February 2009

Tánaiste Announces Establishment of Five New Science Foundation Ireland 'Strateg

Tánaiste Announces Establishment of Five New Science Foundation Ireland 'Strateg-image

Wednesday, 25 February 2009

(Leagan Gaeilge) Researchers to partner with 22 companies in a strategic €23.9 million collaborative investment Tánaiste and Minister for Enterprise, Trade and Employment, Mary Coughlan T.D., has today (Wednesday, 25 February, 2009) announced the establishment of five new Science Foundation Ireland (SFI) Strategic Research Clusters (SRCs), representing a €23.9 million investment in ground-breaking, collaborative research activities involving seven academic institutions and 22 companies. A relatively new element in SFI's portfolio of supports, the SRC programme was first introduced in 2007 to link scientists and engineers in partnerships across academia and industry to address crucial research questions, foster the development of new and existing Irish-based technology companies, and to grow partnerships with industry. Making the announcement, the Tánaiste said: "Science, while engaging and exciting, is also a fiercely competitive arena, and it is increasingly clear that a country's economic fortunes are significantly dependent on its ability to conduct research that translates into economically-beneficial outcomes. The Government's 'Building Ireland's Smart Economy' framework prioritises continued investment in science and engineering infrastructure to assist with the creation of a thriving enterprise sector, high-quality employment and first-class infrastructure. The 170 highly skilled personnel involved in these SRCs, together with the 22 partner companies are central to achieving this," the Tánaiste stressed. Also present at the announcement the Minister for Science, Technology and Innovation Dr Jimmy Devins T.D. said: "SRCs bring together academic and industrial expertise to create innovative research and entrepreneurial foresight that, in combination, will help to re-shape Ireland's economy, create employment opportunities, boost our reputation abroad and ultimately act as the engine that sustains all of these in the long-term". The Lead Principal Investigators of the five new SRCs are: 1. Professor Lokesh Joshi of NUI Galway - Alimentary Glycoscience Research Cluster (AGRC) 2. Professor Pádraig Cunningham of UCD - Clique SRC 3. Dr William Donnelly of Waterford Institute of Technology - Federated, Autonomic Management of End-to-end Communication Services (FAME SRC) 4. Professor Miles Turner of DCU - Precision SRC 5. Professor Brett Paul, also from DCU - Irish Separation Science Cluster Welcoming the announcement, Director-General of SFI, Professor Frank Gannon said: "SFI believes in supporting only top-level relevant research - subsidising mediocre research activity will not produce the outputs required to enhance Ireland's scientific and innovation landscape and re-energise Ireland's economy. These new SRCs, have successfully come through a lengthy and thorough peer review. From 40 proposals, I am confident that SFI is supporting the very best teams of researchers and industry-based experts that will help to provide a range of strategic economic benefits to Ireland". Funding announced today was approved by the SFI Board following a rigorous, multi-faceted assessment process. This encompassed international scientific peer review, 23 reviews participated in the pre-proposal panel, 27 international experts participated in the postal review process and 27 international experts participated in the five on-site reviews. In addition, a 'Strategic Value to Ireland' assessment was performed by key Government agency stakeholders, including IDA Ireland, Enterprise Ireland, Department of Taoiseach, Forfás, the Higher Education Authority and the Health Research Board. Fógraíonn an Tánaiste Cúig 'Ghrúpa Taighde Straitéiseacha' Fhondúireacht Eolaíochta Éireann Taighdeoirí le hoibriú i gcomhar le 22 cuideachta mar chuid d'infheistíocht straitéiseach chomhoibríoch ar fiú €23.9 milliún í (View in English) D'fhógair an Tánaiste agus Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Mary Coughlan T.D., inniu (Dé Céadaoin, 25 Feabhra 2009) go bhfuil cúig Ghrúpa Taighde