Os cionn €100,000 Bronnta ar Lúthchleasaithe OÉ Gaillimh

Os cionn €100,000 Bronnta ar Lúthchleasaithe OÉ Gaillimh-image

Monday, 12 November 2007

Scoláireachtaí Spóirt 2007/2008 Tá Scoláireachtaí Spóirt ar fiú os cionn €100,000 iad bronnta faoi Scéim Scoláireachtaí Spóirt OÉ Gaillimh na bliana seo. Tá an Scéim Scoláireachtaí seo ar bun le 10 mbliana anuas. Tacaíonn an scéim le lúthchleasaithe atá ag freastal ar an Ollscoil dul chun cinn a dhéanamh, mar aon le deis a fháil a gcumas spóirt a fhorbairt le linn a bheith ag staidéar in OÉ Gaillimh. Ag searmanas speisialta a eagraíodh san Ollscoil, bhronn Keith Warnock, Leas-Uachtarán um Acmhainní Fisiciúla OÉ Gaillimh, duaiseanna ar 82 mac léinn. Tugadh €2,000 an duine arís i mbliana do 14 lúthchleasaí atá ar scoláireacht spóirt cheana féin agus atá fós san Ollscoil. Bronnadh scoláireacht (€2,000 an duine) ar 13 mac léinn eile den chéad uair, agus tugadh €1,000 an duine do 50 mac léinn eile, faoi scéim Spáranachtaí na hOllscoile. I measc na mac léinn a bhuaigh Scoláireachtaí i mbliana tá Niamh Fahy ó Chill Aithnín, Co. na Gaillimhe – Réalta le Foireann Peil Ghaelach na Gaillimhe agus Imreoir le Foireann Shinsearach Sacair Ban na hÉireann; Niamh Kilkenny, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe – Réalta le Foireann Shinsearach Camógaíochta na Gaillimhe; David Conway, Baile Mhic Mhaoilir, Co. Laoise – Imreoir Peil Ghaelach; David Duffy, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí – buaiteoir le Foireann Mhac Léinn Céad Bhliana na hÉireann; David Kenny, Biorra, Co. Uíbh Fhailí – réalta óg Iománaíochta; Fiona Carroll, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe – réalta óg Gailf; agus Liam Molloy, An Caisleán Nua, Gaillimh – Réalta Idirnáisiúnta Iomraimh. Le cois na scoláireachtaí seo, bronnadh scoláireachtaí Peile ar bheirt mhac léinn, Mark Ronaldson, Sruthair, Co. Mhaigh Eo agus Chris Barrett, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo, mar chuid d'urraíocht Cadbury ar Chraobh Peile Cadbury Faoi 21 na hÉireann. Bronnadh trí scoláireacht eile, urraithe ag Galway United agus Sports Med West ar Michael Creane ó bhaile Shligigh; Jack O'Doherty, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall; agus Vinny Carrigan ó Chaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Tugann Scéim na Scoláireachtaí Spóirt deis do mhic léinn páirt a ghlacadh ina spórt féin ag an leibhéal is airde, dar le Tony Regan, Oifigeach Spóirt agus Áineasa na hOllscoile, "Chuir Scéim na Scoláireachtaí Spóirt go mór le cúrsaí spóirt in OÉ Gaillimh. Le blianta fada anuas, is mór an chabhair atá tugtha ag an scéim do lúthchleasaithe maithe atá ag déanamh ionadaíochta ar an Ollscoil ag leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta agus tá ag éirí go geal leo. I measc na lúthchleasaithe seo tá Paul Hession, sealbhóir curiarrachta reatha na hÉireann ag 60, 100 & 200 méadar, Eadaoin Ní Challaráin, a d'fhreastail ar na cluichí Oilimpeacha in 2000 agus 2004, mar aon leis na hIomróirí Oilimpeacha reatha, Cormac Folan agus Alan Martin." Ina theannta sin, dúirt sé "Is mian linn tréaslú leis na buaiteoirí ar fad a dhéanann ionadaíocht ar an tír seo agus gach rath a ghuí orthu lena n-iarrachtaí spóirt san Ollscoil agus go deimhin níos faide ó bhaile". Tá baint ag lúthchleasaithe na bliana seo le réimse leathan spóirt lena n-áirítear Lúthchleasaíocht, Cispheil, Dornálaíocht, Camógaíocht, Rothaíocht, Peil Ghaelach, Galf, Haca, Cadhcáil, Iomramh, Rugbaí, Sacar, Tonnmharcaíocht, Snámh agus Clársheoltóireacht. - críoch -

