
2002 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Peer Reviewed Journal Imní an Scáthaithe: Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill agus Eavan Boland Rióna Ní Fhrighil (2002) 'Imní an Scáthaithe: Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill agus Eavan Boland'. New Hibernia Review, 6 (4):136-150.
2002 Dr..Pádraig Ó Héalaí Editorial Téada Dúchais. Aistí in ómós do Bhreandán Ó Madagáin. Indreabhán. Cló Iar-Chonnachta Ó Héalaí, P. With M. Ó Briain (2002) Téada Dúchais. Aistí in ómós do Bhreandán Ó Madagáin. Indreabhán. Cló Iar-Chonnachta. Editorial
2002 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Ó Chroí Amach: Ceist na hAéistéitice in Amhránaíocht na Gaeilge Ó Laoire, L. (2002) 'Ó Chroí Amach: Ceist na hAéistéitice in Amhránaíocht na Gaeilge' In: In Téada Dúchais: aistí in ómós don ollamh Breandán Ó Madagáin. Indreabhán : Cló Iar-Chonnachta.
2002 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops The Right Version: Specificity in Gaelic Song Texts and the Dynamics of Community. Twenty-Fourth Annual Celtic Studies Conference of the University of California Ó Laoire, L. (2002) The Right Version: Specificity in Gaelic Song Texts and the Dynamics of Community. Twenty-Fourth Annual Celtic Studies Conference of the University of California. University of California: Workshops
2002 Dr..Graham R. Isaac Workshops Die keltiberischen alphabetischen Zeichen Sigma und San und der Ablativ Singular. Fachgebiet Vergleichende Sprachwissenschaft Isaac, G. (2002) Die keltiberischen alphabetischen Zeichen Sigma und San und der Ablativ Singular. Fachgebiet Vergleichende Sprachwissenschaft. Philipps-Universität Marburg: Workshops
2002 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Ó Chroí Amach: Spléachadh ar Cheist na hAeistéitice in Amhránaíocht na Gaeilge. Ó Laoire, L. (2002) 'Ó Chroí Amach: Spléachadh ar Cheist na hAeistéitice in Amhránaíocht na Gaeilge' In: Téada Dúchais (Festschrift for Breandán Ó Madagáin, Emeritus Professor of Irish, University College Galway). (Aesthetics of Gaelic Song).
2002 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Féile na mBan Rióna Ní Fhrighil (2002) The Anxiety of Influence in the Poetry of Eavan Boland and Nuala Ní Dhomhnaill [Invited Oral Presentation] Féile na mBan Ollscoil Luimnigh (UL), 12/04/2002-12/04/2002.
2002 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Spanish Association for Irish Studies Rióna Ní Fhrighil (2002) The Mermaids on Land: the Exile of the Irish at Home and Abroad in the Poetry of Nuala Ní Dhomhnaill [Conference Paper] Spanish Association for Irish Studies Barcelona, Spain, 31/05/2002-31/05/2002.
2002 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘An Timpeallacht trí Shúile an Chreidimh: Feithidí agus an Slánaitheoir’ Ó Héalaí, P. (2002) '‘An Timpeallacht trí Shúile an Chreidimh: Feithidí agus an Slánaitheoir’' In: Eag. M. Ó Briain & P. Ó Héalaí(Eds.). Téada Dúchais. Aistí in ómós do Bhreandán Ó Madagáin. Indreabhán : -.
2002 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution 16th Irish Conference of Medievalists Downey, C. (2002) Another witness to Niall Noígiallach’s encounter with sovereignty [Chaired Session] 16th Irish Conference of Medievalists NUI, Maynooth, 03/07/2002-03/07/2002.
2002 Dr..Graham R. Isaac Workshops The ancient local names of Scotland. Tercer Coloquio Internacional de Tolomeo: hacia un atlas lingüístico de los topónimos celtas antiguos de Europa Isaac, G. (2002) The ancient local names of Scotland. Tercer Coloquio Internacional de Tolomeo: hacia un atlas lingüístico de los topónimos celtas antiguos de Europa. Universidad Complutense de Madrid: Workshops
2002 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles An guth iar-INNTI: Léirmheas ar Sruth Teangacha/Stream of Tongues (2002) Rióna Ní Fhrighil (2002) An guth iar-INNTI: Léirmheas ar Sruth Teangacha/Stream of Tongues (2002). Invited Review Articles
2002 Dr.John Walsh Book Díchoimisiúnú Teanga: Coimisiún na Gaeltachta 1926 Walsh, J. (2002) Díchoimisiúnú Teanga: Coimisiún na Gaeltachta 1926. Dublin: Cois Life.
2002 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Dewiniaeth yn Manawydan fab Llyr Isaac, G. (2002) 'Dewiniaeth yn Manawydan fab Llyr'. Dwned, 8 :79-86.