Straitéiseacha bunaithe ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann. Is ionann na grúpaí taighde straitéiseacha seo agus infheistíocht ar fiú €23.9 milliún i ngníomhaíochtaí úrnua, comhoibríocha taighde a bhfuil 7 n-institiúid acadúla agus 22 cuideachta páirteach iontu. Gné réasúnta nua d'obair Fhondúireacht Eolaíochta Éireann é clár na nGrúpaí Taighde Straitéiseacha ar cuireadh tús leis in 2007. Tá sé mar aidhm leis an gclár seo eolaithe agus innealtóirí atá ag obair sa timpeallacht acadúil agus sa tionscal a thabhairt le chéile, le déileáil le príomhcheisteanna taighde, le cuideachtaí teicneolaíochta nua agus reatha Éireannacha a fhorbairt, agus le comhpháirtíochtaí a chruthú leis an tionscal. Ag fógairt an chláir di, dúirt an Tánaiste: "Cé gur ábhar iontach suimiúil agus spéisiúil í an eolaíocht, is réimse thar a bheith iomaíoch í freisin, agus tá sé ag éirí níos soiléire de réir a chéile go mbeidh rath geilleagrach na tíre ag brath go mór ar chumas na tíre taighde a dhéanamh a mbaineann torthaí a théann chun tairbhe an gheilleagair leis. Díríonn an foilseachán Rialtais 'Building Ireland's Smart Economy' ar infheistíocht leanúnach san eolaíocht agus san infreastruchtúr innealtóireachta ar mhaithe le hearnáil ghníomhach fiontair a chruthú, mar aon le fostaíocht ar ardchaighdeán agus infreastruchtúr ar ardchaighdeán. Beidh ról lárnach ag an 170 oibrí ardcháilithe atá páirteach sna Grúpaí Taighde Straitéiseacha seo, mar aon leis an 22 cuideachta comhpháirtíochta leis an aidhm seo a chur i gcrích." Bhí an tAire Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Nuálaíochta, an Dr Jimmy Devins T.D. i láthair ag an ócáid freisin agus bhí an méid seo a leanas le rá aige: "Éiríonn leis na Grúpaí Taighde Straitéiseacha seo saineolas acadúil agus tionsclaíoch a thabhairt le chéile ar mhaithe le taighde nuálaíoch agus forbairt fiontraíochta a chabhróidh le geilleagar na hÉireann a athchruthú, deiseanna fostaíochta a chruthú, cur lenár gcáil thar lear agus na nithe seo ar fad a chothú sna blianta amach romhainn". Is iad na Príomhthaighdeoirí atá páirteach sna cúig Ghrúpa Taighde Straitéiseacha nua: 1. An tOllamh Lokesh Joshi, OÉ Gaillimh – Grúpa Taighde um Ghlioceolaíocht Bia (AGRC) 2. An tOllamh Pádraig Cunningham, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath – Grúpa Taighde Straitéiseach Clique 3. An Dr William Donnelly, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge – Bainistíocht Chónasctha, Uathnómach Seirbhísí Cumarsáide Ceann go Ceann (Grúpa Taighde Straitéiseach FAME) 4. An tOllamh Miles Turner, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath – Grúpa Taighde Straitéiseach Precision 5. An tOllamh Brett Paul, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath – Grúpa Taighde Eolaíocht Deighilte Éireannach Ag caint dó faoin dea-scéala seo, dúirt an tOllamh Frank Gannon, Príomh-Stiúrthóir Fhondúireacht Eolaíochta Éireann, an méid seo a leanas: "Tá sé mar aidhm ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann tacú le taighde ábhartha ardleibhéil – ní chruthófar na torthaí inmhianaithe le timpeallacht eolaíochta agus nuálaíochta na hÉireann a fheabhsú agus geilleagar na hÉireann a thabhairt chun beochta arís trí mhaoiniú a chur ar fáil do ghníomhaíocht taighde lagmheasartha. Tá athbhreithniú piaraí déanta ar na Grúpaí Taighde Straitéiseacha seo. Ón 40 togra, táim muiníneach go bhfuil Fondúireacht Eolaíochta Éireann ag tacú leis na taighdeoirí agus leis na saineolaithe tionscail is fearr a chabhróidh le raon tairbhí geilleagracha straitéiseacha a chruthú d'Éirinn". Cheadaigh Bord Fhondúireacht Eolaíochta Éireann an maoiniú a fógraíodh inniu i ndiaidh próisis mheasúnaithe a bhí dian agus ilghnéitheach. Áiríodh sa phróiseas athbhreithniú eolaíoch idirnáisiúnta piaraí, bhí 23 athbhreithniú páirteach sa phainéal réamhthogra, bhí 27 saineolaí idirnáisiúnta páirteach sa phróiseas athbhreithnithe poist agus bhí 27 saineolaí idirnáisiúnta páirteach i gcúig athbhreithniú ar an láthair. Chomh maith leis sin, rinne lucht leasa gníomhaireachtaí Rialtais, an IDA, Fiontraíocht Éireann, Roinn an Taoisigh, Forfás, an tÚdarás um Ard-Oideachas agus an Bord Taighde Sláinte measúnú air maidir leis an 'Luach Straitéiseach d'Éirinn'. -Críoch-

