Láithreáin Gréasáin PoiblíOifig an RúnaíAn Ghaeilge

An Ghaeilge

AN GHAEILGE

 

 

Leagadh síos tiomantas na hOllscoile don Ghaeilge an chéad lá riamh in Acht an Choláiste Ollscoile Gaillimh 1929agus luadh é seo arís in Acht an Choláiste Ollscoile Gaillimh (Leasú) 2006nuair a deirtear go bhfuil sé mar phríomhaidhm ag an Ollscoil "Oideachas a sholáthar ... trí mheán na Gaeilge".  Cuireann Plean Straitéiseach na hOllscoile leis an méid sin agus cuireann sé freagracht ar an Ollscoil freastal ar riachtanais phobal na Gaeilge sa réigiún agus ar fud na tíre mar phobal beo.

Is é an Rúnaí an té atá ar Fhoireann Bhainistíochta na hOllscoile atá freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann an Ollscoil a hoibleagáidí i ndáil leis an nGaeilge.  Oibríonn sé go dlúth le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus déanann sé monatóireacht ar fheidhmíocht na hOllscoile i ndáil leis an Scéim Teanga, a chaithfidh comhlachtaí poiblí a ullmhú faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  Sonraíonn Scéim Teanga OÉ Gaillimh an cur chuige agus na hiarrachtaí a dhéantar chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn ó lá go lá san Ollscoil.

Táimid sásta ár gcuid seirbhísí ar fad a chur ar fáil trí Ghaeilge nó trí Bhéarla.


 

Scéim Teanga OÉ Gaillimh 2012-2015 

 

Seoladh Scéim Teanga Nua na hOllscoile (2012-2015). 

Sa scéim nua seo, leagtar síos gealltanais na hOllscoile maidir le soláthar seirbhísí trí mheán na Gaeilge d’fhoireann agus do mhic léinn na hOllscoile araon sna blianta atá amach romhainn.  Is de thoradh ar phróiseas comhairliúcháin le foireann san Ollscoil agus le hionchur ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ó Oifig an Choimisinéara Teanga a tugadh an scéim seo chun críche. 

Is é príomhchuspóir na scéime nua a chinntiú go mbeidh an fhoireann gníomhach agus iad ag tairiscint réimse leathan de sheirbhísí trí Ghaeilge ar fud an champais.  Tá siombail nua G cruthaithe ionas go mbeadh sé an-soiléir do chainteoirí Gaeilge cá bhfuil fáil ar sheirbhísí trí mheán na Gaeilge.  Tá an tsiombail seo dírithe go príomha ar na háiteanna is mó teagmhála leis an bpobal, áiteanna a bhfuil seirbhís d’ardchaighdeán ar fáil trí mheán na Gaeilge iontu. Is féidir an t-eolas ar fad faoin tsiombail G a fháil agus í a íoslódáil ón nasc seo: www.nuigalway.ie/sceim_na_hollscoile/antsiombailg.html

Beidh Lisa Ní Fhlatharta agus Daithí Ó Madáin ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag obair go dlúth le foireann na seirbhísí tacaíochta d’fhonn treoirlínte na scéime a fheidhmiú mar aon le hinfhaighteacht agus le feiceálacht na seirbhísí Gaeilge a mhéadú.  

 

Scéim Teanga OÉ Gaillimh 2012-2015