>> Read full story about Os cionn €100,000 Bronnta ar Lúthchleasaithe OÉ Gaillimh

NUI Galway Conferring Ceremony in Gaoth Dobhair

NUI Galway Conferring Ceremony in Gaoth Dobhair-image

Monday, 12 November 2007

At a special ceremony today, 102 students who completed academic programmes with NUI Galway's Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Gaoth Dobhair, Co. Donegal, were conferred with Dioplomas. At the event, NUI Galway President Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh said that he was delighted to be back in Gaoth Dobhair for the third year running at the conferring ceremony. "Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and NUI Galway are providing courses in communication, computing, Irish, translation studies and folklore in Gaoth Dobhair. These disciplines are particularly relevant to the social, cultural and economic development of the Gaeltacht. As a result of the development in Ionad Ghaoth Dobhair and the courses being provided, the University is placing a particular emphasis on creating a positive attitude in relation to the Irish language as a major development resource in the Gaeltacht." Éamonn Mac Niallais, Administrator of Ionad Ghaoth Dobhair said that Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is providing Diploma courses in Gaoth Dobhair and in other centres in the Northwest for the past four years and that it was now time to progress further. "Next year the first fulltime university course will commence in Ionad Ghaoth Dobhair – B.A. sa Riarachán Gnó. This is a four year course and the aim is to train graduates and provide them with the practical and analytical skills needed to work in a bilingual business and administration environment." In recent years there has been a dramatic increase in the employment opportunities that are available in organisations functioning through the medium of Irish, in the Gaeltacht and outside of the Gaeltacht. The provision of this degree is a significant development for the Acadamh in the Northwest, as well as a great opportunity for the local people of the Gaeltacht to attain a university degree and extra employment opportunities in their own area. Further information about the B.A. sa Riarachán Gnó or other courses provided by the Acadamh can be attained by contacting Ionad Ghaoth Dobhair at 074 9531919 or forwarding an email to gaothdobhair@oegaillimh.ie Ends

>> Read full story about NUI Galway Conferring Ceremony in Gaoth Dobhair

Léargas tugtha i dtuarascáil ar na dúshláin a bhíonn le sárú ag teaghlaigh aontu

Léargas tugtha i dtuarascáil ar na dúshláin a bhíonn le sárú ag teaghlaigh aontu-image