>> Read full story about Tánaiste Announces Establishment of Five New Science Foundation Ireland 'Strateg

New Sports Centre is Venue for Water Polo Intervarsities

New Sports Centre is Venue for Water Polo Intervarsities-image

Wednesday, 25 February 2009

The first major competition to be held at NUI Galway's new 25 metre pool takes place this Friday and Saturday as the University hosts the Irish Water Polo Intervarsities. Some 100 athletes, representing up to ten third-level institutions from across the country, will participate. NUI Galway' Swimming and Water Polo Club have won the men's title four times and competition is expected to be fierce in what is known to be a great spectator sport. Water polo is the oldest Olympic team sport having been contested continuously at every modern Olympic Games since Paris 1900. An extremely demanding and physical sport, players may swim the equivalent of up to five kilometres in a singe game. Only the goalkeeper is allowed to touch the bottom of the pool while the rest of the players risk a foul if they do so. Kathy Hynes, Development Officer for Clubs and Participation at NUI Galway, has noted the growing interest in pool sports: "At NUI Galway, swimming and water polo have always been very strong, with very dedicated and talented club members. With the opening of the Sports Centre there has been a surge of interest in all water sports. The new pool provides an ideal opportunity for all students and staff to learn the lifelong skill of swimming. We are proud to host other universities at our state-of-the-art facilities". The six-lane pool at NUI Galway is equipped with a moveable floor, which can be adjusted to provide a perfect setting for various pool sports including water polo, kayaking or sub-aqua training. According to Kathy Hynes, "This is an exciting time for all involved in aquatic sport at NUI Galway. A Swimming Gala, which will hopefully become an annual event in the University calendar, is currently being planned by the Swimming and Water Polo Club". The Intervarsities will begin on Friday afternoon, 27 February, with the finals scheduled for Saturday evening. Kathy Hynes added: "Onlookers will be guaranteed a memorable few hours, as the competitors this year are of a particularly high standard". For more information on the event, email swimming@nuigalway.ie. -Ends-

>> Read full story about New Sports Centre is Venue for Water Polo Intervarsities

Report Finds Multi-disciplinary Education in Child Protection Issues Lacking Amo

Report Finds Multi-disciplinary Education in Child Protection Issues Lacking Amo-image

Tuesday, 24 February 2009

A research project conducted by NUI Galway, in conjunction with the HSE West, has revealed that many postgraduate students who will go on to be involved in child protection have very little knowledge of the processes to be adhered to when reporting and following up on child protection concerns. The project explored knowledge of the existing processes in child protection services in Ireland among postgraduate students from various disciplines including general and mental health nursing, teaching and social work. Focus group interviews with participants revealed major inconsistencies between the disciplines in relation to knowledge of child protection issues and their respective roles. The report has been published by the multi-disciplinary Child Protection Education Group West. According to Sinead Hahessy, Lecturer in Nursing at NUI Galway, and co-author of the report with fellow Nursing lecturer Marcella Kelly: "The report's findings raise concerns as to whether professionals understand the importance of the multi-disciplinary roles needed to enact effective child protection and welfare practices. In essence, this threatens what is advocated as international best practice". Other key conclusions to emerge from the study included: - Those agencies that have the most frequent professional contact with children, such as teachers, nurses, social workers etc. are often not aware of each others professional responsibilities. - Reporting concerns was deemed to be a convoluted process by postgraduate students. - There is considerable ambiguity surrounding the identification of a first point of contact for professionals, with evidence of ad hoc approaches to reporting among students. - Multi-disciplinary approaches to child protection is continuously being threatened in service provision across the disciplines. Sinead Hahessy added: "Child protection has to become a fundamental building block in training nurses, social workers and educators. The alarming theme emerging from this report is the fact that students are not being comprehensively trained in how to best deal with child protection issues in a multi-disciplinary manner. There needs to be consistency and inter-connections in training to deliver a truly multi-disciplinary skill set and mindset among students which will best serve society's needs. Multi-disciplinary education is the way forward." It is envisaged that the findings of this study will inform the development of an educational framework that will encapsulate the ethos of multi-disciplinary approaches to child protection. This is to ensure that those involved in professional contact with children can work effectively in the spirit of collaboration in providing protection for vulnerable children and their families. Funding is being sought to develop a specialist training module and it is envisaged that this could be done in an e-learning format to facilitate access and dissemination for all involved. E-learning offers a flexible mode of delivery for learners. It also has the potential to allow updating of material as legislation evolves in this area. Multi-media resources will be developed using the specialist facilities at the Centre for Excellence in Learning and Teaching, NUI Galway. -ends-

