Latest News

NUI Galway Honour Leaving Certificate Excellence

NUI Galway Honour Leaving Certificate Excellence-image

Monday, 20 October 2014

NUI Galway recently celebrated the success of a select group of first-year students with a special ceremony on Thursday, 17 October, in recognition of the high points they achieved in the recent Leaving Certificate Examination. As part of the University's annual Excellence Scholarships, 57 students received €2,000 each, along with a specially designed NUI Galway scroll. Each year the Excellence Scholarships are given to new entrants at NUI Galway who reached a minimum of 560 points in their Leaving Certificate examination, except in Medicine. For Medical students 10 Scholarships were awarded certificates, based on the combined results in the Leaving Certificate and the new Admissions Test (H-PAT Ireland). The Excellence Scholarships are designed to recognise and reward Leaving Cert success for the highest-achieving students, and encourage their ongoing commitment to academic excellence during their time at NUI Galway. The awards may be held with any other scholarships or grants, including the University's Postgraduate Scholarships, Mature Student Scholarships, Sports Scholarship Scheme and schemes specific to individual colleges for those who excel in their University exams. Speaking at the award ceremony, NUI Galway President Dr Jim Browne, who presented the cheques to each individual winner, said: “I am delighted to present the scholarships to these 57 outstanding individuals in recognition of their academic talent. NUI Galway constantly strives to support and promote academic excellence across all disciplines. The purpose of these Awards is to encourage each student to develop his/her academic potential to the fullest, by setting a realistic threshold of excellence and rewarding every student who attains that level. It is also a chance to give due credit to their parents and teachers for their important contribution to such success.” This year Excellence Scholarships were awarded to students from 40 individual schools throughout Ireland. The winners represented 14 counties including Clare, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kilkenny, Leitrim, Limerick, Longford, Mayo, Monaghan, Offaly, Sligo and Tipperary. -Ends- Ceiliúradh in OÉ Gaillimh ar Scothmhic Léinn a rinne Éacht san Ardteistiméireacht Rinneadh ceiliúradh in OÉ Gaillimh le gairid ar ghrúpa ar leith mac léinn chéad bhliana ag searmanas speisialta Déardaoin, an 16 Deireadh Fómhair, mar aitheantas ar na pointí arda a ghnóthaigh siad i Scrúdú na hArdteistiméireachta. Mar chuid de shearmanas bliantúil na hOllscoile le Scoláireachtaí Sárchaighdeáin a bhronnadh, bronnadh scoláireachtaí ar fiú €1,500 an ceann iad mar aon le scrolla speisialta ar 49 mac léinn. Bronntar na Scoláireachtaí Sárchaighdeáin gach bliain ar mhic léinn atá díreach tosaithe ag freastal ar OÉ Gaillimh agus a fuair 560 pointe, ar a laghad, i Scrúdú na hArdteistiméireachta, seachas mic léinn leighis. Sa Leigheas, bronntar deich Scoláireacht bunaithe ar thorthaí na hArdteistiméireachta agus na Tástála Iontrála nua (H-PAT Ireland) araon. Tá na Scoláireachtaí Sárchaighdeáin ann chun luach saothair a thabhairt do na daltaí is fearr a n-éiríonn leo san Ardteistiméireacht, agus chun a dtiomantas leanúnach i sárchaighdeán acadúil a spreagadh le linn a dtréimhse in OÉ Gaillimh. D’fhéadfaí go mbeadh scoláireachtaí nó deontais eile ag an té a fhaigheann na scoláireachtaí seo, Scoláireachtaí Iarchéime na hOllscoile, Scoláireachtaí do Mhic Léinn Lánfhásta, Scéim Scoláireachtaí Spóirt na hOllscoile agus scéimeanna a bhaineann go sonrach le coláistí agus iad siúd a n-éiríonn thar barr leo sna scrúduithe Ollscoile san áireamh. Ag labhairt dó roimh bhronnadh na ngradam, bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne: “Is cúis áthais dom na scoláireachtaí seo a bhronnadh ar an 49 duine den scoth seo mar aitheantas ar a gcumas acadúil. Déanann OÉ Gaillimh iarracht i gcónaí tacú le sárchaighdeán acadúil i ngach uile dhisciplín agus é a spreagadh. Tá na Gradaim seo ann le gach mac léinn a spreagadh le lántairbhe a bhaint as a gcumas mar mhic léinn, trí thairseach réalaíoch sárchaighdeáin a leagan amach agus luach saothair a thabhairt do gach mac léinn a bhaineann an leibhéal sin amach. Deis atá ann freisin le haitheantas a thabhairt don tsárobair atá déanta ag a dtuismitheoirí agus ag a múinteoirí.” I mbliana bronnadh na Scoláireachtaí Sárchaighdeáin ar scoláirí ó 29 scoil ar fud na hÉireann. Bronnadh scoláireachtaí ar mhic léinn as na 11 chontae seo a leanas – Gaillimh, Maigh Eo, Luimneach, Sligeach, Ciarraí, Baile Átha Cliath, Tiobraid Árann, Ros Comáin, Dún  na nGall, an Dúin agus an Iarmhí. -Críoch-  

