Príomhphointí Eolais Eanáir 2021

5.7 Teagasc
Do mhic léinn atá féinmhaoinithe agus nach bhfuil ag baint tairbhe as díolúine cánach, ní mór íocaíocht a dhéanamh as gach cion teagaisc ag an ráta atá comhsheasmhach leis na dualgais sin. 

Príomhphointí Eolais Iúil 2020

4.1 Ballraíocht  (nua)

“….Cuirtear an caidreamh le hinstitiúidí agus le hionaid taighde ghaolmhara, an meascán tionscadal taighde san aonad agus cothromaíocht agus éagsúlacht inscne san áireamh agus cinneadh á dhéanamh faoi na daoine a bheidh ar an GRC. “

5.5.2 Cláir PhD Struchtúrtha 
Teideal nua agus idirlín do na Cláir PhD Struchtúrtha

 i. Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh

http://www.nuigalway.ie/colleges-and-schools/arts-social-sciences-and-celtic-studies/phd-research-degrees/structured-phd/

ii. Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí & an Dlí

Remove existing weblink and update to these 3 weblinks

http://www.nuigalway.ie/business-public-policy-law/cairnes/courses/research/business-public-policy-law.html

http://www.nuigalway.ie/business-public-policy-law/school-of-law/courses/postgradresearchprogrammes/business-public-policy-law.html

http://www.nuigalway.ie/media/law/docs/Structured-PhD-Guidelines-2020-21.pdf

iii.          Coláiste an Leighis, an Altranais & na nEolaíochtaí Sláinte

http://www.nuigalway.ie/medicine-nursing-and-health-sciences/research/handbooksgeneralinformation/

iv.      Ainm Nua:  “Coláiste na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta “

http://www.nuigalway.ie/engineeringinformatics/postgraduatestudents/structuredphdprogramme/

5.5.2 Cláir PhD Struchtúrtha (idirlín)

http://www.nuigalway.ie/media/registry/syllabus/files/qa236_postgraduate_marks_and_standard s.pdf    

5.6 Teidlíochtaí

5.8.1 Bearta Tosaigh (RDC)

“….. agus na cúrsaí a dhéanfaidh tú mar chuid de do PhD struchtúrtha a aontú.  Cuireann an tIonad Forbartha Taighdeoirí (www.nuigalway.ie/rdc) oiliúint ar fáil do Thaighdeoirí OÉ Gaillimh i bhforbairt ghairmiúil leanúnach agus scileanna do ghairmeacha amach anseo laistigh agus lasmuigh den saol acadúil.

5.11 Fostaíocht san Ollscoil le linn Staidéir

Chomh maith le huasmhéid 120 uair an chloig teagaisc, féadfaidh mic léinn chláraithe …………

6.3.1 Socruithe Scrúdaithe

Gach abairt i bhfoirm “pointe le hurchar” ag tosú le “Bíonn an príomhstiúrthóir…”

6.4 An Viva (Scrúdú Cainte) 

“....Cuirfidh an stiúrthóir an leagan amach, an t-amchlár agus fad an scrúdaithe de ghnáth in iúl don iarrthóir roimh ré.Má theipeann ar an iarrthóir teagmháil a dhéanamh leis an stiúrthóir chun socruithe oiriúnacha a dhéanamh don viva agus/nó mura bhfreastalaíonn an t-iarrthóir ar an viva, in éagmais cúinsí eisceachtúla, beidh ar an iarrthóir an clár a fhágáil.

6.5 Tuairisc an Scrúdaithe 

Tá Ollscoil na hÉireann, Gaillimh faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise (2014) agus na nAchtanna um Chosaint Sonraí (1988 - 2018). Ceadaíonn an reachtaíocht seo rochtain ar shonraí pearsanta a bhaineann le duine inaitheanta atá i seilbh na hOllscoile. Cé go gcoinnítear tuairiscí scrúdaitheoirí faoi rún daingean a mhéid agus is féidir, ba cheart do scrúdaitheoirí a thabhairt faoi deara go gcuirfear aon eolas a bhaineann leis an té is ábhar don tuairisc ar fáil don té is ábhar don tuairisc, i gcás go ndéantar iarratas ar a leithéid. Tá an nós imeachta achomhairc…..

