NUI Galway Welcomes Support For University Education Through Irish

NUI Galway Welcomes Support For University Education Through Irish-image

Thursday, 19 November 2015

NUI Galway welcomes the decision of the Minister of State for Gaeltacht Affairs, Joe McHugh TD, to sanction a grant of €2.7 million for Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. This support will assist the provision of academic and educational programmes in the University’s Centres in the Gaeltacht. A yearly allocation of €900,000 will be sanctioned by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht during the period 2015-2018 in addition to specific support for University education through Irish from the Higher Education Authority. NUI Galway operates three centres in the Gaeltacht, located in Gaoth Dobhair, Co. Donegal and in Carna and An Cheathrú Rua in Co. Galway. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge provides undergraduate and postgraduate programmes in Applied Irish, Translation Studies, Communications and Information Technology in the Gaeltacht Centres and on the University’s campus in Galway. The University’s strategic objectives for the Irish language between now and 2018 include: • The provision of first class language acquisition programmes to ensure that advanced language competence is recognised as a graduate attribute for NUI Galway students. • The introduction of a structured Gaeltacht Semester and Student Placement programme by 2016 to assist NUI Galway students to acquire and use the Irish language as part of their degrees. • Becoming the primary national centre for Language Immersion Programmes for Student Teachers through the full utilisation of the University’s Centres in the Gaeltacht. The Registrar and Deputy President of NUI Galway, Professor Pól Ó Dochartaigh, welcomed the funding decision: “I warmly welcome the decision of Minister of State, Joe Mc Hugh. We want to ensure that NUI Galway graduates have excellent Irish language competence and this support shall provide a level of planning certainty as we implement the University’s Irish language strategy between now and 2018.” CEO of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Dónall Ó Braonáin, also welcomed the funding: “This is significant and important support for the University, especially as we begin to offer the Gaeltacht Semester Programme which will be available across all of our Gaeltacht Centres in time. The Gaeltacht Placement Programmes for Student Teachers have clearly demonstrated the academic advantage of immersion language programmes in the Gaeltacht.” For further information on Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge visit: http://www.nuigalway.ie/acadamh/ ENDS   FÁILTÍONN OÉ GAILLIMH ROIMH THACAÍOCHT DON OLLSCOLAÍOCHT GHAEILGE Cuireann Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, fáilte roimh chinneadh Aire Stáit na Gaeltachta, Joe McHugh TD, soláthar €2.7 milliún a chur ar fáil d’Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Bainfidh an soláthar seo le gníomhaíochtaí oideachais agus léinn a reáchtáil in Ionaid OÉ Gaillimh sa Ghaeltacht. Íocfar allúntas bliantúil de €900,000 ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta leis an Ollscoil le linn na tréimhse 2015-2018 de bhreis ar shaintacaíocht don Ollscolaíocht Ghaeilge ón Údarás um Ardoideachas. Tá trí Ionad ag an Ollscoil sa Ghaeltacht agus iad lonnaithe i nGaoth Dobhair, Contae Dhún na nGall agus i gCarna agus ar an gCeathrú Rua i gContae na Gaillimhe. Cuireann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge cúrsaí léinn fochéime agus iarchéime sa Ghaeilge Fheidhmeach, i Léann an Aistriúcháin agus na hAteangaireachta, sa Chumarsáid agus sa Teicneolaíocht Faisnéise ar fáil sna hIonaid Ghaeltachta agus ar champas na hOllscoile i nGaillimh. I measc na gcuspóirí straitéiseacha atá ag OÉ Gaillimh don Ghaeilge idir seo agus 2018, tá: • Cláir sealbhaithe teanga barr feabhais a chur ar fáil le go mbeidh inniúlacht den scoth sa Ghaeilge ina príomhthréith ag céimithe OÉ Gaillimh; • Clár struchtúrtha do sheimeastar Gaeltachta agus do shocrúchan oibre a chur ar fáil faoin mbliain 2016 le go mbeadh deiseanna sealbhaithe agus úsáide teanga ag mic léinn OÉ Gaillimh; • Leas a bhaint as Ionaid na hOllscoile sa Ghaeltacht le go mbeidh OÉ Gaillimh ar an bpríomhionad do Thumchláir Theanga in Oideachas Tosaigh Múinteoirí go náisiúnta. D’fháiltigh Meabhránaí agus Uachtarán Ionaid na hOllscoile, an tOllamh Pól Ó Dochartaigh roimh an gcinneadh maoinithe: “Fáiltím go mór roimh chinneadh an Aire Stáit, Joe Mc Hugh. Is mian linn go mbeidh céimithe Gaeilge den scoth ag OÉ Gaillimh agus bhéarfaidh an tacaíocht seo cinnteacht phleanála dúinn agus feidhm á tabhairt againn do Straitéis na hOllscoile don Ghaeilge as seo go 2018.” Dúirt Príomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Dónall Ó Braonáin: “Tacaíocht shuntasach, thábhachtach í seo don Ollscoil, go mór mór agus tús á chur againn le Seimeastar Gaeltachta a bheidh á thairiscint sna hIonaid Ghaeltachta ar fad in imeacht aimsire. Léiríonn na Tréimhsí Foghlama Gaeltachta d’Ábhar Oidí cén buntáiste acadúil a bhaineann le tumchláir sealbhaithe teanga sa Ghaeltacht.” CRÍOCH

