NUI Galway Offers Leaving Cert Students Second Chance with Special Maths Exam

NUI Galway Offers Leaving Cert Students Second Chance with Special Maths Exam-image

Wednesday, 8 August 2012

The College of Engineering and Informatics at NUI Galway has announced details of a Special Entrance Maths Examination which will give students a second chance to pursue careers in Engineering and IT. The exam, which takes place on Wednesday, 22 August, is for students who achieve the CAO points for an undergraduate Engineering or IT Degree course at NUI Galway but have not met the Leaving Cert maths requirement. In advance of this exam NUI Galway will hold an intensive preparatory course for applicants intending to sit the exam. This free course will run for five days, from Thursday, 16 August to Tuesday, 21 August (including Saturday). In addition to preparing students for the Special Entrance Examination, lecturers will demonstrate the relevance and application of mathematics to Engineering and will highlight the applicability of mathematics to some illustrative engineering examples. The aim of the preparatory course is to bridge the gap between the Leaving Certificate lower level and that required to be successful in the entrance exam; this will be achieved by tackling a variety of problems of increasing difficulty. Learning how to approach a problem and apply the knowledge available will be emphasised. For more than 20 years, NUI Galway has provided this special entrance exam to help applicants who did not achieve the required grade in Leaving Cert mathematics. Those who took either higher level or ordinary level maths in the Leaving Cert can apply for the exam. Students who pass this special entrance examination will be deemed to have satisfied the maths requirement and providing they have the necessary points, will receive an additional CAO offer at Round Two. Dr Edward Jones, Vice-Dean of the College of Engineering and Informatics at NUI Galway, said: “The Engineering and Informatics programmes at NUI Galway foster the development of analytical and problem solving skills, and mathematical ability is one of the fundamental tools of the trade. Every year, we have a number of students who haven’t achieved the necessary results in Leaving Cert maths taking advantage of our Special Entrance Maths Examination to demonstrate that they have the necessary ability in this area. Many of these students are high achievers who are ideally suited to engineering, and they go on to graduate and pursue successful careers because they were given the second chance which this Special Entrance Exam represents. The preparatory course in advance of the exam has also proved very popular with students taking the entrance exam.” The new four-story Engineering Building at NUI Galway, opened in July 2011 by An Taoiseach, Enda Kenny, accommodates some 1,100 students and 110 staff with its 400 rooms. The 14,250 sqm building is supporting an emerging generation of engineers engaged in a new wave of technologies, and embracing innovation and entrepreneurship. The building has been designed to be a teaching tool in itself, with exposed construction techniques and an array of ecological building methods. The College of Engineering and Informatics at NUI Galway offers a broad range of courses across the major engineering and informatics disciplines, including recently-introduced courses such as Energy Systems Engineering, which is designed in response to a growing demand for professional engineers to work in the energy sector, and Sports and Exercise Engineering, designed to develop the skills and expertise to design sports and exercise equipment of the future. NUI Galway also offers students an 'undenominated' entry route to Engineering which allows them to delay their choice of final discipline until the end of their first year of study. To apply for the Special Maths Examination, or for further information, visit http://www.nuigalway.ie/engineering/specialmaths.html. The deadline for applications for the examination is Friday, 17 August and photo ID will be required on the day of the exam. Those interested in the preparatory maths course and the examination should call 091 492101 or email engineeringandinformatics@nuigalway.ie . -ENDS-   Seans Eile á thabhairt ag OÉ Gaillimh do Mhic Léinn na hArdteistiméireachta trí Scrúdú Speisialta Matamaitice a Reáchtáil Tá Coláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice in