The University Guidelines for Research Degree Programmes have been updated as at July 2018 and apply to all PhD/MD and Research Masters students.

 •    QA245 University Guidelines for Research Degree Programmes 
   
  Updates
  3.2 Supervisory Section“…..Note NUI Galway Safety Statement for guidance on Student Placement (5-63), Visitors (5-72)…..”

  6.3.3 Role of supervisor in the PhD examination 
  ….The supervisor, if present at the viva, neither participates nor intervenes in the examination process.  The supervisor may only observe the viva proceedings and must leave the examination when final deliberations are taking place.

  6.5 Examination Report
  The National University of Ireland Galway is subject to the Freedom of Information Acts (2014) and Data Protection Acts (1988-2018) (the “Acts”). Whilst every effort will be made to maintain the confidentiality of examiner reports, examiners should note that information provided is liable to be released to the subject of the report where a request is made under the Acts. University regulations and forms define the appeal procedure that can be used by the candidate or the supervisor(s) in cases of disagreement with the examination outcome (Section 6.9).

  8.5 Examination Report
  …The report is submitted to the Examinations Office, for consideration by the Standing Committee of Academic Council….
  The National University of Ireland Galway is subject to the Freedom of Information Acts (2014) and Data Protection Acts (1988-2018) (the “Acts”). Whilst every effort will be made to maintain the confidentiality of examiner reports, examiners should note that information provided is liable to be released to the subject of the report where a request is made under the Acts.

  8.8 Conferring
  Research Masters degrees will be conferred at the Spring, Summer and Winter conferring ceremonies.

  Appendix 1:   Supervision
  4.1 The College, on the nomination of the Head of School, will assign a permanent member of University academic staff to be the primary supervisor of the candidate’s research. The candidate must register in the discipline and College of their primary supervisor.
 • QA245 Treoirlínte na hOllscoile do Chéimeanna Taighde 

  Key Updates
   
  3.2 Socruithe Stiúrthóireachta
   
  Féach Ráiteas Sábháilteachta OE Gaillimh chun treoir a fháil faoi Shocrúchán Mac Léinn (5-63), Cuairteoirí (5-72).
   
  6.3.3 Ról an stiúrthóra i scrúdú an PhD
   
  Má tá an stiúrthóir i láthair ag an viva, ní ghlacann sé nó sí páirt ná ní dhéanann sé nó sí idirghabháil sa phróiseas scrúdaithe. Níl cead ag an
  maoirseoir ach amháin breathnóireacht a dhéanamh ar imeachtaí an viva agus ní mór dó nó di an scrúdú a fhágáil nuair atáthar i mbun an phlé dheiridh.
   
  6.5 Tuairisc anScrúdaithe
   
  Tá Ollscoil na hÉireann, Gaillimh faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise (2014) agus na nAchtanna um Chosaint Sonraí (1988 - 2018) (na “hAchtanna”).   Cé go ndéanfar gach iarracht tuairiscí na scrúdaitheoirí a choinneáil faoi rún, ba chóir go dtuigfeadh scrúdaitheoirí go bhféadfaí an t-eolas sna tuairiscí sin a thabhairt d’ábhar na tuairisce má dhéantar iarratas air faoi na hAchtanna.  Tá an nós imeachta achomhairc leagtha síos i rialacháin agus i bhfoirmeacha na hOllscoile agus féadfaidh an t-iarrthóir nó an stiúrthóir/na stiúrthóirí iad a úsáid má easaontaíonn siad le toradh an scrúdaithe (Cuid 6.9).
   
  8.5 Tuairisc an Scrúdaithe
   
  … Cuirtear an tuairisc faoi bhráid Oifig na Scrúduithe, chun í a mheas ag Coiste Seasta na Comhairle Acadúla….
     
  ….Tá Ollscoil na hÉireann, Gaillimh faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise (2014) agus na nAchtanna um Chosaint Sonraí (1988 - 2018) (na “hAchtanna”).   Cé go ndéanfar gach iarracht tuairiscí na scrúdaitheoirí a choinneáil faoi rún, ba chóir go dtuigfeadh scrúdaitheoirí go bhféadfaí an t-eolas sna tuairiscí sin a thabhairt d’ábhar na tuairisce má dhéantar iarratas air faoi na hAchtanna. 
   
  8.8 Bronnadh Céime
   
  Bronnfar céimeanna Máistreachta Taighde ag searmanais bhronnta an Earraigh, an tSamhraidh agus an Gheimhridh.
   
  Aguisín 1: Rialacháin d’Ardchéimeanna Taighde Stiúradh
   
  4.1 Ceapfaidh an Coláiste comhalta buan den fhoireann acadúil mar phríomhstiúrthóir ar thaighde an iarrthóra, duine a bheas ainmnithe ag an gCeann Scoile. Ní mór don iarrthóir clárú i nDisciplín agus i gColáiste a p(h)ríomhstiúrthóra.

Relevant Official Forms for Students>

Local College Guidelines: