Tere tulemast!
Dissemination Activities

  • IDARI on üleeuroopaline multidistsiplinaarne uurimis- ja arendusprojekt, mida finantseeritakse Euroopa Komisjoni Elukvaliteedi programmist (5. raamprogramm)
  • IDARI sisaldab 3aastast doktoriprogrammi, kus osalevad Kesk- ja Ida-Euroopa üliõpilased. Doktoriprogramm algas 14. juulil 2003.
  • IDARI koosneb neljast põhipartnerist ning 11st lepingulisest partnerorgnisatsioonist Kesk- ja Ida-Euroopast. Koordineeriv partner on Iiri Rahvusliku Ülikooli Galway kolledzhi majandusteaduskond.

IDARI lühikirjeldus:

IDARI (tõlkes Põllumajanduse ja maapiirkondade integreeritud arendamine Kesk- ja Ida-Euroopa riikides) fookuses on Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) maapiirkondade areng. Üleminekuperioodi kontekstis tuleb KIE riikide maapiirkondades hakkama saada radikaalsete muutustega, vanade ettevõtete ümberkujundamisega, institutsionaalsete struktuuride ja protsesside reformimisega. Ettevõtlus, innovatsioon, õppimine, uuenduste rakendamine ja institutsiooniliste raamistike arendamine on selle protsessi integreeritud osa. Samal ajal tuleb värsketel EL liikmesriikidel täita acquis communautaire nõudeid. Ühtne põllumajanduspoliitika mõjutab otseselt maamajanduse arengut, mida on võimalik vaadata kahetasandiliselt – läbi sektori ja läbi piirkonna (spatial).

IDARI teadustöö fookuses on ettevõtlus ja innovatsioon maapiirkondade arengu ja lisandväärtuse loomise kontekstis. Eriti pööratakse tähelepanu arengu kitsaskohtadele ning institutsionaalsetele probleemidele. Projekti tegevussuunad on seetõttu jagatud kolme ossa:

A. Maapiirkondade jätkusuutlikkus ja keskkonnahoole (sh. bioloogiline mitmekesisus,     keskkonnatasakaalukus, sotsiaalne kapital, migratsioon, maapiirkondade ettevõtlus);
B. Sotsio-ökoloogiline õppimine ja innovatsioonide rakendamine;
C. Sotsiaalne kapital, haldussuutlikkus ja maapiirkondade institutsionaalne innovatsioon

IDARI teadustöö tulemustest informeeritakse erinevaid maapiirkondade arendajaid, misläbi muutub nende otsustusprotsess tugevamaks ja paraneb poliitika formuleerimine ja rakendamine.

IDARI Projekti eesmärgid:

(i)   Toetada poliitika kujundamist säästva arengu teel KIE riikides, läbi selle, et arendatakse        alternatiivseid raamistikke analüüsimaks üleminekukonteksti, võttes arvesse        institutsionaalset muutust, õppimist ja innovatsiooni ning konkurentsivõimet.
(ii)  Tugevdada KIE maapiirkondade arenguga seotud teadlaste suutlikkust
(iii) Arendada jätkusuutliku maamajanduse arengu ja institutsionaalse muutuse alast uurimist        koostöös EL ja KIE riikide teadlastega, kogudes peamiselt andmeid KIE riikidest.

Märksõnad: Säästev maapiirkondade areng, innovatsioon, konkurentsivõime, institutsionaalne muutus


IDARI is financed under the European Commission's Framework Programme 5 (FP5)
Quality of Life and Management of Living Resources, Key Action 5.
 
Disclaimer Search Sitemap Contact