6.6.1 Bronnadh ach mioncheartúcháin nó mórcheartúcháin a dhéanamh add in green text

 “….Cuirfidh an scrúdaitheoir inmheánach in iúl i scríbhinn d’Oifig na Scrúduithe, chuig phdexaminerexpenses@nuigalway.ie  go bhfuil na ceartúcháin déanta….”

6.6.2 PhD a bheith curtha siar

Gach abairt i bhfoirm “pointe le hurchar”

6.10 Bronnadh Céime 
Bronntar céimeanna PhD ag searmanais bhronnta an tsamhraidh, an fhómhair agus an gheimhridh.

Section 8.3. Socruithe Scrúdaithe

 “…... Tá an stiúrthóir freagrach as an scrúdú a eagrú agus as comhairle a chur ar na scrúdaitheoirí. Ba chóir go gcuirfí tús leis an bpróiseas chun scrúdaitheoir seachtrach a ainmniú trí mhí, ar a laghad, sula leagfar an tráchtas isteach.  Déanfaidh an príomhstiúrthóir iarratas ar líne …………..”

8.4 An Viva (Scrúdú Cainte) 
Má bhíonn gá le viva ………….  Ba chóir go mbeadh an viva, má tá gá leis, ar siúl taobh istigh de dhá mhí ón tráchtas a fhágáil isteach, de ghnáth.  Is é an príomhstiúrthóir a eagróidh an scrúd       

8.5 Tuairisc an Scrúdaithe 
Tá Ollscoil na hÉireann, Gaillimh faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise (2014) agus na nAchtanna um Chosaint Sonraí (1988 - 2018) (na“hAchtanna”). Ceadaíonn an reachtaíocht seo rochtain ar shonraí pearsanta a bhaineann le duine inaitheanta atá i seilbh na hOllscoile. Cé go gcoinnítear tuairiscí scrúdaitheoirí faoi rún daingean a mhéid agus is féidir, ba cheart do scrúdaitheoirí a thabhairt faoi deara go gcuirfear aon eolas a bhaineann leis an té is ábhar don tuairisc ar fáil don té is ábhar don tuairisc, i gcás go ndéantar iarratas ar a leithéid.

8.6 Athbhreithniú

…….. Caithfidh an t-iarrthóir gach athbhreithniú a bheith déanta aige/aici chomh sciobtha agus is féidir.

  • Dhá mhí a thugtar chun tráchtas a bhfuil ceartúcháin chló nó ceartúcháin ó thaobh ábhair le déanamh ann a chur isteach an athuair. 
  • I gcásanna ina bhfuil an Mháistreacht Taighde curtha siar, tugtar sé mhí chun é a chur isteach an athuair.

8.8 Bronnadh Céime 
Bronnfar céimeanna Máistreachta Taighde ag searmanais bhronnta an tsamhraidh, an fhómhair agus an gheimhridh.

Aguisín 1  Regulation 28 

 “…Cuirfidh an scrúdaitheoir inmheánach in iúl i scríbhinn d’Oifig na Scrúduithe, chuig phdexaminerexpenses@nuigalway.ie  go bhfuil na ceartúcháin déanta. Mí amháin …..”

