Thursday, 21 March 2019

NUI Galway Spring Research Conferring Ceremony

Over 70 students were recognised by NUI Galway today (Thursday, 21 March) at a special ceremony when they were conferred with a Doctor of Philosophy (PhD) from NUI Galway President, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh. A number of students were conferred with Masters and Doctor of Medicine degrees. Professor James P. O’Gara, a Personal Professor of Microbiology at NUI Galway, was also conferred with a Doctor of Science for Published Work at today’s ceremony. All Colleges of the University were represented at the ceremony, with graduands from the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, the College of Business, Public Policy and Law; the College of Engineering and Informatics; the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; and the College of Science. NUI Galway President Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “I would like to congratulate each graduate on their achievement in earning their doctoral degrees on what is a milestone day in their lives, marking the culmination of their talent, effort and commitment over many years. NUI Galway is proud of our record of developing graduates as leaders who will create the future and make a positive impact in the world - and for the world - nationally and internationally.  It is the mission of this university to make the world a better place through our teaching, research and impact and we do this tangibly through the increased number of PhDs graduating in recent years.” The next conferring to take place at NUI Galway will be the summer conferring on Tuesday, 11 June. -Ends-


News Archive

Tuesday, 19 March 2019

20 years of celebrating graduates across the globe  NUI Galway has announced the winners of the 2019 Alumni Awards to be presented at the 20th annual Alumni Awards Gala Banquet on Saturday, 13 April, 2019. The NUI Galway Alumni Awards recognise individual excellence and achievements among the University’s more than 100,000 graduates worldwide. Now in its twentieth year, the Awards programme boasts an impressive roll call of more than 100 outstanding NUI Galway alumni who have gone on to make an impact in their chosen field, and in so doing honour their alma mater.  Among the distinguished honorees are President of Ireland, Michael D. Higgins, broadcasters, Seán O’Rourke and Gráinne Seoige, business leaders, Tara McCarthy (Bord Bia), Adrian Jones (Goldman Sachs) and Aedhmar Hynes (Text 100), figures from public life such as Pat Rabbitte, Eamon Gilmore (Tánaiste) and Máire Whelan (Attorney General), and sports figures such as rugby international, Ciarán FitzGerald and Olive Loughnane (Olympic medallist). This year’s awardees highlight the global impact of NUI Galway and its alumni as the University celebrates 20 years of these annual awards.  The winners of the seven alumni awards to be presented at Gala 2019: Alumni Award for Arts, Literature and Celtic Studies – Sponsored by Deloitte Journalist & RTÉ London correspondent, Fiona Mitchell – BA 1993 Alumni Award for Business and Commerce - Sponsored by Bank of Ireland Aviation entrepreneur, Dómhnal Slattery - BComm 1988 Alumni Award for Law, Public Policy and Government - Sponsored by Ronan Daly Jermyn Senior counsel and jurist, Grainne McMorrow - BA 1980, LLB 1983  Alumni Award for Engineering, Science and Technology - Sponsored by Merc Partners Cancer scientist, Dr John Lyons - BSc 1979 Alumni Award for Medicine, Nursing and Health Sciences - Sponsored by Medtronic Surgeon and clinical educator, Dr Ronan Waldron - MB BCh BAO 1976, MMedSc 1984 Gradam Alumni don Gaeilge - Urraithe ag OÉ Gaillimh Journalist and broadcaster, Póilín Ní Chiaráin - BA 1965 Alumni Award for Contribution to Sport - Sponsored by Bank of Ireland Sports medicine pioneer, Dr Mick Molloy - MB BCh BAO 1968 Speaking on the announcement of the Award recipients, President of NUI Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “It is the mission of universities to make the world a better place through our teaching, research and impact. Our Alumni Awards programme recognises alumni who make a positive difference in the world and who are leaders in their chosen fields. Through their endeavours our mission is made manifest. I’m particularly pleased this year that we can honour a diverse group of alumni who have made a positive impact in the world – and for the world - both nationally and internationally. I congratulate each awardee and I look forward to welcoming them back to their alma mater for the Gala Banquet in April.” For ticket and booking information contact Alumni Relations on 091 494310 or email alumni@nuigalway.ie. Online bookings at www.guf.ie. -Ends-