2002 Dr..Graham R. Isaac Media The Antonine Itinerary, Land Routes. An electronic data base with etymological analysis of the Celtic name-elements. CD-ROM Isaac, G. (2002) The Antonine Itinerary, Land Routes. An electronic data base with etymological analysis of the Celtic name-elements. CD-ROM. Media
2002 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Scholarship and patriotism: the case of the oldest Welsh poetry Isaac, G. (2002) 'Scholarship and patriotism: the case of the oldest Welsh poetry'. Studi Celtici, 1 :67-81.
2002 Dr..Graham R. Isaac Workshops Meaning and structure, composition and representation: readings from a Welsh construction. Rethinking Language and Mind, 35th Meeting of the Societas Linguistica Europaea Isaac, G. (2002) Meaning and structure, composition and representation: readings from a Welsh construction. Rethinking Language and Mind, 35th Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Universität Potsdam: Workshops
2002 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Gwarchan Maeldderw: a ‘lost’ medieval Welsh classic? Isaac, G. (2002) 'Gwarchan Maeldderw: a ‘lost’ medieval Welsh classic?'. Cambrian Medieval Celtic Studies, 44 :73-96.
2002 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Edited Book The Petrie Collection of Ancient Irish Music David Cooper, Lillis Ó Laoire (Ed.). (2002) The Petrie Collection of Ancient Irish Music, Cork: Cork University Press,
2002 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal “Níl na daoine chomh te dá chéile agus a bhí siad: Meafair agus Moráltacht i nGaeilge Thír Chonaill”. 2. 116-132. Ó Laoire, L. (2002) '“Níl na daoine chomh te dá chéile agus a bhí siad: Meafair agus Moráltacht i nGaeilge Thír Chonaill”. 2. 116-132'. Taighde agus Teagasc, 2 :116-132.
2002 Dr.Lesa Ní Mhunghaile Peer Reviewed Journal Joseph Cooper Walker, James Macpherson agus Melchiorre Cesarotti 17 Ní Mhunghaile, L. (2002) 'Joseph Cooper Walker, James Macpherson agus Melchiorre Cesarotti 17'. Eighteenth-Century Ireland Iris An Dá Chultúr, 17 :79-98.
2002 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Peer Reviewed Journal Doimhne an Dúchais: Éagsúlacht san Aistriú Teanga i gCeap Breatainn na hAlban Nua Ó hIfearnáin, Tadhg (2002) 'Doimhne an Dúchais: Éagsúlacht san Aistriú Teanga i gCeap Breatainn na hAlban Nua'. Taighde Agus Teagasc, 2 :62-91.
2002 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Ymddiddan Taliesin ac Ugnach: propaganda Cymreig yn oes y Croesgadau? (See the correction in ‘Nodyn golygyddol’, Llên Cymru 26 (2003), 17.) Isaac, G. (2002) 'Ymddiddan Taliesin ac Ugnach: propaganda Cymreig yn oes y Croesgadau? (See the correction in ‘Nodyn golygyddol’, Llên Cymru 26 (2003), 17.)'. Llên Cymru, 25 :12-20.
2002 Dr..Graham R. Isaac Conference Publication Meter, Rhythm and Performance - Metrum, Rhythmus und Performanz Isaac, G. (2002) Meter and performance in early Welsh poetry . In: Küper, Christoph eds. Meter, Rhythm and Performance - Metrum, Rhythmus und Performanz Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt,
2002 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Ian Hughes (2000), Math Uab Mathonwy, Aberystwyth, Prifysgol Cymru Aberystwyth. Studi Celtici Isaac, G. (2002) Review of Ian Hughes (2000), Math Uab Mathonwy, Aberystwyth, Prifysgol Cymru Aberystwyth. Studi Celtici. Reviews
2002 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops World View and Metaphor in the Irish Language. Keough Institute of Irish Studies Ó Laoire, L. (2002) World View and Metaphor in the Irish Language. Keough Institute of Irish Studies. University of Notre Dame: Workshops
2002 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Snagscéalta: Léirmheas ar 'Snagcheol' (2002) Rióna Ní Fhrighil (2002) Snagscéalta: Léirmheas ar 'Snagcheol' (2002). Invited Review Articles
2002 Dr..Graham R. Isaac Editorship of Journals Studia Celtica 36. Isaac, G. (2002) Studia Celtica 36. Editorship of Journals
2002 Dr..Graham R. Isaac Workshops Darllen Celtibereg: ystyriaethau newydd ar ramadeg hen iaith Geltaidd Sbaen. Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies Isaac, G. (2002) Darllen Celtibereg: ystyriaethau newydd ar ramadeg hen iaith Geltaidd Sbaen. Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies. Aberystwyth: Workshops
2002 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of David Willis (1998), Syntactic Change in Welsh: a Study of the Loss of Verb-Second. Oxford: Oxford University Press . Kratylos Isaac, G. (2002) Review of David Willis (1998), Syntactic Change in Welsh: a Study of the Loss of Verb-Second. Oxford: Oxford University Press . Kratylos. Reviews
2002 Dr..Graham R. Isaac Workshops The early Welsh future tense: form and function of a moribund morphological category. 16th Irish Conference of Medievalists Isaac, G. (2002) The early Welsh future tense: form and function of a moribund morphological category. 16th Irish Conference of Medievalists. National University of Ireland, Maynooth: Workshops
2002 Dr..Graham R. Isaac Media Rhyddiaith Gymraeg o Lawysgrifau’r 13eg Ganrif: Testun Cyflawn, CD-ROM . Isaac, G., Rodway, S. (2002) Rhyddiaith Gymraeg o Lawysgrifau’r 13eg Ganrif: Testun Cyflawn, CD-ROM . Media
2002 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Taighde agus Teagasc Rióna Ní Fhrighil (2002) Cúram na máthar agus ceird na filíochta [Conference Paper] Taighde agus Teagasc Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste, 07/12/2002-07/12/2002.
