Payroll Forms / Foirmeacha Párolla

Payroll Forms

‌‌‌‌

Ceased Employment Form

P45 Request Form

This form must only be completed if you know you are finishing work at NUI Galway. When a P45 is issued to you, you will be on emergency tax if you return again.

PRD Forms

PRD10 Form  (Amended Form V1.5 - 04/11/2016. Going forward please use the new version of this form)

This is a document required by the Department of Finance to be completed by all employees to declare pension entitlement within the Irish Public Sector. Please see PRD Information for further details

PRD12A Employment Intention Declaration

This form should only be completed if you have paid pension related deduction (PRD) on your salary or casual payments and you don't intend to take further public sector employment within the current tax year that you leave NUI Galway.

Annual Leave and Public Holiday Pay Request Form

Annual Leave & Public Holiday Pay Request Form

 

Casual Employee Personal Details Form

 Casual Employee Personal Details Form             

(Amended Form V1.9 - 09/03/2017. Going forward please use the new version of this form)

Important Information: Please see Hourly Paid Employees - New Hourly Paid Employees

This form must be completed for the following:-

  • New Casual Employee never paid by NUIG payroll and requires a Payroll ID number to request payment on Timesheet
  • Casual Employee wants to amend personal details on Payroll records (i.e. address, bank details etc.)

Casual Payment Forms

 Hourly Paid Teaching Staff Timesheet         

(Amended Form V2.28 - 17/04/2018. Going forward please use the new version of this form. If the old version was emailed to the Bureau do not email the new version with the same details as this is a duplication of payment)

This form must be completed for the following type of work:

Lecture / Tutorial / Related Academic Duties / Essay Correctors & Undergrad Demonstration / Lecturing on Evening Arts / Standard Invigilator / Assistant Chief Invigilator / Chief Invigilator / Scribe

Exam Correctors Timesheet                          

(Amended Form V3.14 - 27/02/2017. Going forward please use the new version of this form. If the old version was emailed to the Bureau do not email the new version with the same details as this is a duplication of payment)

This form must be completed for the following type of work:

Marking of Scripts / Correction of Orals, Practicals, Essays / Postgrad Dissertation / Minor Thesis / Major Thesis Corrections

Payroll Payment Timesheet                             

(Amended Form V1.14 - 27/02/2017. Going forward please use the new version of this form. If the old version was emailed to the Bureau do not email the new version with the same details as this is a duplication of payment)

This timesheet must only be used if your work is not covered by the type of work listed on the "Hourly Paid Teaching Staff Timesheet" and "Exam Correctors Timesheet".

Or if you are being paid for non hourly paid teaching work.

Tax Resident External & PhD Examiner Form

This Timesheet must only be used if you are an External Examiner and you are a Tax Resident in Ireland.

Foirmeacha párolla

Foirmeacha Scoir Fostaíochta

Foirm Iarratais P45 - (Foirm Leasaithe V1.5 - 24/02/2017. Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo)

Níor cheart an fhoirm seo a líonadh ach amháin nuair atá a fhios agat go bhfuil tú ag críochnú do chuid oibre in OÉ Gaillimh. Nuair a eisítear P45 duit, íocfaidh tú cáin éigeandála má thagann tú ar ais arís.

Foirm PRD

Foirm PRD10 - (Foirm Leasaithe V1.5 - 24/02/2017. Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo)

Teastaíonn ón Roinn Airgeadais go líonfadh gach fostaí an cháipéis seo chun teidlíochtaí pinsin laistigh d’Earnáil phoiblí na hÉireann a dhearbhú. Féach ar na PRD Information chun tuilleadh eolais

Foirm PRD12A

Níor cheart an fhoirm seo a líonadh ach amháin nuair atá asbhaint phinsin íochtha agat ar do chuid íocaíochtaí agus nach bhfuil sé ar intinn agat glacadh le breis fostaíochta san earnáil phoiblí sa bhliain reatha chánach ina bhfágann tú OÉ Gaillimh

 

FOIRM SHONRAÍ PEARSANTA D’FHOSTAÍ ÓCÁIDEACHFoirm Shonraí Pearsanta D'Fhostaí Ócáideach

Foirm Shonraí Pearsanta D'Fhostaí Ócáideach (Foirm Leasaithe V1.8 - 25/11/2016. Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo)

Ní mór an Fhoirm seo a líonadh sna cásanna seo a leanas:-

Fostaí Ócáideach Nua nár íocadh cheana ar phárolla OÉG agus óna dteastaíonn Uimhir Phárolla chun íocaíocht a iarraidh ar Bhileog Ama

Fostaí Ócáideach ar mian leis/léi sonraí pearsanta ar thaifid phárolla a leasú (i.e. seoladh, sonraí bainc etc.)

Foirmeacha Íocaíochta Ócáidí

Bileog Ama do Chomhaltaí Foirne Teagaisc a Íoctar in aghaidh na hUaire  (Foirm Leasaithe V2.27 - 16/04/2018. Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo)

Ní mór an Fhoirm seo a líonadh don chineál oibre seo a leanas:-

Léacht / Rang Teagaisc / Dualgais Acadúla Ghaolmhara / Ceartaitheoirí Aistí & Taispeántas Fochéime / Léachtóireacht ar Chúrsa Oíche sna Dána / Gnáthfheitheoir / Príomhfheitheoir Cúnta / Príomhfheitheoir / Scríobhaí

Bileog Ama Ceartaitheora(Foirm Leasaithe V3.14 - 27/02/2017. Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo)

Ní mór an Fhoirm seo a líonadh don chineál oibre seo a leanas:-

Marcáil Scripteanna / Marcáil Béaltrialacha, Ceartú Scrúduithe Praiticiúla, Aistí / Tráchtas Iarchéime / Miontráchtas / Mórcheartúcháin Tráchtais

Iarratais Íocaíochta (Don Oifig Párolla) (Foirm Leasaithe V1.14 - 27/02/2017. Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo)

Níor cheart an bhileog ama seo a úsáid ach amháin nuair nach bhfuil do chineál oibre clúdaithe ar Bhileog Ama do Chomhaltaí Foirne Teagaisc a Íoctar in aghaidh na hUaire nó ar Bhileog Ama Ceartaitheora.

Nó má tá tú ag fáil íocaíochta ar theagasc nach n-íoctar in aghaidh na huaire. 

Foirm an Scrúdaitheora Sheachtraigh/PhD  

Níor cheart an bhileog ama seo a úsáid ach amháin más Scrúdaitheoir Seachtrach thú agus má tá cónaí ort, ó thaobh cúrsaí cánach de, in Éirinn.