Launch of First National Survey on Sex Trafficking of Women

Launch of First National Survey on Sex Trafficking of Women-image

Thursday, 18 October 2007

New Report Calls on Government to Act Fast to Curb Sex Trafficking of Women At least 76 women were trafficked into Ireland for the purposes of sexual exploitation between 2000 – 2006, according to figures from a research report launched by former senator Mary Henry today, (October 18th) at NUI Galway. The majority of these women were trafficked from Eastern Europe but women were also trafficked into the sex trade in Ireland from Africa, Asia and South America. It is believed that most of these women ended up in private brothels throughout the country. The research authors, Dr. Eilis Ward of NUI Galway and Dr. Gillian Wylie of the Irish School of Ecumenics, TCD, have called for prioritisation of the needs of trafficked women in the recently published bill by the government in relation to sex-trafficking. "There should be no question any longer as to whether Ireland has a problem with sex trafficking of women," commented one of the research authors, Dr. Gillian Wylie of the Irish School of Ecumenics, TCD. "The problem has been clearly sign posted through this research and by findings from organisations working in the field". "We established through our survey and questionnaire a probable minimum number of 76," commented co-author, Dr. Eilis Ward of NUI Galway, "But in fact we will never know the exact number being trafficked into Ireland because of the nature of the sex trade and the nature of the criminality involved in trafficking. We suggest that the research for statistics can now be sidelined in favour of the development of a coherent, human rights approach to this distressing problem. The government needs to act fast to ensure that the problem does not grow". The research by the two academics was carried on over a two year period and involved a survey of agencies and organisations working in areas of prostitution, violence against women and migration in Ireland. It is the first such research of its kind for Ireland. The research identifies some patterns and trends for the sex-trafficking into Ireland and also identifies serious gaps in service provision and supports for those women who have been sex-trafficked. In particular the lack of a legislative framework has created an ad hoc situation with no clear policy or guidelines as to what happens women who have been identified as sex-trafficked. The research identifies, however, that good cooperation has developed among the state and non-state sectors but suggests that this may be confined to the Dublin area. Given that many of the women identified in the research ended up outside Dublin, this is a cause for concern. For instance, a women who was found by Gardaí in a private brothel in Sligo and who was believed to have been trafficked was brought to Mountjoy jail. "This effectively criminalised her for an act in which she was an extremely vulnerable victim of a serious crime" commented Dr. Ward. ENDS Notes The research also found an additional 75 cases which are possible sex-trafficking cases but the absence of substantive information meant that they could not be included in the probable category The single biggest national grouping of women identified as probably sex-trafficked was women from Nigeria (19 women) and the second was Russian women (8) Where contact was made, the research revealed the use of force, coercion and deception as part of the transit journey to ireland and evidence of extreme force and coercion was also found once the women came to Ireland. Of the 76 probable cases, 36 of those women disappeared from contact with agencies or individuals, 14 were repatriated to their home country and 12 remain in the Irish asylum system. Ten of them were granted either leave to remain in ireland or refugee status. The research revealed a consensus among those interviewed that service provision to victims of sex-trafficking is very underresourced and under funded. The research also places the context of sex-trafficking as a new phenomona in Ireland at a time when the sex-trade is expanding and becoming more difficult to control and poses great difficulties for Garda surveillance. Full report is available on www.nuigalway.ie/ssrc

>> Read full story about Launch of First National Survey on Sex Trafficking of Women