>> Read full story about Report Finds Multi-disciplinary Education in Child Protection Issues Lacking Amo

Minister Wallace Publishes Mental Health and Social Well-being of the Irish Popu

Minister Wallace Publishes Mental Health and Social Well-being of the Irish Popu-image

Tuesday, 24 February 2009

Ms Mary Wallace, T.D., Minister of State at the Department of Health and Children with special responsibility for Health Promotion and Food Safety, today (24th February, 2009) published the results from the Mental Health and Social Well-being Report of the National Health and Lifestyle Survey (SLÁN 2007). This report, which was commissioned by the Department of Health and Children, is part of a series based on the main SLÁN 2007 survey which was carried out by a research consortium involving NUI Galway, the Royal College of Surgeons in Ireland, the Economic and Social Research Institute, and University College Cork. Involving face-to-face interviews with a nationally representative sample of 10,364 respondents, the study is the largest national survey to date on the extent of both positive and negative mental health and social well-being in the Irish adult population. "We are very pleased to launch this report, which provides important national level data to guide policy and service development in promoting mental health improvement at a population level. Promoting and protecting population mental health contributes to the functioning of individuals, communities and society and reduces the social and economic burden of mental disorders" said Minister Wallace. The research team from NUI Galway was led by Professor Margaret Barry, Director of the Health Promotion Research Centre, and included Mr Eric Van Lente and Dr Michal Molcho, also from the Health Promotion Research Centre. "This report provides the most comprehensive information to date on levels of positive mental health and mental health problems in the Irish adult population. The findings indicate that while the majority of people report reasonably high levels of positive mental health, respondents with low levels of education, low income, who are not in paid emploment and have lower levels of social support, all experience poorer mental health. The findings also indicate the importance of good mental health for our physical health and well-being and underscore the need to implement the recommendations of the national mental health policy Vision for Change", Professor Barry said on behalf of the team. The report is available on line at www.dohc.ie or www.slan07.ie ENDS

>> Read full story about Minister Wallace Publishes Mental Health and Social Well-being of the Irish Popu

Huston School Contributes to African Film Festival

Huston School Contributes to African Film Festival-image

Tuesday, 24 February 2009

Rod Stoneman and James Finlan of NUI Galway's Huston School of Film & Digital Media are in Western Africa for the continent's largest film festival, FESPACO. Held in Ouagadougou, Burkina Faso, the film festival first started 40 years ago and has evolved into an internationally renowned event. The team from NUI Galway will continue a long-standing collaboration with the Imagine Film School in Ouagadougou, by running a newsreel workshop for its students. The resulting newsreels will be shown on television and in cinemas throughout Ouagadougou as part of the festival, which runs from 28 February to 7 March. Founded by leading African film director Gaston Kabore in 2005, the Imagine Film School has set an example in stimulating creative filmmaking across the African continent. The Huston School previously collaborated with the Imagine Film School on a script workshop in 2005. All workshops at Imagine are supported by NUI Galway's Community Knowledge Initiative, which promotes the ethos of civic engagement among students, staff and the wider community. Commenting on the trip to Burkina Faso, James Finlan co-ordinator of the M.A. in Production and Direction says: "Our involvement with the Imagine Film School and FESPACO festival continues our association with the continent of Africa. Last year, two of our production/direction students travelled to Nigeria to shoot their award-winning film FGM – No Way Home, which looks at the controversial topic of female genital mutilation. A current Huston student on the Public Advocacy and Activism course, Stephen Stewart also recently picked up a Digital Media award for his film Appeal to the people of Africa". The Huston School of Film & Digital Media runs a number of M.A. courses including Production/Direction, Screenwriting, Film Studies, Arts Policy & Practice, Digital Media, and Public Advocacy & Activism. Further information is available from: www.filmschool.ie -ends-