>> Read full story about NUI Galway Welcomes Support For University Education Through Irish

LAUNCH OF ‘A CREATIVE MOMENTUM PROJECT’

LAUNCH OF ‘A CREATIVE MOMENTUM PROJECT’-image

Friday, 20 November 2015

NUI Galway researchers work on European collaboration to support creative entrepreneurs through innovation and skills development A new survey of results presented at the recent launch of a creative momentum project at The Dock in Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim outlined that across Europe’s Northern Edge, 60% of creative entrepreneurs work on their own. A further 31% of enterprises employ fewer than five people. The survey also showed that just over half (53%) of creative entrepreneurs work from their own home, while 45% are members of some form of creative network or collective. The new three-year, €2 million transnational a creative momentum project, led by the Western Development Commission (WDC) with research support from NUI Galway, will be implemented by six organisations based in Mid-Sweden, North East Iceland, Northern Finland, South East of Northern Ireland and the West of Ireland. An overview of the five regions was given by representatives of the partners during the launch entitled ‘Connecting creativity across Europe’s Northern Edge’. In an effort to address the needs highlighted in the survey, the project aims to build networks to support creative entrepreneurs through innovation and skills development; provide opportunities to network and collaborate across the five partner countries; improve access to international markets; and carry out further research on the creative sector. The activities which a creative momentum project will implement over the next few years were also outlined at the launch ‘what is a creative momentum project’ by Pauline White from the Western Development Commission and supported by NUI Galway. a creative momentum project aims to connect and highlight the wealth of creativity across Europe’s Northern Edge. The depth and importance of the relationship between place and creativity was explored by speakers at the launch, including Roscommon-based author Brian Leyden and Sligo-based graphic designer Gary Reddin. Dr Patrick Collins who is leading the research element of the project from the Whitaker Institute at NUI Galway said: “We are interested in gauging the impact that Culture has on its place. This is a very exciting project that looks at peripheral regions in Europe’s northwest and questions how culture and creativity is affecting the region’s development. It is envisaged that this research will help make a cogent case for the creative and cultural sectors, identifying supports for their growth and more locally complements Galway’s bid for European Capital of Culture in 2020.” Many of the supports under a creative momentum project will be made available through the MyCreativeEdge.eu website. Launched in mid-2013 the site has already attracted 90,000 website visits and 570 creative enterprises have published their free online profile. The survey of creative enterprises found that 68% of respondents already made some sales outside of their home country and MyCreativeEdge will be further developed in the coming years to improve access to international markets. During the launch, the first call for applications for support under a creative momentum project was opened. Find out more about ‘Support to Exhibit at an International Trade Fair’ at www.mycreativeedge.eu  The project is co-funded by the EU Interreg Northern Periphery and Arctic Programme. ENDS

>> Read full story about LAUNCH OF ‘A CREATIVE MOMENTUM PROJECT’

