Laipni ludzam
Dissemination Activities

  • LLIIA ir Paneiropas multidisciplinars petijumu un attistibas projekts, ko finanse Eiropas Komisijas Dzives kvalitates 5. ietvara programma.
  • LLIIA izveidos trisgadigu doktoranturas programmu, kura iesaistisies studenti no projekta iesaistitajam Centralas un Austrumeiropas valstim. Doktoranturas programma sakas 2003. gada 14. julija.
  • LLIIA konsorciju veido cetri partneri un vienpadsmit dalibvalstis. Koordinejošais partneris ir Irijas Valsts universitates, Golveja, Ekonomikas katedra.

LLIIA kopsavilkums:

Lauku teritoriju attistiba Centralas un Austrumeiropas (CAE) valstis ir projekta Lauku un Lauksaimniecibas Instituciju Integreta Attistiba (LLIID) centralais jautajums. Parejas perioda CAE valstu lauku teritorijas saskaras ar radikalo izmainu dinamiku un spriedzi, veco uznemumu sagravi un parstrukturešanos, un institucionalo strukturu un procesu reformam. Uznemejdarbiba, inovacija, macišanas, apgušana un attistoša institucionala vide ir ši procesa neatnemamas sastavdalas. Taja paša laika CAE valstis, kas nesen pievienojušas ES, aktivi ievieš ES likumdošanas aktu kopumu. Kopeja lauksaimniecibas politika, piemeram, ir tieši attiecinama uz lauku attistibu. Šis politikas nepartraukta reforma, rupes par lauku pievienoto vertibu, nodarbinatibu un vides degradaciju ir radijušas divu virzienu (sektoru un teritoriju) pieeju. Šo politiku efektiva un lietderiga ieviešana ir vitali svariga jauno dalibvalstu visparejai attistibai, bet it ipaši to lauku teritoriju attistibai.

LLIIA petijums versts uz uznemejdarbibu un inovacijam dažados lauku attistibas un pievienotas vertibas radišanas aspektos. Petijums ipaši centisies identificet šadas attistibas škeršlus un vajas vietas. Liela uzmaniba tiks pieversta ari instituciju lomai šaja procesa. Projekta aktivitates ir strukturetas atbilstoši trijam atseviškam, bet saistitam tematiskam darba paketem.

A. Lauku un vides ilgtspeja (Biologiska daudzveidiba un vides ilgtspeja; Socialais kapitals;     Migracija; Lauku uznemejdarbiba);
B.Macišanas sociali-ekologiskajai elastibai un inovaciju difuzija;
C.Socialais kapitals, parvaldiba un lauku institucionalas inovacijas.

LLIIA petijums informes dažadus lauku attistibas agentus un petijuma rezultati stiprinas vinu lemumu pienemšanu, politiku formulešanu un ieviešanu.

LLIIA projekta merki:

(i)   Atbalstit politikas radišanu ilgspejigai lauku attistibai CAE valstis caur parejas periodam             piemerotu analizes alternativu attistibu, ietverot institucionalas izmainas, macišanos,         inovacijas un konkuretspeju.
(ii)  Stiprinat izpetes kapacitati starp CAE valstu petniekiem lauku attistibas petnieciba.
(iii) Radit uz sadarbibu verstu izpetes kapacitati starp ES un CAE valstu partneriem ilgtspejigas        lauku attistibas un institucionalo izmainu petišana (primaros datus vacot izveletas CAE         valstis).

Atslegvardi: Ilgtspejiga lauku attistiba, inovacija, konkuretspeja, institucionalas izmainas


IDARI is financed under the European Commission's Framework Programme 5 (FP5)
Quality of Life and Management of Living Resources, Key Action 5.
 
Disclaimer Search Sitemap Contact