>> Read full story about Huston School Contributes to African Film Festival

Recital by Acclaimed American Pianist at NUI Galway Announced

Recital by Acclaimed American Pianist at NUI Galway Announced-image

Monday, 23 February 2009

Acclaimed American pianist Dr Orin Grossman will give a free lunchtime piano recital at NUI Galway's Aula Maxima Upper on Tuesday, 3 March at 1pm. The hour-long programme 'SWonderful – the Music of George Gershwin and Friends will feature the music of George Gershwin, ragtime musician Scott Joplin, and novelty piano composer Zez Confrey. The free, ticketless concert is open to the public and all are welcome. Since his successful New York Carnegie Recital Hall debut, Dr Grossman has pursued a long-standing interest in American jazz and popular music. His innovative combination of classical pieces with his transcriptions of jazz piano solos; and his extraordinary ability to move through different idioms, has led to a growing number of exciting and unusual recitals in New York and elsewhere around the world. In recent years, Dr. Grossman has been particularly associated with the music of George Gershwin, performing concerts of his song transcriptions and classical pieces to critical praise around the world. Recent concerts have been held in Cairo, New York, Florence, and St Petersburg, where he performed Gershwin's Rhapsody in Blue and gave the Russian premiere of Gershwin's Second Rhapsody with the St Petersburg Philharmonic. The Gershwin element of the recital will include Gershwin's three preludes, his first extended composition, Rhapsody in Blue, and six songs from The Gershwin Songbook to include: 'SWonderful; I am Just a Little Girl; The Man I Love; and Someone to Watch Over Me. According to Fionnuala Gallagher, Arts Officer, NUI Galway: "This is a rare and marvellous opportunity to hear the music of Gershwin from the heart of a true aficionado. Orin Grossman performs this one-hour lunchtime as a special gift to NUI Galway and all music lovers, and is not to be missed". Orin Grossman began piano and theory instruction at the Longy School of Music in Cambridge, Massachusetts, USA at the age of five. He went onto Harvard College, where he graduated Magna cum Laude in Music and won the prestigious Concerto Competition. He continued his studies at Yale University, earning a Ph.D. in Music. In 1971, he toured France with the Yale Orchestra, winning particular acclaim in concerts in Paris and Lyon. Dr Grossman joined Fairfield University in 1975 as an Assistant Professor of Fine Arts. In 1991 he was appointed Dean of the College of Arts and Sciences. He is currently the Academic Vice-President at Fairfield University, where he is also Professor of Visual and Performing Arts. For further information, contact Deirdre Lydon at the Arts & Theatre office, NUI Galway on 091 495098 or deirdre.lydon@nuigalway.ie -ends-

>> Read full story about Recital by Acclaimed American Pianist at NUI Galway Announced