Winter Conferrings at NUI Galway

Winter Conferrings at NUI Galway-image

Monday, 23 November 2015

Over 1,450 students will graduate from across the five colleges at NUI Galway at the University's winter conferring ceremonies, which take place from Tuesday, 24 November to Thursday, 26 November. Speaking in advance of the ceremonies, President of NUI Galway, Dr Jim Browne, said: “On behalf of NUI Galway, I congratulate all our graduands and extend a warm welcome to their parents, families and friends. We are delighted to acknowledge their outstanding achievements and wish them continued success in the future.” In addition, degrees, higher diplomas, Masters and PhDs will be awarded to students graduating over the three days from the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; College of Engineering and Informatics; College of Business, Public Policy and Law; College of Science; and the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. -Ends-   Bronnadh an Gheimhridh in OÉ Gaillimh Bronnfar céim ar bhreis is 1,450 mac léinn as cúig choláiste OÉ Gaillimh idir Dé Máirt, an 24 agus Déardaoin, an 26 Samhain, i searmanais bronnta céime an gheimhridh san Ollscoil. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, roimh thús na searmanais: “Thar ceann OÉ Gaillimh, déanaim comhghairdeas lenár gcéimithe ar fad agus tá fearadh na fáilte roimh a dtuismitheoirí, a dteaghlaigh agus a gcairde. Tá ríméad orainn aitheantas a thabhairt dá gcuid éachtaí agus guímid gach rath orthu san am atá le teacht.” Sa bhreis air sin, bronnfar céimeanna, ard-dioplómaí, Máistreachtaí agus PhDanna le linn na dtrí lá ar mhic léinn ó Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; ó Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; ó Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí; ó Choláiste na hEolaíochta; agus ó Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh. -Críoch-

>> Read full story about Winter Conferrings at NUI Galway

NUI Galway celebrates student motorsport engineering achievements

NUI Galway celebrates student motorsport engineering achievements-image

Monday, 23 November 2015

Four students from St. Muredach’s College, Ballina, Co. Mayo, were honoured by NUI Galway at the recent Autumn Conferring ceremonies in Galway for their achievement in a global second-level schools engineering competition. Under the direction of their teacher, Ms Karen Cronin, Aaron Hannon, Robert Grimes, Paul Flynn and Enda Flanagan, competing as Team AIB Racing, took third place in the World Finals of F1 in Schools. The event involved teams from around the world competing in Singapore in head-to-head racing of 1/20th scale model Formula 1 cars they designed and built. The St. Muredach’s team, who earlier won the national championship and set a new Irish record, won third place in the world based on their engineering excellence, project management and presentation skills, and the performance of their car. In recognition of the team’s achievements the four transition-year students and St. Muredach’s principal, Leo Golden were presented with a special award by Dr Jim Browne, President of NUI Galway, at the recent conferring ceremony. On the same day, several members of NUI Galway’s ‘Geec’ team graduated with degrees in mechanical engineering, electrical and electronic engineering, and energy systems engineering. The Geec (Galway energy-efficient car) is the most energy-efficient car ever built in Ireland. In May 2015 it competed at Shell Eco-marathon Europe, completing the 16-km course with energy consumption equivalent to 8,000 miles per gallon. Design, construction and testing of the Geec formed a central part of the engineering education of the students involved. Team AIB Racing and the Geec collaborated in the run-up to the F1 in Schools finals. As well as securing third place overall, one of Team AIB Racing’s members, Aaron Hannon, was awarded a scholarship in the Ranstad Williams Engineering Academy. This is an initiative in which the Williams Formula 1 team mentors students throughout their engineering education. Dr Jim Browne, President of NUI Galway, commented: “We are delighted to recognise the tremendous international success which the St Muredach’s College students have achieved in the Formula 1 in Schools finals. Ireland’s future will depend on the talent and innovation of such students. NUI Galway was delighted to honour their achievements and that of their school by welcoming them to visit the University’s Engineering facilities and presenting them with an award at our College of Engineering and Informatics conferring ceremony. As talented, bright students I hope that they might choose to return to NUI Galway for their studies. We certainly look forward to the possibility of welcoming them back to campus.” -Ends-

>> Read full story about NUI Galway celebrates student motorsport engineering achievements

