Course Overview

Is é aidhm an chláir MA/Dioplóma Iarchéime seo sároiliúint a chur ar an mac léinn i dTeanga, i Léann agus i Litríocht na Nua-Ghaeilge. Leagtar béim ar fhorbairt scileanna taighde, anailíse agus cumarsáide. Cuireann an chéim seo ar chumas an mhic léinn feidhmiú go gairmiúil agus go héifeachtach i saol oibre na Gaeilge. Ullmhaíonn sé an mac léinn chomh maith chun leanúint le Léann na Gaeilge ag leibhéal na dochtúireachta.

Ar chríochnú an chúrsa seo dó/di beidh ar chumas an mhic léinn:

 • Feidhmiú go cruinn ag leibhéal gairmiúil agus acadúil trí mheán na Gaeilge sa scríbhneoireacht agus sa labhairt;

 • Anailís chriticiúil a dhéanamh ar réimsí éagsúla de Léann comhaimseartha na Gaeilge, lena n-áirítear an Chritic Liteartha, an Chritic Chultúir agus an tSochtheangeolaíocht;

 • Cur chuige idirdhisciplíneach a léiriú san anailís chriticiúil ar réimsí éagsúla de Léann na Gaeilge;

 • A c(h)uid taighde agus anailíse a chur i láthair go cumasach agus go héifeachtach ag an leibhéal cuí acadúil;

 • Taighde nuálach, neamhspleách a dhéanamh ar shainábhar dá rogha féin agus tráchtas a scríobh mar gheall air. 

Baineann na torthaí foghlama céanna leis an Dioplóma Iarchéime seachas nach bhfuil taighde neamhspleách i bhfoirm tráchtais le déanamh.

Applications and Selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC)

Who Teaches this Course

 • An Dr. John Walsh MA, PhD 
 • An Dr. Lillis Ó Laoire HDip, MA, PhD
 • An Dr. Rióna Ní Fhrighil MPhil, PhD
 • An Dr. Jeannine Woods MA, PhD
 • An Dr. Lesa Ní Mhunghaile ADCF, PhD
 • An Dr. Liam Ó hAisibéil MA, PhD
 • An Dr. Ailbhe Ní Ghearbhuigh, MA, PhD

Requirements and Assessment

Scrúdú teanga i Mí Bealtaine; aistí/tionscadail/cur i láthair ar na modúil litríochta agus léinn i gcás an MA agus an Dioplóma; agus tráchtas 15–20,000 focal faoi stiúir ag ball foirne i gcás an MA.
 

Key Facts

Entry Requirements

Ní mór d’iarrthóirí céim dara honóracha 2.2 (ag leibhéal a 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí) a bheith acu, le 2.1 sa Ghaeilge. Glacfar le hiarratais ó iarrthóirí a bhfuil céim 2.1 nó a comhionann acu in ábhar eile, ach caithfidh siad Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa, trí scrúdú agus/nó agallamh a dhéanamh. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil cúig bliana de thaithí chuí ghairmiúil acu, iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL).

Additional Requirements

Duration

Bliain amháin, lánaimseartha
Dhá bhliain, páirtaimseartha

Next start date

Meán Fómhair 2016

A Level Grades ()

Average intake

15

Closing Date

Eiseofar tairiscintí ar bhonn leanúnach.Tuilleadh eolais anseo.

Next start date

Meán Fómhair 2016

NFQ level

Mode of study

Múinte

ECTS weighting

90

Award

CAO

PAC code

GYA56 (lánaimseartha)
GYA57 (páirtaimseartha)

Course Outline

Tá cúig mhodúl éigeantacha le déanamh ag gach mac léinn (luach 70 ECTS) don chúrsa MA.

 • Teanga na Nua-Ghaeilge

 • Modhanna Taighde

 • Teanga, Coimhlint agus Cumhacht

 • Teoiricí Liteartha agus Cultúir

 • Tráchtas 

Is gá do mhic léinn dhá cheann de na cúrsaí roghnacha seo a dhéanamh (luach 20 ECTS).

 • An Athbheochan

 • An Inscne agus an Ghnéasúlacht

 • An Dúchas agus an Duine

 • An Bhéalaireacht agus na Taibhealaíona 

I gcás an Dioplóma Iarchéime, tá na modúil éigeantacha mhúinte thuas le déanamh ag gach mac léinn (luach 40 ECTS) agus dhá cheann de na cúrsaí roghnacha (luach 20 ECTS).

Déan teagmháil leis an Roinn chun an t-amchlár lánaimseartha nó páirtaimseartha a phlé.

Why Choose This Course?

Career Opportunities

I measc na ngairmeacha atá ag ár gcéimithe tá na réimsí seo a leanas:

 • Earnáil na Gaeilge agus na Gaeltachta

 • Gairmeacha acadúla agus taighde

 • Oideachas

 • Foilsitheoireacht

 • Na meáin chumarsáide

 • Teagasc na Gaeilge

 • Na tionscail chultúrtha agus oidhreachta

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

€6,015 p.a. 2015/16

Fees: Tuition

€5,791 p.a. 2015/16

Fees: Student levy

€224 p.a. 2015/16

Fees: Non EU

€13,250 p.a. 2015/16

Postgraduate students in receipt of a SUSI grant – please note an F4 grant is where SUSI will pay €2,000 towards your full-time tuition.  You will be liable for the remainder of the total fee.  An F5 grant is where SUSI will pay full-time TUITION up to a maximum of €6,270.  SUSI will not cover the student levy of €224. 

Postgraduate fee breakdown = tuition (EU or NON EU) + student levy as outlined above.

Find out More

An Dr. John Walsh
F: +353 91 492 563
R: john.walsh@oegaillimh.ie 
www.nuigalway.ie/gaeilge

What Our Students Say

Belinda

Belinda Nic Éil |   Iarchéimí MA

Iarchéimí MA Thug mé faoin M.A. sa Nua-Ghaeilge agus mé ag obair go lánaimseartha i réimse an teagaisc agus an taighde ag an tríú leibhéal. Ní hamháin gur chuir an taithí fhiúntach a fuair mé i rith na bliana sin go mór le mo chuid scileanna taighde mar aon leis an gcur chuige teagaisc a bhí agam féin mar theagascóir ach chothaigh an t-eispéireas foghlama muinín, díograis agus dúthracht ionam féin, tréithe a chabhraigh go mór liom agus mé ag obair in earnáil an oideachais.