Tuesday, 19 March 2019

Tá suirbhé seolta ag OÉ Gaillimh chun tuairimí an phobail a bhailiú faoin bPlean Teanga atá beartaithe do Chathair na Gaillimhe 2019-2026. Tá an taighde á dhéanamh ar son Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus Ghaillimh le Gaeilge mar chuid d’ullmhú Phlean Gaeilge don chathair.  Beidh an suirbhé ar líne ar oscailt go dtí Dé hAoine, an 12 Aibreán 2019 agus tá sé d’aidhm aige measúnú a dhéanamh ar mhianta agus ar riachtanais an phobail maidir le forbairt na Gaeilge i nGaillimh.  Faoi Acht na Gaeltachta 2012, ainmníodh Gaillimh mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta agus mar thoradh air sin is gá plean a chur le chéile chun cur le húsáid na Gaeilge sa chathair.  Anuraidh cheap Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge an Dr John Walsh ó Roinn na Gaeilge agus an Dr Dorothy Ní Uigín ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh chun an plean a fhorbairt. Bunaíodh Grúpa Stiúrtha nua, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh chun tacaíocht, treoir agus maoirseacht a dhéanamh ar dhul chun cinn agus ar chur i bhfeidhm an phlean teanga. Is grúpa ionadaíoch iad baill an Choiste de na hearnálacha poiblí, príobháideacha, pobail agus deonacha i gcathair na Gaillimhe. Dúirt an Dr John Walsh ó Roinn na Gaeilge in OÉ Gaillimh agus an Dr Dorothy Ní Uigín ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge: “Tá áthas orainn an suirbhé seo ar líne a sheoladh mar chuid dár dtaighde ar thuairimí mhuintir na Gaillimhe i leith na Gaeilge. Chomh maith leis seo, tá agallaimh agus grúpaí fócais á reáchtáil againn le réimse leathan daoine, ina measc cainteoirí Gaeilge agus daoine ar mian leo a bheith níos gníomhaí ó thaobh na Gaeilge.” Dúirt Brendan McGrath, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe: “Tá tiomantas láidir déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe le blianta beaga anuas maidir le Gaillimh a fhorbairt mar chathair dhátheangach. Tá an-ríméad orainn a bheith ag obair le OÉ Gaillimh i gcomhar le Gaillimh le Gaeilge agus le heagraíochtaí comhpháirtíochta Choiste Stiúrtha Pleanála Teanga na Gaillimhe sa chéim seo de dhul chun cinn an Phlean Gaeilge. Tá áthas ar an gComhairle Cathrach go háirithe a bheith in ann leas a bhaint as an saineolas Gaeilge atá ar fáil dúinn go háitiúil san Ollscoil.”  Dúirt Bernadette Mullarkey, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge: “Tá Gaillimh le Gaeilge ag súil go mór le tuairimí mhuintir na Gaillimhe a fháil maidir le Plean Teanga na Cathrach (2019-2026).  Beidh an t-eolas seo lárnach chun plean inmharthana agus éifeachtach a fhorbairt dár gCathair.  Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go mbainfidh siad leas as an deis seo chun a gcuid tuairimí a nochtadh ionas go mbainfidh an plean amach a chuspóirí maidir le húsáid na Gaeilge sa saol laethúil a chur chun cinn, a thacú agus a mhéadú mar aon le stádas na Gaillimhe mar Chathair Dhátheangach a threisiú agus a neartú.” Tá an tionscadal seo cómhaoinithe ag Foras na Gaeilge tríd an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Tá sé i gceist go seolfar Plean Teanga na cathrach san fhómhar. Tá an suirbhé ar fáil ag: http://www.nuigalway.ie/gaeilgebheo/.  -Críoch- Public’s Views on Irish Language Plan Sought for Galway City  NUI Galway has launched a survey to gather the views of the public on the proposed Irish Language Plan for Galway City 2019-2026. The research is being conducted on behalf of Galway City Council and Gaillimh le Gaeilge as part of the preparation of an Irish language plan for the City. The online survey will run until Friday, 12 April 2019 and aims to assess the desires and needs of the community in relation to the development of the Irish language in Galway. Under the Gaeltacht Act of 2012, Galway has been nominated a Gaeltacht Service Town and is required to develop its own plan to increase the use of Irish within the city.  Last year, Dr John Walsh of the Department of Irish and Dr Dorothy Ní Uigín of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway were appointed by Galway City Council and Gaillimh le Gaeilge to develop an Irish Language Plan for the city. A new steering Group, Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh was established to support, guide and oversee the progress and the delivery of the language plan. Members of the Coiste represent a broad cross-section of the public, private, community and voluntary sectors in Galway city.  Dr John Walsh of the Department of Irish at NUI Galway and Dr Dorothy Ní Uigín of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, said: “We are delighted to launch this online survey as part of our research into the views of those living in Galway towards the Irish language. We are also conducting interviews and focus groups with a broad range of people including Irish speakers and those who are interested in becoming more active in their use of the language.” Chief Executive of Galway City Council, Brendan McGrath, said: “Galway City Council has made a strong commitment in recent years to the development of Galway as a bilingual city. We are extremely pleased to be working with NUI Galway and Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in association with Gaillimh le Gaeilge and the partner organisations of Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh in this phase of the Irish Language Plan’s progression. City Council is particularly pleased to be able to draw on the Irish language expertise available to us locally in the University.”   Cathaoirleach of Gaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey, said: “Gaillimh le Gaeilge is looking forward to hearing the views of the people of Galway in relation to the Irish Language Plan for the city (2019-2026). This information will be key to developing a sustainable and an effective plan for the Irish language in our city. Therefore, it is very important that they avail of this opportunity to voice their opinions so that the plan will achieve its objectives to further promote, support and increase the communicative use of the Irish language in everyday life as well as strengthening Galway’s status as a bilingual city.” This project is co-funded by Foras na Gaeilge through the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht and Galway City Council. It is intended that the city’s Irish Language Plan will be launched in the autumn. The survey is available at: http://www.nuigalway.ie/gaeilgebheo/.  -Ends-  