>> Read full story about NUI Galway Honour Leaving Certificate Excellence

Autumn Conferrings at NUI Galway

Autumn Conferrings at NUI Galway-image

Friday, 17 October 2014

Three Honorary Masters Degrees will also be presented Almost 3,000 students will graduate from NUI Galway during the Autumn Conferring Ceremonies which take place from 18-24 October. The University will also confer three Honorary Masters Degrees during the ceremonies on Carl Hession, Charlie Byrne and Patricia Burke Brogan. Carl Hession - Masters of Music honoris causa: For over 30 years, Carl has been involved with music in Galway, primarily in Coláiste Iognáid where he teaches. In addition to his teaching, his association with and contribution to the school’s annual show and other events as composer and musical director is also highly regarded. Carl has designed and taught the Music Methodology on NUI Galway’s Professional Diploma in Education programme. In recent years as Musical Director for the University’s Medical Orchestra, he has helped rekindle and support the development of students’ musical talents, and to promote music engagement amongst students within the School of Medicine. Carl’s composition ‘Rhythm of the Dance’ and his most recent involvements with the Moscow Ballet are testament to his dedication and talent as a composer. Charlie Byrne - Masters of Arts honoris causa: Founder and owner of Charlie Byrne’s Bookshop which opened in 1988 as a market stall, the shop has grown successfully over the years and is now recognised as one of Ireland’s most successful bookshops. The business has become a cultural venue in Galway City, hosting book launches, readings, signings, poetry slams, musical evenings, art exhibitions and book clubs, and in 2013 he was awarded the Irish Times Bookshop of the Year award. A native of Longford, Charlie graduated from NUI Galway with a Bachelor of Arts in 1981. Patricia Burke Brogan - Masters of Arts honoris causa: Born in Co. Clare and now living in Galway City, Patricia is an internationally renowned poet, playwright and painter. Her paintings and graphics have been exhibited widely, both nationally and internationally, and has won many awards for her plays, poems, graphics and short stories. Her stage play Eclipsed, first produced in 1992, was presented with a Fringe First at the Edinburgh Theatre Festival that year and has since been produced all over the world and been translated into many languages, including Japanese for a recent production in Tokyo. Her memoir was published earlier this year. In advance of the conferring ceremonies, Dr Jim Browne, President of NUI Galway, said: “NUI Galway is fortunate to be associated with many outstanding honorary graduates throughout its history. This week we are proud to honour Carl Hession, Charlie Byrne and Patricia Burke Brogan. Each of these individuals has made an outstanding and distinctive contribution to the diverse fields of music, education, literature and the arts. NUI Galway is very pleased to be in a position to recognise their exceptional talents and achievements.” The annual Autumn Conferring Ceremonies will begin with the Centre for Adult Learning and Professional Development ceremonies, where awards will be conferred on almost 950 students who completed their certificate, diploma and degree courses at many locations across the country. -ENDS- Bronnadh an Fhómhair in OÉ Gaillimh Bronnfar Trí Chéim Mháistreachta Oinigh chomh maith Bainfidh beagnach 3,000 mac léinn céim amach in OÉ Gaillimh sna Searmanais Bhronnta Céime a bheidh ar bun idir an 18-24 Deireadh Fómhair. Bronnfaidh an Ollscoil Céim Mháistreachta Oinigh ar an triúr seo a leanas: Carl Hession, Charlie Byrne agus Patricia Burke Brogan. Carl Hession - Céim Mháistreachta sa Cheol honoris causa: Le breis is 30 bliain, tá baint ag Carl le ceol i nGaillimh, go príomha i gColáiste Iognáid áit ina bhfuil sé ina mhúinteoir. Le cois na múinteoireachta, tá ardmheas ar a chuid oibre mar chumadóir agus mar stiúrthóir ceoil ar sheó bliantúil na scoile agus ar imeachtaí eile. Is é Carl a dhear agus a mhúin an Mhodheolaíocht Cheoil ar an Dioplóma Gairmiúil san Oideachas in OÉ Gaillimh. Le blianta beaga anuas agus é ina Stiúrthóir Ceoil le Ceolfhoireann Leighis na hOllscoile, chuidigh sé chun buanna ceoil na mac léinn a athmhúscailt agus a chothú, agus chun rannpháirtíocht cheoil a chur chun cinn i measc na mac léinn i Scoil an Leighis. Is teist iad ceapadóireacht Carl ar ‘Rhythm of the Dance’ agus an obair is déanaí a bhí idir lámha aige le Ballet Mhoscó ar a dhíograis agus a bhua mar chumadóir. Charlie Byrne - Céim Mháistreachta sna Dána honoris causa: Is é Charlie bunaitheoir agus úinéir Charlie Byrne’s Bookshop a d'oscail in 1988 mar stalla margaidh. Tá fás agus forbairt tagtha ar an siopa thar na blianta agus tá sé aitheanta anois ar cheann de na siopaí leabhar is rathúla in Éirinn. Ionad cultúrtha atá sa ghnó anois i gCathair na Gaillimhe, agus bíonn leabhair á seoladh, á léamh, agus á síniú ann, mar aon le hócáidí filíochta, oícheanta ceoil, taispeántais ealaíne agus clubanna leabhar agus bronnadh gradam an Irish Times do Shiopa Leabhar na Bliana ar an siopa sa bhliain 2013. Is as Longford ó dhúchas é Charlie, agus bhronn OÉ Gaillimh Céim sna Dána air sa bhliain 1981. Patricia Burke Brogan - Máistreacht sna Dána honoris causa: Rugadh Patricia i gCo. an Chláir agus tá sí anois ag cur fúithi i gCathair na Gaillimhe agus is file, drámadóir agus péintéir í a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi. Bhí péinteálacha agus grafaicí léi ar taispeáint go forleathan, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, agus is iomaí duais atá bainte amach aici as a cuid drámaí, dánta, grafaicí agus gearrscéalta. Cuireadh a dráma Eclipsed ar stáitse den chéad uair sa bhliain 1992, agus bronnadh duais Fringe First air ag Féile Amharclannaíochta Dhún Éideann agus ó shin i leith tá sé curtha ar stáitse ar fud an domhain agus tá sé aistrithe go teangacha eile lena n-áirítear an tSeapáinis do léiriú a rinneadh le gairid air i Tóiceo. Foilsíodh a cuimhní cinn níos luaithe i mbliana. Ag labhairt dó roimh na searmanais bhronnta, dúirt an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Tá an t-ádh ar OÉ Gaillimh a bheith bainteach leis an oiread sin céimithe oinigh den scoth ó bunaíodh an Ollscoil. An tseachtain seo, táimid bródúil céim oinigh a bhronnadh ar Carl Hession, ar Charlie Byrne agus ar Patricia Burke Brogan. Tá a c(h)ion féin déanta ag gach céimí oinigh daoibh seo i réimsí éagsúla an cheoil, an oideachais, na litríochta agus na ndán. Is cúis áthais dúinn anseo in OÉ Gaillimh an deis a bheith againn aitheantas a thabhairt don tallann agus don tsárobair atá déanta ag na daoine seo.” Cuirfear tús le Searmanais bhliantúla Bhronnadh Céimeanna an Fhómhair leis na searmanais an Ionaid Foghlama agus Forbartha Gairmiúla d’Aosaigh, áit a mbronnfar dámhachtainí ar bheagnach 950 mac léinn a chríochnaigh a gcúrsaí teastais, dioplóma agus céime in ionaid éagsúla ar fud na tíre. -CRÍOCH-