OÉ Gaillimh i ndiaidh a fhógairt go mbeidh an Scrúdú Speisialta Iontrála Matamaitice, scrúdú a thugann seans eile do mhic léinn tabhairt faoi ghairm na hInnealtóireachta agus na Teicneolaíochta Faisnéise, ar bun arís i mbliana. Beidh an scrúdú ar siúl Dé Céadaoin, an 22 Lúnasa, agus tá sé dírithe ar mhic léinn a bhaineann na pointí cuí don CAO amach chun cúrsa céime san Innealtóireacht nó sa Teicneolaíocht Faisnéise a dhéanamh in OÉ Gaillimh ach nach bhfuil an marc atá riachtanach acu sa mhatamaitic. Beidh dianchúrsa ullmhúcháin ar siúl in OÉ Gaillimh roimh ré dóibh siúd ar mian leo an scrúdú a dhéanamh. Beidh an cúrsa saor in aisce seo ar siúl ar feadh cúig lá ó Déardaoin, an 16 Lúnasa go dtí Dé Máirt, an 21 Lúnasa (Dé Sathairn san áireamh). Ní hamháin go n-ullmhófar daltaí don Scrúdú Speisialta Iontrála, ach léireoidh léachtóirí an tábhacht a bhaineann leis an matamaitic san Innealtóireacht agus an úsáid is féidir a bhaint as an matamaitic i samplaí innealtóireachta. Is é an aidhm atá leis an gcúrsa ullmhúcháin seo cur lena mbíonn foghlamtha ag na daltaí ag an ngnáthleibhéal san Ardteistiméireacht, le go n-éireoidh leo sa scrúdú iontrála matamaitice; déanfar seo trí thabhairt faoi fhadhbanna éagsúla ag leibhéil éagsúla deacrachta a réiteach. Cuirfear béim ar an gcaoi le tabhairt faoi fhadhb agus ar an gcaoi a gcuirfear an t-eolas atá ar fáil i bhfeidhm. Le breis agus scór bliain anuas, tá an scrúdú speisialta iontrála seo á reáchtáil ag OÉ Gaillimh chun cabhrú le hiarratasóirí nach bhfuil an grád riachtanach bainte amach acu sa pháipéar matamaitice san Ardteistiméireacht. Féadfaidh daoine a rinne an páipéar gnáthleibhéil nó an páipéar ardleibhéil Matamaitice san Ardteistiméireacht cur isteach ar an scrúdú. Má fhaigheann daltaí pas sa scrúdú seo beidh an riachtanas matamaitice sásaithe aige/aici agus gheobhaidh sé/sí tairiscint eile ón CAO i mBabhta a Dó má bhíonn na pointí cuí aige/aici. Dúirt an Dr Edward Jones, Leas-Déan Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice: “Ar na cláir Innealtóireachta agus Ionformaitice in OÉ Gaillimh cuirtear le scileanna anailíseacha agus le scileanna chun fadhbanna a réiteach. Ceann de na huirlisí is bunúsaí sa cheird seo cumas sa mhatamaitic. Gach bliain, bíonn roinnt daltaí againn nach bhfaigheann na torthaí riachtanacha sa mhatamaitic san Ardteistiméireacht agus tugann siad faoin Scrúdú Speisialta Iontrála Matamaitice chun a léiriú go bhfuil an cumas riachtanach acu sa réimse sin. Is daltaí uaillmhianacha go leor de na daltaí seo agus feileann an innealtóireacht go mór dóibh. Éiríonn leo céim a bhaint amach agus slí bheatha a chothú dóibh féin mar go bhfaigheann siad an dara deis leis an Scrúdú Speisialta Iontrála seo. Bíonn an-tóir ag daltaí a thugann faoin scrúdú iontrála ar an gcúrsa ullmhúcháin roimh ré chomh maith.” Tá 1,110 mac léinn agus 110 comhalta foirne mar aon le 400 seomra san Fhoirgneamh nua Innealtóireachta ceithre stór, a d’oscail an Taoiseach, Enda Kenny, i mí Iúil 2011. Tá an foirgneamh 14,250 méadar cearnach ina chnámh taca ag glúin nua innealtóirí a rachaidh i ngleic le teicneolaíochtaí nua agus a thabharfaidh faoin nuálaíocht agus faoin bhfiontraíocht. Is uirlis teagaisc ann féin an foirgneamh mar gur fágadh teicnící tógála gan chumhdach ann agus úsáideadh an iliomad modhanna tógála éiceolaíocha ann. Tá réimse leathan cúrsaí sna príomhdhisciplíní innealtóireachta agus ionformaitice á dtairiscint ag Coláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice in OÉ Gaillimh: cúrsaí amhail Innealtóireacht Chórais Fuinnimh a bunaíodh mar gheall ar an éileamh atá ar innealtóirí gairmiúla in earnáil an fhuinnimh agus Innealtóireacht Spóirt agus Aclaíochta, a bunaíodh le scileanna agus saineolas a fhorbairt le trealamh spóirt agus aclaíochta na todhchaí a dhearadh. Tá cúrsa ‘neamhainmnithe’ san Innealtóireacht ar fáil do mhic léinn in OÉ Gaillimh chomh maith ionas go mbeidh na mic léinn in ann a rogha disciplín a phiocadh ag deireadh na chéad bhliana. Chun iarratas a dhéanamh ar an Scrúdú Speisialta Matamaitice, nó chun eolas breise a fháil féach http://www.nuigalway.ie/engineering/specialmaths.html. Is é spriocdháta na n-iarratas Dé hAoine, an 17 Lúnasa agus teastóidh cárta aitheantais a bhfuil grianghraf díot air ag an scrúdú. Ba chóir do dhuine ar bith a bhfuil suim aige/aici sa chúrsa ullmhúcháin agus sa scrúdú glao a chur ar 091 492101 nó ríomhphost a sheoladh chuig engineeringandinformatics@nuigalway.ie . -CRÍOCH-  

