Payroll Forms / Foirmeacha Párolla

Payroll Forms

‌‌‌‌

Bank Details Forms

Banking Details Form

 

PRD Forms

PRD10 Form

This is a document required by the Department of Finance to be completed by all employees to declare pension entitlement within the Irish Public Sector. Please see PRD Information for further details

 

PRD12A Employment Intention Declaration

This form should only be completed if you have paid pension related deduction (PRD) on your salary or casual payments and you don't intend to take further public sector employment within the current tax year that your leave NUI Galway.

 

Payroll Deduction Authorisation Form

Payroll Deduction Authorisation Form

This form can only be used for the four voluntary deductions listed. Please see Voluntary Deductions for further information regarding all voluntary deductions.

 

Casual Employee Personal Details Form

 Casual Employee Personal Details Form

Important Information: Please see Casual Payments - New Casual Employee for more information

This form must be completed for the following:-

  • New Casual Employee never paid by NUIG payroll and requires a Payroll ID number to request payment on Timesheet
  • Casual Employee wants to amend personal details on Payroll records (i.e. address, bank details etc.)

 

Casual Payment Forms

 

Hourly Paid Teaching Staff Timesheet

This form must be completed for the following type of work:

Lecture / Tutorial / Related Academic Duties / Essay Correctors & Undergrad Demonstration / Lecturing on Evening Arts / Standard Invigilator / Assistant Chief Invigilator / Chief Invigilator / Scribe

 

Exam Correctors Timesheet

This form must be completed for the following type of work:

Marking of Scripts / Correction of Orals, Practicals, Essays / Postgrad Dissertation / Minor Thesis / Major Thesis Corrections

 

Payroll Payment Timesheet

This timesheet must only be used if your work is not covered by the type of work listed on the "Hourly Paid Teaching Staff Timesheet" and "Exam Correctors Timesheet".

Or if you are being paid for non hourly paid teaching work.

 

Tax Resident External Examiner Form

This Timesheet must only be used if you are an External Examiner and you are a Tax Resident in Ireland.

 

Ceased Employment Form

P45 Request Form

This form must only be completed if you know you are finishing work at NUI Galway and you have received all payments / refunds due to you. When a P45 is issued to you, you will be on emergency tax if you return again.

 

  

Foirmeacha párolla

Foirm Maidir Le Sonraí Bainc

Foirm Maidir Le Sonraí Bainc
 

 

Foirm PRD

 Foirm PRD10
 
Teastaíonn ón Roinn Airgeadais go líonfadh gach fostaí an cháipéis seo chun teidlíochtaí pinsin laistigh d’Earnáil phoiblí na hÉireann a dhearbhú. Féach ar na PRD Information chun tuilleadh eolais

 

 Foirm PRD12A

 

Níor cheart an fhoirm seo a líonadh ach amháin nuair atá asbhaint phinsin íoctha agat ar do chuid íocaíochtaí agus nach bhfuil sé ar intinn agat glacadh le breis fostaíochta san earnáil phoiblí sa bhliain reatha chánach ina bhfágann tú OÉ Gaillimh

 

Foirm Údaraithe Asbhainte Párolla

Foirm Údaraithe Asbhainte Párolla
 
Ní féidir an fhoirm seo a úsáid ach do na ceithre asbhaint dheonach atá liostaithe. Féach ar na Voluntary Deduction chun tuilleadh eolais a fháil maidir le hasbhaintí deonacha. 

 

 

FOIRM SHONRAÍ PEARSANTA D’FHOSTAÍ ÓCÁIDEACH

 Foirm Shonraí Pearsanta D'Fhostaí Ócáideach v.1.3

 

Ní mór an Fhoirm seo a líonadh sna cásanna seo a leanas:-
Fostaí Ócáideach Nua nár íocadh cheana ar phárolla OÉG agus óna dteastaíonn Uimhir Phárolla chun íocaíocht a iarraidh ar Bhileog Ama
Fostaí Ócáideach ar mian leis/léi sonraí pearsanta ar thaifid phárolla a leasú (i.e. seoladh, sonraí bainc etc.)

 

Foirmeacha Íocaíochta Ócáidí

Bileog Ama do Chomhaltaí Foirne Teagaisc a Íoctar in aghaidh na hUaire 

 

Ní mór an Fhoirm seo a líonadh don chineál oibre seo a leanas:-
Léacht / Rang Teagaisc / Dualgais Acadúla Ghaolmhara / Ceartaitheoirí Aistí & Taispeántas Fochéime / Léachtóireacht ar Chúrsa Oíche sna Dána / Gnáthfheitheoir / Príomhfheitheoir Cúnta / Príomhfheitheoir / Scríobhaí

  

Bileog Ama Ceartaitheora V3.9 

 

Ní mór an Fhoirm seo a líonadh don chineál oibre seo a leanas:-
Marcáil Scripteanna / Marcáil Béaltrialacha, Ceartú Scrúduithe Praiticiúla, Aistí / Tráchtas Iarchéime / Miontráchtas / Mórcheartúcháin Tráchtais

 

Iarratais Íocaíochta (Don Oifig Párolla)
 
Níor cheart an bhileog ama seo a úsáid ach amháin nuair nach bhfuil do chineál oibre clúdaithe ar Bhileog Ama do Chomhaltaí Foirne Teagaisc a Íoctar in aghaidh na hUaire nó ar Bhileog Ama Ceartaitheora.
Nó má tá tú ag fáil íocaíochta ar theagasc nach n-íoctar in aghaidh na huaire. 

 

Foirm an Scrúdaitheoira Sheachtraigh Cónaitheoir Cánach
 

Níor cheart an bhileog ama seo a úsáid ach amháin más Scrúdaitheoir Seachtrach thú agus má tá cónaí ort, ó thaobh cúrsaí cánach de, in Éirinn.

Foirmeacha Scoir Fostaíochta

Foirm Iarratais P45 

 

Níor cheart an fhoirm seo a líonadh ach amháin nuair atá a fhios agat go bhfuil tú ag críochnú do chuid oibre in OÉ Gaillimh agus go bhfuil gach íocaíocht / aisíocaíocht dhlite faighte agat. Nuair a eisítear P45 duit, íocfaidh tú cáin éigeandála má thagann tú ar ais arís.