Monday, 12 November 2007

Is léir ón eolas atá le fáil i dtuarascáil taighde nua atá foilsithe ag Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe agus an Grúpa Stiúrtha um Thaighde ar Theaghlaigh Aontuismitheora go bhfuil neart dúshlán le sárú ag tuismitheoirí aonair a dteastaíonn uathu filleadh ar fhostaíocht – dúshláin a bhaineann le teacht ar fhostaíocht, oiliúint agus oideachas. Inniu sheol an tUasal Éamon Ó Cuív T.D., An tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, an taighde seo a rinne Ionad Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh OÉ Gaillimh i gCathair agus i gContae na Gaillimhe. Dúirt an Dr Michelle Millar ón Ionad Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh in OÉ Gaillimh, "Is léir ón taighde seo go bhfuil na tuismitheoirí seo toilteanach oibriú lasmuigh den bhaile. Ach i measc na n-ábhar imní a bhíonn le déileáil acu tá an tionchar a bheidh ag an gcinneadh sin ar na leanaí, agus an deacracht a bhaineann le fostaíocht fheiliúnach, pháirtaimseartha a fháil. Dúshláin eile fós iad áiseanna cúram leanaí inacmhainne agus inrochtana a fháil, mar aon leis an tsáinn bhochtaineachta a chruthaíonn an forlíonadh cíosa – dúshláin a chiallaíonn go mbíonn an-chuid deacrachtaí ag tuismitheoirí aonair obair a fháil – obair a chiallaíonn go mbeidh siad níos fearr as." Is é seo an chéad chineál taighde dá leithéid in Éirinn agus is i gcomhthéacs mórathruithe beartais a tugadh faoi. Moltar i bPlépháipéar an Rialtais: Proposals for Supporting Lone Parents go mbeidh leasú mór i gceist i dtacaíocht leasa do thuismitheoirí aonair de dheasca athruithe beartais. San áireamh sna moltaí seo bheadh coinníollacht san íocaíocht, agus síltear go mbeidh tuismitheoirí aonair páirteach sa mhargadh fostaíochta nuair a bheidh a leanaí ag teannadh leis an uasteorainn aoise d'íocaíocht an Liúntais Tuismitheora. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Elaine Harvey, Cathaoirleach an Ghrúpa Stiúrtha um Thaighde ar Theaghlaigh Aontuismitheora ag an seoladh, "Is é dearcadh na dtuismitheoirí gurb é an príomhról atá acu feidhmiú mar phríomhchúramóirí dá leanaí, agus bunaithe ar an méid sin, baineann an oiread céanna tábhachta le cúram leanaí inacmhainne agus dearcadh solúbtha fostóirí agus a bhaineann le fostaíocht a fháil. Is léir ón taighde go dteastaíonn ó thuismitheoirí aonair a bheith ag obair – is é an dúshlán atá ann oibriú i gcomhar le tuismitheoirí agus bealaí a aimsiú le rochtain ar fhostaíocht, ar oideachas agus ar oiliúint a aithint. Ina dhiaidh sin, ní mór bealaí réalaíocha a aithint chun na bacainní sin a shárú. Creidimid gur cheart gur próiseas deonach a bheadh sa phróiseas gníomhachtúcháin seo agus is ceart aird a dhíriú ar an bpointe gur lorg 46% díobh siúd a rinne an suirbhé fostaíochta le 12 mhí anuas." Dúirt an tAire Ó Cuív, "Is iomaí dúshlán atá le sárú ag tuismitheoirí aonair sa lá atá inniu ann, agus níl i gceist le fostaíocht a fháil ach ceann de na dúshláin seo. Foinse eolais a bheidh sa taighde seo do lucht déanta beartas agus fostóirí go deimhin, maidir leis na dúshláin atá le sárú ag teaghlaigh aontuismitheora agus na bealaí ar féidir cabhrú leo." Tugadh faoin taighde seo ar mhaithe le heolas iontaofa a sholáthar maidir le saol tuismitheoirí aonair i gCathair agus i gContae na Gaillimhe. San áireamh sa taighde seo bhí agallaimh agus ceistneoirí le tuismitheoirí, lucht déanta beartas agus soláthraithe seirbhíse agus aimsíodh nach bhfeabhsóidh cúrsaí bochtaineachta agus folláine leanaí ach amháin má thagann feabhas ar ioncam an teaghlaigh de dheasca filleadh ar fhostaíocht. Dúirt Declan