Witamy Państwa,
Dissemination Activities

  • IDARI jest ogólnoeuropejskim badawczo-rozwojowym projektem wspieranym przez Ramowy Program Unii Europejskiej „Jakość życia” (5-ty Filar).
  • W ramach IDARI realizowane są 3-letnie studia doktoranckie, w których biorą udział studenci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Program studiów rozpoczął się 14 lipca 2003 roku.
  • W programie IDARI biorą udział cztery instytucje partnerskie i jedenaście instytucji podwykonawczych. Przewodniczącym partnerem projektu jest Wydział Studiów Ekonomicznych Narodowego Uniwersytetu Irlandii w Galway.

Abstrakt IDARI:

Rozwój obszarów wiejskich krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) jest głównym celem projektu Zintegrowanego Rozwoju Gospodarki Wiejskiej i Obszarów Wiejskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Integrated Development of Agriculture and Rural Development in Central and Eastern Europe – IDARI). Podczas transformacji obszary wiejskie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej podlegały gwałtownym i dynamicznym zmianom, destrukcją i zanikiem wcześniejszych form aktywności ekonomicznej i społecznej, jak również z reformą struktur i procesów instytucjonalnych. Przedsiębiorczość, innowacje, edukacja, adaptacja i wykorzystanie ram instytucjonalnych były i są niezbędną częścią tego procesu. W tym samym czasie kraje Europy Środkowowschodniej wchodząc w struktury UE zostały zobligowane do wprowadzania acquis communautaire. W tym również wprowadzanie wspólnej polityki rolnej dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich. Wciąż prowadzona reforma wspólnej polityki rolnej, zmiany w procesie produkcji na obszarach wiejskich, bezrobocie i degradacja środowiska naturalnego wymagały konieczności dwukierunkowego podejścia do problemu: z jednej strony w ujęciu sektorowym, z drugiej strony w ujęciu przestrzennym. Wprowadzenie tej polityki w życie jest efektywnym środkiem na przyspieszenie rozwoju krajów członkowskich, a w szczególności ich obszarów wiejskich.

Badania programu IDARI koncentrują się wokół zagadnień takich jak przedsiębiorczość i innowacyjność w różnych sektorach rozwoju obszarów wiejskich oraz w wytwarzaniu wartości dodanej. Szczególna uwaga jest poświęcona barierom i przeszkodom rozwoju. Wraz z powyższymi problemami będą badane instytucje i ich rola w procesie przekształceń. Badania w ramach projektu są prowadzone według trzech różnych, ale tematycznie powiązanych bloków: 


A. Wspieranie obszarów wiejskich i ochrony środowiska (zróżnicowanie biologiczne i      zrównoważony rozwój; kapitał społeczny; migracja; przedsiębiorczość na terenach wiejskich);
B. Proces uczenie się w sferze społeczno-ekologiczniej oraz w procesie rozprzestrzeniania      innowacji;
C. Kapitał społeczny, zarządzanie i innowacyjność instytucji na obszarach wiejskich.

Badania w ramach programu IDARI obejmą różne podmioty, biorące udział w rozwoju obszarów wiejskich, a opracowania powstałe w ramach projektu służyć mają faktycznemu wspieraniu tych podmiotów, ich polityki i wyborów przyszłych strategii działania.

Cele projektu IDARI:

(i)   Wspieranie działań społeczno-politycznych, prowadzących do zrównoważonego rozwoju        obszarów wiejskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, poprzez rozwój alternatywnych        struktur badawczych, które będą mogły być wykorzystane w procesie transformacji        gospodarki. Szczególny nacisk jest położony na analizę takich zagadnień jak: zmiana        instytucjonalna, proces uczenia się, innowacyjność i konkurencyjność.
(ii)  Wzmacnianie kompetencji badawczych specjalistów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej        w badaniach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.
(iii) Budowa sieci badawczej pomiędzy państwami UE i krajami Europy Środkowo-Wschodniej       w badaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zmian       instytucjonalnych (gromadzenie danych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej).

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, innowacyjność, konkurencyjność, zmiany instytucjonalne  


IDARI is financed under the European Commission's Framework Programme 5 (FP5)
Quality of Life and Management of Living Resources, Key Action 5.
 
Disclaimer Search Sitemap Contact