GNÓ NA HOIFIGE

 

 

Déanann Oifig an Rúnaí maoirseacht ar ghnóthaí dlí na hOllscoile, ag cinntiú go gcomhlíonann an Ollscoil riachtanais reachtúla agus rialála.

 

I measc roinnt de na saincheisteanna a mbíonn an oifig ina mbun tá siad seo a leanas:

 

  • Rialachas Corparáideach – comhairle d’Údarás na hOllscoile agus do choistí reachtúla na hOllscoile
  • Acht na nOllscoileanna 1997 a chomhlíonadh
  • Reachtanna OÉ Gaillimh a chomhlíonadh agus reachtanna nua a dhréachtú de réir mar is gá
  • Gnóthaí dlí corparáideach na hOllscoile – conarthaí agus dlíthíocht
  • Oibleagáidí dlí a chomhlíonadh – Cosaint Sonraí, Saoráil Faisnéise, Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí agus riachtanais eile dhlíthiúla
  • Forbairt na Gaeilge a mhaoirsiú – an Scéim Teanga a chur i bhfeidhm de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla
  • Forbairt Réigiúnach – ról OÉ Gaillimh a chomhordú
  • Tograí éagsúla Ollscoile a fhorbairt, a bhrú ar aghaidh agus a chur i gcrích
  • Maoirseacht riaracháin a dhéanamh ar choistí reachtúla na hOllscoile.