2002 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Rióna Ní Fhrighil (2002) An file mar mháthair agus an mháthair mar fhile [Conference Paper] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge OÉG (NUIG), 12/10/2002-12/10/2002.
2001 Dr..Graham R. Isaac Workshops Armes Prydein and ethnic perceptions in tenth-century Wales. 15th Irish Conference of Medievalists Isaac, G. (2001) Armes Prydein and ethnic perceptions in tenth-century Wales. 15th Irish Conference of Medievalists. National University of Ireland, Maynooth: Workshops
2001 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of National Library of Wales Journal 30.1-2. Zeitschrift für celtische Philologie Isaac, G. (2001) Review of National Library of Wales Journal 30.1-2. Zeitschrift für celtische Philologie. Reviews
2001 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Conference Contribution Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge Rióna Ní Fhrighil (2001) Na Murúcha a Thriomaigh [Conference Paper] Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge OÉG (NUIG), 13/10/2001-13/10/2001.
2001 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘‘Lean Ar Do Láimh’’. Seanscéal idirnáisiúnta i mbéaloideas na hÉireann’ Ó Héalaí, P. (2001) '‘‘Lean Ar Do Láimh’’. Seanscéal idirnáisiúnta i mbéaloideas na hÉireann’' In: Eag. S. Ó Catháin(Eds.). Northern Lights. Following folklore in North-Western Europe. Essays in honour of Bo Almqvist. Dublin : -.
2001 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘Validation of Prejudice against Travellers in Irish Religious Legends’ Ó Héalaí, P. (2001) '‘Validation of Prejudice against Travellers in Irish Religious Legends’' In: Migration, Minorities, Compensation. Issues of cultural identity in Europe. Brussels : Coimbra Group Publication.
2001 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal An Indo-European athematic imperfect in Welsh? Middle Welsh gwant Isaac, G. (2001) 'An Indo-European athematic imperfect in Welsh? Middle Welsh gwant'. Studia Celtica, 35 :355-360.
2001 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Chan sin an dóigh a raibh sé againne anseo / That's not the way that we had it here. Culturally specific expression and the construction of Local Identity. Ó Laoire, L. (2001) Landscapes of Memory International Conference [Oral Presentation] Chan sin an dóigh a raibh sé againne anseo / That's not the way that we had it here. Culturally specific expression and the construction of Local Identity Dept. of Anthropology, NUI, Maynooth, 01/06/2001-01/06/2001.
2001 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of National Library of Wales Journal 30.3-4. Zeitschrift für celtische Philologie Isaac, G. (2001) Review of National Library of Wales Journal 30.3-4. Zeitschrift für celtische Philologie. Reviews
2001 Dr..Graham R. Isaac Workshops Gwarchan Maeldderw: a 'lost' medieval Welsh classic?. Departmental Lecture Series (held at St. John's College), Department of Anglo-Saxon, Norse and Celtic, University of Cambridge Isaac, G. (2001) Gwarchan Maeldderw: a 'lost' medieval Welsh classic?. Departmental Lecture Series (held at St. John's College), Department of Anglo-Saxon, Norse and Celtic, University of Cambridge. Workshops
2001 Dr.Jeannine Woods Invited Review Articles Léirmheas ar 'Ag Claí na Muice Duibhe' /Review of 'Ag Claí na Muice Duibhe' (translation of 'At the Black Pig's Dyke' by Vincent Woods). Irish Theatre Magazine, 2(10) Woods, Jeannine (2001) Léirmheas ar 'Ag Claí na Muice Duibhe' /Review of 'Ag Claí na Muice Duibhe' (translation of 'At the Black Pig's Dyke' by Vincent Woods). Irish Theatre Magazine, 2(10). Invited Review Articles
2001 Dr.John Walsh Article Minority voices show strong instincts for survival Walsh, J. (2001) Minority voices show strong instincts for survival. Manchester: Article
2001 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Paper Fieldwork in Common Places: The Case of Tory Island, Co. Donegal. International Council for Traditional Music conference Ó Laoire, L. (2001) Fieldwork in Common Places: The Case of Tory Island, Co. Donegal. International Council for Traditional Music conference. Rio de Janeiro: Conference Paper
2001 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Myrddin, proffwyd diwedd y byd: ystyriaethau newydd ar ddatblygiad ei chwedl Isaac, G. (2001) 'Myrddin, proffwyd diwedd y byd: ystyriaethau newydd ar ddatblygiad ei chwedl'. Llên Cymru, 24 :13-23.
