An Ghaeilge

Leagadh amach tiomantas na hOllscoile don Ghaeilge den chéad uair in Acht Choláiste Ollscoile na Gaillimhe, 1929 agus rinneadh é sin a athdhearbhú in Acht Choláiste Ollscoile na Gaillimhe (Leasú), 2006 ina luaitear go bhfuil ar cheann de phríomhaidhmeanna na hOllscoile “an t-oideachas a sholáthar... trí mheán na Gaeilge”. Téann Plean Straitéiseach na hOllscoile, 2020-25 níos faide fós agus tá gealltanas tugtha ina leithchun straitéis uaillmhianach don todhchaí i leith na Gaeilge a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, i gcomhpháirt le páirtithe leasmhara náisiúnta agus le pobail Ghaeltachta, bunaithe ar luachanna an ómóis agus na hinbhuanaitheachta.

In 2019, tar éis athstruchtúrú na bainistíochta sinsearaí ag Uachtarán na hOllscoile, aistríodh an fhreagracht as an nGaeilge ó Oifig an Rúnaí go Oifig an tUachtaráin Ionaid agus Meabhránaí, arb é, i ndiaidh agus mar ionadaí an Uachtaráin, an ball is sinsearaí den fhoireann bainistíochta é. I bhfianaise na n-athruithe sin, a ardaíonn stádas na Gaeilge i struchtúr bainistíochta na hOllscoile, bhí sé tábhachtach athbhreithniú a dhéanamh ar shocruithe rialachais maidir le cúrsaí a bhaineann leis an nGaeilge in OÉ Gaillimh.

Tá an tUachtaráin Ionaid agus Meabhránaí ina bhall d’Fhoireann Bainistíochta Ollscoile a bhfuil sé de chúram orthu a chinntiú go gcomhlíonann an Ollscoil a cuid dualgas maidir leis an nGaeilge. Oibríonn sé go dlúth le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus déanann sé monatóireacht ar fheidhmíocht na hOllscoile i leith na Scéime Teanga, atá ar chomhlachtaí poiblí a ullmhú faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Sa tríú Scéim Teanga in OÉ Gaillimh, 2018-21 tugtar cur síos ar an gcur chuige agus na hiarrachtaí a rinneadh chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i ngnó laethúil na hOllscoile.

 

The University’s commitment to the Irish language was first set out in the University College Galway Act 1929 and this was reiterated in the University College Galway (Amendment) Act 2006, which states that one of the principal aims of the university is “the provision of education ... through the medium of the Irish language”. The University’s Strategic Plan 2020-25 goes even further and commits to developing and implementing an ambitious and future-focused strategy for the Irish language, in partnership with national stakeholders and Gaeltacht communities, based on our values of respect and sustainability.

In 2019, following a restructuring of senior management by the University President, the responsibility for the Irish language was moved from the Office of the Secretary to the Office of the Deputy President and Registrar, the most senior member of the management team after the President and deputy to the President. In view of these changes, it was important to review governance arrangements around matters to do with the Irish language at NUI Galway.

The Deputy President and Registrar is the member of the University Management Team who is tasked with ensuring that the University fulfills its obligations in relation to Irish. He works closely with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and monitors the University’s performance against the Language Scheme, which public bodies are required to prepare under the Official Languages Act 2003. NUI Galway’s third Language Scheme 2018-21 details the approaches and efforts undertaken to promote the use of Irish in the daily business of the University.