Las Vegas Conference for NUI Galway Medical Student

Las Vegas Conference for NUI Galway Medical Student-image

Monday, 23 February 2009

Third-year NUI Galway medical student Kapil Sharma is in Las Vegas this week to present at the Orthopaedic Research Society s 55th meeting. His presentation 'Tracking Human Adult and Fetal Stem Cells during Segmental Bone Repair' resulted from research carried out at the Georgia Institute of Technology, during a UREKA International Exchange Programme. The UREKA International Exchange Programme is one of two summer undergraduate research fellowship programmes, funded by Science Foundation Ireland, at the National Centre for Biomedical Science, NUI Galway. The UREKA programme promotes active research participation by undergraduate students from science, engineering and medicine, in a challenging and enjoyable research environment. Kapil, who was born in Galway city but grew up in Ennis, Co. Clare, spent three months last summer working in the US on a project that is part of a longstanding research partnership between NUI Galway and Georgia Institute of Technology. Working with Professor Frank Barry of NUI Galway's Regenerative Medicine Institute (REMEDI) and Professor Robert Guldberg of the Georgia Institute of Technology, Kapil's research encompassed orthopedic biomechanics, and bone and cartilage tissue engineering. Kapil is currently based in Sligo, where along with 16 other NUI Galway medical students, he is undertaking a year of clinical training at Sligo General Hospital. For him, the UREKA programme has been a very positive experience: "Participating in the UREKA International Exchange programme in Georgia Tech has been one of the most academic and professionally fulfilling experiences of my life. I am truly excited about travelling to Las Vegas, this is a remarkable opportunity for me to present the research I did over the summer as well as to represent REMEDI and NUI Galway". Professor Frank Barry, Scientific Director, REMEDI, also praised the UREKA programme: "This is a perfect example of the immense value of the UREKA programme in providing training for talented young scientists. The time spent at Georgia Tech, the chance to participate in this compelling research project, and the podium presentation at the Orthopaedic Research Society s meeting, all provide great opportunities for new research insights. I congratulate Kapil on his achievements and wish him great success in his future career". Kapil will attend the meeting in Las Vegas along with a number of REMEDI scientists who will also be making presentations. The NCBES at NUI Galway will welcome its fifth cohort of students to the UREKA Programme in 2009 and applications will be accepted from undergraduate students worldwide. -Ends-

>> Read full story about Las Vegas Conference for NUI Galway Medical Student

Fulbright Scholar to Speak at NUI Galway's Water Seminar

Fulbright Scholar to Speak at NUI Galway's Water Seminar-image

Monday, 23 February 2009

The EU's Water Framework Directive is the subject of an upcoming workshop at NUI Galway on 5 March, from 2.30-4.30pm. Speakers will include the Fulbright Scholar Dr Jon MacDonagh-Dumler of the Institute for Water Research at Michigan State University. Ireland has similar water management problems to the Great Lakes region, and Dr MacDonagh-Dumler is currently based at NUI Galway researching the workings of the Water Framework Directive and factors that influence its management and implementation in Ireland. The Water Framework Directive (WFD) brings together, in one management scheme, the regulations of 11 existing major EU directives, to which Member States must comply. Following public consultation, Ireland and other EU countries will implement the first water management plan at the end of 2009. According to Dr MacDonagh-Dumler: "I have observed that the WFD management plan is designed to coordinate and improve existing management programmes that impact water resources, thus making the whole effort more efficient and effective. It also introduces novel opportunities for collaboration among many different stakeholders, including the public". Dr MacDonagh-Dumler's research project is being hosted by Dr Brendan Flynn of the School of Political Science and Sociology at NUI Galway, who comments: "Ireland has much to gain from the four decade long American experience of clean water policy, but in my view that story is not really much understood by key policy actors or academics in Ireland. An authoritative American voice on these matters would add considerably to the Irish debate on clean water policies". Other perspectives at the seminar on 5 March, which is entitled 'The EU Water Framework Directive: Irish, European and American Perspectives' will come from speakers Francis Jacobs, Head of European Parliament Representations, and Sinead O'Brien, Chair of SWAN (Sustainable Water Network Ireland). The event is aimed at environmental researchers with a broad interest in water policy, and the general public with an interest in water quality and sustainability issues. According to Dr Martina Prendergast, Development Manager of the Environmental Change Institute at NUI Galway, which is supporting the event: "Dr MacDonagh-Dumler will be able to give us insights into the excellent 'state of the art' methodologies and academic traditions from the USA. Sinead O'Brien of SWAN will speak about the crucial question of public participation. This event offers a vital and timely contribution towards an issue of pressing concern in Ireland - our growing environmental problems". Registration for the event is free, for further information email brendan.flynn@nuigalway.ie -ends-

>> Read full story about Fulbright Scholar to Speak at NUI Galway's Water Seminar

New Research on Drugs is 'Important Milestone' According to NUI Galway Expert

New Research on Drugs is 'Important Milestone' According to NUI Galway Expert -image