2001 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Donegal Traditional Fiddling . Moderator. Panel Discussion with Paddy Glackin and Robbie Hannan Ó Laoire, L. (2001) Donegal Traditional Fiddling . Moderator. Panel Discussion with Paddy Glackin and Robbie Hannan. Fowler Museum of Cultural History, UCLA: Workshops
2001 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of A. O. H. Jarman / Gwilym Rees Hughes, A Guide to Welsh Literature, Volume 2. Revised edition by Dafydd Johnston. Cardiff (1997). Zeitschrift für celtische Philologie Falileyev, A. (2001) Review of A. O. H. Jarman / Gwilym Rees Hughes, A Guide to Welsh Literature, Volume 2. Revised edition by Dafydd Johnston. Cardiff (1997). Zeitschrift für celtische Philologie. Reviews
2001 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal The Gaulish inscription of Séraucourt à Bourges Isaac, G. (2001) 'The Gaulish inscription of Séraucourt à Bourges'. Studia Celtica, 35 :351-354.
2001 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops The People are not as Warm to each other as they were . Metaphorical Worldview in Irish Ó Laoire, L. (2001) The People are not as Warm to each other as they were . Metaphorical Worldview in Irish. Glucksman Ireland House, New York University: Workshops
2001 Dr.John Walsh Article Éiginnteacht Eorpach Walsh, J. (2001) Éiginnteacht Eorpach. Dublin: Article
2001 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘In memoriam: Tom Pheaidí Mac Diarmada’ Ó Héalaí, P. (2001) '‘In memoriam: Tom Pheaidí Mac Diarmada’'. Béaloideas. Iris an Chumainn le Béaloideas Éireann, 69 :194-197.
2001 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Nodiadau ar linellau ac awdlau or Gododdin Isaac, G. (2001) 'Nodiadau ar linellau ac awdlau or Gododdin'. Studia Celtica, 35 :271-283.
2001 Dr.Clodagh Downey Conference Contribution Understanding Tradition Downey, Clodagh (2001) The pragmatic use of tradition in Temair Breg, baile na fian [Chaired Session] Understanding Tradition University College Cork, 23/06/2001-23/06/2001.
2001 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Media Mise agus Tusa. (RTE 241CD): Ag an gCóisir: Réalta 2001. Finalist in Raidió na Gaeltachta's (Irish Language Broadcasting) competition for newly composed songs with lyrics in Irish in modern idiom Ó Laoire, L. (2001) Mise agus Tusa. (RTE 241CD): Ag an gCóisir: Réalta 2001. Finalist in Raidió na Gaeltachta's (Irish Language Broadcasting) competition for newly composed songs with lyrics in Irish in modern idiom. Media
2001 Dr..Graham R. Isaac Media Yr Hengerdd: Mynegeiriau Cyflawn, CD-ROM . Isaac, G. (2001) Yr Hengerdd: Mynegeiriau Cyflawn, CD-ROM . Media
2001 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal The function and typology of absolute and conjunct flexion in early Celtic: some hints from Ancient Egyptian Isaac, G. (2001) 'The function and typology of absolute and conjunct flexion in early Celtic: some hints from Ancient Egyptian'. Transactions of the Philological Society, :147-170.
2001 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘Validation of Prejudice against Travellers in Irish Religious Legends’ Ó Héalaí, P. (2001) '‘Validation of Prejudice against Travellers in Irish Religious Legends’' In: Migration, Minorities, Compensation. Issues of cultural identity in Europe. Brussels : Coimbra Group Publication.
2001 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Mydr a pherfformiad yr Hengerdd Isaac, G. (2001) 'Mydr a pherfformiad yr Hengerdd'. Dwned, 7 :9-26.
2001 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Ó Mhám na mBailitheoirí’ Ó Héalaí, P. (2001) '‘Ó Mhám na mBailitheoirí’'. Béaloideas, 69 :172-173.
2001 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of Stefan Zimmer (2000), Studies in Welsh Word-Formation. Dublin: Dublin Insitute of Advanced Studies. Cambrian Medieval Celtic Studies Isaac, G. (2001) Review of Stefan Zimmer (2000), Studies in Welsh Word-Formation. Dublin: Dublin Insitute of Advanced Studies. Cambrian Medieval Celtic Studies. Reviews
2001 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Fianaise Chúirte. Léirmheas ar Saoi na hÉigse: Aistí in Ómós do Sheán Ó Tuama (2000) Rióna Ní Fhrighil (2001) Fianaise Chúirte. Léirmheas ar Saoi na hÉigse: Aistí in Ómós do Sheán Ó Tuama (2000). Invited Review Articles
2000 Dr.John Walsh Article Cearta Eorpacha do mhionlaigh teanga Walsh, J. (2000) Cearta Eorpacha do mhionlaigh teanga. Dublin: Article
2000 Dr..Graham R. Isaac Workshops Gwarchan Maeldderw: clasur 'coll' yr oesoedd canol? . Post-Graduate Seminar Isaac, G. (2000) Gwarchan Maeldderw: clasur 'coll' yr oesoedd canol? . Post-Graduate Seminar. University of Wales Aberystwyth, Department of Welsh: Workshops
2000 Dr..Graham R. Isaac Workshops Y Gymraeg fel Iaith ddynol. Research Seminar Isaac, G. (2000) Y Gymraeg fel Iaith ddynol. Research Seminar. University of Wales Aberystwyth, Department of Welsh: Workshops
2000 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal The most recent model of the development of absolute and conjunct flexion (= Varia I) Isaac, G. (2000) 'The most recent model of the development of absolute and conjunct flexion (= Varia I)'. Ériu, 51 :63-68.