An Chéad Suirbhé Náisiúnta maidir le Gáinneáil Ghnéis ar Mhná

An Chéad Suirbhé Náisiúnta maidir le Gáinneáil Ghnéis ar Mhná-image

Thursday, 18 October 2007

Éilíonn Tuarascáil Nua ar an Rialtas Gníomhú Anois chun Gáinneáil Ghnéis ar Mhná a Chosc Tugadh ar a laghad 76 bean isteach go hÉirinn chun mí-úsáid ghnéasach a bhaint astu idir 2000 – 2006, de réir na bhfigiúirí ó thuarascáil taighde a sheol an t-iarsheanadóir Mary Henry inniu, (18 Deireadh Fómhair) in OÉ Gaillimh. Tháinig formhór na mban seo ó Oirthear na hEorpa ach tugadh mná isteach freisin go hÉirinn ón Afraic, an Áise agus Meiriceá Theas. Ceaptar gur i ndrúthlanna príobháideacha ar fud na tíre a cuireadh formhór na mban seo. Tá sé iarrtha ag údair an taighde, an Dr Eilis Ward ó OÉ Gaillimh agus an Dr Gillian Wylie as Scoil Éacúiméinice na hÉireann i gColáiste na Tríonóide, go dtabharfaí tús áite do riachtanais na mban a ndéantar gáinneáil orthu i mbille a d'fhoilsigh an Rialtas le gairid i ndáil le gáinneáil gnéis. "Níor chóir go mbeadh aon dabht ann níos mó maidir leis an bhfadhb atá sa tír seo maidir le gáinneáil ghnéis ar mhná," a dúirt an Dr Gillian Wylie as Scoil Éacúiméinice na hÉireann i gColáiste na Tríonóide. "Tá an fhadhb léirithe ag an taighde seo agus ag an obair atá ar bun ag eagraíochtaí sa réimse seo". "Leis an suirbhé agus an ceistneoir ceapaimid gur 76 bean a bhí i gceist," a dúirt an t-údar, an Dr Eilis Ward as OÉ Gaillimh, "Ach ní fios go cinnte cé mhéad a tugadh go hÉirinn mar gheall go bhfuil an gháinneáil mídhleathach. Molaimid go gcuirfí an taighde ar leataobh anois agus go ngcuirfear cur chuige comhtháite, cearta daonna ar fáil don fhadhb seo a réiteach. Caithfidh an Rialtas gníomhú anois chun nach rachaidh an fhadhb seo in olcas". Ghlac an taighde dhá bhliain ar an mbeirt acadúil seo agus, mar chuid de, rinneadh suirbhé ar ghníomhaireachtaí agus ar eagraíochtaí a bhfuil a gcuid oibre dírithe ar an striapachas, foréigean i gcoinne na mban agus imirce in Éirinn. Is é seo an chéad taighde den chineál seo ar Éirinn. Léiríonn an taighde patrúin agus treochtaí áirithe don gháinneáil ghnéis in Éirinn agus, chomh maith leis sin, go bhfuil bearnaí móra sa tseirbhís agus sa tacaíocht a fhaigheann na mná seo. Mar gheall nach bhfuil creat reachtaíochta ann tá cás ad hoc cruthaithe agus gan aon bheartas ná treoirlínte soiléire ar fáil maidir le mná a aithnítear mar mhná a ndearnadh gáinneáil orthu. Léirigh an taighde, áfach, go bhfuil comhoibriú ar bun idir na hearnálacha stáit agus neamhstáit ach ceaptar gur i mBaile Átha Cliath amháin a tharlaíonn sé sin. Is ábhar imní gur taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath sa deireadh a bhí go leor de na mná a aithníodh sa taighde. Mar shampla, tugadh bean a fuair na Gardaí i ndrúthlann phríobháideach i Sligeach agus a measadh go ndearnadh gáinneáil uirthi, go príosún Mhuinseo. "Rinneadh coirpeach aisti nuair is íobartach a bhí inti i ndáiríre" a dúirt an Dr Ward. CRÍOCH Nótaí Thángthas trasna ar 75 cás eile ina raibh gáinneáil i gceist ach de bharr easpa eolais ní fhéadfaí iad a áireamh sa taighde. An grúpa náisiúnach is mó a aithníodh ná mná as an Nigéir (19) agus an dara grúpa is mó ná mná as an Rúis (8). Sa chás go ndearnadh teagmháil leis na mná, léirigh an taighde gur úsáideadh lámh láidir, comhéigean agus dallamullóg chun na mná a thabhairt go hÉirinn agus bhí fianaise ann gur úsáideadh lámh láidir agus comhéigean nuair a bhí na mná in Éirinn chomh maith. As an 76 cás, níor fhan 36 de na mná i dteagmháil leis na gníomhaireachtaí ná le duine ar bith, cuireadh 14 ar ais chuig a dtír dhúchais agus tá 12 fanta i gcóras tearmann na hÉireann. Ceadaíodh do dheichniúr acu sin fanacht in Éirinn nó tugadh stádas dídeanaithe dóibh. Bhí gach duine sa taighde ar aon fhocal maidir leis an tseirbhís d'íobartaigh sa chás seo a bheith gann ar acmhainní agus ar mhaoiniú. De réir an taighde chomh maith, meastar gur feiniméan nua in Éirinn í an gháinneáil ghnéis agus go bhfuil sí ag méadú agus ag fáil níos deacra a smachtú agus níos deacra ag na Gardaí súil a choinneáil orthu. Tá an tuarascáil iomlán le fáil ar www.nuigalway.ie/ssrc

>> Read full story about An Chéad Suirbhé Náisiúnta maidir le Gáinneáil Ghnéis ar Mhná

Fógraíonn an tAire Martin T.D. comhoibriú taighde agus forbartha idir Smith & Ne

Fógraíonn an tAire Martin T.D. comhoibriú taighde agus forbartha idir Smith & Ne-image