Brassil, Bainisteoir Chomhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe, "Ceann de na bacainní bunúsacha is ea easpa fostaíocht sholúbtha a chiallaíonn go mbíonn an teaghlach níos fearr as. Bíonn deacrachtaí ag tuismitheoirí fostaíocht sholúbtha, ar ardchaighdeán agus le tuarastal maith a fháil, mar aon le fostaíocht pháirtaimseartha agus a fheileann do shaol teaghlaigh, agus a fheileann d'uaireanta scoile agus laethanta saoire scoile. Tá sé níos deacra fós ag tuismitheoirí atá lonnaithe i gceantair thuaithe. Is é a mholtar sa tuarascáil gur cheart dul i gcomhairle le fostóirí chun an t-éileamh atá ar phoist sholúbtha, pháirtaimseartha a phlé agus ansin go bhféadfaí fostóirí áitiúla a spreagadh dul i gcomhairle leis an nGrúpa Stiúrtha um Thaighde ar Theaghlaigh Aontuismitheora." Moltar sa tuarascáil gur cheart áiseanna breise, inacmhainne, pobalbhunaithe cúram leanaí a sholáthar, mar aon le bealaí cruthaitheacha inar féidir cúram a sholáthar lasmuigh den bhaile do leanaí níos sine agus ógánaigh a iniúchadh agus a chur i bhfeidhm. Teastaíonn ó thuismitheoirí a bheith páirteach i gcúrsaí oiliúna agus oideachais agus ní mór go mbeadh cúrsaí den chineál seo ar siúl ag am a fheileann dóibh féin agus dá leanaí, agus bheadh cúrsaí páirtaimseartha a bhíonn ar siúl nuair a bhíonn na leanaí ar scoil feiliúnach sa chás seo. D'fheilfeadh sé do thuismitheoirí atá ag cur fúthu i gceantair thuaithe dá mbeadh cúrsaí ar siúl sa cheantar áitiúil. D'áireodh soláthraithe oideachais agus oiliúna an fhéidearthacht a bhainfeadh le socrúchán oibre nó taithí oibre maoirsithe ar mhaithe le tacú le daoine an ról atá acu mar thuismitheoirí a chomhlíonadh. Thug tuismitheoirí áirithe le fios gur bhain deacrachtaí le déileáil le heagraíochtaí agus gníomhaireachtaí de bhrí nach raibh fonn orthu eolas a thabhairt maidir le teidlíochtaí agus seirbhísí, cé nach raibh locht ar bith ag roinnt tuismitheoirí ar an modh ar dhéileáil soláthraithe reachtúla seirbhíse leo. Moltar sa tuarascáil seo gur cheart leabhrán agus láithreán gréasáin a fhoilsiú ar mhaithe le heolas a thabhairt do thuismitheoirí aonair. Ina theannta sin, moltar gur cheart don Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh na leabhráin seo a thabhairt dóibh siúd atá ag fáil Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora. Ba cheart go mbeadh eolas sa leabhrán seo agus ar an láithreán gréasáin maidir le sochair, teidlíochtaí, deiseanna oideachais agus oiliúna, tacaíocht chun filleadh ar an margadh fostaíochta, agus sonraí teagmhála na ngníomhaireachtaí ar fad atá ag obair le tuismitheoirí aonair. Ba cheart grúpaí tacaíochta áitiúla a bhunú i gCathair agus i gContae na Gaillimhe ionas gur féidir le tuismitheoirí aonair tacú lena chéile go neamhbhreithiúnach agus i dtimpeallacht dheas. Is léir ón taighde seo freisin go bhfuil difríochtaí le sonrú idir eispéiris tuismitheoirí aonair atá lonnaithe sa chathair agus iad siúd atá lonnaithe faoin tuath. I measc na bpríomhdhifríochtaí bhí rochtain agus soghluaisteacht de bhrí gur i gCathair na Gaillimhe agus sna bailte níos mó i gCo. na Gaillimhe atá go leor de na poist, seirbhísí agus cláir oideachais bunaithe – rud a chruthaíonn deacrachtaí do thuismitheoirí aonair atá ag cur fúthu faoin tuath. Is léir freisin go mbaineann an-tábhacht le líonraí tacaíochta sóisialta, agus go gcabhraíonn seantuismitheoirí agus gaolta eile go mór le tuismitheoirí aonair. Seoladh an suirbhé chuig an 3,144 duine atá ag fáil an Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora i gCathair agus i gContae na Gaillimhe agus seoladh 676 (22%) suirbhé ar ais againn. Críoch