2000 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Invited Review Articles Galar na bhFocal (1999) Rióna Ní Fhrighil (2000) Galar na bhFocal (1999). Invited Review Articles
2000 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Edited Book Pobal na Gaeltachta: A Scéal agus a Dhán Gearóid Ó Tuathaigh, Lillis Ó Laoire, Seán Ó Súilleabháin (Ed.). (2000) Pobal na Gaeltachta: A Scéal agus a Dhán, Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht,
2000 An Tollamh.Rióna Ní Fhrighil Peer Reviewed Journal The Anxiety of Influence: Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill agus Eavan Boland Rióna Ní Fhrighil (2000) 'The Anxiety of Influence: Filíocht Nuala Ní Dhomhnaill agus Eavan Boland'. Ropes: Review Of Postgraduate Studies, 8 :72-78.
2000 An Toll..Tadhg Ó Hifearnáin Peer Reviewed Journal Irish Language Broadcast Media: The Interaction of State Language Policy, Broadcasters and their Audiences Ó hIfearnáin, Tadhg (2000) 'Irish Language Broadcast Media: The Interaction of State Language Policy, Broadcasters and their Audiences'. Current Issues in Language and Society, 7 :92-116.
2000 Dr.John Walsh Article Bunchearta do Bhaibealóin na hEorpa Walsh, J. (2000) Bunchearta do Bhaibealóin na hEorpa. Dublin: Article
2000 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Dau nodyn ar englynion Geraint fab Erbin yn Llyfr Du Caerfyrddin Isaac, G. (2000) 'Dau nodyn ar englynion Geraint fab Erbin yn Llyfr Du Caerfyrddin'. Studia Celtica, 34 :273-274.
2000 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal “Up Scraitheachaí: An tAitheantas Áitiúil agus Náisiúnta i gcomórtais amhránaíochta an tSean-Nóis ag an Oireachtas” (Local Identity and Competitive Singing in Sean-nós song.) Ó Laoire, L. (2000) '“Up Scraitheachaí: An tAitheantas Áitiúil agus Náisiúnta i gcomórtais amhránaíochta an tSean-Nóis ag an Oireachtas” (Local Identity and Competitive Singing in Sean-nós song.)'. An Aimsir Óg, :66-78.
2000 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Publication Memorial University of Newfoundland's International Phenomenon of Singing Symposium Ó Laoire, L. (2000) National Identity and Local Ethnicity: The Case of the Gaelic League's Oireachtas Song Competitions Memorial University of Newfoundland's International Phenomenon of Singing Symposium St John's, Newfoundland, 25/06/1997- 25/06/1997
2000 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Parallel Songlines: James Joyce's The Dead and Tomás Ó Criomhthain's An tOileánach.. ACIS International Conference University of Limerick Ó Laoire, L. (2000) Parallel Songlines: James Joyce's The Dead and Tomás Ó Criomhthain's An tOileánach.. ACIS International Conference University of Limerick. Workshops
2000 Dr..Graham R. Isaac Workshops Gwladgarwyr ac ysgolheigion: safle'r Hengerdd. Conference on Wales and the Welsh 2000 Isaac, G. (2000) Gwladgarwyr ac ysgolheigion: safle'r Hengerdd. Conference on Wales and the Welsh 2000. University of Wales Aberystwyth: Workshops
2000 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal “Metaphors We Live By: Some examples from Donegal Irish.” , 59, Winter 2000, 33-48. Ó Laoire, L. (2000) '“Metaphors We Live By: Some examples from Donegal Irish.” , 59, Winter 2000, 33-48'. Western Folklore, Journal of the California Folklore Society, 59 :33-48.
2000 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Metaphors we live by: Some examples from Donegal Irish. University of California Celtic Studies Colloquium Ó Laoire, L. (2000) Metaphors we live by: Some examples from Donegal Irish. University of California Celtic Studies Colloquium. UCLA: Workshops
2000 Dr.John Walsh Article Cearta mionlaigh sa ré dhigiteach Walsh, J. (2000) Cearta mionlaigh sa ré dhigiteach. Dublin: Article
2000 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal leubrit, loubrit Isaac, G. (2000) 'leubrit, loubrit'. Studia Celtica, 34 :271-272.
