Láithreáin Gréasáin PoiblíOifig an RúnaíREACHTAÍOCHT

REACHTAÍOCHT

University Statutes

Since the foundation of the University, NUI Galway has been governed according to its Statutes.  

They are available on this site in pdf format and are fully searchable.

Search the statutes:

REACHTAÍOCHT

 

 


Acht na nOllscoileanna 1997

Acht na gCáilíochtaí (Oideachas & Oiliúint) 1999

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993

Acht an Údaráis um Ard-Oideachas 1971

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Acht an Choláiste Ollscoile Gaillimh 1929

Acht an Choláiste Ollscoile Gaillimh (Leasú) 2006

 

Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994 & 2001

An tAcht um Pá Íosta Náisiúnta 2000

An tAcht um Íoc Pá, 1991

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2001

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997

An tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

An tAcht um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2001

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2003

An tAcht um Chaomhnú Fostaíochta 1977

Na hAchtanna um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí) 1984 go 2001

An tAcht um Cheadanna Fostaíochta 2006

Na hAchtanna Caidrimh Thionscail 1946 go 2004

 

Na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998 – 2011

An tAcht um Chomhionannas 2004

Na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus 2004

An tAcht um Stádas Comhionann 2000

An tAcht um Míchumas 2005

 

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005

 

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1998 agus 2003

Saoráil Faisnéise 1997 – 2003

Na Rialacháin um Athúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí 2005 (IR 279 de 2005)

Na hAchtanna Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000, 2004, 2007

 

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 2003

Na Rialacháin um Íocaíochtaí Déanacha in Idirbhearta Tráchtála 2002 (Íoc Pras)

Na hAchtanna Airgeadais

An tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004.

Na hAchtanna um an Dlí Teaghlaigh 1995 agus 1996

Acht na bPinsean 1990

An tAcht Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas) 1980

An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le leas an Phobail 2009

An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí  2010

 

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995

An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001

 

Statutes NUI Galway

CCCLII (352) Appointment of President

CCCXXXII (332) Personal Professorship of Chemistry and Management

CCCXL (340) Personal Professorships

CCCXXXIX (339) Personal Prof. /Sr. Lect

CCCXXXVIII (338) Per. Prof. of French

CCCXXXVII (337) Academic Secretary

CCCXXXVI (336) Est.Prof. Biomaterials and Srn Lect. Haematology (2014)

CCCXXXV (335) Per.Profs-Civil Eng, Economics, Maths. Pharmacology,Psychology,Zoo

CCCXXXIV (334) Senior Lectureships (Untitled) No's 63-87 (2013)

CCCXXXIII (333) Senior Lectureship in Psychology (2013)

CCCXXX (330) Registrar and Deputy-President

 

 

 

16 XVI Consolidation of 1 to 15

17_XVII_Consolidation_Governing Body_Officers

18_XVIII_Pension_Professor_Medicine

XIX_19_Lecturer_Modern_irish_language

XX_20_Experimental Physics_Education_Pensions

XXI_21_Professorship_Electrical_Engineering

XXII_22_Registrar_Secretary

XXIII_23_Irish_Requirement

XXIV_24_Pensions_Professorship_Celtic_Archaeology

XXV_25_Pensions

XXVI_26_Irish_Old_Middle_Philology

XXVII_27_Bursar

XXVIII_28_Pensions

XXIX_29_Professor_Clinical_Medical

XXX_30_Professor_Mental

XXXI_31_Civil_Engineering_Applied_Heat_Electrical_Technology_Mathematics

XXXII_32_Irish_Requirement_President_Pension

XXXIII_33_Botany_Physics_Chemistry_Romance_Celtic_Philosophy

XXXIV_34_Electrical_Technology_Applied_Heat_Mathematics_Pensions

XXXV_35_Graduates_Governing_Body_Address_Change

XXXVI_36_Pensions_Pathology_Civil_Engineering

XXXVII_37_Stipends_Allowances_Pensions

XXXVIII_38_Stipends

XXXIX_39_Ophthalmolqgy_Oto-Rhinolaryngology

XL_40_Widow_Widows_Pension

XLI_41_Professor_Pathology_Bacteriology

XLI_42_Appointment_Professor_Mathematics

XLIII_43_Stipends_Allowances_Gratuities_Pensions

XLIV_44_Experimental_Medicine_Anatomy_Physiology

 