Friday, 20 February 2009

Three new research reports are released today by the Western Region Drugs Task Force addressing tranquillser and sedative misuse; drug use in the Traveller community; and drugs issues in new communities. The new data target key gaps in knowledge on drugs issues in the West of Ireland. Launching the three reports in Galway, John Curran Minister of State with special responsibility for Drugs Strategy and Community Affairs at the Department of Community, Rural, and Gaeltacht Affairs said: "I am delighted to be here today to launch these three research reports for the Western Regional Drugs Task Force. In our role as policymakers it is vital that we establish reliable information concerning the nature and extent of drug misuse among all groups in society and also emerging trends of drugs misuse. I know that this research will be used to inform the work of the Task Force and will help to provide a better response to the needs of the communities covered by the Task Force". Dr Saoirse Nic Gabhainn of NUI Galway's Health Promotion Research Centre, said: "This is an important milestone in the work of the Western Region Task Force, it emphasises the comittment working from the evidence and reinforces how important it is to work with communities and community groups to help address old and emerging problems". The three reports are: 1 Minor Tranquillsers and Sedatives: Use and Misuse in the West of Ireland, by Kealan Flynn of iWrite Consulting This report illustrates the huge pull on the public purse of inappropriately prescribed minor tranquillisers and sedatives. Between 2000 and 2007, national exchequer spending on these drugs was €168.9 million, of this €90 million was for drug costs and €79 million for professional fees. In this period almost 90,000 people received 1.5 million prescriptions in the western region – most of them older, female and medical card holders. This report clearly identifies how the national prescribing guidelines are not being followed - and recommends that this be addressed as a matter of urgency. 2. Substance Misuse in the Traveller Community: A Regional Needs Assessment, by Marie-Claire Van Hout of Waterford Institute of Technology This report highlights how changes within the Traveller community – including fragmentation of their traditional culture, poverty and experiences of marginalisation in Irish society - places them at increased risk of substance misuse. Although the evidence suggests that fewer Travellers use drugs than settled people, Traveller groups identified that illegal drug taking was most prevalent among young men in their community with very low levels being used by Traveller women. However, Traveller groups reported women most commonly abusing minor tranquillisers and sedatives. The report states that drug education and prevention for Travellers needs more attention, and recommends a community development approach to working with Travellers. 3. Substance Use in New Communities: A way forward, by Colette Kelly, Cliona Fitzpatrick and Saoirse Nic Gabhainn of the Health Promotion Research Centre, NUI Galway. This report describes how migrant workers, asylum seekers and refugees are often cut off from supports – especially those who are isolated from their families and have poor English language skills. Immigrants generally come from countries with lower levels of drug use than in Ireland, and are often forced to alter their cultural values and behaviours to adapt to the lifesytle of the Irish population. The report recommends that barriers to effective service utilisation must be tackled and minimised; requiring supports for new communities, service providers and communication between the two. All three reports will be available for download from: www.wrdtf.ie -ends-

>> Read full story about New Research on Drugs is 'Important Milestone' According to NUI Galway Expert