2000 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Colli sillafau mewn Brythoneg Isaac, G. (2000) 'Colli sillafau mewn Brythoneg'. Studia Celtica, 34 :105-118.
2000 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘An Fhéile i Scéalta Cráifeacha an Bhéaloidis’ Ó Héalaí, P. (2000) '‘An Fhéile i Scéalta Cráifeacha an Bhéaloidis’' In: Léachtaí Cholm Cille. - : -.
2000 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Gort A' Choirce agus Toraigh Ó Laoire, L. (2000) 'Gort A' Choirce agus Toraigh' In: Ó Tuathaigh, G.; Ó Laoire, L.; Ó Súilleabháin, S(Eds.). Pobal na Gaeltachta: A Scéal agus a Dhán. Indreabhán : Cló Iar-Chonnacht.
2000 Dr..Graham R. Isaac Reviews Review of R. Iestyn Daniel (1999), Gwaith Casnodyn. Aberystwyth: Centre of Advanced Welsh and Celtic Studies. 34, 286. Studia Celtica Isaac, G. (2000) Review of R. Iestyn Daniel (1999), Gwaith Casnodyn. Aberystwyth: Centre of Advanced Welsh and Celtic Studies. 34, 286. Studia Celtica. Reviews
2000 Dr..Pádraig Ó Héalaí Book Chapter ‘Cill Maolcéadair agus Cill Chuáin’ Ó Héalaí, P. (2000) '‘Cill Maolcéadair agus Cill Chuáin’' In: Eag. G. Ó Tuathaigh et al(Eds.). Pobal na Gaeltachta. A scéal agus a dhán. Indreabhán : -.
2000 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Naw englyn y Juvencus llinell 6c Isaac, G. (2000) 'Naw englyn y Juvencus llinell 6c'. Studia Celtica, 34 :272-273.
2000 Dr..Graham R. Isaac Workshops Beth yw'r Gwarchanau? . Isaac, G. (2000) Beth yw'r Gwarchanau? . University of Wales Aberystwyth: Workshops
2000 Dr..Graham R. Isaac Workshops Particles and infixes: further to absolute and conjunct once again. 14th Irish Conference of Medievalists Isaac, G. (2000) Particles and infixes: further to absolute and conjunct once again. 14th Irish Conference of Medievalists. National University of Ireland, Maynooth: Workshops
1999 Dr..Graham R. Isaac Workshops Neues zur keltiberischen Grammatik. Institut für Vergleichende und Indogermanische Sprachwissenschaft Isaac, G. (1999) Neues zur keltiberischen Grammatik. Institut für Vergleichende und Indogermanische Sprachwissenschaft. Universität Berlin: Workshops
1999 Dr.John Walsh Article Ar thairseach na mílaoise: Saol mór a d'éirigh cúng Walsh, J. (1999) Ar thairseach na mílaoise: Saol mór a d'éirigh cúng. Dublin: Article
1999 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Peer Reviewed Journal Údair Úra/New Authorities: Cultural Process and Meaning in a Gaelic Folksong Ó Laoire (1999) 'Údair Úra/New Authorities: Cultural Process and Meaning in a Gaelic Folksong'. New Hibernia Review, 3 (3):131-144.
1999 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Mura gClúdóinn Mo Chluasa: Seachadadh na nAmhrán i dToraigh Ó Laoire, L. (1999) 'Mura gClúdóinn Mo Chluasa: Seachadadh na nAmhrán i dToraigh' In: Ó hUiginn, Ruairí(Eds.). Léachtaí Cholm Cille: Foinn agus Fonnadóirí. Maigh Nuad : An Sagart.
1999 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Readings in the history and transmission of the Gododdin. Isaac, Graham (1999) 'Readings in the history and transmission of the Gododdin'. Cambrian Medieval Celtic Studies, 37 :55-78.
1999 Dr.John Walsh Article 'Mean-minded law does nothing for human rights protection' Walsh, J. (1999) 'Mean-minded law does nothing for human rights protection'. Dublin: Article
1999 Dr.John Walsh Article An ndéanfar idirghabháil i dTimor Thoir? Walsh, J. (1999) An ndéanfar idirghabháil i dTimor Thoir?. An Spidéal: Article
1999 Dr.John Walsh Article Cé méad (sic) a chosnóidh síocháin i gCosobhó anois? Walsh, J. (1999) Cé méad (sic) a chosnóidh síocháin i gCosobhó anois?. An Spidéal: Article
1999 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Réimse na Scéalta Cráifeacha i mBéaloideas na hÉireann’ Ó Héalaí, P. (1999) '‘Réimse na Scéalta Cráifeacha i mBéaloideas na hÉireann’'. Peig Sayers: Scéalaí (1873-1958). Ceiliúradh an Bhlascaoid, 3 :101-121.
