An Ghaeilge

An Ghaeilge

Leagadh dualgais na hOllscoile i leith na Gaeilge síos den chéad uair in Acht an Choláiste Ollscoile Gaillimh 1929 agus ansin arís in Acht an Choláiste Ollscoile Gaillimh (Leasú) 2006. Deirtear in Acht 2006 go mbeidh oideachas a sholáthar trí mheán na Gaeilge i measc na bpríomhaidhmeanna le haghaidh oibriú agus fhorbairt an Choláiste agus go mbeidh an dualgas reachtúil seo le sonrú sna príomhaidhmeanna a bheidh leagtha amach i ngach plean forbartha straitéisí a ullmhóidh an Ollscoil.

Tá sé seo treisithe ag an mbéim ar chur chun cinn na teanga ina Plean Straitéiseach 2015 - 2020. Tá dualgais reachtúla ar leith ar an Ollscoil maidir leis an nGaeilge a chur chun cinn agus a chothú ar an gcampas agus sna pobail Ghaeltachta.

Luíonn cúraimí na hOllscoile i leith na Gaeilge agus forbairt na Gaeilge agus an cultúr gaelach ar Rúnaí na hOllscoile, agus seisean ar dhuine do Fhoireann Bhainistíochta na hOllscoile. Oibríonn sé go dlúth le Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus déanann sé monaiteoireacht ar chomhlíonadh chúramaí na hOllscoile faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tá cur chuige na hOllscoile i leith fhorbairt úsáid na Gaeilge i saol laethiúil na hOllscoile leagtha amach i Scéim Teanga na hOllscoile 2018-2021.

Tá fáil ar sheirbhísí uile Oifig an Rúnaí i nGaeilge agus i mBéarla.

Scéim Teanga OÉ Gaillimh

Aontaíodh an triú Scéim Teanga in Eanáir 2018 i gcomhairle leis an Roinn Cultúr, Oidhreachta agus Gaeltachta. Beidh an scéim sin i bhfeidhm go dtí 2021. Tá bearta na scéime sin sa bhreis ar bhearta leanúnacha agus fadbhunaithe na hOllscoile i leith na Gaeilge. Ina measc tá:

Coiste Stiúrtha na Gaeilge

Cuirfear Coiste Stiúrtha na Gaeilge ar bun i 2018. Beidh forléargas ag an gCoiste sin ar bheartais uile na hOllscoile i leithe na Gaeilge agus feidhmiú spriocanna na Scéime Teanga.

Scéim Chónaitheach Gaeilge

Ó thús na bliana acadúla 2018, cuirfear lóistín ar fáil go sonrach do chainteoirí Gaeilge ar champas na hOllscoile. Ba é OÉ Gaillimh an chéad ollscoil a chuir tús lena léithéad do scéim, agus cuirfear tús in athuair leis an scéim sin i mBaile na Coiribe, ar bhonn píolótach, i mí Mheán an Fhómhair 2018.

Coiste Seasta na Gaeilge

Tá Coiste Seasta na Gaeilge ar bun san Ollscoile le fada. Tá seasamh reactúil ag an gCoiste agus is é an Coiste sin a chineann léibhéal inniúlachta na Gaeilge a luaitear le postanna Ollscoile de réir mar a fhógraítear iad.

Cúrsaí Cumarsáide

Tá an scéim ‘Tairiscint Ghníomhach’ i bhfeidhm san Ollscoil. Faoin scéim seo, tairgtear seirbhisí i nGaeilge ar bhonn gníomhach, in áit, díreach a thabhairt le fios go bhfuil ‘Seirbhís i nGaeilge ar fáil anseo’. Léiríonn taithí idirnáisiúnta go bhfuil an cur chuige seo níos éifeachtaí chun daoine a mhealladh seirbhísí trí mheán na Gaeilge a úsáid. Tá an córas ‘G’ in úsáid trasna na hOllscoile, ina mbíonn ‘G’ soiléir ar dheasc na ndaoine atá sásta a gcuid gnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Úsáidtear an ‘G’ in eolaire foirne na hOllscoile leis, a léiríonn go soiléir cé h-iad na daoine atá sásta a gcuid gnó nó agallamh a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.

Tá comharthaíocht dhátheangach in úsáid trasna na hOllscoile, agus tugtar tús áite don leagan Gaeilge, os cionn an leagan Béarla. Lena chois sin, seoltar teachtaireachtaí chuig an fhoireann uile agus chuig na mic léinn uile i nGaeilge agus i mBéarla. 

Na Meáin Chumarsáide

Bíonn foireann na hOllscoile, idir fhoireann acadúil agus fhoireann riaracháin, le feiceáil sna meáin Ghaeilge go minic, agus is léir in eolaire na meán cé hiad na baill foirne atá sásta a gcuid saineolais a roinnt trí mheán na Gaeilge ar an aer nó sna meáin.

                                                                                                                                                

An Ghaeilge

The University’s commitment to the Irish language was first set out in the University College Galway Act 1929 and this was reiterated and updated in the University College Galway (Amendment) Act 2006 which states that one of the principle aims of the university is "the provision of education ... through the medium of the Irish language".  The University's Strategic Plan 2015 - 2020 goes even further and it mandates mandating the University to respond to the needs of the Irish speaking community regionally and nationally as a living community.

The Secretary is the member of the University Management Team who which is tasked with ensuring that the University fulfills its obligations in relation to Irish the furtherance and development of the Irish language and culture.  He works closely with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and monitors the University’s performance against the Language Scheme, which public bodies are required to prepare under the Official Languages Act 2003.  The NUI Galway Language Scheme 2018-2021 details the approaches and efforts undertaken to promote the use of Irish in the daily business of the University.

Oifig an Rúnaí is happy to provide a full range of services through the medium of Irish or English.

NUI Galway Language Scheme

The third iteration of an Scéim Teanga or Language Scheme, was agreed in January 2018 through consultation with the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht. This scheme will be in operation until 2021.  The measures in the third scheme 2018-2021 are in addition to existing, on-going commitments in place across the university, in some cases for many years:

Coiste Stiúrtha na Gaeilge

Coiste Sitúrtha na Gaeilge will be established in 2018 and will have an overview across all parts of the university on Irish language activity and the implementation of the commitments set out in An Scéim Teanga. 

Scéim Chónaitheach Gaeilge

In 2018, students beginning the new academic year will have the opportunity to stay in Irish speaking accommodation. NUI Galway was the first university to have designated Irish-speaking student accommodation on campus, and this scheme will begin again in 2018 in Baile na Coiribe, the student accommodation situated on the banks of the Corrib.

Coiste Seasta na Gaeilge

Coiste Seasta na Gaeilge, established under statute, is in place for many years and decides on the Irish language competency for all posts as they arise in the university.

Communications

The university operates under the ‘Tairiscint ghníomhach’ system, which loosely translates as the ‘active offer’. Under this approach staff actively offer services as Gaeilge which internationally has been found to more effective than a ‘services available here’ approach. The ‘G’ Scheme is in operation across the university, where staff members with a ‘G’ symbol on their desk are open to working through Irish, and also the ‘G’ symbol denotes all staff within the staff directory that again are open to working through Irish.

Signage throughout the university is bilingual, and the Irish language version features above the English language version. Furthermore communications to all staff are issued in both Irish and English simultaneously. 

Media engagement

NUI Galway staff, both academic and administrative, feature frequently across Irish language media, and the university’s media directory identifies those staff who are willing to share their expertise as Gaeilge.