Láithreáin Gréasáin PoiblíOifig an Rúnaí

Oifig an Rúnaí

Fáilte chuig Oifig Rúnaí OÉ Gaillimh

 

 

Cuireann Oifig an Rúnaí maoirseacht dhlíthiúil agus rialachais ar fáil don Ollscoil.  Is é an Rúnaí, Gearóid Ó Conluain, príomhoifigeach dlíthiúil OÉ Gaillimh, tá sé ina chomhalta d’Fhoireann Bhainistíochta na hOllscoile agus tacaíonn sé le hÚdarás na hOllscoile agus leis an Ollscoile trí chéile chun a chinntiú go gcomhlíontar riachtanais dhlíthiúla, reachtúla agus rialála.  Tá sé de chumhacht aige feidhmeanna na hoifige a dhéanamh trí Reacht CCCXV 2010

Déileálann an Rúnaí le comhfhreagras dlíthiúil agus rialála don Ollscoil ag leibhéal corparáideach agus gníomhaíonn sé thar ceann na hOllscoile le Ranna Rialtais agus le gníomhaireachtaí stáit maidir leis na cúrsaí sin. Tionólann agus eagraíonn sé na cruinnithe d’Údarás na hOllscoile, agus do Choiste Seasta agus Straitéiseach na hOllscoile.

Chomh maith leis sin, tá an oifig freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann OÉ Gaillimh an ról ar leith atá aici i ndáil leis an nGaeilge agus go dtacaíonn sí le forbairt réigiúnach, dhá ní atá aitheanta i bPlean Straitéiseach OÉ Gaillimh mar ghnéithe a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo.

  

CAIRT EAGRAÍOCHTA