>> Read full story about NUI Galway Offers Leaving Cert Students Second Chance with Special Maths Exam

NUI Galway First Year Student Hotline Opens for Third Consecutive Year

NUI Galway First Year Student Hotline Opens for Third Consecutive Year-image

Wednesday, 8 August 2012

NUI Galway will once again open its dedicated First Year Student Hotline on Wednesday, 15 August. Now in its third year the hotline will be open to students, their parents and their advisers and will run until Friday, 28 September, 2012. The initiative, which was launched in summer 2010 and was the first of its kind across the sector, has been specially designed to help incoming first year students make the transition to third level education. With NUI Galway anticipating an intake of over 3,200 new students in September, a team of specially-trained students will service the hotline Monday to Friday, 9am to 6pm, and Saturday 18 and 25 August, 10am to 1pm. The availability of the hotline coincides with the period of frantic activity and decision making that immediately follows the release of the Leaving Certificate results. The hotline will be active throughout first year orientation on 8 and 9 September and will remain in service for two weeks after lectures begin on September 10, providing students with a place to direct any conceivable query they encounter as they embark on their journey to NUI Galway. The hotline team will provide an efficient, responsive service to callers and are expected to deal with numerous issues that are of concern to incoming first year students. Anticipated queries include: points requirements for courses; first round offers; registering as a student of the University; start dates; fees and accommodation options. A designated website for first years will also update on a daily basis detailing the information sought and fed through the new hotline. It will be a portal of specific information aimed at demystifying the first few weeks of university life. Stephen O’Dea, Admissions Officer at NUI Galway, says: “For every young person, the transition from second-level to third-level education represents a significant life-change, and whilst this is an exciting time, navigating your way through the change can sometimes be daunting. The First Year Student Hotline has been set up therefore to provide information, guidance and support to all individuals involved in the transition process and we invite students, parents and advisors to avail of this service to make the passage to NUI Galway as smooth as possible.” Students, parents and advisers can contact the First Year Student Hotline at 091 493999 or visit http://www.nuigalway.ie/new-students/. -ENDS- Beolíne ar fáil do Mhic Léinn na Chéad Bhliana in OÉ Gaillimh don Tríú Bliain as a chéile Beidh Beolíne Mhic Léinn na Chéad Bhliana ar fáil arís i mbliana in OÉ Gaillimh ó Dé Céadaoin, an 15 Lúnasa ar aghaidh. Don tríú bliain as a chéile, beidh mic léinn, a dtuismitheoirí agus a lucht comhairlithe in ann glaoch ar an mbeolíne go dtí Dé hAoine, an 28 Meán Fómhair 2012. Bunaíodh an tionscnamh seo, a seoladh i samhradh na bliana 2010 agus arbh é an chéad cheann dá leithéid é san earnáil seo, le cabhrú le mic léinn na chéad bhliana an t-aistriú a dhéanamh chuig an oideachas tríú leibhéal. Tá OÉ Gaillimh ag dúil go mbeidh breis agus 3,200 mac léinn nua ag tosú i mí Mheán Fómhair, agus, dá bhrí sin, beidh foireann de mhic léinn i mbun na beolíne ó Luan go hAoine, 9am - 6pm, agus Dé Sathairn, an 18 agus an 25 Lúnasa, 10am - 1pm. Beidh an bheolíne ar fáil sa tréimhse chorraitheach sin ina mbíonn ar dhaltaí cinneadh a dhéanamh i ndiaidh dóibh torthaí na hArdteistiméireachta a fháil. Beidh an bheolíne ar oscailt i rith thréimhse na seisiún eolais do mhic léinn na chéad bhliana, an 8 agus an 9 Meán Fómhair, agus beidh an líne ag feidhmiú ar feadh coicíse i ndiaidh an dáta a gcuirfear tús leis na léachtaí, an 10 Meán Fómhair. Beifear in ann a rá le mic léinn gur cheart dóibh glao a chur ar an mbeolíne má bhíonn ceist ar bith acu agus iad ag tabhairt faoina saol in OÉ Gaillimh. Cuirfidh foireann na beolíne seirbhís éifeachtach ar fáil dóibh sin a ghlaonn ar an líne agus meastar go mbeifear ag plé le hábhair go leor a bhíonn ag déanamh tinnis do mhic léinn na chéad bhliana. Meastar go mbeidh ceisteanna á gcur faoi na hábhair seo a leanas, i measc ábhair eile: na pointí atá riachtanach do chúrsaí ar leith; tairiscintí sa chéad bhabhta; clárú mar mhac léinn san Ollscoil; dátaí tosaithe; táillí agus roghanna lóistín. Tabharfar láithreán gréasáin ar leith atá ann do mhic léinn na chéad bhliana cothrom le dáta gach lá chomh maith. Beidh eolas le fáil ann faoi na ceisteanna a bhí ag na daoine a ghlaoigh ar an mbeolíne nua. Is tairseach eolais ar leith a bheidh sa láithreán gréasáin agus beidh sé de chuspóir aige cuid den cheo a bhaineann leis an gcéad chúpla seachtain ar an ollscoil a scaipeadh. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Stephen O’Dea, Oifigeach Iontrála in OÉ Gaillimh: “Is athrú mór saoil an t-aistriú ón dara leibhéal go dtí an tríú leibhéal do gach duine óg agus cé gur tréimhse iontach an tréimhse sin dóibh d’fhéadfadh sí a bheith crua chomh maith. Bunaíodh Beolíne Mhic Léinn na Chéad Bhliana chun eolas, treoir agus tacaíocht a thabhairt do gach duine bainteach leis an athrú saoil seo agus tá fáilte roimh mhic léinn, tuismitheoirí agus a lucht comhairlithe úsáid a bhaint as an tseirbhís chun cuidiú leis an aistear chuig OÉ Gaillimh.” Féadfaidh mic léinn, tuismitheoirí agus lucht comhairlithe teagmháil a dhéanamh le Beolíne Mhic Léinn na Chéad Bhliana ar 091 493999 nó dul go dtí http://www.nuigalway.ie/new-students/. -CRÍOCH-