1999 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Song Performance in Ireland: Therapy and Transgression?. Department of Anthropology, NUI, Maynooth Ó Laoire, L. (1999) Song Performance in Ireland: Therapy and Transgression?. Department of Anthropology, NUI, Maynooth. Department of Anthropology, NUI, Maynooth: Workshops
1999 Dr..Graham R. Isaac Workshops Grammaticalisation of aspect in Welsh: the case of non-finite clauses. International Symposium on Grammaticalisation Isaac, G. (1999) Grammaticalisation of aspect in Welsh: the case of non-finite clauses. International Symposium on Grammaticalisation. Universität Potsdam: Workshops
1999 Dr..Graham R. Isaac Conference Publication Akten des zweiten deutschen Keltologen-Symposiums Isaac, G. (1999) Zur frühen keltischen Metrik . In: St. Zimmer eds. Akten des zweiten deutschen Keltologen-Symposiums Tubingen,
1999 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Trawsganu Kynan Garwyn mab Brochuael: a tenth-century political poem. Isaac, Graham (1999) 'Trawsganu Kynan Garwyn mab Brochuael: a tenth-century political poem'. Zeitschrift Fur Celtische Philologie, 51 :173-185.
1999 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Ómós do Phádraig Ó Fiannachta’ Ó Héalaí, P. (1999) '‘Ómós do Phádraig Ó Fiannachta’'. Feasta Bealtaine, :56-59.
1999 Dr..Graham R. Isaac Workshops Zum keltischen und indogermanischen Imperfekt. Institut für Vergleichende und Indogermanische Sprachwissenschaft Isaac, G. (1999) Zum keltischen und indogermanischen Imperfekt. Institut für Vergleichende und Indogermanische Sprachwissenschaft. Universität Berlin: Workshops
1999 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Review article on John T. Koch, The Gododdin of Aneirin (1997). Isaac, Graham (1999) 'Review article on John T. Koch, The Gododdin of Aneirin (1997)'. Llên Cymru, 22 :138-162.
1999 Dr..Graham R. Isaac Workshops Myrddin, prophet of Doomsday: the early stages of the Merlin legend revisited. 11th International Congress of Celtic Studies Isaac, G. (1999) Myrddin, prophet of Doomsday: the early stages of the Merlin legend revisited. 11th International Congress of Celtic Studies. University College, Cork: Workshops
1998 Dr..Graham R. Isaac Workshops Prospects in Old Irish syntax. 12th Irish Conference of Medievalists Isaac, G. (1998) Prospects in Old Irish syntax. 12th Irish Conference of Medievalists. National University of Ireland, Maynooth: Workshops
1998 Dr..Graham R. Isaac Workshops What is syntax? . Gastvortrag im Rahmen des Kurses 'Einführung in die Sprachwissenschaft', Englisches Seminar Isaac, G. (1998) What is syntax? . Gastvortrag im Rahmen des Kurses 'Einführung in die Sprachwissenschaft', Englisches Seminar. Bonn: Workshops
1998 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Eilimintí Traidisiúnta i Saol an Linbh ar an mBlascaod’ Ó Héalaí, P. (1998) '‘Eilimintí Traidisiúnta i Saol an Linbh ar an mBlascaod’'. Ceiliúradh an Bhlascaoid, 2 :44-81.
1998 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Paper Údair Úra/New Authorities. Cultural Process in a Gaelic Folksong. International Association for Irish Literatures (IASIL) International Conference Ó Laoire, L. (1998) Údair Úra/New Authorities. Cultural Process in a Gaelic Folksong. International Association for Irish Literatures (IASIL) International Conference. University of Limerick: Conference Paper
1998 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Gweith Gwen Ystrat and the northern heroic age of the sixth century. Isaac, Graham (1998) 'Gweith Gwen Ystrat and the northern heroic age of the sixth century'. Cambrian Medieval Celtic Studies, 36 :61-70.
1998 Dr.John Walsh Article 'Tacaíocht naisiúnaithe na hAlban ag méadú' Walsh, J. (1998) 'Tacaíocht naisiúnaithe na hAlban ag méadú'. An Spidéal: Article
1998 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Invited Lectures Traditional Gaelic Song. Les Orients Musicaux.: Aux Sources Du Chant Occidental Ó Laoire, L. (1998) Traditional Gaelic Song. Les Orients Musicaux.: Aux Sources Du Chant Occidental. Académie du Chant Ancien, Marseille, France: Invited Lectures
1998 Dr.Jeannine Woods Peer Reviewed Journal Aithníonn queeróg queeróg eile: Gaeilgeoirí Aeracha Aontaithe agus gluaiseacht chomhaimseartha na Gaeilge Woods, Jeannine (1998) 'Aithníonn queeróg queeróg eile: Gaeilgeoirí Aeracha Aontaithe agus gluaiseacht chomhaimseartha na Gaeilge'. Irish Journal Of Anthropology, .
1998 Dr.John Walsh Article 'Pinochet - Bua Cinniúnach do chearta daonna 50 bliain ar aghaidh' Walsh, J. (1998) 'Pinochet - Bua Cinniúnach do chearta daonna 50 bliain ar aghaidh'. An Spidéal: Article
1998 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘An Béaloideas — A Thábhacht agus A Phobal’ Ó Héalaí, P. (1998) '‘An Béaloideas — A Thábhacht agus A Phobal’'. Iris na hOidhreachta, 10 :25-50.
