Vitajte
Dissemination Activities

  • IDARI je celoeurópsky a multidisciplinárny výskumný a rozvojový projekt, financovaný z programu Európskej Komisie „Kvalita života“ (5. rámcový program)
  • IADRI uskutočňuje trojročný Doktorandský (Ph.D.) program, ktorého sa zúčastňujú študenti so subkontraktorských krajín strednej a východnej Európy. Doktorandský program sa začal 14. Júla 2003.
  • IDARI konzorcium tvoria štyria partneri a jedenásť subkontraktorov. Koordinátorom projektu je Katedra ekonómie Írskej Národnej Univerzity v Galway, Írsko.

IDARI súhrn:

IDARI (Integrated Development of Agricultural and Rural Institutions in Central and Eastern Europe - Integrovaný rozvoj poľnohospodárskych a vidieckych inštitúcií v krajinách strednej a východnej Európy) projekt je zameraný na rozvoj vidieka v krajinách strednej a východnej Európy. V súvislosti s procesom transformácie, sa krajiny strednej a východnej Európy musia vyrovnať s dynamikou a tlakom radikálnych zmien, s deštrukciou a reštrukturalizáciou starých podnikov a reformovať inštitucionálne štruktúry a procesy. Rozvoj súkromného podnikania, inovácií, znalostí, osvojenia si a rozvoj inštitucionálnych štruktúr sú neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Súčastne, krajiny strednej a východnej Európy, po ich nedávno získanom členstve v európskej únii, aktívne realizujú normy EU (acquis communautaire). Hlavne spoločná poľnohospodárska politika (CAP) sa priamo vzťahuje na rozvoj vidieka. Pokračujúca reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky, problémy pridanej hodnoty v poľnohospodárstve, problémy nezamestnanosti a environmentálnej degradácie, vytvorili dvojstranný prístup, jednak odvetvový a jednak priestorový. Účinná a efektívna implementácia tejto politiky má rozhodujúci význam pre celkový rozvoj novo pristúpených krajín, hlavne však pre ich vidiecke oblasti.

IDARI výskum sa sústreďuje na podnikanie a inovácie v rôznych oblastiach rozvoja vidieka a tvorbu pridanej hodnoty. Predovšetkým sa bude snažiť identifikovať prekážky a úskalia tohto rozvoja. Takisto sa sústredí na úlohu, ktorú v tomto procese hrajú inštitúcie. Činnosť projektu je rozdelená do troch rozdielnych ale tematicky príbuzných blokov.

A. Trvalá udržateľnosť rozvoja vidieka a životného prostredia (biologická diverzita a      environmentálna udržateľnosť, sociálny kapitál, migrácia, poľnohospodárske podnikanie)
B. Znalosti v oblasti sociálno-ekologickej reziliancie a šírenia inovácii
C. Sociálny kapitál, riadenie a inštitucionálna inovácia vidieka

IDARI výskum bude informovať rôznych účastníkov rozvoja vidieka, výsledky výskumu posilnia ich rozhodovanie, tvorbu politiky a jej implementáciu.

Ciele IDARI projektu:

(i)   Podpora tvorby politiky pre trvalo udržateľný rozvoj vidieka v krajinách strednej a východnej        Európy prostredníctvom rozvoja alternatívnych systémov analýz, vhodných pre prechodný        proces, zahrňujúci inštitucionálne zmeny, vedomosti, inovácie a konkurencieschopnosť.
(ii)  Posilnenie výskumnej kapacity pracovníkov v krajinách strednej a východnej Európy v oblasti        prieskumu rozvoja vidieka
(iii) Budovanie spoločných výskumných kapacít medzi EU a partnermi z krajín strednej a        východnej Európy vo výskume tvaloudržateľného rozvoja vidieka a inštitucionálnych zmien        (zber prvotných dát vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy)

Kľúčové slová: Trvaloudržateľný rozvoj vidieka, inovácie, konkurencieschopnosť, inštitucionálne zmeny


IDARI is financed under the European Commission's Framework Programme 5 (FP5)
Quality of Life and Management of Living Resources, Key Action 5.
 
Disclaimer Search Sitemap Contact