>> Read full story about NUI Galway First Year Student Hotline Opens for Third Consecutive Year

Chinese Collaboration with Biomedical Researchers at NUI Galway

Chinese Collaboration with Biomedical Researchers at NUI Galway -image

Tuesday, 14 August 2012

Agreement confirms global potential for biomaterial based research at NUI Galway The Network of Excellence for Functional Biomaterials (NFB) at NUI Galway will formally sign a Memorandum of Understanding (MOU) with a leading Chinese research institute the Tianjin International Joint Academy of Biotechnology and Medicine (TJAB) and a major Chinese medical technology company China Nucleon Medical Technology Group (CNPK). The official signing ceremony will take place at the Irish Embassy in Beijing today (Tuesday, 14 August) and will be attended by Minister for Health Dr James Reilly TD, the Irish Ambassador to China, Mr Declan Kelleher and President of NUI Galway, Dr Jim Browne. TJAB is a new, state-of-the-art, 173 million dollar research facility in Northern China while CNPK is a pioneer in medical imaging for the Chinese pharmaceutical industry and has extensive facilities for clinical trialling and preclinical drug development throughout China. The memorandum is designed to encourage a mutually beneficial relationship which will facilitate the exchange of researchers, the exchange of academic information and the development of collaborative research projects. For the first project under this new agreement, NFB will be collaborating with its Chinese partners to develop a cutting edge polymer for cancer treatment. Dr Wenxin Wang, Principal Investigator at NFB, said: “This agreement has huge potential both for the development of new techniques and treatments and for the commercialisation and translation of existing technologies to the clinical environment. China is currently emerging as a major player in biomedical research, and establishing these relationships now will pay ever-increasing dividends in the future. NFB is well poised to engage opportunities in China.” The NFB is a Science Foundation Ireland funded strategic research cluster which has established a critical mass of biomaterials research in Ireland. Speaking of the singing of the Memoranda of Understanding in China, President Browne said: “Partnerships such as the one we sign today point to Ireland’s global strength in the Biomedical Sector and the importance of creating linkages which will be of mutual benefit to industry and enterprise both in Ireland and in China.  It also highlights the global opportunities which exist for Irish universities and research organisations.  NUI Galway is very pleased to see our partnerships in China grow and flourish in this way.   We must remember that the work of this partnership in commercial research will ultimately benefit countless cancer patients and sufferers.  Their future health depends on new and innovative treatments – such as those that will be addressed by this technology.”  Other existing partnerships between NUI Galway and Chinese institutes include collaborations with both Shanghai Jiao Tong University and the Fourth Medical Military University Hospital in Xi’an which were signed as part of the Trade and Investment Mission to Shanghai and Beijing earlier this year led by An Taoiseach Enda Kenny TD and Minister Richard Bruton TD. The Regenerative Medicine Institute (REMEDI) based at NUI Galway signed collaborative agreements with the Shanghai Institute for Pediatric Research, Bio-X Institutes and the Tangdu Neurosurgery & Neurology Hospital, research institutes based in two leading Chinese Universities, Shanghai Jiao Tong University and the Fourth Military Medical University, Xi’an. Funded by Science Foundation Ireland, REMEDI is Ireland’s leading research institute in the area of regenerative medicine and stem cell research. ENDS

>> Read full story about Chinese Collaboration with Biomedical Researchers at NUI Galway

NUI Galway Scientists Identify Novel Role for Small RNA Molecules in Breast Cancer

NUI Galway Scientists Identify Novel Role for Small RNA Molecules in Breast Cancer-image

Tuesday, 14 August 2012

The research labs of Professor Charles Spillane (Genetics and Biotechnology Lab, NUI Galway) and Professor Michael J Kerin (National Breast Cancer Research Institute, Galway) have discovered a new genetic control system implicated in breast cancer. Their research findings have been published in the latest issue of the Journal of Biological Chemistry, which is considered the 7th most important scientific journal worldwide by the Eigenfactor ranking system. Professor Kerin highlighted that “Breast cancer is the most frequent cancer worldwide in women and while treatments and outcome are improving there is a compelling need for continued research into its cause and treatment. About 2700 new cases of breast cancer are diagnosed in Ireland each year. Advances in cancer biosciences research provide the basis for earlier diagnosis and new treatment regimes for breast cancer.” Both research labs are collaborating to investigate a new class of genes called microRNAs which produce small RNA molecules that can switch off other genes in normal and cancer cells.  Professor Spillane indicated that “There are over 1500 different types of these small microRNA genes identified so far in human cells and it is a major scientific challenge for us to understand which ones can make the difference between a normal and a cancer cell”. Working closely with Professor Spillane and Professor Kerin, molecular biologist Dr S. Duygu Selcuklu made the discovery that a particular microRNA gene called miR-9 acts to suppress tumour growth of breast cancer cells. In the project, the team also identified a new gene involved in breast cancer called MTHFD2 whose levels are kept down by the small RNA miR-9. However, when miR-9 levels go down in a cancer cell, levels of MTHFD2 go up and promote cancer cell development. Dr S. Duygu Selcuklu indicated that “Our findings are important as they show that high levels of miR-9 in cancer cells slows down tumour cell growth by down-regulating cancer promoting genes (oncogenes) such as MTHFD2. Measuring the levels of miR-9 and MTHFD2 in patient samples holds promise for use in the clinic as a novel biomarker in breast cancer diagnostics.” The research was funded by the Irish Cancer Society, the Health Research Board and the National Breast Cancer Research Institute (NBCRI) in Galway. ENDS