Thursday, 11 October 2007

D'fhógair an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Micheál Martin T.D. (Dé Céadaoin, an 10 Deireadh Fómhair 2007) go mbunóidh Smith & Nephew, an chuideachta teicneolaíocht leighis, i gcomhar le REMEDI, Institiúid an Leighis Athghiniúnaigh in OÉ Gaillimh, clár ceithre bliana Taighde agus Forbartha chun leigheas nua a fháil do ghalair chnámh agus alt, cosúil le hoisté-airtríteas. Tá IDA Ireland ag tacú leis an infheistíocht – infheistíocht a chosnóidh sa bhreis ar €6 mhilliún. Soláthraíonn Smith & Nephew teicneolaíocht leighis ar fud an domhain, lena n-áirítear cóireálacha ortaipéideacha agus ionchlannáin do ghlúine, corróga agus guaillí. Bhunaigh Fondúireacht Eolaíochta Éireann REMEDI mar ionad Eolaíochta, Innealtóireachta agus Teicneolaíochta in 2004 agus aithnítear REMEDI anois mar phríomhionad na hÉireann do thaighde ar theiripe gascheall agus géinteiripe. Tá saineolas ar leith ag an ionad i dtaighde airtítis agus cuirtear béim ar leith ar thorthaí a chuid taighde a úsáid chun teiripe nua a úsáid i ngalair ortaipéideacha, chardashoithíocha agus néaracha. Dúirt an tAire Martin agus fáilte á chur roimh an gclár aige "Taighde agus Forbairt nuálaíoch atá i gceist leis seo agus beidh sé fíorthábhachtach chun leigheas nua a fháil ar oisté-airtríteas, riocht coitianta a ídíonn na hailt agus nach bhfuil aon leigheas air faoi láthair. Cuireann oisté-airtríteas costas mór ar an gcóras sláinte i ngach tír agus, mar gheall go mbaineann sé le haois, méadóidh na costais seo de réir mar a rachaidh daonra an domhain in aois. Tagann an clár nua seo le straitéis an Rialtais Éire a chur chun cinn i dteicneolaíocht nua Taighde & Forbartha agus biteiripic nua." Oibreoidh Ionad Taighde Smith & Nephew in York (sa Ríocht Aontaithe) i gcomhpháirtíocht le REMEDI chun teiripe nua a fhorbairt trí ghaschealla ó smior dhuine fásta a úsáid chun loingeán sláintiúil a fhás arís agus ailt a bhfuil damáiste déanta dóibh a dheisiú. Tá airíonna sna gaschealla a d'fhéadfadh fíocháin nua shláintiúla a chruthú chun an damáiste ón ngortú nó ón ngalar a leigheas. Dúirt Peter Arnold, Stiúrthóir Ghrúpa na Teicneolaíochta in Smith & Nephew: "Tá an-áthas orainn a bheith ag oibriú i gcomhpháirtíocht le REMEDI mar go bhfuil aithne agus meas orthu mar cheannairí sa réimse seo. Níl aon rogha athghiniúnach ar fáil faoi láthair do dhaoine a bhfuil oisté-airtríteas agus riochtaí eile matánchnámharlaigh orthu. Bhainfeadh othair óga go háirithe an-tairbhe as seo mar go gcaitheann go leor acu blianta ar phianmhúcháin láidre sula bhfaigheann siad alt nua." "Is é an aidhm atá le comhpháirtíocht Smith & Nephew agus REMEDI teiripe nua ortaipéideacha a fhorbairt a chabhróidh le daoine a bheith gníomhach agus saor ó phian níos faide ina saol trí leas a bhaint as gaschealla ó dhuine fásta chun loingeáin nó cnámha nua a fhás." Dúirt an tOllamh Frank Barry, Stiúrthóir Eolaíoch REMEDI: "Is iontach an éacht í seo. Tá áthas orainn oibriú le Smith & Nephew chun teiripe nua, chillbhunaithe a fhorbairt d'oisté-airtríteas. Chomh maith leis an tacaíocht ó Smith & Nephew ba mhaith linn aitheantas a thabhairt don tacaíocht ó Fhondúireacht Eolaíocht Éireann – murach í ní bhunófaí REMEDI – agus an tacaíocht ón IDA a chabhróidh linn teiripe nua airtrítis a fhorbairt. Tá teicneolaíocht forbartha ag Ionad Taighde Smith & Nephew cheana féin, atá in ann loingeán daonna a fhás ó ghaschealla ó dhuine fásta. Tríd an gcomhpháirtíocht le REMEDI – a bhfuil saineolas acu i loingeáin oisté-airtrítis a dheisiú – forbrófar teiripí nua ortaipéideacha níos sciobtha. Leis na teiripí seo ní bheidh gá nó ní bheidh an oiread deifre le hailt nua agus ansin ní bheidh an oiread gá le pian a bhainistiú go fadtréimhseach. Tá oisté-airtríteas ar bhreis agus 100 milliún duine ar fud an domhain, agus tá sé ar cheann de na cúiseanna is coitianta le míchumas. Díríonn aon chóireáil atá ann faoi láthair ar an riocht gan leigheas ar an bpian a bhainistiú agus ar ghlúin nó ar chorróg nua a thabhairt don duine sa deireadh. Beidh James Huckle, Bainisteoir Cláir i dTeicneolaíochtaí Cumasúcháin in Ionad Taighde Smith & Nephew, agus an tOllamh Frank Barry, Stiúrthóir Eolaíoch REMEDI agus saineolaí in innealtóireacht gascheall ó dhuine fásta, i gceannas ar an tionscadal. Beidh deichniúr taigdheoirí ag obair i REMEDI ar an tionscadal in York. Chomh maith leis sin, tabharfaidh Ionad Taighde Smith & Nephew tacaíocht don tionscadal. Tá ardscileanna bainistíochta agus saineolas acu ar thaighde i gcomhpháirtíocht le lucht acadúil agus leis an tionscal. D'fháiltigh Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh roimh an bhfógra, ag rá, "Is iontach an sampla an chomhpháirtíocht seo idir REMEDI agus Smith & Nephew de chomhpháirtíocht idir an lucht acadúil agus an tionscal. Thar ceann OÉ Gaillimh, fáiltím go mór roimh an infheistíocht seo mar go mbeidh tairbhe le baint acu siúd a bhíonn ag fulaingt ó ghalair chnámh agus alt ón dtaighde eolaíoch agus nuálaíoch seo". Úsáidfear saotharlanna REMEDI in OÉ Gaillimh agus a saotharlann déantúsaíochta chun gaschealla ó dhuine fásta a dhéanamh do na trialacha cliniciúla. CRÍOCH