XLVI_46_Stipends_Allowances_Pensions_Gratuitie

XLVII_47_President_Powers

XLVIII_48_OPHTHALM0LOGY_Bursar_Registrar_Secretary

XLIX_49_professor_Natural_History_President_emoluments_Pension

L_50_Lectureships

LI_51_Pension_Sabbatical

LII_52_Biochemistry_Professorship_Lectureship

LIII_53_Stipends_Allowances_Pensions_Gratuities_Widows_Botan

LIV_54_Pathology_Bacteriology_Professor_Stipend_Widow

LV_55_Children_Allowances

LVI_56_Chemistry_Physics_Professor

LVII_57_Stipends_Allowances_Pensions_Gratuities

LVIII_58_Professor_History_Chemistry

LIX_59_Stipends

LX_60_Librarian

LXI_61_Pension_Fund_Scheme

LXII_62_Professor_English_education

LXIII_63_Bursar

LXIV_64_Stipends_Allowances_Pensions_Gratuities_Widows

LXV_65_LECTURESHIP_ECONOMICS_COMMERCE_ACCOUNTANCY_Biochemistry_Archaeology

LXVI_66_Pension_Pathology_Bacteriology

LXVII_67_Professorships_Lectureships

LXVIII_68_Graduates_Election_Governing_Body_Secretary_Bursar

LXIX_69_Professorships_Lectureships

LXX_70_President_Stipend_Allowance_Widows

LXXI_71_Stipend_Medical_Lectureships

LXXII_72_Pension

LXXIII_73_Professorships_Lectureships

LXXIV_74_Pensions_widows_Orphans_children_romantic_language_French

LXXV_75_Stipends_Pensions_Gratuities_Children_Marriage

LXXVI_76_Associate_Professor_Civil_engineering_mathematical_physics

LXXVII_77_music

LXXVIII_78_Registrar_academic_secretary

LXXIX_79_Professorships_Lectureships

LXXX_80_Pension

LXXXI_81_Stipends_Allowances_Pensions_Gratuities_Children_Marriage_widows_Bioche

LXXXII_82_Stipends_Allowances_Pensions_Gratuities_Children_Marriage_widows_Medic

LXXXIII_83_Professorships_Lectureships

LXXXIV_84_associate_professor_mathematical_physics

LXXXV_85_Stipends_Allowances_Pensions_gratuities_Physiology

LXXXVI_86_Professorships_lectureships

LXXXVII_87_Stipends_Allowances_Pensions_Gratuities

LXXXVIII_88_Professor_Physiology_botany

LXXXIX_89_Stipends

XC_90_Pension

XC_91_Lectureship_Psychology_Irish

XCII_92_Stipends_Allowances_Pensions_Gratuitie

XCIII_93_Lectureship_electrical_engineering

XCIV_94_Stipends_allowances_pensions_gratuities

XCV_95_stipends_allowances_pension_gratuities_president_librarian_professor_lect

XCVI_96_stipends_lectureships

XCVII_97_stipends_allowances_pensions_gratuities_children_marriage

XCVIII_98_Pension_widows

XCIX_99_Experimental_physics

C_100_Associate_secretary_buildings_development

CI_101_Stipends_allowances_pensions_gratuities

CII_102_Associate_secretary_accounts

CIII_103_Lectureship_engineering_hydrology_accountanc

CIV_104_Stipends_Allowances_Professors_secretary_associate_president

CV_105_Professorships_Law_education_Business_studies

CVI_106_Associate_professor_organic_chemistry

CVII_107_Professor_Industrial_engineering

CVIII_108_associate_professor_chemistry

CIX_109_Professor_history_irishhistory

CX_110_Stipends_Allowance_Professors_lectureships

CXI_111_faculty_meetings_attendance

CXII_112_Department_Biochemistry_history

CXIII_113_pension

CXiV_114_professor_lecturer_law

CXV_115_stipends_allowances

CXVI_116_lectureship_Business_studies

 

 