1998 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal deibide (=Varia I) Isaac, G. (1998) 'deibide (=Varia I)'. Eriu, 49 :161-163.
1998 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Entertainment and Representation in a Donegal Community Ó Laoire, L. (1998) Irish Anthropological Society's Winter Meeting [Oral Presentation] Entertainment and Representation in a Donegal Community NUI, Maynooth, 05/12/1998-05/12/1998.
1998 Dr..Graham R. Isaac Workshops Mesur oed ac amser iaith. Isaac, G. (1998) Mesur oed ac amser iaith. University of Wales, Aberystwyth: Workshops
1998 Dr..Graham R. Isaac Workshops Wege der Kelten - Wege der Keltologie. Kulturwissenschaftliche Betrachtungen zur Funktion einer Geisteswissenschaft. Isaac, G. (1998) Wege der Kelten - Wege der Keltologie. Kulturwissenschaftliche Betrachtungen zur Funktion einer Geisteswissenschaft. Humboldt-Universität zu Berlin: Workshops
1998 Dr..Graham R. Isaac Edited Book The syntax of the sentence in Old Irish: selected studies from a descriptive, historical and comparative point of view. New edition with additional notes and an extended bibliography Isaac, G.; Mac Coisdealbha, P (Ed.). (1998) The syntax of the sentence in Old Irish: selected studies from a descriptive, historical and comparative point of view. New edition with additional notes and an extended bibliography, Tübingen: Max Niemeyer,
1998 Dr.John Walsh Article Augusto Pinochet - ní breithlá shona (sic) dó Walsh, J. (1998) Augusto Pinochet - ní breithlá shona (sic) dó. An Spidéal: Article
1997 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Pregnancy and Childbirth in Blasket Island Tradition’ Ó Héalaí, P. (1997) '‘Pregnancy and Childbirth in Blasket Island Tradition’ '. Womens' Studies Review, 5 :1-15.
1997 Dr..Graham R. Isaac Workshops Zur Typologie der keltischen Sprachen. Seminar für Englische Philologie Isaac, G. (1997) Zur Typologie der keltischen Sprachen. Seminar für Englische Philologie. Freie Universität Berlin: Workshops
1997 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘Damhsa an Cháca’ Ó Héalaí, P. (1997) '‘Damhsa an Cháca’'. Iris an Phléaráca, :30-1.
1997 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Conference Contribution Sean nós: Old Style, New Insights. Ó Laoire, L. (1997) Department of Celtic [Invited Lecture] Sean nós: Old Style, New Insights Harvard University Cambridge, Massachusetts, 01/03/1997-01/03/1997.
1997 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Workshops Unless I had covered my ears... Aspects of Transmission of Traditional Song in Ireland. Department of Music Education in conjunction with Ireland House, New York University Ó Laoire, L. (1997) Unless I had covered my ears... Aspects of Transmission of Traditional Song in Ireland. Department of Music Education in conjunction with Ireland House, New York University. Workshops
1997 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal The date and origin of Cædmon’s Hymn Isaac, G. (1997) 'The date and origin of Cædmon’s Hymn'. Neuphilologische Mitteilungen, 98 :217-228.
1997 Dr..Pádraig Ó Héalaí Peer Reviewed Journal ‘In Memoriam: Liam Mac Coisdeala’ Ó Héalaí, P. (1997) '‘In Memoriam: Liam Mac Coisdeala’'. Béaloideas. Iris an Chumainn le Béaloideas Éireann, 64-65 :356-361.
1997 An Toll. .Liam Lillis Ó Laoire Book Chapter Sexual Dissidence in the Poetry of Cathal Ó Searcaigh Ó Laoire, L. (1997) 'Sexual Dissidence in the Poetry of Cathal Ó Searcaigh' In: Éibhear Walshe(Eds.). Sex Nation and Dissent: Sexual Dissidence in Irish Writing. Press : Cork University.
1997 Dr..Graham R. Isaac Workshops The function and typology of absolute and conjunct flexion in early Celtic: some hints from Ancient Egyptian. 11th Irish Conference of Medievalists Isaac, G. (1997) The function and typology of absolute and conjunct flexion in early Celtic: some hints from Ancient Egyptian. 11th Irish Conference of Medievalists. National University of Ireland, Maynooth: Workshops
1997 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Vocative plural of masculine (y)o- stems in Old Irish Isaac, G. (1997) 'Vocative plural of masculine (y)o- stems in Old Irish'. Zeitschrift Für Celtische Philologie, 49-50 :333-340.
1997 Dr..Graham R. Isaac Peer Reviewed Journal Two Continental Celtic verbs: 1. ieuru; 2. amPiTiśeTi. Isaac, G. (1997) 'Two Continental Celtic verbs: 1. ieuru; 2. amPiTiśeTi'. Studia Celtica, 31 :161-171.