>> Read full story about Léargas tugtha i dtuarascáil ar na dúshláin a bhíonn le sárú ag teaghlaigh aontu

NUI Galway Hosts Irish Aid Development Conference

NUI Galway Hosts Irish Aid Development Conference-image

Monday, 5 November 2007

NUI Galway will host Irish Aid's Third Level Conference 'Development's Futures', from 24-25 November 2007. Minister of State for Overseas Development, Michael Kitt T.D., will officially open the event, which will be attended by some 200 practitioners and academics working in the field of international development and development education. The keynote address will be delivered by Michael Edwards, Director of the Governance and Civil Society Program at the Ford Foundation, one of the world's leading philanthropic foundations. Other speakers will include award-winning journalist Palagummi Sainath of The Hindu, who has been described as 'the conscience of the Indian nation'. An exhibition of his photographs on the theme of 'Women & Work in Rural India' will go on public display in conjunction with the conference. The conference aims to improve links between different sectors of the development community, with an emphasis on the importance of research to educators, practitioners and scholars alike. Over 80 papers reflecting the latest research and practice in development education and in international development issues will be presented over the two days of the conference. Panel sessions will also take place on topics including HIV/AIDS; Crisis and Conflict; Education Policies in Africa; NGO Partnerships for Poverty Reduction; Gender Perspectives; Environment; Volunteering; and Food Security. Welcoming the announcement of the conference, Minister of State Kitt said, "This conference is part of Irish Aid's commitment to promote development education in universities and other third-level institutions in Ireland. I am confident that it will facilitate contacts and networking between both third-level development education practitioners and academics working in the field of international development". According to conference convenor Dr. Su-ming Khoo, Department of Sociology and Political Science, NUI Galway, "This event will give international researchers, educators, practitioners and activists an opportunity to explore what the future holds for development. There is an onus on third-level institutions to engage with the development issues and support organisations and individuals to advance development cooperation through research and knowledge sharing". The registration fee for the conference has been heavily subsidised (€50 full fee or €25 for students), and those interested in attending should register as soon as possible at www.conference.ie. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Hosts Irish Aid Development Conference

December 2007

The United Nations declares 2009 the 'International Year of Astronomy'

The United Nations declares 2009 the 'International Year of Astronomy'-image

Thursday, 20 December 2007

NUI Galway to co-ordinate Irish activities Today the United Nations (UN) 62nd General Assembly proclaimed 2009 the 'International Year of Astronomy'. The Resolution was submitted by Italy, Galileo Galilei's home country, and was co-sponsored by Ireland. The International Year of Astronomy 2009 is an initiative of the International Astronomical Union and UNESCO. The International Year of Astronomy (IYA2009) will be a global celebration of astronomy and its contributions to society and culture, highlighted by the 400th anniversary of the first use of an astronomical telescope by Galileo Galilei. The aim of this celebration is to stimulate worldwide interest, especially among young people, in astronomy and science under the central theme "The Universe: Yours to Discover". National Nodes in each country have been formed to prepare activities for 2009. In Ireland this will be headed by Professor Michael Redfern, Centre for Astronomy, NUI Galway. Professor Redfern will establish collaborations between professional and amateur astronomers, science centres, educators and science communicators in preparing activities for 2009. Professor Redfern said, "We are proud that Ireland is a co-sponsor of the motion that went before the UN, and a collaborator in IYA2009. In Ireland, we will focus on showing the universal appeal of astronomy to the public, and use the year to encourage more students to consider science as a career. As part of the process we will seek to provide a modern gender-balanced view of science and scientists, and will work especially hard to support our colleagues in the developing world who will also be using IYA2009 to promote science education at all levels." Professor Redfern added, "IYA2009 will also highlight global cooperation for peaceful purposes. For millennia, astronomers have worked together across boundaries including those of geography, gender, age, culture and race. These are precisely the principles embodied in the UN Charter. In that sense, astronomy is a classic example of how science can contribute towards furthering international cooperation." So far 99 nations and 14 organisations have signed up to participate in the IYA2009 – an unprecedented network of committed communicators and educators in astronomy. The President of the International Astronomical Union (IAU) Catherine Cesarsky, says, "The International Year of Astronomy 2009 gives all nations a chance to participate in this ongoing exciting scientific and technological revolution." For more information on the 'International Year of Astronomy 2009' please visit the website at http://www.astronomy2009.org/ For information on Irish activities in IYA2009 visit the website at http://www.astronomy2009.ie/ ENDS