Tuesday, 19 March 2019

: NUI Galway has introduced a number of new initiatives to celebrate and support the visibility and inclusion of the LGBT+ community in higher education. GigSoc, the LGBT+ student society, held the first Pride March through NUI Galway campus as part of a slew of activities for Rainbow Week. This coincided with the launch of the LGBT+ Ally Programme by the NUI Galway LGBT+ Staff Network. Rainbow Week is an annual event organised by GigSoc and this year’s celebration of the LGBT+ community on campus included several new events, such the Pride March and the launch of GigSoc’s first book which features contributions from NUI Galway students. GigSoc has also recently launched the ‘T fund’, with support from the Office of the Vice-President for Equality, Diversity and Inclusion. This project recognises the extra financial burden faced by transgender and non-binary students by providing funding to students of NUI Galway for financial costs related to social transition. Maeve Arnup, Co-auditor of GigSoc and student in the College of Arts, said: “Rainbow week is the biggest week of the year for GiGSoc. This year we had two huge successes. The first being the launch of our first small publication ‘The Queer Book’ which is a collection of LGBTQIA+ writings, artwork and photography made by the community and for the community, with all proceeds from the sale of the book going to support Teach Solais, Galway’s LGBT+ Resource Centre. The second success was hosting the first Pride March to ever take place on a university campus in Ireland.” Oissíne Moore, Co-auditor of GigSoc and student in the College of Arts added: “It’s amazing to see staff getting involved in the Pride March as it makes people feel that little bit safer knowing that staff are willing to march with us and support us.” Rainbow Week also provided the NUI Galway LGBT+ Staff Network with an opportunity to launch the LGBT+ Ally Programme. The LGBT+ Ally Programme at NUI Galway is a member-based initiative working towards increasing the knowledge, awareness, and support of LGBT+ colleagues and students. Staff who sign up to be allies are provided with resources and visible symbols of their support for the LGBT+ community. Dr Chris Noone, lecturer at the School of Psychology and Chair of the NUI Galway LGBT+ Staff Network, said: “The LGBT+ Ally Programme makes visible the support that exists at NUI Galway for students and staff who are members of the LGBT+ community. It shows that this is a welcoming place for people of all sexual and gender identities and that there is a community to connect with on our campus.” More information about the LGBT+ Ally Programme at NUI Galway can be found at: https://www.nuigalway.ie/equalityanddiversity/lgbt/ally/. -Ends-


Events Calendar

Facebook stream