>> Read full story about Fógraíonn an tAire Martin T.D. comhoibriú taighde agus forbartha idir Smith & Ne

Minister Martin TD announces Smith & Nephew and REMEDI R&D Collaboration at NUI

Minister Martin TD announces Smith & Nephew and REMEDI R&D Collaboration at NUI -image

Wednesday, 10 October 2007

Minister for Enterprise, Trade and Employment Micheál Martin TD today (Wednesday 10th October 2007) announced that Smith & Nephew, the global medical technology company, and REMEDI, the Regenerative Medicine Institute at NUI Galway, are to establish a four year R&D collaborative programme for the development of groundbreaking new treatments for bone and joint diseases, such as osteoarthritis. The investment, in excess of €6 million, is supported by IDA Ireland. Smith & Nephew is a global provider of medical technologies, including orthopaedic treatments and implants for knees, hips and shoulders. REMEDI, recognised as the Ireland's primary centre for stem cell and gene therapy research, was established as a CSET (Centre for Science, Engineering and Technology) in 2004 by Science Foundation Ireland. It has a core expertise in arthritis research and a particular emphasis on the translation of its research findings in the delivery of new therapies in orthopaedics, cardiovascular and neural diseases. Minister Martin, welcoming the collaboration, said "This is truly cutting-edge R&D and will be extremely important in the discovery of treatments for osteoarthritis, a common degenerative joint condition for which there is currently no cure. The management of osteoarthritis involves substantial cost to the healthcare system in every country and, because it is associated with ageing, these costs are expected to rise as the global population ages. This collaboration is in line with the Government's strategy of positioning Ireland at the forefront of R&D in emerging technologies and novel biotherapeutics." The Smith & Nephew Research Centre in York (UK) will work in partnership with REMEDI to develop new therapies using adult bone marrow stem cells to promote the re-growth of healthy cartilage and repair damaged joints. Stem cells are known to possess properties which allow them to be programmed to create healthy new tissue to repair the damage caused by injury or disease. Peter Arnold, Group Director of Technology for Smith & Nephew, said: "We are delighted to be working with the team at REMEDI, who are widely recognised and respected as world leaders in this field. There are currently no regenerative options available for people suffering from osteoarthritis and other similar musculoskeletal conditions. This would be particularly beneficial for younger patients, who often spend many years on high doses of pain killers before receiving a joint replacement." He added: "The aim of the Smith & Nephew collaboration with REMEDI is to develop a new generation of orthopaedic therapies that will help people to remain active and pain free for much longer by harnessing the healing power of adult stem cells to promote the growth of new cartilage or bone." Professor Frank Barry, Scientific Director of REMEDI said: "This is a very significant milestone for us in our research programmes. We are delighted to be working with Smith & Nephew in the development of novel, cell-based therapies for osteoarthritis. In addition to this support from Smith & Nephew we acknowledge the critical support that Science Foundation Ireland has provided in the establishment of REMEDI and the funding provided now by IDA which will allow us to expand our efforts in developing a new generation of arthritis therapies. The Smith & Nephew Research Centre has already developed early prototype cell technologies, including the ability to grow human cartilage from adult stem cells. The collaboration with REMEDI, who have extensive expertise in osteoarthritis cartilage repair, will speed up the process of producing viable new orthopaedic therapies. These therapies will have the potential to alleviate or delay the need for joint replacement and lower the need for long-term pain management. Over 100 million people worldwide suffer from painful osteoarthritis, which is one of the most common causes of disability. Current treatments for the incurable condition largely focus on pain management and the eventual replacement of the affected knee or hip joint. The project will be led by James Huckle, Programme Manager for Enabling Technologies at the Smith & Nephew Research Centre, and Professor Frank Barry, Scientific Director of REMEDI and a leading expert in adult stem cell engineering. It will involve 10 researchers working at REMEDI. In addition, the project will receive support from the Smith & Nephew Research Centre in York which has strong management skills and expertise in running collaborative research involving academia and industry. President of NUI Galway Dr Iognáid Ó Muircheartaigh welcomed this announcement, saying, "This partnership between REMEDI with Smith & Nephew is a wonderful example of academic - industry collaboration. On behalf of NUI Galway I warmly welcome this investment, from which scientific research and innovation will ultimately yield real benefits to those suffering from bone and joint disease". The required facilities will involve the use of the REMEDI laboratories in NUI Galway and its manufacturing laboratory for the production of clinical batches of adult stem cells to be used in clinical trials. ENDS