NUI Galway to Hold Information Evening in Letterkenny

NUI Galway to Hold Information Evening in Letterkenny-image

Tuesday, 24 November 2015

Secondary school students interested in studying at NUI Galway are invited to an information evening in Letterkenny on Thursday, 3 December. Parents and guardians are also particularly welcome to the event which runs from 7pm to 9pm in the Radisson Blu Hotel, Letterkenny, Co. Donegal. The evening will begin with short talks about NUI Galway and some of the 60 courses it offers. Afterwards, current students and NUI Galway staff will be on hand at information stands to answer any individual questions in relation to courses offered by the University and about practical issues like accommodation, fees and scholarships, and the wide range of support services available to our students. The ever-increasing popularity of NUI Galway is in-part due to a suite of innovative programmes, developed in response to the changing needs of the employment market. Unique programmes include a suite of Arts degree programmes including Drama, Creative Writing and Human Rights, an Energy Systems Engineering degree which is taught in the University’s new Engineering Building, Ireland’s largest School of Engineering, a Maths and Education degree aimed at training Maths teachers, and a Marine Science degree. Visitors to the information evening will also get information on NUI Galway’s newest degree programmes, a Bachelor of Commerce (Global Experience), Bachelor in Children’s Studies and the new Bachelor of Arts (Joint Honours). Celine O’Donovan, Senior Marketing Officer at NUI Galway, said: “NUI Galway has a great deal to offer. Our own students tell us our lecturers are inspirational and challenge them to achieve their full potential. The student experience in Galway is second to none, and we want to bring a taste of that to County Donegal, while also providing all the practical information on accommodation, CAO points, fees, scholarships and courses. With so many courses on offer, this event in Letterkenny is a perfect opportunity for prospective students to meet current students and lecturers to see what degree might be the right fit for them.” To find out more about the information evening in Letterkenny, contact NUI Galway's Schools Liaison Officer, Gráinne Dunne on 087 244 0858 or grainne.dunne@nuigalway.ie. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway to Hold Information Evening in Letterkenny

Exclusive Galway screening of Deargdhúil: Anatomy of Passion, the Poems of Máire Mhac an tSaoi

Exclusive Galway screening of Deargdhúil: Anatomy of Passion, the Poems of Máire Mhac an tSaoi-image

Tuesday, 24 November 2015

The Centre for Irish Studies at NUI Galway will host an exclusive screening of a new documentary on the life and work of poet Máire Mhac an tSaoi by award-winning filmmaker Paula Kehoe in the Institute for Lifecourse and Society at NUI Galway on Wednesday, 2 December 2015. Deargdhúil: Anatomy of Passion explores the sensual imagination of a revolutionary poet and includes poems in which the conflicted legacy of political violence for the families of those involved is dramatised and interrogated. The poet’s father Seán MacEntee was in the GPO throughout the Rising and her mother Margaret Browne assisted Michael Collins’s assassination squad during the war of independence. The film premiered at the Cork Film Festival this month (13, November 2015), where it was shortlisted for the Audience Prize, and features the exquisite movement poetry of New York performance artist Maureen Fleming, the voice of Olwen Fouéré, and music by Colm Mac an Iomaire. The screening is the first of a number of public events, including a series of lectures that will take place in Galway City Library early next year. ‘Lectures in the Library/Léachtaí sa Leabharlann’ will explore the lives of individuals who were involved in the Irish revolution, including anarchist Captain Jack White, Peadar Kearney who wrote the ‘Soldier’s Song’ and Liam Gógan who coined the term ‘poblacht’, the first word in the proclamation of the Irish republic. The Centre’s programme of commemorative events will raise questions as to the contemporary relevance of the transformative ideas that led to the formation of the Irish state. The Galway screening of Deargdhúil: Anatomy of Passion will be followed by a questions and answers session with director Paula Kehoe who received the Radharc Award for best Irish documentary in 2014. The screening will take place in the main theatre at the Institute for Lifecourse and Society at NUI Galway on Newcastle Road beginning at 7.30pm on Wednesday, 2 December 2015. Admission is free and everyone is welcome to attend. For further details contact Samantha Williams on 091 492051 or irishstudies@nuigalway.ie or the Centre for Irish Studies Facebook page. ENDS

>> Read full story about Exclusive Galway screening of Deargdhúil: Anatomy of Passion, the Poems of Máire Mhac an tSaoi

€4 Million Secured by REMODEL at CURÁM for Tendon Repair and Regeneration Research

€4 Million Secured by REMODEL at CURÁM for Tendon Repair and Regeneration Research-image

