Vítejte
Dissemination Activities

  • IDARI je celoevropský a multidisciplinární výzkumný a rozvojový projekt, financovaný z programu Evropské komise „Kvalita života“ (5. Rámcový program).
  • IDARI uskutecnuje tríletý doktorandský (Ph.D.) program, kterého se úcastní studenti ze subkontraktorských zemí strední a východní Evropy. Doktorandský program se zacal plnit dne 14.cervence 2003.
  • Konsorcium IDARI tvorí ctyri partneri a jedenáct subkontraktoru. Koordinátorem projektu je Katedra ekonomie Národní irské university v Galway, Irsko.

IDARI souhrn:

Projekt IDARI je soustreden na zkoumání integrovaného rozvoje zemedelských a venkovských oblastí v zemích strední a východní Evropy. (Integrated Development of Agricultural and Rural Institutions in central and eastern Europe - IDARI). V souvislosti s transformacním procesem se zeme strední a východní Evropy musí vyporádat s dynamikou a tlakem radikálních zmen, s destrukcí a restrukturalizací starých podniku a reformovat institucionální struktury a procesy. Rozvoj soukromého podnikání, znalosti, inovace, osvojení si a rozvoj institucilnálního rámce jsou nedílnou soucástí tohoto procesu. Soucasne zeme strední a východní Evropy, po jejich nedávno získaném clenství v EU, usilovne realizují normy EU. Zvlášte spolecná zemedelská politika se prímo týká rozvoje venkova. Pokracující reforma spolecné zemedelské politiky, problémy hodnoty pridané zpracováním v zemedelství, problémy zamestnanosti a environmentální degradace vytvorily dvoustranný prístup, jednak odvetvový, jednak prostorový. Úcinné uskutecnování této politiky má podstatný význam pro rozvoj nove pristoupivších zemí, zvlášte pak pro venkovské oblasti techto zemí.

IDARI výzkum se soustreduje na podnikání a inovace v ruzných oblastech venkovského rozvoje a tvorby hodnoty pridané zpracováním. Zvlášte se bude snažit identifikovat prekážky a úzká místa tohoto rozvoje. Soucasne se soustredí na roli, kterou v tomto procesu hrají instituce. Program výzkumu je strukturován do trí rozdílných, ale tématicky príbuzných bloku

A. Ekologická udržitelnost rozvoje venkova (biologická ruznorodost a environmentální udržitelnost rozvoje; sociální kapitál; migrace; zemedelské podnikání);
B. Znalosti v oblasti sociálne- ekologické soudržnosti a rozširování inovací;
C. Sociální kapitál, rízení a institucionální inovace venkova.

IDARI výzkum bude prinášet informace pro aktéry rozvoje venkova a výsledky výzkumu poslouží jejich rozhodování, formulování politiky a jejímu provádení.

Cíl IDARI projektu:

(i) Podpora uskutecnování politiky udržitelného rozvoje venkova v zemích strední a východní Evropy cestou rozvoje alternativních systému analýz, vhodných pro transformacní situace, zahrnujících institucionální zmeny, vedomosti, inovace a konkurenceschopnost.
(ii) Posílení výzkumné kapacity pracovníku v zemích strední a východní Evropy v oblasti zkoumání rozvoje venkova.
(iii) Budování spolecných výzkumných kapacit mezi partnery EU a zemí strední a východní Evropy ve výzkumu udržitelného rozvoje venkova a institucionálních zmen (sber prvotních dat ve vybraných zemích strední a východní Evropy).

Klícová slova: Udržitelný rozvoj venkova, inovace, konkurenceschopnost, institucionální zmeny.


IDARI is financed under the European Commission's Framework Programme 5 (FP5)
Quality of Life and Management of Living Resources, Key Action 5.
 
Disclaimer Search Sitemap Contact