>> Read full story about The United Nations declares 2009 the 'International Year of Astronomy'

Excellent Year for Technology Transfer Activities at NUI Galway

Excellent Year for Technology Transfer Activities at NUI Galway-image

Wednesday, 19 December 2007

The National University of Ireland, Galway reports an excellent year for technology transfer activities in 2007, as measured by license agreements, spin-out companies, new invention disclosures, patent applications, collaborative projects with industry and support to campus company formation. Commenting on the success during 2007, Dr Daniel O'Mahony, Director, Technology Transfer office, said, "The achievements of 2007 reflect the dedication, commitment and professionalism of the entire TTO staff in accelerating value creation and technology commercialization, the commitment of the research community at NUI Galway to excellence in applied research programmes and support of collaborative projects with industry, university support to basic and applied research programmes, along with the ability and mandate of the TTO team to capitalise on the R&D outputs arising from funding support from Enterprise Ireland, Science Foundation Ireland, IDA and other funding bodies over the past three to five years". Licensing In the past year the Technology Transfer Office (TTO) executed twenty-four (24) license and option agreements across a range of technology areas including various molecular diagnostic technologies, waste water treatment technologies, metal oxide coating technology, wave to energy technology, error correction code technology, wind blade and composite technology, enzyme technology to convert biomass to bio-energy, advance person recognition technology, technology for integration of medical equipment and data records in hospital systems, amongst others. In addition a number of start-up companies were formed following licensing of technologies and intellectual property from NUI Galway including Eirzyme Ltd, Theta Chemicals Ltd, Syncrophi Ltd, with a number of other spin-out companies at late stage negotiation. License income increased ten (10) fold year-on-year. Awards A further measure of the commercialization activities at NUI Galway was recognized at the Enterprise Ireland Annual Conference on Industrial Products where researchers from the University secured four (4) of the eight (8) awards given out in recognition of technology development and technology commercialization including awards to: Dr Michael Rodgers, Department of Civil Engineering; Dr Jimmy McManus and Professor Des Cunningham (RIP), Department of Chemistry; and Dr Conchúr O'Bradaigh, Department of Mechanical and Biomedical Engineering. Each year a special bursary is awarded at this conference to the Principal Investigator who through their research has made a substantial contribution to Irish society and industry and this year Dr Michael Rodgers received this prestigious award for his research on Waste Water Treatment systems. Invention During 2007 some thirty (30) new invention disclosures were lodged by researchers at NUI Galway with the TTO, many with multiple inventions, contributing to thirty (30) patent applications filed. In total ninety-five (95) confidential disclosure agreements (CDAs) and thirty-five (35) materials transfer agreements (MTAs) were also executed with industry. To support technology commercialization the TTO also invested in the Inteum IP Management System and reconfigured its Incubation facility to provide incubation and bio-incubation space for 24 companies in ICT and engineering and 6 life-sciences / biotech companies. Partnership During the past year the Technology Transfer Initiative (TTI) team at the TTO, supported by a grant from Enterprise Ireland, secured in excess of 30 Enterprise Ireland funded Innovation Partnership R&D collaborative projects with industry, spread across small-medium enterprises (SMEs) and Multi National companies (MNCs). In addition a number of other major collaborative projects with industry