>> Read full story about Minister Martin TD announces Smith & Nephew and REMEDI R&D Collaboration at NUI

The Medtronic Vascular Award for Academic Excellence

The Medtronic Vascular Award for Academic Excellence-image

Tuesday, 9 October 2007

Tom Creedon, HR Manager Medtronic awarded two students for academic excellence at the end of first year of the part-time Bachelor of Commerce at NUI Galway. This award was given to the Part-time Bachelor of Commerce students who received the highest average upon completion of the first year of studies following the summer 2007 exams. All non-degree holders were eligible. The award was divided between two students; Brian Guiry, from Concorde Travel in Ennis, Co. Clare and Michael Noone, from Bank of Ireland, Galway who both received the same overall mark. The Faculty of Commerce greatly values the support that Medtronic have given this particular programme. The Part-Time Batchelor of Commerce is a four year degree programme in business education. A Diploma in Management is awarded upon successful completion of the first two years. The programme is delivered via e-learning/blended learning which usually involves two introductory training and six weekend workshops per year. There is a high level of flexibility in the design of the programme and it is particularly well suited to real work situations. A strategic goal of the Cairnes Business School is to strengthen our links with companies like Medtronic and with the wider community. In our new strategy we will seek to work in partnership to develop new and flexible educational programmes and opportunities for collaborative research projects Medtronic is the world's leading medical technology company, providing lifelong solutions for people with chronic disease. Every 5 seconds, Medtronic products are helping to improve somebody's life all around the world. Medtronic's establishment in Galway came via its 1999 acquisition of Arterial Vascular Engineering (AVE). AVE had previously acquired the cardiovascular business of CR Bard Inc, including the Galway facility, which was set up by Bard in 1982. Medtronic employs over 2,300 people in Galway. These people are involved in the research, development and manufacture of a range of leading-edge, minimally invasive product technologies for the Vascular Division, including stents, stent delivery systems and angioplasty balloons. These products are used to treat arterial vessel disease in the heart and other regions of the body. The Galway site is also a centre of excellence for the Cardiac Rhythm Management Division, developing and manufacturing products to support heart failure therapy applications. ENDS