>> Read full story about NUI Galway Scientists Identify Novel Role for Small RNA Molecules in Breast Cancer

NUI Galway hosts Liverpool FC Football Academy Summer Camp

 NUI Galway hosts Liverpool FC Football Academy Summer Camp-image

Wednesday, 15 August 2012

Liverpool football legend, Ian Rush, was in Galway this week to launch the Liverpool FC Football Academy Summer Camp, hosted by NUI Galway. Throughout the Summer Camp children aged between 5 and 16 will received top class soccer skills advice and a taste of the Premier League at the Liverpool Football Academy in the University’s sports grounds in Dangan.  Speaking at the launch Ian Rush said: “At Liverpool FC we pride ourselves on producing world class players and delivering exciting football to our fans. We take time to develop our younger players to ensure that they reach their full potential by guiding them through extensive training programmes and nurturing their development. As a result we have produced some world-class players over the years, which is something we’re really proud of. We apply the same principles to all age groups, including those who attend our Soccer School programmes. Liverpool FC International Football Academies run throughout the UK and are growing internationally too. So no matter where in the world you take a course, you’ll train and be coached in exactly the same way – The Liverpool Way.” Kathy Hynes, Sports Development Officer at NUI Galway said: “NUI Galway is delighted to welcome the Liverpool FC official academy coaches to the University.  This is a wonderful event for everyone involved and we are delighted to provide our facilities to Liverpool FC and extending the University reach through sport into our local community.” This Academy school is held in association with the charity, Happy Children, which aims to improve the life of children in need. Brian Gallagher, from the charity Happy Children who coordinates all the soccer schools activity in Ireland, said: “We are delighted to be bringing the football academy to Galway as part of our expansion into all parts of Ireland with kids of all abilities, boys and girls, all welcome.” For more information on these soccer schools, please see www.liverpoolfc.tv/soccerschools. -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway hosts Liverpool FC Football Academy Summer Camp

Sir Peter Freyer Memorial Lecture and Surgical Symposium 2012

Sir Peter Freyer Memorial Lecture and Surgical Symposium 2012-image

Monday, 20 August 2012

The role of centres of excellence in treating cancer will feature during Ireland’s largest surgical conference next month.  Over 300 delegates are expected to attend the 37th Sir Peter Freyer Memorial Lecture and Surgical Symposium which takes place from 7- 8 September. The annual event provides a platform for healthcare professionals to present their research and clinical work, and allows for the merging of both scientific and clinical information. It is named in memory of the Galway-born surgeon, Sir Peter Freyer, who performed the first successful surgical operation to remove an enlarged prostate in 1900. Dr John R. T. Monson will deliver the Memorial Lecture on ‘Role of Centres of Excellence in Rectal Cancer’ on Friday, 7 September at 3pm.  Dr Monson is Chief of the Division of Colorectal Surgery and Vice-Chair of the Department of Surgery at the University of Rochester Medical Centre, New York.  Dr Monson, who was born in Dublin, most recently served as a Professor of Surgery, Head of the Academic Surgical Unit, and Deputy Head of the School of Medicine at the University of Hull in England.  His areas of expertise include the use of minimally invasive technologies in colorectal cancer treatment, and he has also been involved in basic research into a broad range of cancer-related areas.  They include such diverse topics as evaluating the activity and effectiveness of antibodies in fighting cancer, and qualitative assessments of decision-making in cancer care.  Dr Monson led the development of laparoscopic colorectal surgery in the UK since 1990 and chaired the UK’s National Training Programme.  A lecturer and award-winning author of more than 220 peer-reviewed papers and several book chapters, he is a former Vice President of the British Association of Surgical Oncology, served on the Executive Council of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland, and is a Fellow of the American Society of Colon and Rectal Surgeons. Professor John MacFie will deliver the State of the Art Lecture on ‘Training Surgeons for Future Service Requirements’ on Saturday, 8 September at 1pm.  Professor MacFie is Professor of Surgery at the Post Graduate Medical Institute, University of Hull.  He is current President of the Leeds Regional Surgical Club and President of the Association of Surgeons of Great Britain and Ireland.  In 2010 he was elected a Fellow of the James IV Surgical Foundation.  He holds Honorary Fellowships with the Royal College Surgeons of Edinburgh and the Royal College of Physicians of Edinburgh. Professor of Surgery at NUI Galway, Michael Kerin, who is hosting the event along with his colleague Professor Oliver McAnena, says: “Cutting-edge research is taking place here in Ireland, but this is an opportunity to engage with research from other countries, and combine that with the latest clinical knowledge. We are delighted to welcome Dr Monson and Professor MacFie to this annual event, and look forward to hearing their insights.” Surgery is a discipline within the School of Medicine at NUI Galway, teaching programmes for undergraduate medical students and postgraduate surgical trainees.  Next month will see the first intake into a new study programme, the Masters Degree in Surgery (MCh), which is designed to enhance the academic and professional development of surgical trainees by improving the level of scientific appreciation for evidence-based clinical practice. The venue for the 37th Sir Peter Freyer Memorial Lecture and Surgical Symposium will be the Engineering Building at NUI Galway. For further information call 091-524390 or visit www.freyer.ie -ends-

