International Summer School


Closing Date for application to this programme is Friday, 17 April 2020.

There are three steps in this Application Process:
1. Fill in an Online Application Form.
2. Upload Relevant Supporting Documentation.
3. Pay Deposit, Tuition and Accommodation Fees after acceptance of offer.

Looking for a past course Transcript?

Click HereStep 1: Online Application Form

Please note that you do not have the facility to "save" the application and return to work on it at a later stage. It must be completed in one sitting and all documentation must be uploaded in order to submit the application. It is recommended therefore, that you scroll down through the form initially and look at it carefully before you start to complete it.

(Those marked with * must be answered)

Céim 1: Foirm Iarratais ar Líne

Bíodh a fhios agat nach féidir an t-iarratas 'a shábháil' agus filleadh air ina dhiaidh sin. Ní mór é a chríochnú in aon iarraidh amháin agus caithfear na doiciméid ar fad a uaslódáil ionas gur féidir an t-iarratas a sheoladh isteach. Moltar, dá bhrí sin, scrollú síos an fhoirm ar fad i dtosach agus í a scrúdú go cúramach sula gcromann tú ar an bhfoirm a líonadh isteach.

(Ní mór ceisteanna le * a fhreagairt).

Section 1: Personal Information

Cuid 1: Eolas Pearsanta

Section 2: Employment Details

Section 3: Qualifications

Section 2: Contact Information

Céim 2: Cáipéisí tacaíochta atá ag teastáil

(PLEASE ENSURE YOU PROVIDE A VALID EMAIL ADDRESS AS ANY FURTHER CORRESPONDENCE FROM NUI GALWAY PRIOR TO REGISTRATION WILL BE EMAILED TO THE EMAIL ADDRESS YOU PROVIDE) (DÉAN DEIMHIN DE GO DTABHARFAIDH TÚ SEOLADH BAILÍ RIOMHPHOIST; IS AR AN RÍOMHPHOST AMHÁIN A SHEOLFAIDH OÉ GAILLIMH GACH UILE CHOMHFHREAGRAS CHUGAT SULA GCLÁRÓIDH TÚ, CHUIG AN SEOLADH RÍOMHPHOIST A THABHARFAIDH TÚ ANSEO)

Section 3: Additional Information

Cuid 3: Eolas Breise

Step 2: Supporting Documentation Required

Céim 2: Cáipéisí tacaíochta atá ag teastáil

1. Copy of Birth Certificate or Passport and Passport Photo

You can attach the required documents by uploading them with this application or by sending them through post:

1. Cóip de do Dheimhniú Breithe nó do Phas agus Grianghraf Pas

Féadfaidh tú na doiciméid riachtanacha sin a uaslódáil leis an iarratas seo nó iad sheoladh ar an bpost:

Please note only pdf documents may be uploaded. Tabhair faoi deara gur cáipéisí pdf amháin atá le huaslódáil.
Please note only jpeg/png may be uploaded. Tabhair faoi deara gur jpeg/png amháin atá le huaslódáil.
Please note only pdf documents may be uploaded. Tabhair faoi deara gur cáipéisí pdf amháin atá le huaslódáil.
Please note only pdf documents may be uploaded. Tabhair faoi deara gur cáipéisí pdf amháin atá le huaslódáil.

The Supporting Documentation is required to supplement your online application and should be forwarded to:
Programme Administrator
Summer School Office
National University of Ireland, Galway
IRELAND
or emailed to summerschool@nuigalway.ie

Na doiciméid a chaithfear a chur isteach mar thacaíocht le d'iarratas ar líne, ba chóir iad a sheoladh chuig:
Riarthóir Cláir
Oifig na Scoile Samhraidh
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
ÉIRE
nó iad a sheoladh ar an ríomhphost chuig summerschool@nuigalway.ie

Your application cannot be submitted if these documents are not uploaded.

Ní féidir an t-iarratas a chur faoi bhráid na hOllscoile mura n-uaslódálfar na doiciméid seo.

2. On acceptance of a course offer, a deposit payment of €375500 should be made to secure the course.

The balance of fees payable should be paid by 31 May 2020. Payments can be made through the online application system.

2. Éarlais375500. Féadfaidh tú an éarlais a íoc ar líne tar éis duit an t-iarratas a sheoladh isteach.

Ní mór fuílleach na dtáillí teagaisc agus lóistín a bheith íoctha faoin 31 Bealtaine 2020.

Check that you have answered all questions.
When completed, please press "submit" to send your application, you are then directed to a Thank You page, which will confirm your application has been successfully submitted.
Best of luck with your application.

Déan deimhin de go bhfuil freagra tugtha agat ar na ceisteanna uile.
Nuair a bheidh an t-iarratas réitithe agat, brúigh "seol isteach" agus cuirfear d'iarratas chun bealaigh ansin. Osclófar leathanach buíochais ansin – deimhniú gur cuireadh an t-iarratas chun bealaigh i gceart.
Go n-éirí d'iarratas leat.

The NUI Galway International Summer School may occasionally, for promotional purposes, use images captured during our summer schools and educational excursions. If you would prefer that images where you might feature are not used, please contact the International Summer School Office informing them of this and we will undertake to omit these images.

Ó thráth go chéile, úsáideann Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta OÉ Gaillimh íomhánna a tógadh i rith na scoileanna samhraidh agus ag imeachtaí oideachais ar mhaithe le bolscaireacht don Scoil. Más fearr leat nach n-úsáidí aon íomhá a mbeifeá le feiceáil inti, déan teagmháil le hOifig na Scoile Samhraidh Idirnáisiúnta agus cuir an méid sin in iúl di agus ní úsáidfear na híomhánna sin.