>> Read full story about The Medtronic Vascular Award for Academic Excellence

Seoladh Oifigiúil an Ionaid um Thaighde ar Phian

Seoladh Oifigiúil an Ionaid um Thaighde ar Phian-image

Monday, 8 October 2007

Seoladh an tIonad um Thaighde ar Phian go foirmiúil in OÉ Gaillimh Dé Céadaoin, an 3 Deireadh Fómhair 2007. Is é atá mar aidhm ag an Ionad um Thaighde ar Phian ionad barr feabhais do thaighde idirdhisciplíneach a chruthú idir an Ollscoil agus comhghleacaithe sa tseirbhís sláinte agus é mar chuspóir cur leis an tuiscint eolaíoch atá ar phian. Is ar na heolaíochtaí bunúsacha agus an pobal a bheidh an obair seo bunaithe. Cuireann pian ainsealach, sheasmhach isteach ar na milliúin daoine ar fud na cruinne, pian a chuireann bac ar shláinte agus dea-bhraistint daoine agus téann níos mó daoine chun comhairle dochtúra a lorg de dheasca pianta ná airí ar bith eile. In Éirinn, cuireann pian ainsealach isteach ar bheagnach leathmhilliún duine go laethúil. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Uachtarán Ó Muircheartaigh ag seoladh oifigiúil an Ionaid, "Cinnteoidh an tIonad um Thaighde ar Phian go mbeidh próifíl náisiúnta ag pian mar ábhar taighde agus deis eile atá ann freisin do OÉ Gaillimh ról ceannaireachta a ghlacadh i dtaighde ar chúrsaí sláinte agus forbairtí beartais in Éirinn." Is é an tIonad um Thaighde ar Phian an chéad ionad atá dírithe ar thaighde ar phian in Éirinn agus beidh taighdeoirí ó réimsí éagsúla léinn ag obair ann agus iad roinnte i gcúig ghrúpa faoi leith: Taighde réamhchliniciúil Gnéithe síceolaíocha agus néarshíceolaíocha den phian Pian a chóireáil agus a bhainistiú An daonra agus gnéithe beartais den phian Taighde réamhchliniciúil ar phian agus cleachtas cliniciúil a chomhtháthú Seo a leanas a bhí le rá ag an Dr David Finn agus an Dr Brian McGuire, Comhstiúrthóirí an Ionaid, "Forbairt iontach tábhachtach é seo a chinntíonn go mbeidh ról ag Gaillimh sa taighde ar phian go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta" I measc cuid de na himeachtaí a bheidh ar siúl le linn sheoladh an ionaid beidh beirt aoichainteoirí - saineolaithe idirnáisiúnta sa taighde ar phian - i mbun cainte ag an Ionad. Tabharfaidh an tOllamh Chris Main, síceolaí cliniciúil agus údar téacsleabhar ildisciplíneach maidir le pian a bhainistiú ó Ollscoil Keele, spreagaitheasc faoi Psychosocial barriers to effective pain management agus labhróidh an tOllamh Irene Tracey, saineolaí aitheanta ar néar-íomháú sa taighde ar phian, atá i gceannas ar an aonad fMRI in Ollscoil Oxford, faoi Advances in Pain Neuroimaging. I measc an lucht oibre, cruthaíonn pian in íochtar an droma níos mó míchumais ná ailse, galar croí, stróc agus SEIF in éindí. Tá post caillte ag duine amháin as gach seisear in Éirinn atá i bpian de dheasca na riochta atá orthu. Cosnaíonn íocaíochtaí sochair i ndáil le pian den chineál sin os cionn €1.2 milliún in aghaidh na seachtaine (Pain in Europe Study, 2003). CRÍOCH

>> Read full story about Seoladh Oifigiúil an Ionaid um Thaighde ar Phian

Scoil na Gaeilge Annual Conference at NUI Galway

Scoil na Gaeilge Annual Conference at NUI Galway-image

Monday, 8 October 2007

Scoil na Gaeilge's annual conference will take place 12-13 October to celebrate the 400th anniversary of the foundation of St. Anthony's Franciscan College, Louvain. The conference will be opened on Friday afternoon (Oct 12) by Senator Ronan Mullen and will discuss the contribution the Louvain friars made to Irish literature, history and hagiography. There will be eleven lectures in all. The keynote speakers include Fearghus Ó Fearghail (Mater Dei) who will discuss the importance of the Irish translation of the New Testament (1602); Angharad Price (University of Bangor) whose topic is the literary productions of Welsh Catholic exiles on the continent; and Martin Stone (Leuven) who will assess the Louvain friars' contribution to the study of Scotistc philosophy on the continent. The other speakers include Pádraig A. Breatnach, Marie-Louise Coolahan, Charlie Dillon, Mícheál Mac Craith, Nollaig Ó Muraíle, Tadhg Ó Dúshlaine, Marie Ó Tuathaigh and Salvador Ryan. Marie Ó Tuathaigh's talk on the adventures of Mary Stuart O' Donnell, the daughter the Earl of Tyrconnell never saw, should be particularly interesting, involving as it does a potent cocktail of religion, politics and cross-dressing. The conference will close with a showing of Antaine Ó Donnaíle's highly acclaimed documentary, Na hIarlaí san Eoraip. To coincide with the conference The James Hardiman Library is mounting an exhibition of books and manuscripts associated with Louvain. Pride of place will go to Duanaire Finn and the Book of the O' Conor Don, two manuscripts which were commissioned for Sorley McDonnell, a captain in the Tyrone Regiment of the Spanish army under the command of his second cousin John O' Neill, a son of the great Hugh O' Neill. Scoil na Gaeilge's Professor Micheál Mac Craith said, "Duanaire Finn is the most important anthology of Ossianic ballads that we have, while the the Book of the O'Conor Don contains over three hundred and fifty poems, most of them relating to contemporary events. Captain Sorley was buried in the cloister of St. Anthony's College and the Duanaire came into the possession of the Franciscans. The fate of the other manuscript was unknown until it came into the possession of the great antiquarian, Charles O' Conor of Belanagare in the 18th century. This is the first time that Captain's Sorley's most treasured possessions will have been together in nearly 400 years, a major coup that Scoil na Gaeilge and NUI Galway are delighted to have brought about." ENDS

