MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)—lánaimseartha

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Course overview

Is é aidhm an chúrsa seo oiliúint i ngnéithe den Léann Teanga a chur ar mhic léinn a chuirfidh ar a gcumas feidhmiú go gairmiúil trí Ghaeilge, in earnálacha éagsúla. Tabharfar léargas do na mic léinn ar fad ar bhunghnéithe faoi leith den Léann Teanga, ar a n-áirítear cruinnscríobh na Gaeilge, modheolaíochtaí taighde agus an tsochtheangeolaíocht. Díríonn na mic léinn, trí mhodúil sainábhair, ar cheann amháin de na príomhdhisciplíní seo a leanas: Aistriúchán, Ardscileanna Teanga, nó an Phleanáil Teanga.

Key facts

Entry requirements

Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. 


Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse gaolmhar d'earnáil na teanga iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL).


Is gá d’iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa.

Duration: Bliain amháin

Next start date: Meán Fómhair 2014

ECTS weighting: 90

Average intake: 20.

Closing date: Spriocdhátaí

Mode of study: Múinte

Course outline

Le linn an chúrsa seo gheobhaidh na mic léinn oiliúint i ngnéithe tábhachtacha den Léann Teanga. Áirítear orthu sin Cruinnscríobh na Gaeilge (ardchruinneas i scríobh na Gaeilge; forléargas ar an téarmeolaíocht, mar aon le ceartúsáid uirlisí foclóireachta agus téarmaíochta), Modheolaíochtaí Taighde (modheolaíochtaí le haghaidh taighde iarchéime), agus Teanga agus Pobal (forléargas ar shocheolaíocht, teangeolaíocht & féiniúlacht teanga an phobail). Lena chois sin, beidh deis acu speisialtóireacht a dhéanamh i gceann de na réimsí seo a leanas ag brath ar éileamh agus ar acmhainní foirne:

Aistriúchán: Sna modúil a bhaineann leis an sainábhar seo, scrúdófar na modhanna is éifeachtaí chun téacsanna a aistriú go Gaeilge. Cíorfar na cineálacha téacsanna is mó a mbíonn aistritheoirí gairmiúla ag plé leo ar an aimsir seo mar aon le cuid de na dúshláin is suntasaí a bhaineann leis an nGaeilge mar sprioctheanga aistriúcháin. Cuirfear oiliúint ar na mic léinn freisin i dteicneolaíocht an aistriúcháin chun go mbeidh ar a gcumas aghaidh a thabhairt ar an margadh fostaíochta agus na scileanna riachtanacha teanga agus ríomhaireachta/teicneolaíochta araon sealbhaithe acu. Bronnfar cáilíocht EMT (European Masters in Translation) freisin ar na mic léinn a dhéanann modúil uile an tsainábhair seo.

Ardscileanna Teanga: Sna modúil a bhaineann leis an sainábhar seo, déanfar staidéar ar na réimeanna éagsúla scríbhneoireachta a éilíonn ardchumas teanga, eadhon an scríbhneoireacht ghairmiúil, acadúil agus chriticiúil. Beidh eolas ag na mic léinn ar ghramadach agus ar shaibhreas na Gaeilge scríofa, agus déanfar cúram freisin de na scileanna a theastaíonn le cur i láthair gairmiúil a dhéanamh ó bhéal trí úsáid a bhaint as ardréim teanga.


An Phleanáil Teanga:
Sna modúil a bhaineann leis an sainábhar seo, scrúdófar na coincheapa agus na beartais is nua-aimseartha sna réimsí éagsúla a thagann faoi scáth na pleanála teanga: an tsochtheangeolaíocht; an teangeolaíocht; an phleanáil straitéiseach. Tá an sainábhar seo dírithe ar dhaoine a bhfuil spéis acu i gcúrsaí teanga agus sna bealaí éagsúla is féidir dul i bhfeidhm ar phobail teanga d’fhonn spriocanna sainiúla a bhaint amach. Breathnófar go mion ar ghnéithe a bhaineann leis an bpleanáil teanga sa chomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Applications and selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC)

Who teaches this course?

Conchúr Ó Giollagáin PhD
Dorothy Ní Uigín PhD
Jeannine Woods PhD
Áine Nic Niallais MLitt
Séamus Ó Coileáin MPhil
Niall Mac Uidhilin MSc
Rose Ní Dhubhda MSc
Laoise Ní Thuairisg MA
Belinda McHale MA
Lisa Ní Fhlatharta MA
Eoin Ó Droighneáin MA

Requirements and assessment

Ceadófar do mhic léinn a bhaineann 60% ar an meán amach sna modúil múinte tabhairt faoi thogra taighde nó faoi thogra praitic bhunaithe atá bainteach leis an réimse sainábhair a roghnaíonn siad.

Find out more

Eoin Ó Droighneáin
An tAonad Aistriúcháin agus Ateangaireachta
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann Gaillimh
Guthán +353 91 869858
R-phost: leannteanga@oegaillimh.ie
Suíomh: www.oegaillimh.ie/acadamh


Conchúr Ó Giollagáin,
Aonad na Pleanála Teanga,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Ollscoil na hÉireann Gaillimh.
Guthán: +353 91 595101
R-phost: leannteanga@oegaillimh.ie
Suíomh: www.oegaillimh.ie/acadamh

Dorothy Ní Uigín
Aonad na Gaeilge Feidhmí
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann Gaillimh
Guthán: +353 91 493493
R-phost: leannteanga@oegaillimh.ie
Suíomh: www.oegaillimh.ie/acadamh

 

PAC code

GYA94

Fees for this course

EU (Total): €6,015 p.a. 2013/14 (inclusive of Levy)
 - Tuition: €5,791 p.a. 2013/14
 - Student levy: €224 p.a. 2013/14
Non-EU (Total): €13,250 p.a. 2013/14

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Faigh an réamheolaire

Postgraduate taught prospectus image

NUI Galway Postgraduate Taught Prospectus  

Íoslódáil an bróisiúr anseo