Archbishop Tutu Praises NUI Galway's ALIVE Volunteering Programme

Archbishop Tutu Praises NUI Galway's ALIVE Volunteering Programme-image

Friday, 20 February 2009

(Leagan Gaeilge) Following a lengthy standing ovation, Archbishop Desmond Tutu addressed a packed audience of over 1000 people at NUI Galway's Literary and Debating Society event on Sunday, 15 February. The Noble Peace Prize winner called for a sense of 'togetherness' in order that humanity might combat the challenges of climate change and economic meltdown. Archbishop Tutu, who led South African Truth and Reconciliation Commission, was critical of the vast sums spent on military budgets, when so many lacked clean water, education and basic healthcare. Referring to the 'so-called war on terror', he said there was no way to win 'as long as there are conditions in the world that make people desperate'. The Archbishop was introduced by Sir Bob Geldof, who told the packed auditorium 'how privileged we are to be in the same room as an historic giant'. Sir Bob was making his first visit to NUI Galway in over 30 years, since he gigged in the college bar with the Boomtown Rats. Speaking about the spirit of volunteering at NUI Galway, the Archbishop praised the University's ALIVE volunteering programme which encourages civic engagement, describing it to media as 'fantastic'. He also reminded the audience that every human was family, and said 'you know you all come from Africa'. Dan Colley, Auditor of the Literary and Debating Society at NUI Galway, described the Archbishop's address and 'enlightening and lightening', referring to the South Africans humour. At the end of proceedings, Sir Bob Geldof presented the Literary & Debating Society's highest accolade, the President's Medal, to Archbishop Tutu. The medal has previously been awarded to such notable figures as philosopher and linguist Noam Chomsky, US Senator Mike Gravel, Congressman Bruce Morrison, and former Taoiseach Bertie Ahern. Proceeds from the event have been pledged to two charities of Archbishop Tutu's choice, Tygerberg Children's Hospital and Philani Child Health and Nutrition project in South Africa. Ardmholadh Tugtha ag an Ardeaspag Tutu do Scéim Dheonach ALIVE in OÉ Gaillimh (View in English) I ndiaidh don slua seasamh agus bualadh bos fada a thabhairt dó, labhair an tArdeaspag Desmond Tutu leis an mbreis is 1000 duine a bhí sa lucht éisteachta ag ócáid Chumann Liteartha agus Díospóireachta OÉ Gaillimh, Dé Domhanigh, 15 Feabhra. D'iarr buaiteoir Dhuais Síochána Nobel go mbeadh 'aontacht' ann sa chaoi go mbeidh an cine daonna in ann aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann leis an athrú aeráide agus leis an ngéarchéim sa gheilleagar. Rinne an tArdeaspag Tutu, a bhí i gceannas ar Choimisiún Fírinne agus Athmhuintearais na hAfraice Theas, cáineadh ar na suimeanna ollmhóra airgid a chaitear ar bhuiséid mhíleata, nuair atá a oiread sin daoine gan uisce glan, gan oideachas ná cúram bunúsach sláinte. Ag tagairt dó don 'chogadh in aghaidh na sceimhlitheoireachta', mar a thugtar air, dúirt sé nach bhféadfaí an cogadh sin a bhaint 'fad atá cúrsaí ar domhan ag cur éadóchais ar dhaoine'. Chuir Bob Geldof an tArdeaspag Tutu i láthair, agus dúirt sé leis an slua 'gur phribhléid é bheith sa seomra céanna le fathach de chuid na staire'. Ba í céadchuairt Bob Geldof ar OÉ Gaillimh í le 30 bliain, ó bhí sé ag seinm i mbeár an choláiste leis na Boomtown Rats. Ag labhairt dó faoina thógtha atá OÉ Gaillimh le hobair dheonach, mhol an tArdeaspag Tutu scéim dheonach ALIVE a chuireann an comhpháirteachas poiblí chun cinn, agus dúirt sé leis na meáin go bhfuil an scéim seo 'thar barr'. Chuir sé i gcuimhne don lucht éisteachta gur gaol gach duine lena chéile, agus dúirt 'tá a fhios agaibh gurb as an Afraic sibh ar fad'. Dúirt Dan Colley, Reachtaire Chumann Liteartha agus Díospóireachta OÉ Gaillimh, go raibh aitheasc an Ardeaspaig 'lán eolais agus lán de chroí', ag tagairt dó d'acmhainn ghrinn fhear na hAfraice Theas. Bhronn Bob Geldof Bonn an Uachtaráin, buaicghradam an Chumainn Liteartha agus Díospóireachta, ar an Ardeaspag Tutu i ndiaidh na léachta. I measc na ndaoine ar bronnadh an gradam seo orthu go dtí seo bhí an fealsamh agus an teangeolaí Noam Chomsky, an Seanadóir Meiriceánach Mike Gravel, an Feisire Meiriceánach Bruce Morrisson, agus an t-iar-Thaoiseach Bertie Ahern. Bronnadh luach na dticéad ar dhá charthanas a roghnaigh an tArdeaspag Tutu, Ospidéal Leanaí Tygerberg agus tionscadal Sláinte agus Cothaithe Leanaí Philani san Afraic Theas. -Críoch-

>> Read full story about Archbishop Tutu Praises NUI Galway's ALIVE Volunteering Programme

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share