>> Read full story about Scoil na Gaeilge Annual Conference at NUI Galway

Official Launch of the Centre for Pain Research

Official Launch of the Centre for Pain Research-image

Monday, 8 October 2007

NUI Galway has formally launched the recently approved Centre for Pain Research (CPR). CPR aims to provide a centre of excellence for interdisciplinary research between the University and colleagues in the health service with the aim of advancing the scientific understanding of pain from the basic sciences to the population level. Chronic, persistent pain affects millions of people worldwide, significantly impairing health and well-being and is the most common symptom for which patients seek medical help. In Ireland, over half a million people suffer from chronic pain on a daily basis. President Ó Muircheartaigh in opening the Centre said, "The CPR will help ensure that the topic of pain has a national profile and will also provide another route by which NUI Galway plays a leadership role in health-related research and policy developments in Ireland." As Ireland's first dedicated centre for research into pain, the CPR incorporates researchers from a range of disciplines and is organised into the following five clusters: Pre-clinical research Psychological and neuropsychological aspects of pain Pain treatment and pain management Population and policy aspects of pain Integration of pre-clinical pain research and clinical practice Dr. David Finn and Dr Brian McGuire, Joint Directors of the Centre said, "This is a very exciting and important development which puts Galway very firmly on the national and international pain research map" To mark the launch, guest speakers included two internationally renowned experts in pain research. Professor Chris Main, a clinical psychologist and author of several authoritative multidisciplinary pain management textbooks from University of Keele, who gave a keynote address on Psychosocial barriers to effective pain management and Professor Irene Tracey, a recognised leader in the neuroimaging of pain who leads the fMRI unit at University of Oxford, who spoke on Advances in Pain Neuroimaging. In the working population, lower back pain is responsible for more disability than cancer, heart disease, stroke and AIDS combined. One in six people in Ireland suffering from pain has lost a job because of their condition and pain costs the Irish economy over € 1.2 million per week in disability benefit payments alone (Pain in Europe Study, 2003). ENDS

>> Read full story about Official Launch of the Centre for Pain Research

John McGahern at NUI Galway book launch

John McGahern at NUI Galway book launch-image

Monday, 8 October 2007

A commemorative publication, entitled John McGahern at NUI Galway, celebrating the John McGahern Archive at NUI Galway and the long-standing relationship between the writer and the University, will be officially launched by Chairman of The American Ireland Fund, Dr Loretta Brennan Glucksman later today (Monday, 8 October). The 48-page hardback volume, compiled and edited by Liz McConnell, Dr John Kenny and Dr Riana O'Dwyer, with an Introduction by Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway, contains contributions from a range of University staff including Séamus O'Grady, Director of Adult & Continuing Education; Marie Reddan, Librarian; Fergus Fahey, Archivist; Keith Warnock, Vice-President For Physical Resources; Dr Riana O'Dwyer, Senior Lecturer, English Department; Dr John Kenny, English Department; Professor Gearóid Ó Tuathaigh, History Department. The volume is illustrated, with eight colour portraits of John McGahern by Brian Bourke RHA which were commissioned by NUI Galway Arts Office following the deposition of his literary archive in the James Hardiman Library in 2003. Speaking about this volume, Dr Ó Muircheartaigh said; "John McGahern enjoyed a close association with our University, over a period of almost 50 years. ,iJohn McGahern at NUI Galway provides a picture of that relationship, which culminated in the University s library becoming the repository for McGahern s literary papers. Through the Archive and through this book, we maintain an enduring link with the writer and the man. " John McGahern's association with the University began with a brief period of undergraduate studies; he later taught on Creative Writing and Irish Studies programmes, became an honorary doctor of the University in 1994 and Adjunct Professor of Irish Studies in 2001. Prior to his passing in 2006 the University's James Hardiman Library acquired John McGahern's archive, a complete collection of his papers and writings, providing an unparalleled view into a unique literary life. The editors, Dr. John Kenny, Liz McConnell and Dr Riana O'Dwyer, described the book as "a testament to the vibrant relationship between McGahern and NUI Galway, with contributions providing a personal insight into the nature of that relationship and the general nature of the literary life and work of this major Irish artist of language." John McGahern and his life's work was also commemorated by NUI Galway in partnership with Leitrim County at the inaugural International Seminar in County Leitrim in July of this year, which was a launch pad for a major International Summer School which will commence in summer 2008. Dr Brennan Glucksman is Chairman of the American Ireland Fund which in 1985 awarded John McGahern the American Ireland Fund Literary Award. She is also founder of Glucksman Ireland House, a centre for Irish Studies at New York University. Glucksman Ireland House hosted A Celebration of John McGahern to commemorate the first anniversary of McGahern s death in March 2007. ENDS

