The following is a list of available forms: Seo a leanas liosta de na foirmeacha atá ar fáil:‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌Please note, in raising PPFs against project labour budgets please ensure that you maintain adequate allowance for pension provision – as per the original submitted/agreed budget.  Pension provisions in the budget cannot be used to supplement the salary budget and/or re-allocated to other budget categories.
Tabhair do d’aire, le do thoil, agus PPFanna á n-ardú i gcoinne buiséid saothair tionscadail, go gcoimeádann tú liúntas imleor do sholáthar pinsin – de réir an bhunbhuiséid a cuireadh isteach/a comhaontaíodh.  Ní féidir forálacha pinsin sa bhuiséad a úsáid chun an buiséad tuarastail a fhorlíonadh agus/nó a ath-leithdháileadh ar chatagóirí buiséid eile.

‌‌‌‌Post Proposal Form (PPF) IUA Scale February 2022‌- Use for researchers employed from January 2018 i.e. use for all new posts.
Foirm Togra Poist (PPF) Scála IUA Feabhra 2022‌ Úsáid le haghaidh taighdeoirí atá fostaithe ó Eanáir 2018 i.e. úsáid do gach post nua.

Post Proposal Form (PPF) IUA Scale 2013 ‌ - Use for researchers employed before June 2013, if unsure contact HR.
Foirm Togra Poist (PPF) Scála IUA 2013‌ - Úsáid le haghaidh taighdeoirí a bhí fostaithe roimh Mheitheamh 2013, mura bhfuil tú cinnte déan teagmháil le AD.

‌‌‌‌Post Proposal Form (PPF) NUIG Scale‌ - ‌Use for researchers employed before June 2013, if unsure contact HR.
Foirm Togra Poist (PPF) Scála OÉG‌ - Úsáid le haghaidh taighdeoirí a bhí fostaithe roimh Mheitheamh 2013, mura bhfuil tú cinnte déan teagmháil le AD.

Please allow a 5 working day turn around for Research Accounts Office approval of your PPF. The HR deadline to receive approved PPFs is the 15th of the month prior to the post start date. HR will process PPFs for cost centre change only if they are received by 10th of the month that the change is being made.
Tabhair 5 lá oibre d’Oifig na gCuntas Taighde chun do PPF a cheadú. Ní mór go bhfaigheadh AD PPFanna faofa tráth nach déanaí ná an 15ú lá den mhí sula gcuirfear tús leis an bpost. Ní phróiseálfaidh AD PPFanna chun ionad costais a athrú ach amháin má fhaigheann siad iad faoin 10ú lá den mhí ina bhfuil an t-athrú á dhéanamh.

Other Forms / Foirmeacha Eile

‌‌Budget Proposal Calculation Tool‌ - Please submit the completed form to the Research Accounts Office within 5 working days of the deadline.‌

Internal Invoice Template

 External Invoice Template

 Form for Miscoded Transactions

‌‌Salary Calculation Tool (IUA Scales)

Timesheet

PI Time Calculation Tool‌‌