>> Read full story about Sir Peter Freyer Memorial Lecture and Surgical Symposium 2012

Chinese Experts at Conference to Confer on Environment and Health

Chinese Experts at Conference to Confer on Environment and Health-image

Monday, 20 August 2012

NUI Galway will host the 2012 Sino-European Symposium on Environment and Health (SESEH 2012) starting today (Monday, 20 August) until Saturday, 25 August. The event will provide a platform for interaction between scientists, consultants, and public servants engaged in the multi-disciplinary area of environment and health. Over 200 delegates are expected to attend, including 100 experts from China. SESEH will, for the first time, provide an opportunity for a direct communication between environment and health experts from China and Europe, and help to foster and develop international collaborations. SESEH 2012 will discuss questions such as ‘Is the air we breathe still fresh?’, ‘Is the water we drink still clean?’ and ‘Is the food we eat still safe?’  “Safeguarding our environment and our health is one of the most challenging issues that we are currently facing”, explains Dr Chaosheng Zhang of the Ryan Institute at NUI Galway, and Chair of SESEH 2012. “With economic development and improvements in our quality of life, the environment around us is under pressure, and often deteriorating. As the second largest economy in the world, we have much to learn from and discuss with our Chinese colleagues.” Dr Zhang is an expert in Geographical Information Science (GIS) and is head of NUI Galway’s GIS Centre, based in the Ryan Institute.  GIS is generally understood as a computer-based mapping system, but its functions go far beyond that to solve sophisticated spatio-temporal problems in sectors of society, ranging from socio-economy, government, commerce and business, and environmental management. The conference is sponsored by NUI Galway, the Environmental Protection Agency (EPA), Failte Ireland, Ordnance Survey Ireland (OSi) and GIS company SuperMap from China. -ENDS-

>> Read full story about Chinese Experts at Conference to Confer on Environment and Health