Tuesday, 24 November 2015

Consortium led by NUI Galway will develop the world’s first three-dimensional, cell-assembled prototype for human and equine patients suffering tendon injuries The Regenerative, Modular and Developmental Engineering Laboratory (REMODEL), part of the Centre for Research in Medical Devices (CÚRAM), at NUI Galway, has secured almost €4 million for the development of an advanced therapy medicinal product (ATMP) for tendon repair and regeneration. The project will train 15 early stage researchers in the multidisciplinary field of ATMPs, enhancing European competiveness in this sector. Advanced therapy medicinal products are medicines for human use that are based on genes or cells. They offer ground breaking opportunities for the treatment of disease and injury. ATMPs can include tissue engineered medicines or a combination of one or more medical devices as an integral part of the medicine, for example, cells embedded in a biodegradable matrix or scaffold. The funding was awarded through the Horizon 2020 grant programme, under the Marie Skłodowska-Curie European Training Networks action. This is the fourth such project being carried out by CÚRAM associated researchers to be funded under this programme. The project, called Tendon Therapy Train, will exploit recent advancements in the process by which cells are grown in controlled conditions, to develop the world’s first three-dimensional, cell-assembled prototype for human and equine patients suffering tendon injuries. The Tendon Therapy Train consortium is led by NUI Galway and is further comprised of six academics, three clinicians and seven industry partners. Over 30 million human tendon-related procedures take place annually worldwide, with an estimated healthcare expenditure in excess of €145 billion per year. In addition, 46% of racehorses suffer from tendon-related injuries which impacts heavily on an industry which is valued at €100 billion in Europe and US$ 300 billion in the US. Current surgical interventions don’t always work effectively and can hinder normal tissue remodelling and function, which creates the need for new functional and clinically viable regeneration strategies. Dr Dimitrios Zeugolis, REMODEL director and consortium lead at NUI Galway, said: “The driving hypothesis of this research is that replacement, repair and restoration of impaired tissue function can be accomplished best by using the cells’ own ability to create highly sophisticated structures with a precision and efficiency still unmatched by human-made devices.” Further, Dr Zeugolis pointed out that, “The Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks award will train a cohort of 15 researchers to doctoral level in the area of ATMPs which involves numerous disciplines, equipping them with transferable skills in each discipline that will further European-based knowledge, innovation, competitiveness and leadership in this field.” Speaking about the award, Professor Abhay Pandit, Director of CÚRAM, said: “Tendon Therapy Train is an indicative example of the clinically relevant, cutting-edge research and innovation conducted here at NUI Galway. We are delighted to have secured funding yet again for this highly competitive award.” CÚRAM is the National Centre for Research in Medical Devices, funded by Science Foundation Ireland, with the goal of radically improving health outcomes for patients with chronic illnesses.

>> Read full story about €4 Million Secured by REMODEL at CURÁM for Tendon Repair and Regeneration Research

Free Screening of ‘MILK – Born Into This World’ at NUI Galway

Free Screening of ‘MILK – Born Into This World’ at NUI Galway-image

Wednesday, 25 November 2015

NUI Galway’s School of Nursing and Midwifery in partnership with Cuidiú, the Irish Childbirth Trust, are hosting a free public screening of “MILK – Born Into This World” on Thursday, 3 December, at 7pm in Áras Moyola, NUI Galway. The director of the film, Noemí Weis will be available via Skype from Canada for a Q&A session after the screening. Through an intimate and artistic lens, MILK brings a universal perspective on the politics, commercialisation and controversies surrounding birth and infant feeding over the canvas of stunningly beautiful visuals and poignant voices from around the globe. Inspiring, informative, provocative and sensitive, MILK celebrates bringing a new life into this World with a strong call to action and reflection. See the film’s trailer at www.milkhood.com. Speaking ahead of the event, Tara Durkin of Cuidiú Galway said: “This special public screening of Milk, ahead of its general release in Europe, is an exciting chance for Galway’s mothers, fathers, healthcare professionals, students, friends, indeed anyone with an interest in how we birth and feed our babies, to get together to see a powerful new documentary – and discuss it with the director!”   This is the fourth event of the School of Nursing and Midwifery Public Lecture Series, an innovative community outreach initiative which has previously focussed on Suicide Prevention, Ebola Awareness and Elder Abuse. The series aims to share knowledge and expertise on health matters with our local communities. The event is open to the public and free of charge but tickets must be pre-booked at www.eventbrite.ie/e/milk-born-into-this-world-tickets-19448984436. If there are any future topics you would like covered in NUI Galway’s School of Nursing and Midwifery Public Lecture Series, please contact john.quinlivan@nuigalway.ie or mary.e.gannon@nuigalway.ie. -Ends-