CXiX_119_professor_applied_geophysics

CXX_120_lectureship_part-time_medical_jurisprudence

CXXI_121_stipends_allowances_pensions_gratuities

CXXII_122_irish_engineering_hydrology_geography

CXXIII_123_professor_zoology

CXXIV_124_marriage_allowances

CXXV_125_bacteriology_medicine

CXXVI_126_Lectureship_Political_Science_Sociology

CXXVII_127_Spanish

CXXVIII_128_Italian

CXXIX_129_Professor_Social_Community_medicine

CXXX_130_Marriage_Child_allowance_Trade_union_pensions_gratuitie

CXXXI_131_mental_diseases_phychiatry

CXXXII_132_civil_engineering

CXXXIII_133_academic_council_governing_body

CXXXIV_134_Lectureship_Zoology_chemistry

CXXXV_135_Lectureship_pension

CXXXVI_136_medicine

CXXXVII_137_Therapeutics

CXXXVIII_138_Education

CXXXIX_139_Professor_Common_law

CXL_140_Lectureship_Geophysics

CXLI_141_Professor_Bank_Ireland_Marketing

CXLII_142_professorships_lectureships

CXLIII_143_Professor_Fisheries_Science

CXLIV_144_microbiology

CXLV_145_associate_professor_physical_chemistry

CXLVI_146_Lectureships_Hydrology_Mathematics_physics_engineering

CXLVII_147_Pay_devlin_child_marriage_Pensions_gratuities

CXLVIII_148_chemistry_botany

CXLIX_149_microbiology_Professor

CL_150_Professor_Celtic_archaeology

CLI_151_Department_chemistry_Professor

CLII_152_Applied_Economics

CLIII_153_civil_engineering

CLIV_154_botany_Microbiology

CLV_155_associate_Professor_biochemistry

CLVI_156_lady_Superintendent

CLVII_157_smurfit_business_law

CLVIII_158_stipends_Pay_policy_Allowances

CLIX_159_lectureships_Chemistry_classics

CLX_160_Experimental_physics

CLXI_161_pensions_widows_orphans_childrens

CLXII_162_history_associate_professor

CLXIII_163_secretary_bursar_academic

 

CLXV_165_spouses_widows_childrens_pension

CLXVI_166_stipends

CLXVII_167_spanish

CLXVIII_168_president_stipend_cardiology_medicine

CLXIX_169_statistics_history_pharmacology

CLXX_170_botany_political_science_sociology

CLXXI_171_English_language_literature

CLXXII_172_stipends

CLXXIII_173_geology_professor

CLXXIV_174_german

CLXXV_175_Electrical_electronic_engineering

CLXXVI_176_history

CLXXVII_177_spanish

CLXXVIII_178_graduate_elections_governing_body_authority_otorhinolaryngology

CLXXIX_179_mechanical_engineering

CLXXX_180_pathology

CLXXXI_181_stipends

CLXXXII_182_professor_chest_surgery

CLXXXIII_183_Education

CLXXXIV_184_Botany

CLXXXV_185_oceanography

CLXXXVI_186_pension_purchase_notional

CLXXXVII_187_pension

CLXXXVIII_188_stipends

CLXXXIX_189_radiology

CXC_190_history

CXCI_191_stipends

CXCII_192_botany_microbiology

CXCIII_193_surgery

CXCIV_194_retirement_sixty_five_continuance

CXCV_195_professor_anaesthesia

CXCVI_196_community_health_studies_promotion

CXCVII_197_English_education

CXCVIII_198_academic_council

CXCIX_199_academic_council

CC_200_English_Modern_medieval_Anglo-irish

CCI_201_Stipends

CCII_202_biochemistry_mathematics_chemistry

CCIII_203_lectureship_membership_faculty

CCIV_204_governing_body

CCV_205_Obstetrics_Gynaecology_Pathology_chemistr

CCVI_206_physiology_chemistry

CCVII_207_pension_added_years

CCVIII_208_Experimental_physics_associate_professo

CCIX_209_Economics_botany_zoology_history

CCX_210_registrar_Secretary_academic

 

 CCXIII_213_director_buildings_development

CCXIV_214_stipends

 