CAO Points Soar for Science, Medicine, IT and Engineering at NUI Galway

CAO Points Soar for Science, Medicine, IT and Engineering at NUI Galway -image

Monday, 20 August 2012

Following national trends, points for NUI Galway’s courses has seen a dramatic increase of 51% this year. Demand for Science, Medicine, IT and Engineering have all soared in the CAO first round offers from NUI Galway, with sights firmly fixed on the jobs markets in these areas. Medicine at NUI Galway has seen a substantial increase in demand across all courses*, in particular Midwifery, up 30 points to 450 and Psychiatric Nursing degree increasing 25 points in 2012. NUI Galway’s Undenominated Bachelor of Engineering and Civil Engineering courses have increased from 400 points in 2011 to 430. Electronic and Computer Engineering has also jumped 40 points to 445 this year. Courses such as Biomedical Engineering (425 to 430), Sports and Exercise Engineering (380 to 400), Energy Systems Engineering (410 to 430), Project and Construction Management (315 to 325) and Electrical and Electronic Engineering (445 to 455) have all seen an increase in CAO points. Points for the majority of Science courses have increased this year with NUI Galway’s Biomedical Science degree seeing a substantial increase of 35 points to 550, with Biotechnology also jumping up 30 points to 445 this year. Specialised Science programmes have also increased such as Biopharmaceutical Chemistry degree increasing 80 points to 495, Mathematical Science (455 to 485), Earth and Ocean Sciences (365 to 380), Physics and Applied Physics (390 to 400) and Physics with Astrophysics (390 to 405). The Computer Science and Information Technology course has increased by 25 points to 415 this year with Business Information Systems degree also leaping to 370 from 355 in 2011. As with national trends Humanities programmes at NUI Galway has seen a dip in points this year. However specialised courses such as the BA sa Cumarsáid has increased 25 points to 350. Similar with Business courses nationally specialised programmes such as Commerce with French see a rise of 20 points to 495 this year. NUI Galway’s Admission Officer, Stephen O’Dea, said: ‘This year, as with last year, CAO applicants have their eyes firmly set on the jobs market as we once again witness increases in the entry level points for courses in Science, Medicine, IT and Engineering, with 87% of all courses in these areas showing points increases over last year. As expected, and in line with national trends, demand for Humanities courses are down, however specialised Arts courses continue to perform well. Applicants are making well-informed decisions; they are choosing courses where the University has unique strengths and a well-established reputation. In particular, our Biomedical Science, IT and Engineering courses have proved very popular this year, which are supported by heavy investment in the Capital Infrastructure Project as new buildings, to house these courses, come on line. For example the new Engineering Building, a world-class teaching and research facility opened last year, accommodates some 1,100 students and 110 staff. The 14,250sqm building supports an emerging generation of engineers, engaged in a new wave of technologies, embracing innovation and entrepreneurship.” -ENDS-   Pointí CAO méadaithe go mór don Eolaíocht, Leigheas, IT agus Innealtóireacht in OÉ Gaillimh Tá méadú suntasach 51% tagtha ar phointí do chúrsaí OÉ Gaillimh i mbliana, ag teacht leis an méid atá ag tarlú ar fud na tíre. Tá an-éileamh ar Eolaíocht, Leigheas, IT agus Innealtóireacht sa chéad bhabhta de thairiscintí CAO ó OÉ Gaillimh, mar gheall ar mhargadh na bpost sna réimsí sin. Tá an-éileamh tagtha ar gach cúrsa Leighis* in OÉ Gaillimh, go háirithe Cnáimhseachas, tá méadú 30 pointe go 450 pointe tagtha air sin agus tá méadú 25 pointe tagtha ar chéim san Altranas Síciatrach in 2012. Tá méadú ó 400 pointe in 2011 go 430 pointe tagtha ar Bhaitsiléirí Neamhainmnithe san Innealtóireacht agus san Innealtóireacht Shibhialta in OÉ Gaillimh. Tá méadú 40 pointe go 445 tagtha ar Innealtóireacht Leictreonach agus Ríomhaireachta i mbliana. Tá méadú tagtha ar phointí CAO a theastaíonn ar chúrsaí cosúil le Innealtóireacht Bhithleighis (425 go 430), Innealtóireacht Spóirt agus Aclaíochta (380 go 400), Innealtóireacht Chórais Fuinnimh (410 go 430), Bainistíocht Tionscadail agus Foirgníochta (315 go 325) agus Innealtóireacht Leictreach agus Leictreonach (445 go 455). Tá méadú tagtha ar phointí d’fhormhór na gcúrsaí Eolaíochta i mbliana agus tá méadú suntasach 35 pointe tagtha ar an gcéim san Eolaíocht Bhithmhíochaine in OÉ Gaillimh go 550, agus méadú 30 pointe tagtha ar Bhiteicneolaíocht go 445 i mbliana. Tá méadú tagtha chomh maith ar shainchláir Eolaíochta cosúil le céim sa Cheimic Bhithchógaisíochta a mhéadaigh 80 pointe go 495, Eolaíocht Mhatamaiticiúil (455 go 485), Eolaíochtaí Domhain agus Aigéin (365 go 380), Fisic agus Fisic Fheidhmeach (390 go 400) agus Fisic le Réaltfhisic (390 go 405). Tá méadú 25 pointe tagtha ar an gcúrsa Ríomheolaíochta agus Teicneolaíochta Faisnéise go 415 i mbliana agus léim an chéim Córais Faisnéise Gnó go 370 ó 355 in 2011. Mar atá ag tarlú ar fud na tíre, tháinig laghdú ar phointí do chláir sna Daonnachtaí in OÉ Gaillimh i mbliana. Mar sin féin, tháinig méadú 25 pointe ar shainchláir cosúil leis an BA sa Chumarsáid go 350 pointe. Cosúil le cúrsaí Gnó ar fud na tíre tháinig méadú 20 pointe go 495 ar shainchláir cosúil le Tráchtáil le Fraincis i mbliana. Dúirt Oifigeach Iontrála OÉ Gaillimh, Stephen O’Dea: “I mbliana, ach an oiread leis an mbliain seo caite, tá iarratasóirí CAO ag coinneáil súil ghéar ar mhargadh na bpost agus arís eile tá sé le feiceáil againn an méadú atá tagtha ar na pointí a theastaíonn do chúrsaí Eolaíochta, Leighis, IT agus Innealtóireachta. Tá méadú tagtha ar na pointí ar 87% de na cúrsaí sna réimsí seo le bliain anuas. Mar a bhíothas ag súil leis, agus ag teacht leis an méid atá ag tarlú ar fud na tíre, laghdaigh an t-éileamh ar chúrsaí sna Daonnachtaí, ach tá ag éirí go maith i gcónaí le sainchláir sna Dána. Tá iarratasóirí ag déanamh cinntí maithe; tá siad ag roghnú cúrsaí a bhfuil an Ollscoil láidir iontu agus a bhfuil cáil ar an Ollscoil dá mbarr. Tá an-tóir ar chúrsaí san Eolaíocht Bhithmhíochaine, san IT agus san Innealtóireacht anseo i mbliana, agus tá infheistíocht mhór déanta san Infreastruchtúr Caipitil agus foirgnimh nua á dtógáil chun na cúrsaí seo a chur ar bun iontu. Mar shampla an Foirgneamh nua Innealtóireachta, áis Teagaisc agus Taighde den scoth a d’oscail anuraidh agus ina mbíonn 1,100 mac léinn agus 110 comhalta foirne. Tá an foirgneamh 14,250 méadar cearnach ina chnámh taca ag glúin nua innealtóirí a rachaidh i ngleic le teicneolaíochtaí nua agus a thabharfaidh faoin nuálaíocht agus faoin bhfiontraíocht.” -CRÍOCH-

>> Read full story about CAO Points Soar for Science, Medicine, IT and Engineering at NUI Galway