were supported through the TTO including IDA-supported projects between Smith & Nephew with the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) and a collaborative project between GlaxoSmithKline (GSK), NUI Galway and TCD. During 2007 the TTO also secured a number of grants to support its activities including a grant from Enterprise Ireland to hire three (3) additional Commercialization Executives funded by Enterprise Ireland, which complement the existing team of three (3) Commercialization Executives and Administrative team funded directly by NUI Galway. Entrepreneurial Support In 2007 the TTO launched a 'New Entrepreneurial Forum' with programmes being run in two stages. Stage one of the programme is a new eight week Campus Commercialization Programme (CCP) tailored to the needs of the research community on campus. The vision and philosophy of this CCP programme is to provide researchers and emerging entrepreneurs on campus with some of the fundamental knowledge and skill-sets in the pursuit of enterprise development. There is a strong focus on market assessments and the delivery of tailored solutions and technology offerings to the market on time. The team has developed a unique product offering for researchers and look forward to opening up this programme to other campuses across the BMW region. Two CCP's were run in 2007, involving a total of 26 participants across a spectrum of NUI Galway key research sectors, including Web2.0, biomedical, renewable energy, applied optics, marine sciences, and power electronics. Stage two is designed to support the "migration of researchers to entrepreneurs" with kick-off in December 2007. Fourteen Entrepreneurs are being guided though the commercialization process bringing their business concepts to a reality, either in the form of a start-up, progression to HPSU status or licensing out their technology to a 3rd party. This New Entrepreneurial Forum is funded through a combination of grant support from the Western Development Commission (WDC) and Údarás na Gaeltachta along with central support from the TTO. Innovation and Entrepreneurship Collaboration The TTO also kicked off a new collaborative pilot programme for early stage researchers on Innovation, Entrepreneurship and Commercialization of Research & Technology Transfer with UCC and TCD. This module is part of a HEA SIF phase 1 funded project, with an objective of developing key transferable generic skills and high level training modules. This project is ongoing for three years and is funded by the HEA. This programme will be utilised by the TTO as a mechanism of developing the entrepreneurial minded graduate at an early stage in the academic lifecycle. The TTO is also part of the Lionra 'Business Mentoring for Winners' BMW project where funds have been given to support our Campus Innovation Centre companies. The funding secured through the TTO in 2007 was to allow some eligible companies access independent expert advice on ways to increase their commercial potential, covering areas such as product development, funding opportunities, licensing, sales process amongst others. Professor Nicholas Canny, Vice-President for Research at NUI Galway, said, "These achievements in technology commercialization in 2007 ranks NUI Galway as a leading university in terms of technology commercialization per every €1million invested in research". Professor Jim Browne, Registrar and Deputy President at NUI Galway, said, "When NUI Galway established the TTO office in late 2005 our vision was that the office would identify, protect and commercialize the intellectual property outputs and assets of the university and put a strategy in place to deliver on this mandate. During 2006 the TTO put the dedicated team, infrastructure, framework, procedures and policies in place to deliver on this vision. During 2007 the TTO executed this vision and strategy with excellent results and we look forward further growing the licensing activities and technology commercialization in the coming year". ENDS