>> Read full story about Free Screening of ‘MILK – Born Into This World’ at NUI Galway

NUI Galway Appoints New Director of Sport & Physical Activity

NUI Galway Appoints New Director of Sport & Physical Activity-image

Wednesday, 25 November 2015

NUI Galway is delighted to announce the appointment of Mike Heskin as Director of Sport & Physical Activity. The newly established post underpins NUI Galway's commitment to further strengthening the sport reputation and ethos of the University. As Director for Sport & Physical Activity, Mr Heskin will play the lead role in the strategic management of sport and physical activity in the University and the development of the infrastructure necessary for all sports activity to ensure that NUI Galway will remain at the forefront nationally and internationally in sports excellence through elite and high performance. Specifically, Mr Heskin will ensure that the University will build on previous successes in attracting top athletes and sportspeople to campus as well as supporting and developing opportunities in the area of sports and physical activity across all faculties, he will also ensure the University's contribution to Ireland's playing fields and realise the University’s strategic aspirations in relation to sport, health and well being. Congratulating Mike Heskin on his appointment, the Vice President for Student Experience, Dr Pat Morgan said, "We are very pleased to announce that Mike Heskin will lead and develop our sports reputation. Mike is an established sports manager and brings a passion for sport, a breadth of achievements across various codes and a promise to invigorate our clubs, support our elite athletes and promote the health and wellbeing of all our students and staff. We welcome Mike and under his stewardship, we look forward to ensuring that our national strengths and achievements in sport will continue to grow and prosper." Mike Heskin has served as the CEO of Hockey Ireland for the past three years, where he had overall responsibility for all aspects of Hockey Ireland including their high performance programme. The progress within Hockey Ireland during this time has been matched with similar progress on the International front with all of Hockey Ireland’s teams from under 16 to senior level, both genders, now playing in the top tier of European hockey. Mike has been appointed as the Hockey Manager for the Rio Olympic Games 2016, a role he will now step away from on his appointment as Director of Sport & Physical Activity in NUI Galway. Mike had previously served as a member of the Board of Irish Hockey. Prior to his involvement in Hockey, Mike spent over twenty years involved in International Rowing, coaching and managing to World Championship level. In 2007, Mike was appointed rowing High Performance Manager and managed the team to the Beijing Olympics in 2008. He also served as a member of the Board of Rowing Ireland. Speaking of his appointment, Mike Heskin said: “I am delighted to be given the opportunity to play a leading role in the development of high-performance sport and physical activity within NUI Galway. I am especially looking forward to working with the University's sports professionals and clubs in developing a performance culture and environment which will enable our athletes and teams to perform at the highest level on both the international and national stage. In turn, with their support, we will develop an engaging, social and fun physical activity program for the enjoyment of the entire student body and staff. With the commitment and leadership shown by the University I am confident that NUI Galway will develop into one of the leading sporting and physical activity hubs on the island of Ireland and become a central player in Irish Sport.” Mike is married to Geraldine (Lupton) and has three children, Claire and Joseph who are both graduates of NUI Galway and Rachel who is a leaving cert student. ENDS Ceapann OÉ Gaillimh