Not all of the content is available in Irish. Where this is the case English content is displayed.

Borradh Fostaíochta leis an Obair Thógála ar siúl arís ar Champas OÉ Gaillimh

Jan 17 2012 Posted: 16:41 GMT

400 post mar chuid d’infheistíocht €75 milliún i bhfoirgnimh san Ollscoil

Dea-scéala do staid fostaíochta Iarthar na tíre inniu gur fhógair OÉ Gaillimh go gcuirfí tús le cúig thogra tógála ar champas na hOllscoile. Meastar go gcruthófar 400 post in earnáil na tógála nuair a thosóidh an obair ar chúig fhoirgneamh ar luach €75 milliún.

Tá conradh tugtha ag an Ollscoil do chonraitheoir na Gaillimhe, JJ Rhatigan & Co, chun trí cinn de na foirgnimh thaighde den chéad scoth a thógáil. Is iad sin an Foirgneamh Taighde sna Dána, sna Daonnachtaí & sna hEolaíochtaí Sóisialta agus dhá Fhoirgneamh Taighde don Eolaíocht Bhithleighis. Cuireadh moill leis an obair thógála seo nuair a cuireadh an conraitheoir roimhe seo faoi ghlacadóireacht. Tógfar céim ar chéim anois na foirgnimh agus beidh siad réidh faoi dheireadh 2012 nó tús 2013.

Tá tús curtha leis an obair cheana féin ar an bhFoirgneamh Taighde sna Dána, sna Daonnachtaí & sna hEolaíochtaí Sóisialta, le taobh Leabharlann Shéamais Uí Argadáin. Beidh timpeallacht uathúil taighde san Fhoirgneamh a úsáidfidh acmhainní iontacha cultúir na Gaillimhe mar dheis shóisialta agus eacnamaíoch. Áis náisiúnta agus idirnáisiúnta a bheas san fhoirgneamh nua a thabharfaidh taighde agus oiliúint le chéile sna Daonnachtaí, Cultúr Digiteach, Tionscal Cruthaitheach, Gnó, Eolaíochtaí Sóisialta, Cearta Daonna, Abhcóideacht, agus Polasaí Poiblí.

Tosóidh an obair thógála arís go luath ar an bhFoirgneamh don Eolaíocht Bhithleighis in aice le Baile na Coiribe sa Daingean. Beidh an tríú foirgneamh, Foirgneamh Taighde Cliniciúil/Aistritheach, suite ar thalamh Ospidéal na hOllscoile agus cuirfear tús leis an tógáil go luath in 2012. Cuirfidh an dá fhoirgneamh seo le cumas OÉ Gaillimh i réimse na n-eolaíochtaí bithleighis. Tá OÉ Gaillimh suite i lár cheantar na dtionscal feistí leighis agus cúram sláinte in Éirinn agus meastar go gcuirfidh na foirgnimh nua le cumas náisiúnta agus idirnáisiúnta na hÉireann i réimse na n-eolaíochtaí bithleighis.

Teastaíonn na foirgnimh nua seo ar an gcampas mar gheall ar an mborradh as cuimse atá tagtha ar ghníomhaíocht taighde, san eolaíocht bhithleighis mar shampla, rud a thacaíonn go díreach le tionscal feistí leighis an réigiúin. Tá géarghá le breis spáis freisin mar gheall ar an méadú mór atá tagtha ar líon na mac léinn.

Ag labhairt dó faoin bhforás ar bhonneagar taighde na hOllscoile, bhí an méid seo a leanas le rá ag an Uachtarán Jim Browne: “Táim fíorshásta go bhfuil na tograí tábhachtacha seo ar bun. Beidh tairbhe ag an infheistíocht seo sa bhonneagar taighde ó thaobh poist a bhfuil géarghá leo a chruthú i dtionscal na tógála. Má dhírítear acmhainní ar an eolaíocht bhithleighis agus ar an taighde sna dána, sna daonnachtaí agus sna heolaíochtaí sóisialta in OÉ Gaillimh beidh an-tionchar aige sin ar thionscail na dteicneolaíochtaí leighis agus na n-ealaíon cruthaitheach in Iarthar na hÉireann. Tá an deis againn anois réitigh taighde chuí den chéad scoth a sholáthar do dhá earnáil ar leith in Éirinn rud a chuirfidh lenár n-iomaíocht mar cheannairí náisiúnta ar fud an domhain.”

Tá tús curtha leis an obair chomh maith ar dhá fhoirgneamh eile ar champas OÉ Gaillimh. Cuirfear síneadh €8m le hÁras Dán na Mílaoise. Lonnófar Scoil na Síceolaíochta, atá ag méadú, anseo nuair a bheidh sé críochnaithe in 2013; is é JJ Rhatigan & Co an conraitheoir. Tá an obair tosaithe arís ar shíneadh a chur le brainse na mac léinn de Bhanc na hÉireann, atá suite ar Shlí Dála na nDán/na hEolaíochta. Cuirfidh BAM Building Limited barr smólaigh ar an obair seo.

Ag labhairt dó faoin infheistíocht ar an gcampas, dúirt an Leas-Uachtarán um Thionscadail Chaipitiúla, an tUasal Keith Warnock an méid seo a leanas: “Beidh a ról féin ag an Ollscoil chun borradh a chur faoin ngeilleagar agus poist a bhfuil géarghá leo a chruthú in earnáil na tógála. Táimid ag infheistiú in áiseanna den chéad scoth dár mic léinn. Faoi láthair, táimid ag infheistiú €.75 milliún sa tseachtain sa champas ionas go mbeimid in ann timpeallacht foghlama den chéad scoth a chruthú do na mic léinn.”

 

-críoch-

 

Oifig Margaíochta & Cumarsáide

PreviousNext