>> Read full story about Excellent Year for Technology Transfer Activities at NUI Galway

NUI Galway receive 8 Stoke Professorship and Lectureship Awards

NUI Galway receive 8 Stoke Professorship and Lectureship Awards-image

Monday, 17 December 2007

Micheál Martin TD, Minister for Enterprise, Trade and Employment announced 8 awards for NUI Galway in the recent funding awards of €44.55 million, creating 67 new research posts in Higher Education Institutes, under the Science Foundation Ireland (SFI) Stokes Professorship and Lectureship Programme. Of the 8 NUI Galway awardees, three will take up their positions between January and March 2008: Prof. George Reid, who received Professor of Cancer Biology; Lokesh Joshi who received Professor of Glyoscience; and Andrea Erxleben who received lectureship in Medicinal Chemistry. Professor Nicholas Canny, Vice-President for Research at NUI Galway, said, "The success in the Stokes competition consolidates the research achievements of NUI Galway and adds greatly to our capacity to attract future research funding and to supervise PhD students."

>> Read full story about NUI Galway receive 8 Stoke Professorship and Lectureship Awards

Enterprise Ireland Awards NUI Galway Inventors

Enterprise Ireland Awards NUI Galway Inventors-image

Monday, 17 December 2007

NUI Galway claimed top awards in the Industrial Products Sector where their inventors claimed 4 of the 8 awards presented at this year's event. The awards presented were as follows: Dr Michael Rodgers, Department of Civil Engineering (Licence of a Waste Water Technology to Envirocare Ltd); Dr Jimmy McManus & Professor Des Cunningham (RIP) Department of Chemistry, (Licence of a Metal Oxide Technology to the start-up company Theta Chemicals Ltd.); Dr Conchur O'Bradaigh, Department of Mechanical Engineering (Licence of a Wind Turbine Blade Technology to EireComposities Ltd). Each year a special bursary is awarded to the Principal Investigator who through their research has made a substantial contribution to Irish society and industry. This year Dr Michael Rodgers received this prestigious award for his research on Waste Water Treatment systems.

>> Read full story about Enterprise Ireland Awards NUI Galway Inventors

NUI Galway Alumni Gather for Christmas

NUI Galway Alumni Gather for Christmas-image

Friday, 14 December 2007

The annual NUI Galway Alumni Association Christmas Gathering takes place from 5-7pm on Thursday, 20 December, in the Aula Maxima. Now in its third year, all graduates are invited to the event to catch up with old friends over mulled wine and mince pies. This year's Alumni Association Christmas Gathering will feature Christmas carols performed by the Orbsen Choir. The choir is comprised of a mix of undergraduates, postgraduates, as well as recent alumni and is led by former University Choral Society auditor, Peter Mannion. According to Mike Gaffney, Chairperson of the Alumni Association Board, "Coming back to NUI Galway at this time of year is a wonderful experience especially as a graduate. Unlike your time spent here as a student, there are no exams to worry about and you never know who you'll bump into". All graduates are encouraged to come along, bring a friend, and pass on the message to former classmates. For further details contact Sheila Gorham on 091 493750 or email alumni@nuigalway.ie - ends -

>> Read full story about NUI Galway Alumni Gather for Christmas

NUI Galway Launches 'Connect Programme'

NUI Galway Launches 'Connect Programme'-image

Tuesday, 11 December 2007

Seven new specialised undergraduate Bachelor of Arts Degrees NUI Galway has officially launched its 'CONNECT Programme', consisting of seven new specialised undergraduate Bachelor of Arts degrees. Designed to increase the employability of graduates, the four-year programmes will develop distinctive skills and provide real world experience by creating connections for students with life beyond the campus. The seven new CONNECT degrees are: BA with Children's Studies; BA with Creative Writing; BA with Film Studies; BA with Human Rights; BA with Irish Studies; BA with Theatre and Performance; and BA with Women's Studies. The degrees will immerse students in their chosen field and include a full year of educational placement in the community, portfolio preparation, creative practice, study abroad, service-learning or work experience within Non-Governmental Organisations. According to Professor Kevin Barry, the Dean of the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies, "The new CONNECT programmes will enable students to engage in a very practical way with their most passionate interests, and to develop their confidence in the public sphere. Whether they choose Theatre and Performance, Children's Studies, Human Rights, or Film, in each CONNECT programme students will enjoy active participation both on campus and in the world of work". Professor Barry added "NUI Galway, and the city of Galway itself, have developed very strong resources in these areas, as well as in Irish Studies, Creative Writing and Women's Studies. The CONNECT programmes are designed to open these resources for the first time to a new generation of undergraduate students". In the first year of a BA CONNECT Programme each student will select three subjects and a specialism. Each CONNECT student group will meet weekly in an active learning environment to engage with their chosen specialism, under the guidance of the Programme Director. In second year, students continue with two subjects and their chosen specialism. In third year students will pursue their specialism in a choice of environment that may include: on-campus and off-campus learning opportunities; study at a partner university in North America, the UK or Europe; placement with public bodies (for example, Non Governmental Organisations) and work experience within the creative industries of film and drama. In fourth year, students will complete their studies in their two Degree subjects and incorporate in their final projects knowledge gained in the specialist study they have followed in the previous years. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Launches 'Connect Programme'

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share