CCXVI_216_Vice-Presidents_

CCXVII_217_obstetrics_gynaecology_geology

CCXVIII_218_bursar_secretary_college_management_team

CCXX_220_professor_general_practice

CCXXI_221_mechanical_engineering_geology_archaeology

CCXXII_222_hydrology_paediatrics

CCXXIII_223_archaeology_ancient_classics_history

CCXXIV_224_amendment_xli

CCXXV_225_Lectureship_Health_promotion

CCXXVI_226_pension

CCXXVII_227_zoology_chemistry

CCXXVIII_228_stipend

CCXXIX_229_old_middle_irish_celtic_philology

CCXXX_230_Experimental_physics_philosophy

CCXXXI_231_biochemistry

CCXXXII_232_president

CCXXXIII_233_department_mathematics

CCXXXIV_234_business_studies

CCXXXV_235_medicine

CCXXXVI_236_irish_language_requirement

CCXXXVII_237_mechanical_engineering_gaeilge

CCXXXVIII_238_botany

CCXXXIX_239_law_school_faculty

CCXL_240_department_civil_engineering

CCXLI_241_associate_professorship_appointmen

CCXLII_242_school_irish

CCXLIII_243_department_geology

CCXLIV_244_board_chair_academic_council

CCXLV_245_director_information_technology_nursing_studies

CCXLVI_246_associate_professorship

CCXLVII_247_lectureships

CCXLVIII_248_registrar

CCXLIX_249_Election_meeting_academic_council_governing_body

CCL_250_president_retirement

CCLII_252_Hydrology_electrical_engineering_zoology_associate_professor

CCLIII_253_obstetrics_gynaecology

CCLIV_254_academic_council

CCLV_255_lectureships

CCLVI_256_Vice-President

CCLVII_257_Faculty_Medicine_Health_sciences

CCLVIII_258_Associate_Professorships

CCLIX_259_Human_rights_law

CCLX_260_Academic_departments

CCLXI_261_professor_biomedical_engineering_science

CCLXII_262_President_appointment

CCLXIII_263_medical_informatics_education_academic_council

CCLXIV_264_Professor_Information_technology

CCLXV_265_Professor_Professorship_President

CCLXVI_266_Electronic_Business_strategy_applications_professorship

CCLXVII_267_Registrar_deputy_president_deputy-president

CCLXVIII_268_vice_president_vice-president

CCLXIX_269_junior_lectureship_applied_language_teache

CCLXX_270_ancient_classics

CCLXXI_271_lectureships_lectureship

 

CCLXXIII_273_appointment_employees_bord_gaeilge

CCLXXIV_274_Emeritus_Professor_lecturer

CCLXXV_275_Election_Senate_National_University_Ireland

CCLXXVI_276_cairnes_professor_economics

CCLXXVII_277_professor_clinical_Science

CCLXXVIII_278_Lectureships_Junior_senior

CCLXXIX_279_occupational_speech_language_therapy

CCLXXX_280_resolution_disputes_industrial_relations

CCLXXXI_281_suspension_demotion_dismissal

CCLXXXII_282_associate_professorship_biomedical_engineering_Health_promotion_dir

CCLXXXIII_283_Established_personal_associate_professor_professorships_department

CCLXXXIV_284_ACADAMH_NA_hOLLSCOLAIOCHTA_GAEILGE

CCLXXXV_285_senior_lectureship_pharmacology

CCLXXXVI_286_cardiovascular_science_cell_therapy_political_sociology

CCLXXXVII_287_personal_professorship

CCLXXXVIII_288_academic_council_faculty_membership

CCLXXXIX_289_Vice_presidents_University_management_team

CCXC_290_OTORHINOLARYNGOLOGY_faculty_membership

CCXCI_291_professor_industrial_engineering_cardiovascular_science

CCXCII_292_nursing_bioinformatics_senior_lectureship

CCXCIII_293_st_saint_angela_angelas_udaras_academic_council

CCXCIV_294_cancer_therapeutics_digital_enterprise_haematology_biochemistry_bacte

CCXCV_295_lady_superintendent_abolished

CCXCVI_296_appointment_bord_gaeilge_coiste_seasta

CCXCVII_297_marketing_computational_glycoscience_biochemistry

 

CCXCIX_299_primary_Care_research_development_medical_health_education_radiation_

CCC_300_biomedical_environmental_engineering_mathematical_physics_senior_lecture

CCCI_301_appointment_president

CCCII_302_podiatry_planning_integrated_development

CCCIII_303_Registrar_Deputy-President_Deputy_presiden

CCCIV_304_biophotonics_cancer_biology_immunology_glycoscience_Children_youth_civ

CCCV_305_school_division_college_head_dean_faculty

CCCVI_306_Emeritus_president

CCCVII_307_plant_science_biochemistry_political_sociology_social_work_Academic_c

CCCVIII_308_marine_biodiscovery_physiology_medicine_anaesthesia_critical_care_ph

CCCIX_309_stem_cell_biology_psychiatry

CCCX_310_Professor_political_science_sociology_social_work

CCCXI_311_Energy_engineering

CCCXII_312_general_practice_primary_Care_applied_physics_biophysical_theoretical

CCCXIII_313_registrar_deputy-president_deputy_presiden

CCCXIV_314_management_information_systems_commercial_law_geology

CCCXV_315_University_management_team_vice_presidents_Vice-presidents_executive_d

CCCXVI_316_senior_lectureship_managemen

CCCXVII_317_accountancy_finance_biochemistry_education

CCCXVIII_318_midwifery_marine_biodiscovery_academic_counci

CCCXIX_319_English_economics_pharmacology_therapeutics

CCCXX_320_membership_colleges

CCCXXI_321_registrar_deputy_president_academic_secretar

CCCXXII_322_commercial_law_primary_care_biochemistry_economics_political_science

CCCXXIII_323_vascular_surgery_management

CCCXXIV_324_accountancy

CCCXXV_325_drama_theatre_studies_law_biochemistry

CCCXXVI_326_emergency_medicine_rheumatology

CCCXXVII_327_informatics_civil_engineering_marketing_economics

CCCXXVIII_328_registrar_deputy_president_probation_retirement

CCCXXIX_329_chemistry_biochemistry_mathematical_physics