>> Read full story about Autumn Conferrings at NUI Galway

NUI Galway Professor Conferred as Fellow of the Academy of Social Sciences

NUI Galway Professor Conferred as Fellow of the Academy of Social Sciences-image

Thursday, 16 October 2014

NUI Galway Professor of Human Resource Management and Employment Relations, Professor Tony Dundon, has been has conferred with the award of Fellow by the Academy of Social Sciences. Professor Dundon is one of 34 leading social scientists to receive the award. The recipients have a wide range of expertise in the social sciences, including town planning, education, geography, social work, law, sociology, economics and psychology. These Fellows have made a substantial contribution to wider social science in a variety of contexts, including in higher education, government, funding councils, charitable foundations and think tanks. Professor Dundon is recognised as a key figure in the development of employment relations studies, in particular on employee voice, worker rights and regulatory systems of industrial relations. The Academy of Social Sciences is the National Academy of Academics, Learned Societies and Practitioners in the Social Sciences. It has around 1,000 individual Fellows, who are distinguished scholars and practitioners from academia and the public and private sectors. They are awarded Fellowship status after peer group review of the standing and impact of their work and evaluation of their contribution to wider social science. Fellows are entitled to use the post-nominal letters 'FAcSS'. For more information visit http://acss.org.uk/news/4-leading-social-scientists-conferred-fellows/.   -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Professor Conferred as Fellow of the Academy of Social Sciences

Law Lecturer Appointed by Government to Working Group on Asylum

Law Lecturer Appointed by Government to Working Group on Asylum-image

Wednesday, 15 October 2014

Dr Ciara Smyth, Director of the Doctoral Programme in the School of Law, NUI Galway, has been appointed to the government’s Working Group on Asylum.  The Working Group, which is convened by the Minister for Justice and Equality and the Minister of State at the Department of Justice and Equality, and chaired by retired High Court judge, Mr Justice Bryan McMahon, is to recommend to Government what improvements should be made to the State’s existing direct provision and protection processes for asylum seekers in the short and longer term.  The establishment of the Working Group comes in response to mounting criticism of delays in the Irish asylum procedure and the conditions in which asylum seekers are required to live while they await the outcome of their asylum applications.  Other members of the Working Group include: Sue Conlan, Chief Executive of the Irish Refugee Council and Sophie Magennis, Head of UNHCR in Ireland.  Dr Ciara Smyth has been working in the asylum field for over fifteen years, both as a practitioner and as an academic.  She teaches Immigration Law, International Human Rights and International Law in the School of Law, NUI Galway, and Refugee Law in the Irish Centre for Human Rights.  She has been involved in training of staff in the asylum institutions, has conducted master-classes for barristers, solicitors and asylum decision-makers on various aspects of refugee law, and is a member of the Board of Directors of the Irish Refugee Council.  She has just published a monograph with Routledge on  European Asylum Law and the Rights of the Child. Last year Ciara was presented with a prestigious Max van der Stoel Human Rights Award in Tilburg for her PhD thesis on ‘The Common European Asylum System and the Rights of the Child: An Exploration of Meaning and Compliance’, which she completed at Leiden University. Welcoming the announcement of Dr Smyth’s appointment to the new Working Group, the Head of the School of Law at NUI Galway, Professor Donncha O’Connell, said: “This is a well-deserved recognition of Ciara Smyth’s standing as a leading Irish and European scholar on asylum and related matters. I have no doubt that she will make an invaluable contribution to the Working Group which will be chaired by Judge McMahon who was, previously, a part-time Professor in the School of Law at NUI Galway.” -Ends-

>> Read full story about Law Lecturer Appointed by Government to Working Group on Asylum

