Click here for Irish version.

NUI Galway would like to invite submissions from current, former or retired staff to contribute to a project that will highlight some of the successes of our colleagues in UCG/NUI Galway over the years. This will take the format of a 15-minute talk or a 15-20 minute interview. The topics might include:

 • A research paper(s) you are particularly proud of
 • A research and/or course development you led that had a particular impact
 • An event in the institution's history that was particularly noteworthy
 • A particularly successful collaboration, national or international
 • An acquisition (e.g. archives, equipment) that was a game-changer in any aspect of University activity
 • A now deceased colleague whose impact on the development of your area of work in the University or your discipline was particularly important
 • Other

If you have an idea for this project and an interest in participating, please complete the following form (using your NUI Galway login credentials i.e. 0123456s@nuigalway.ie):

Interview proposal form

You will be contacted to discuss the idea and the best format for taking it forward.

This project is an initiative of the Office of the Registrar, NUI Galway with the collaboration of the Retired Staff Association, NUI Galway.

Any queries can be sent to one of the following email addresses:

dermot.flaherty@nuigalway.ie (Deputy President & Registrars Office)

dpr@nuigalway.ie (Deputy President & Registrars Office)

mppcuddy@gmail.com (Retired Staff Association, NUI Galway)

Podchraoltaí

Agallaimh le comhaltaí foirne reatha de chuid OÉ Gaillimh agus le comhaltaí foirne atá ar scor

Fáiltíonn OÉ Gaillimh roimh aighneachtaí ó chomhaltaí foirne reatha, comhaltaí foirne atá ar scor agus iarchomhaltaí foirne páirt a ghlacadh i dtionscadal chun aird a tharraingt ar chuid de na héachtaí a bhain ár gcomhghleacaithe amach in COG/OÉ Gaillimh in imeacht na mblianta. Caint 15 nóiméad nó agallamh 15-20 nóiméad a bheidh i gceist. I measc na n-ábhar a d’fhéadfadh a bheith i gceist, tá:

 

 • Páipéar/páipéir thaighde a bhfuil tú bródúil as/astu
 • Forbairt taighde agus/nó cúrsa a bhí faoi do stiúir agus ag a raibh tionchar suntasach
 • Eachtra an-suntasach ó thaobh stair na hinstitiúide de
 • Comhshaothar ar éirigh thar cionn leis, ar bhonn náisiúnta nó idirnáisiúnta
 • Ceannachán (e.g. cartlanna, trealamh) a bhí ina chor cinniúnach i ngné éigin de ghníomhaíocht na hOllscoile
 • Comhghleacaí atá ar shlí na fírinne anois agus a raibh tionchar an-suntasach aige/aici ar fhorbairt do réimse oibre nó do dhisciplín san Ollscoil
 • Eile

 

Má tá smaoineamh agat don tionscadal seo agus spéis agat a bheith páirteach, líon an fhoirm seo a leanas (ag baint úsáid as sonraí logála isteach OÉ Gaillimh i.e. 0123456s@nuigalway.ie):

Foirm thogra don agallamh

Déanfar teagmháil leat chun an moladh a phlé chomh maith leis an gcaoi is fearr lena chur chun cinn.

Is tionscadal de chuid Oifig an Mheabhránaí, OÉ Gaillimh i gcomhar le hAgallamh na Seanórach, OÉ Gaillimh é seo.

Is féidir aon cheist a sheoladh chuig ceann de na seoltaí ríomhphoist seo a leanas:

dermot.flaherty@nuigalway.ie (Oifig an Uachtaráin Ionaid agus Meabhránaí)

dpr@nuigalway.ie (Oifig an Uachtaráin Ionaid agus Meabhránaí)

mppcuddy@gmail.com (Agallamh na Seanórach, OÉ Gaillimh)