Stiúrthóir Nua Spóirt and Aclaíochta Tá an-áthas ar OÉ Gaillimh a fhógairt go bhfuil Mike Heskin ceaptha mar Stiúrthóir Spóirt agus Aclaíochta. Post úrnua é seo agus léiríonn sé tiomantas na hOllscoile cáil agus éiteas an spóirt a láidriú tuilleadh in OÉ Gaillimh. Mar Stiúrthóir Spóirt agus Aclaíochta, beidh ról ceannaireachta ag an Uasal Heskin i mbainistíocht straitéiseach an spóirt agus na haclaíochta san Ollscoil agus san infreastruchtúr riachtanach a fhorbairt do gach gníomhaíocht spóirt chun a chinntiú go bhfanfaidh OÉ Gaillimh ar thús cadhnaíochta go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta i sárchaighdeán spóirt agus ardghníomhaíocht spóirt den scoth. Cinnteoidh an tUasal Heskin go háirithe go dtógfaidh an Ollscoil ar an méid a rinneadh roimhe seo ag mealladh na lúthchleasaithe agus lucht spóirt is fearr chuig an gcampas agus deiseanna a fhorbairt i réimse an spóirt agus na haclaíochta i ngach coláiste. Cinnteoidh sé chomh maith go mbeidh seasamh ag an Ollscoil ar pháirceanna imeartha na hÉireann agus go mbainfear amach mianta straitéiseacha na hOllscoile ó thaobh spóirt, sláinte agus folláine de. Ag tréaslú le Mike Heskin ar a cheapachán, dúirt an Leas-Uachtarán d'Eispéireas na Mac Léinn, an Dr Pat Morgan, "Tá ríméad orainn a fhógairt go mbeidh Mike Heskin i gceannas ar ár gcáil spóirt agus go bhforbróidh sé an cháil sin. Is bainisteoir spóirt cruthaithe é Mike agus tabharfaidh sé a phaisean don spórt, a chuid éachtaí i réimsí éagsúla agus a ghealltanas brí nua a chur sna clubanna, tacaíocht a thabhairt do na lúthchleasaithe is fearr agus sláinte agus folláine na mac léinn agus na gcomhaltaí foirne a chur chun cinn chuig an bpost seo. Cuirimid fáilte is fiche roimh Mike agus faoina stiúir, táimid ag súil ár láidreachtaí agus éachtaí náisiúnta spóirt a threisiú." Bhí Mike Heskin ina Phríomhfheidhmeannach ar Haca Éireann le trí bliana anuas, áit a raibh sé freagrach as gach gné den Chumann, an clár ardfheidhmíochta san áireamh.  Chomh maith leis an dul chun cinn a rinneadh ag an am i Haca Éireann tá dul chun cinn idirnáisiúnta déanta chomh maith agus foirne Haca Éireann ar fad ón bhfoireann faoi 16 go dtí an fhoireann sinsir, idir fhir agus mhná, ag imirt sa tsraith is airde haca san Eoraip.  Ceapadh Mike ina Bhainisteoir Haca do na Cluichí Oilimpeacha 2016 in Rio, ach fágfaidh sé an ról seo ina dhiaidh anois agus é ceaptha mar Stiúrthóir Spóirt & Aclaíochta in OÉ Gaillimh. Bhí Mike ar Bhord Haca Éireann roimhe seo. Sula raibh baint aige leis an Haca, chaith sé os cionn scór bliain leis an Rámhaíocht Idirnáisiúnta, i mbun cóitseála agus bainistíochta chomh fada le craobh an domhain fiú.  In 2007, ceapadh Mike ina Bhainisteoir Ardfheidhmíochta ar an rámhaíocht agus is é a bhí ina bhainisteoir ar an bhfoireann sna Cluichí Oilimpeacha i mBéising in 2008.  Bhí Mike ar Bhord Rámhaíocht Éireann chomh maith. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Mike Heskin faoina cheapachán: “Tá áthas orm ról ceannaireachta a ghlacadh agus an deis a bheith agam spórt agus aclaíocht ardghníomhaíochta  a fhorbairt in OÉ Gaillimh.  Táim ar bís le bheith ag obair le gairmithe spóirt agus clubanna na hOllscoile chun cultúr agus timpeallacht ardghníomhaíochta a fhorbairt a thabharfaidh an deis dár lúthchleasaithe agus dár bhfoirne feidhmiú ag an leibhéal is airde go hidirnáisiúnta agus go náisiúnta. Dá thairbhe sin, agus lena dtacaíocht, beidh clár aclaíochta sóisialta agus spraíúil againn a mbainfidh an fhoireann agus na mic léinn ar fad sásamh as. Leis an tiomantas agus an cheannaireacht atá léirithe ag an Ollscoil táim muiníneach go mbeidh OÉ Gaillimh ar cheann de na hionaid spóirt agus aclaíochta is fearr ar oileán na hÉireann agus go mbeidh sí i lár an aonaid i spórt na hÉireann.” Tá Mike pósta le Geraldine (Lupton) agus tá triúr clainne orthu. Is céimithe de chuid OÉ Gaillimh iad beirt dá chlann, is iad sin Claire agus Joseph agus is dalta ardteistiméireachta í a iníon Rachel. CRÍOCH

