Добре дошли
Dissemination Activities

  • IDARI е Европейски и мултидисциплинарен изследователски и повишаващ научния капацитет проект, финансиран от Европейската Комисия по 5-та Рамкова Програма Качество на Живот.
  • IDARI ще проведе три годишна докторска програма в която ще участват студенти от държави на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Докторската програма започна през 14 Юли 2003.
  • Консорциума на проект IDARI се състои от четири партньори и единадесет контактори. Координатор на проекта е Катедра Икономика от Национален Университет на Ирландия, Галуей.

IDARI резюме:

Развитието на селските райони на държавите в ЦИЕ е центърална тема на проекта Интегрирано развитие на земеделските и селски институции в Централна и Източна Европа (IDARI). В обстановката на преход, селските райони на държавите от ЦИЕ трябва да се справят с динамиката и радикалността на промените, разрушаване и реструктуриране на старите организационни форми и реформиране на институционалните структури и процеси. Предприемачеството, иновациите, обучението, адаптивността и еволюиращата институционална рамка са неотменна част от този процес. В същото време, във връзка с членство в Европейския съюз (ЕС), държавите от ЦИЕ, стриктно изпълняват получените директиви. Общата аграрна политика (ОАП) отдава особено значение на развитието на селските райони. Продължаващата реформа на ОАП, загрижеността за нивото на създаваната допълнителна стойност в селските райони, заетостта, деградирането на природната среда доведоха до развитие на два подхода: първия е секторен, а втория териториален. Ефективното приложение на политиките е важно за цялостното развитие на присъединяващите държави, и особено за селските райони.

Проучванията на проект IDARI са насочени към предприемачеството и иновациите в различните сфери на развитие на селските райони и етапи на създаване на добавената стойност. По-конкретно, изследванията ще определят пречките и критичните проблеми по пътя на развитие на селските районни. Ще бъде отделено особено внимание на ролята на институциите в този процес. Дейността на проекта е структуриран в три отделни, но тематично свързани работни пакета.

A. Устойчивост на селските райони и околната среда (биологично разнообразие и      устойчивост на околната среда; социален капитал; миграция; предприемачество);
B. Обучение за социално-екологичната гъвкавост и разпространение на иновациите;
C. Социален капитал, управление и институционални иновации в селските райони.

Проучванията на IDARI ще осигурят достъпна информация на различните участници в развитието на селските райони, а резултатите от изследванията ще засили техните възможности за вземане на решения, формулиране и прилагане на политиките.

Целите на проект IDARI:

(i)   Подкрепа при формулиране на политиката за устойчиво развитие на селските райони        в ЦИЕ, чрез развитие на алтернативни модели за анализ, които са подходящи за        условията на преход, включващи институционални промени, обучение, иновации и        конкурентност.
(ii)  Засилване на научния потенциал в държавите участници от ЦИЕ в изследване на        селските райони.
(iii) Изграждане на сътрудничество между ЕС и партньорите от ЦИЕ в изследванията на        устойчиво развитие в селските райони и институционалните промени (събиране на        първоначални данни в избраните държави в ЦИЕ)

Ключови думи: Устойчиво развитие на селските райони, Иновации, Конкурентност, Институционални промени


IDARI is financed under the European Commission's Framework Programme 5 (FP5)
Quality of Life and Management of Living Resources, Key Action 5.
 
Disclaimer Search Sitemap Contact