Príomhphointí Eolais 2019

Cuid 9 ‘Nua’:  Treoirlínte “Coimhlint Leasa i gcás Scrúdaitheoirí Seachtracha a bheith á gceapadh ar Thráchtais ar Chéimeanna Taighde”

5.2 Dualgais
Nua, tar éis
Tú féin a chur ar an eolas faoin dea-chleachtas agus an dea-chleachtas sin a chur i bhfeidhm, mar shampla, i gcás polasaithe ar nós ‘Research Integrity’ (QA514) agus polasaithe ábhartha eile de chuid na hollscoile.   Tá cáipéisí polasaí agus cáipéisí tacaíochta le fáil ag http://www.nuigalway.ie/research-office/policiesandprocedures/

5.8.5 Saoire Neamhláithreachta
Nua, tar éis
Tá ‘Polasaí faoi Thacaíochtaí do Mhic Léinn i gcás Toirchis, Máithreachais agus Atharthachta’, agus Polasaithe do Mhic Léinn le fáil ag http://www.nuigalway.ie/student-services/policies/

 5.10 Aiseolas
Nua, tar éis
Tá aiseolas ón suirbhé náisiúnta ar mhic léinn 'ISSE PGR' OÉ Gaillimh agus sonraí ‘Phlean Gnímh’ OÉ Gaillimh le fáil ag an nasc gréasáin http://www.nuigalway.ie/graduate-studies/currentstudents/surveys/

6.2.4 Cóipcheart Tríú Páirtí 
Nua, tar éis 
Tá roinnt ceisteanna coitianta agus litreacha samplacha chun cead a iarraidh le fáil ar an nasc seo
https://libguides.library.nuigalway.ie/openaccesspublishing/howtosubmitthesistoARAN

6.2.5 Uaslódáil
Nua, tar éis
Féach freisin https://libguides.library.nuigalway.ie/openaccesspublishing/howtosubmitthesistoARAN

6.3.2 Faomhadh na Scrúdaitheoirí
Nua, tar éis
Féach Cuid 9 chun tuilleadh comhairle a fháil faoi Choimhlintí Leasa.

7.2.2 MD i stíl Ailt 
t-eolas nuashonraithe
Féadfar tráchtas MD a leagan isteach le scrúdú i stíl monagraif nó i bhformáidbunaithe ar ailt. Tá an MD i stíl ailt ar fáil do mhic léinn lánaimseartha nó pháirtaimseartha archláir struchtúrtha, nó nach bhfuil archláir struchtúrtha MD i gColáiste an Leighis, an Altranas agus na nEolaíochtaíSláinte. Teastaíonn trí pháipéar taighde bhunaidh,…..”

8.3 Socruithe Scrúdaithe
t-eolas nuashonraithe
“…Braitheann a réidhe a éireoidh leis an bpróiseas scrúdaithe ar an tuiscint atá ag gach duine a bhaineann leis an ábhar ar na róil atá acu, agus ar shain-nósanna imeachta. Tá an stiúrthóir freagrach as an scrúdú a eagrú agus as comhairle a chur ar na scrúdaitheoirí.

Nua, tar éis 
“…. Déanfaidh an príomhstiúrthóir iarratas ar líne ‘Faomhadh na Scrúdaitheoirí’ (Aguisín 2).  http://www.nuigalway.ie/graduate-studies/currentstudents/guidelines-regulations-forms/relevantofficialformsforstudents/

8.3.1 Ról na Scrúdaitheoirí – Faoi Alt “Scrúdaitheoir Seachtrach” 
Nua, tar éis. Féach Cuid 9 chun tuilleadh comhairle a fháil faoi Choimhlintí Leasa.  ………..”

8.5 Tuairisc an Scrúdaithe
t-eolas nuashonraithe
“….Sa chás go bhfuil na scrúdaitheoirí ar aon intinn, seolann siad tuairisc aontaithe ag moladh an chéim a bhronnadh nó eile ar an gcóras ar line http://www.nuigalway.ie/graduate-studies/staff/onlineresearchthesisexamsystem/ Cuirfidh an scrúdaitheoir inmheánach an tuairisc chuig Oifig na Scrúduithe ar line….”

 Nasc go foirmeacha EOG053 agus EOG040 imithe