NUI Galway Exhibition on German Artist Caspar Walter Rauh

NUI Galway Exhibition on German Artist Caspar Walter Rauh-image

Wednesday, 15 October 2014

NUI Galway’s discipline of German will launch a new art exhibition presenting engravings by Caspar Walter Rauh on Wednesday, 22 October at 5pm in Art Gallery in the Quadrangle. Rauh (1912-1983) was a German graphic artist, illustrator and painter working in the tradition of Fantastic Realism and Surrealism. Despite the huge initial success of his drawings and engravings after World War II, inspired by traumatic experiences as a soldier in Russia, public interest in his works declined as Germany turned its back on the war. He became an outsider who was ignored by mainstream art. It is only in recent years that Rauh’s work has been rediscovered with its Bosch-like testimony to the cruelties of the war. For the first time in Ireland, this exhibition displays some of his finest engravings, mostly created after 1960 – technically brilliant phantasmagories reminiscent of earlier traumas but increasingly revealing the artist’s whimsical sense of humour and his inclination towards the idyllic and bizarre. Dream-like images, oscillating between barbaric violence and fairy-tale fantasies, reflect the complexity of a highly original artist. The exhibition has been curated by NUI Galway’s Professor Hans-Walter Schmidt-Hannisa and Michael Shields, and is sponsored by the German Embassy and the Arts Office, NUI Galway. All are welcome to attend the launch, followed by a reception in the presence of the German cultural attaché, Peter Adams. The exhibition will be open Tuesday to Saturday from 1-4.30pm until Saturday, 8 November. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Exhibition on German Artist Caspar Walter Rauh

NUI Galway Students are Building Ireland’s Most Energy-Efficient Car

NUI Galway Students are Building Ireland’s Most Energy-Efficient Car-image

Tuesday, 14 October 2014

Engineering students from NUI Galway are designing and building ‘the Geec’ (Galway energy-efficient car), Ireland’s most fuel efficient car, efficient enough to drive from Galway to Dublin on less than €1 worth of electricity. In May 2015, the team will compete with 200 other teams at Shell Eco-marathon Europe as the first team ever to represent Ireland in the event. At Shell Eco-marathon a future generation of engineers and scientists aged 16-25 from around 25 countries compete in cars they design and build. Success is measured on who can drive the furthest on the equivalent of 1 kWh of electricity or 1 litre of fuel, thanks to their creative designs and technical know-how. Shell Eco-marathon aims to involve citizens globally in challenges related to energy and mobility, while inspiring them to consider innovative solutions. In May 2015 in Rotterdam, the Geec from NUI Galway will race in the prototype electric category. The car combines electric drive with a streamlined composite body and ultra-low resistance tyres. The team consists of students across the Mechanical, Electrical and Electronic and Energy Systems Engineering disciplines with full backing from the University’s College of Engineering and Informatics. The team is currently testing and tuning the car and is seeking to build relationships with partners and sponsors who can help to develop this project for the 2015 Eco-marathon and beyond. Professor Gerry Lyons, Dean of NUI Galway’s College of Engineering and Informatics, recently unveiled the car alongside Shell representatives, students and alumni. “The Shell Eco-Marathon was first established in 1939 and I am delighted to see students from our College of Engineering and Informatics participate as the event challenges students across the world to design build and race ultra-efficient vehicles. There has never been an Irish team to compete in the event and this will change in 2015 with NUI Galway's contribution to the world of eco-friendly transport. This is a great team of students taking on the design, building and racing Ireland's most fuel efficient car and I really do commend them and wish them well.” Shell Eco-marathon is one of the world’s most challenging student innovation competitions and takes place annually in Europe, America and Asia. The competition brings together current and future leaders, along with a broader public passionate about energy issues. It encourages debate around sustainable solutions to the challenge of rising global energy demand. Speaking at an event today where the Engineering students presented and exhibited the vehicle, Michael Crothers, Managing Director of Shell E&P Ireland Limited, said: “Shell E&P Ireland is delighted to support NUI Galway’s College of Engineering and Informatics as it competes in the 30th anniversary of the Shell Eco-marathon in 2015. The design of ultra-energy efficient vehicles is both a lot of fun and a great chance to learn as students apply their talents across a broad spectrum of engineering disciplines.”  Continuing, Mr Crothers added: “The NUI Galway team will be pitting their technical skills against 3,000 of the best and brightest engineering students in Europe, and I know they will represent the great tradition of Irish engineering excellence very well.  I wish the team every success in the competition.” For more information on NUI Galway’s entry visit their Facebook page at https://www.facebook.com/NUIGEcoMarathon, or visit www.nuigalway.ie/thegeec. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Students are Building Ireland’s Most Energy-Efficient Car

Facebook stream

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share

Connect with us:

Facebook icon 32px YouTube icon 32px LinkedIn icon 32px RSS Icon 32px

Bookmark and Share