Láithreáin Gréasáin PoiblíOifig an RúnaíFoireann

Foireann

AN FHOIREANN


Ceapadh Gearóid Ó Conluain
 mar Rúnaí na hOllscoile in Eanáir 2011.  Tá sé ina chomhalta d’Fhoireann Bhainistíochta na hOllscoile.  Bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach roimhe seo ar Chomhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna (HETAC) agus roimhe sin bhí sé ina Leas-Phríomhchigire sa Roinn Oideachais agus Scileanna.  Tá seantaithí aige ar bhainistíocht oideachais agus rinne sé ionadaíocht don Roinn Oideachais agus Eolaíochta ar chomhlachtaí éagsúla náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Áine Ní Chonghaile i gceannas ar thacaíocht riaracháin don oifig.  Baineann cuid mhór dá cuid oibre le cruinnithe d’Údarás na hOllscoile a eagrú agus a chomhordú.  Thosaigh Áine ag obair san Ollscoil in 2000, i ndiaidh di a bheith ag obair d’Institiúid Teangeolaíochta Éireann.

 Tá Evelyn Davoren i gceannas ar Oifig na gCoistí a eagraíonn cruinnithe choistí reachtúla na hOllscoile.  Cuireann sí tacaíocht dhíreach ar fáil chomh maith do John Glynn, Aturnae na hOllscoile.  Tá seantaithí ag Evelyn ar thacaíocht riaracháin a thabhairt do choistí reachtúla na hOllscoile.

Is é John Glynn Aturnae na hOllscoile agus an Bainisteoir Seirbhísí Dlí agus Conarthaí.  Cuireann sé comhairle ar fáil maidir le gnóthaí dlí corparáideach na hOllscoile agus is é Oifigeach Cosanta Sonraí na hOllscoile é. Oibríonn John chomh maith leis an bhFoireann Tacaíochta Taighde maidir le gnóthaí dlí faoi stiúir an Leas-Uachtaráin um Thaighde.  Thosaigh sé ag obair san Ollscoil in 2012 i ndiaidh breis is deich mbliana a chaitheamh mar abhcóide in-tí ag leibhéal an bhoird do sholáthróirí árachas speisialta. 

Oibríonn Dáithí Ó Madáin agus Lisa Ní Fhlatharta mar Fheidhmeannaigh Teanga le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in OÉ Gaillimh, agus bíonn teagmháil rialta acu leis an Rúnaí agus le hOifig an Rúnaí chun a chinntiú go gcomhlíonann an Ollscoil a cuid oibleagáidí reachtúla i ndáil leis an nGaeilge mar atá leagtha síos i scéim teanga na hOllscoile, i Reachtanna na hOllscoile agus sa reachtaíocht chuí.

Cuid riachtanach d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 an Scéim Teanga.‎  Tá na Feidhmeannaigh Teanga freagrach chomh maith, faoi stiúir Údarás na hOllscoile, as cuidiú le campas eiseamláireach dátheangach a chruthú mar atá beartaithe i bPlean Straitéiseach na hOllscoile.  Tá ról lárnach acu sna Scéimeanna Teanga a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm, agus comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil do chomhaltaí foirne maidir lena gcur i bhfeidhm ó lá go lá. Is í Lisa freisin an rúnaí ar an gCoiste Seasta um Cháilíocht Gaeilge a chuireann comhairle ar an Ollscoil maidir le riachtanais líofachta na Gaeilge do phoist áirithe acadúla agus riaracháin san Ollscoil.‌

Des McSharry ag obair i Scoil an Dlí agus sa Choláiste Gnó, Beartais Phoiblí agus Dlí.  Chomh maith lena ról mar Oifigeach um Shaoráil Faisnéise oibríonn sé leis an Rúnaí chun an an Oifig um Shaoráil Faisnéise a rith chun a chinntiú go gcomhlíonann an Ollscoil na riachtanais dhlíthiúla sa réimse seo.