>> Read full story about NUI Galway Appoints New Director of Sport & Physical Activity

NUI Galway Research Finds Irish Children are Exposed to Large Volumes of Alcohol Marketing

NUI Galway Research Finds Irish Children are Exposed to Large Volumes of Alcohol Marketing-image

Thursday, 26 November 2015

• More than 90% of children reported that they were exposed to traditional, or offline, alcohol advertisements in the week prior to the study and more than half saw four or more alcohol advertisements per day • 77% of the children reported exposure to alcohol marketing online • 61% of children reported that they owned alcohol branded merchandise Alcohol Action Ireland, the national charity for alcohol-related issues, has said the introduction of legislation regulating alcohol marketing is a child protection issue. A study carried out by the Health Promotion Research Centre at NUI Galway, commissioned by Alcohol Action Ireland, found that Irish children are exposed to large volumes of alcohol marketing, which increases their likelihood of drinking alcohol and engaging in risky drinking behaviour. Dr Michal Molcho, of the Health Promotion Research Centre at NUI Galway, said their findings indicate that there is widespread exposure to alcohol marketing among children aged 13 and upward. “We found that almost all children reported seeing or hearing a traditional or off-line advertisement for alcohol drinks, while 77% were exposed to online marketing and 61% reported that they own alcohol-branded merchandise.” Dr Molcho said that increased exposure to alcohol marketing increased the chances of children to report drinking, binge drinking, and drunkenness. “These findings clearly indicate that the more intense the exposure, the greater the risk of drinking alcohol and engaging in risking drinking behaviours. Given that these findings echo previous studies, coupled with the vulnerability of young people to alcohol, there is a clear need for immediate action on alcohol marketing regulation.” Dr Patrick Kenny, School of Marketing, Dublin Institute of Technology, said the study provides a snapshot illustrating how little protection is currently afforded to Irish children from alcohol marketing. “The bottom line is that the current regulatory system does not protect children from exposure to alcohol marketing and this failure is associated with increased consumption. In a very real sense, these children are victims of society’s failure to protect them and creating an environment where children are free from alcohol marketing is a children’s rights issue that requires immediate attention.” Dr Kenny said that digital alcohol marketing, and in particular social media marketing, is now a central element of the marketing communications mix and needs to be regulated. “Digital marketing allows for more effective targeting of consumers and the interactive nature of this communication makes it arguably more effective than traditional passive advertising methods. It is worth noting that digital marketing operates largely below the radar of policy makers because they do not form part of the target audience, thus making digital marketing significantly harder to monitor or regulate.” Conor Cullen, Head of Communications and Advocacy, Alcohol Action Ireland, said it is vital that we legislate to regulate alcohol marketing, which sees Irish children continuously exposed to positive, risk-free images of alcohol and its use, which are far removed from the reality of the situation. “Alcohol use is a serious risk to children and young people’s health and wellbeing. Far from being a rite of passage, drinking alcohol may well serve to delay the development of vital coping skills, project young people into risky situations and lay the ground-work for future physical and mental health difficulties.” Mr Cullen said we need to protect children from alcohol marketing if we are serious about supporting them to make healthy choices now and in the future. “The forthcoming Public Health (Alcohol) Bill is an important first step in this regard and will finally move us away from the existing systems of self-regulation governing alcohol marketing. These systems have proved completely ineffective in terms of protecting children from exposure to alcohol marketing, which is such a powerful and sophisticated influence on their drinking behaviour and expectations.” To view the Alcohol Study visit:  http://alcoholireland.ie/media_releases/irish-children-are-exposed-to-large-volumes-of-alcohol-marketing-research-finds/ To view the Alcohol Study Brochure visit:  http://alcoholireland.ie/download/alcmarketingstudy.pdf ENDS

>> Read full story about NUI Galway Research Finds Irish Children are Exposed to Large Volumes of Alcohol Marketing

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share