Michael Cusack Online Exhibition at NUI Galway

Michael Cusack Online Exhibition at NUI Galway-image

Wednesday, 22 August 2012

NUI Galway is currently running an online exhibition of unique personal material relating to the founder of the Gaelic Athletic Association (GAA) Michael Cusack. The GAA, which remains a dominant force in Ireland's cultural and sporting life, was founded in 1884 as a highly influential element of the Irish cultural renaissance of the late nineteenth century and of Ireland's struggle to re-establish its own political, linguistic and cultural identity. In 2007 the nieces of Michael Cusack's daughter-in-law, Kathleen O'Connell, donated a collection of documents and photographs associated with Cusack and his family to the James Hardiman Library at NUI Galway. Among the most important historical items in the collection are the complete minutes of the Dublin Hurling Club, from 1883. Cusack was Vice-President of the club, a predecessor to the national organisation founded the following year. In addition, there is a diary kept by Cusack on a visit to his native Clare in 1902 and a range of personal, biographical and photographic material on Cusack's family. Many of these items are now available as part of this online exhibition created by the NUI Galway's Library archives service.  This is one of a number of digital resources and exhibitions created by the archives service to promote access to its valuable collections. Fergus Fahey, Digitalisation Librarian at NUI Galway, said: “Aside from its value for researchers into the cultural forces at work in that seminal period, and in particular the events leading up to the foundation of the GAA, the collection is unique in constituting the only known surviving material in Cusack’s own hand. It also provides an unparalleled insight into the resilient personality of Cusack, the private family man, and his vibrant and gentle wit.” Croke Park's famous Cusack Stand takes its name from Michael Cusack (1847–1906), one of eight men present at the founding of the GAA in Hayes's Commercial Hotel, Thurles, Co. Tipperary on 1 November 1884.  Cusack was appointed honorary secretary of the new organisation, whose aim was to promote and codify Gaelic games. Prior to the founding of the GAA Cusack had founded the short-lived Dublin Hurling Club in February 1883 and Metropolitan Hurling Club in December 1883. As well as his involvement in Gaelic sport, Michael Cusack a teacher by profession was a prolific journalist, contributing to titles such as United Ireland, Celtic Times, Shamrock, Fáinne an Lae and The Nation.  Many of these titles are available in the James Hardiman Library's Special Collections.  The Michael Cusack collection is available to view at http://archives.library.nuigalway.ie/cusack/. -ENDS-

>> Read full story about Michael Cusack Online Exhibition at NUI Galway

Staying One Step Ahead of Disaster

Staying One Step Ahead of Disaster-image

Wednesday, 22 August 2012

Ireland is now part of an academic network which hopes to improve disaster preparedness in cities worldwide. NUI Galway’s experts have joined with 67 other universities in efforts to increase society’s resilience to natural and man-made disasters. The project, called ANDROID (Academic Network for Disaster Resilience to Optimise Educational Development), aims to promote co-operation and innovation among European higher education institutions to increase society’s resilience to disasters of human and natural origin – such as earthquakes or the damage caused by ongoing wars. ANDROID, supported by an EU grant worth €800,000, will run for three years and is led by University of Salford’s Centre for Disaster Resilience, based in the UK. So far a consortium of partners from 64 European higher education institutions has embarked on the project, joined by three institutions from Australia, Canada and Sri-Lanka. Alexandra Revez from the School of Geography and Archaeology and the Institute for Business, Social Sciences and Public Policy at NUI Galway, whose current research looks at flooding issues in Ireland, explains: “We need to stay one step ahead of disaster, and be prepared for all kinds of eventualities. In the case of earthquakes, this might involve strict building regulations, in the case of flash flooding this might involve public preparedness.” Over three years, the consortium partners will describe, analyse and compare the capacity of European cities and higher education institutions to address disaster risk. ANDROID will provide the link between the research and the public, helping to reinforce the connection between education and society. “There is now recognition of the need for collaboration on a large scale that involves a plurality of actors. ANDROID is based on an inter-disciplinary consortium of partners that comprises scientists from applied human, social and natural disciplines. Addressing disaster risk is an endless or continuous process that cannot stop,” said Professor Amaratunga from the Centre for Disaster Resilience. The project was inspired by the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) 'Making Cities Resilient' campaign. The campaign advocates widespread commitment by local governments to build resilience to disasters, increase national government support to cities to strengthen local capacities and to develop global goals that are applicable for all cities. The next phase of ANDROID will involve using all the data collected by the consortium partners to create laws and other practical measures to build resilience. The Institute for Business, Social Sciences and Public Policy at NUI Galway is the largest national multi-disciplinary research hub focused on building an internationally-recognised programme of research-led impacts, as well as activity contributing to public policy debates and contemporary societal issues facing Ireland and Europe. The Institute fosters a culture of research excellence by bringing together scholastic strengths from the College of Business, Public Policy and Law and the College of Arts, Social Science and Celtic Studies at NUI Galway, and also facilitates, supports and enhances existing and emerging collaborative research interactions nationally and internationally. For more information, please visit www.nuigalway.ie/cisc. -ends-

>> Read full story about Staying One Step Ahead of Disaster

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share