>> Read full story about John McGahern at NUI Galway book launch

Comhdháil bhliantúil Scoil na Gaeilge

Comhdháil bhliantúil Scoil na Gaeilge-image

Monday, 8 October 2007

Tionólfar comhdháil bhliantúil Scoil na Gaeilge, Comhdháil Litríocht 7 Cultur na Gaeilge 12-13 Deireadh Fómhair chun comóradh a dhéanamh ar Choláiste Proinsiasach San Antaine, Lobháin a bunaíodh 400 bliain ó shin. Osclóidh an Seanadóir Rónán Ó Maoláin an chomhdháil tráthnóna Dé hAoine agus déanfar plé i gcaitheamh an deireadh seachtaine ar an gcomaoin a chuir bráithre bochta Lobháin ar litríocht, stair agus naomhsheanchas na nGael. Beidh aon léacht déag ar fad ann. Ar na príomhchainteoirí beidh Fearghus Ó Fearghail (Mater Dei) ag trácht ar an tábhacht a bhaineann leis an leagan Gaeilge den Tiomna Nua (1602); labhróidh Angharad Price (Ollscoil Bangor) ar na saothair reiligiúnda i mBreatnais a d'fhoilsigh deoraithe Caitliceacha ar an Mór-Roinn; agus déanfaidh Martin Stone (Leuven) trácht ar an mbealach ar chuir Proinsiasaigh Lobháin fealsúnacht Scotus chun cinn san Eoraip. Ar na cainteoirí eile tá Pádraig A. Breatnach, Marie-Louise-Coolahan, Charlie Dillon, Mícheál Mac Craith, Nollaig Ó Muraíle, Tadhg Ó Dúshláine, Marie Ó Tuathaigh agus Salvador Ryan. Cuirfear spéis ar leith i léacht Marie O' Tuathaigh ar eachtraí Mary Stuart O' Donnell, iníon Iarla Thír Chonaill nach bhfaca a hathair riamh. Manglam pléascach den pholaitíocht, den chreideamh agus den trasghléasadh ab ea gníomhréim na mná neamhghnáiche seo. Chun clabhsúr a chur leis an gcomhdháil, léireoidh Antaine Ó Donnaíle Na hIarlaí san Eoraip, an tríú mír den tsraith iomráiteach fáisnéise a rinne sé do BBC, Thuaisceart Éireann. Mar chuid den chomhdháil beidh taispeántas leabhar agus lámhscríbhinní a bhaineann le Lobháin le feiceáil i Leabharlann Shéamuis Uí Argadáin. Tabharfar tús áite sa taispeántas do Duanaire Finn agus Leabhar Uí Chonchobhair Dhoinn, dhá lámhscríbhinn a choimisinigh Somhairle Mac Domhnaill, captaen i Reisimint Thír Eoin in arm na Spáinne, reisimint nuabhunaithe faoi cheannas a choil seisear, Seán Ó Néill, mac le hAodh Mór Ó Néill. Mar a dúirt an tOllamh Mícheál Mac Craith: "Is é Duanaire Finn an cnuasach is tábhachtaí ar fad de na laoithe Fiannaíochta a tháinig anuas chugainn, agus tá breis agus trí chéad go leith dán le fáil i Leabhar Uí Chonchobhair Dhoinn, a mbaineann an chuid is mó acu le himeachtaí comhaimseartha. Adhlacadh Somhairle Mac Domhnaill i gclabhstra na bProinsiasach i Lobháin agus tháinig Duanaire Finn i seilbh na mbráithre. Ní fios cad d'imigh ar an lámhscríbhinn eile nó gur éirigh leis an ársaitheoir cáiliúíl, Cathal Ó Chonchobhair Bhéal Átha na gCarr, teacht uirthi san 18ú haois. Tabharfar dhá sheoid seo an Chaptaein Somhairle le chéile sa taispeántas don chéad uair le beagnach 400 bliain, éacht a bhfuil Scoil na Gaeilge agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh thar a bheith mórálach as." CRÍOCH

>> Read full story about Comhdháil bhliantúil Scoil na Gaeilge

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share