Course Overview

Is ar an Luan agus ar an Máirt a bheidh léachtaí an chúrsa lánaimseartha ar siúl. Is ar an Luan amháin a reáchtálfar an cúrsa páirtaimseartha.

Forléargas ar an gCúrsa

An bhfuil fonn ort ardcháilíocht a bhaint amach i Léann na Gaeilge? An bhfuil suim agat breis scileanna taighde, anailíse agus cur i láthair a fhorbairt? An bhfuil tú ag smaoineamh ar thaighde a dhéanamh ag leibhéal na dochtúireachta amach anseo? Má tá, b’fhéidir gurb é an MA sa Nua-Ghaeilge an cúrsa duitse.

Is í Ollscoil na hÉireann, Gaillimh an ceannródaí náisiúnta ó thaobh Léann na Gaeilge. Tá saineolas ag foireann Roinn na Gaeilge ar gach tréimhse de chuid na Gaeilge, ón luath-thréimhse go dtí an teanga chomhaimseartha. Tá áiseanna taighde den scoth ag an ollscoil agus rinneadh infheistíocht mhór le déanaí i gcartlanna na hollscoile, rud a thugann buntáiste ar leith don mhac léinn ar mian leis/léi taighde a dhéanamh sna bailiúcháin Ghaeilge atá againn. Tá an Ghaeltacht ar leac an dorais againn agus tá teacht ag na mic léinn ar áiseanna foghlama agus taighde den scoth sna campais Ghaeltachta atá ag an ollscoil i gConamara agus i nGaoth Dobhair.

Má dhéanann tú an cúrsa lánaimseartha (bliain amháin), beidh léachtaí agus seimineáir ar siúl dhá lá sa tseachtain. Is féidir an cúrsa a dhéanamh go páirtaimseartha chomh maith (thar dhá bhliain) agus beidh léachtaí agat lá amháin sa tseachtain sa chás sin.

Agus an cúrsa seo críochnaithe agat, beidh tú in ann:

 • Feidhmiú go cruinn ag leibhéal gairmiúil agus acadúil trí mheán na Gaeilge sa scríbhneoireacht agus sa labhairt;
 • Anailís chriticiúil a dhéanamh ar réimsí éagsúla de Léann comhaimseartha na Gaeilge: an Chritic Liteartha, an Chritic Chultúir agus Shóisialta agus an tSochtheangeolaíocht;
 • Cur chuige idirdhisciplíneach a léiriú san anailís chriticiúil ar réimsí éagsúla de Léann na Gaeilge;
 • Do chuid taighde agus anailíse a chur i láthair go cumasach agus go héifeachtach ag an leibhéal cuí acadúil;
 • Taighde nuálach, neamhspleách a dhéanamh ar shainábhar de do rogha féin agus an taighde sin a léiriú i bhfoirm tráchtais.

Baineann na torthaí foghlama céanna leis an Dioplóma Iarchéime seachas nach bhfuil taighde neamhspleách i bhfoirm tráchtais le déanamh.

Applications and Selections

Who Teaches this Course

 • An Dr. John Walsh MA, PhD 
 • An Dr. Lillis Ó Laoire HDip, MA, PhD
 • An Dr. Rióna Ní Fhrighil MPhil, PhD
 • An Dr. Jeannine Woods MA, PhD
 • An Dr. Lesa Ní Mhunghaile ADCF, PhD
 • An Dr. Liam Ó hAisibéil MA, PhD
 • An Dr. Ailbhe Ní Ghearbhuigh, MA, PhD

Requirements and Assessment

Scrúdú teanga i Mí Bealtaine; aistí/tionscadail/cur i láthair ar na modúil litríochta agus léinn i gcás an MA agus an Dioplóma; agus tráchtas 15–20,000 focal faoi stiúir ag ball foirne i gcás an MA.
 

Key Facts

Entry Requirements

Ní mór d’iarrthóirí céim dara honóracha 2.2 (ag leibhéal a 8  den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí) a bheith acu, agus 2.1 sa Ghaeilge féin. Glacfar le hiarratais ó iarrthóirí a bhfuil céim 2.1 nó a comhionann acu in ábhar eile, ach caithfidh siad Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa, trí scrúdú agus/nó agallamh a dhéanamh. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil cúig bliana de thaithí chuí ghairmiúil acu, iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL).


Additional Requirements

Duration

Bliain amháin, lánaimseartha
Dhá bhliain, páirtaimseartha

Next start date

Meán Fómhair 2021

A Level Grades ()

Average intake

Neamhtheoranta

QQI/FET FETAC Entry Routes

Closing Date

Eiseofar tairiscintí ar bhonn leanúnach.Tuilleadh eolais anseo.

NFQ level

Mode of study

ECTS weighting

90

Award

CAO

Course code

1MNG1 (lánaimseartha) | 1MNG2 (páirtaimseartha)

Course Outline

Leagan Amach an Chúrsa

Tá cúig mhodúl éigeantacha le déanamh ag gach mac léinn (luach 70 ECTS) don chúrsa MA.

Teanga na Nua-Ghaeilge

Tá sé d'aidhm ag an modúl seo forbairt agus barr feabhais a chur ar scileanna Gaeilge an mhic léinn i dtaca le cruinneas, líofacht, léitheoireacht, scríbhneoireacht, éisteacht agus labhairt. Is ag leibhéal C1 den Fhráma Tagartha Comónta Eorpach d'Fhoghlaim Teangacha atá an modúl. Forbróidh an mac léinn a c(h)umas sa scríbhneoireacht chriticiúil agus acadúil i dtaca le réimeanna cuí teanga, cruinneas, comhréir agus líofacht.

Modhanna Taighde

Sa mhodúl seo, pléitear scileanna éagsúla taighde a chabhróidh leis an mac léinn an tráchtas a thabhairt i gcrích. Cuirtear oiliúint ar an mac léinn sna modhanna taighde atá oiriúnach do thráchtas litríochta agus sa mhodheolaíocht cháilíochtúil atá de dhíth chun obair pháirce a dhéanamh.

Teanga, Coimhlint agus Cumhacht

Sa mhodúl seo, déantar staidéar ar choincheapa na coimhlinte agus na cumhachta i sochtheangeolaíocht stairiúil agus chomhaimseartha na Gaeilge agus pléitear conas mar a bhí agus atá pobal na teanga i ngleic le ceisteanna cumhachta ó thaobh an chultúir agus na polaitíochta araon.

Teoiricí Liteartha agus Cultúir

 An aidhm atá ag an modúl seo ná tuiscint na mac léinn ar stair na dteoiricí liteartha agus na dteoiricí cultúir a fhorbairt. Cuirfear ar chumas na mac léinn teoiricí liteartha agus cultúir a chur i bhfeidhm ar théacsanna liteartha Gaeilge ar bhealach tuisceanach a thugann aird ar shainchúinsí na teanga féin agus ar cheisteanna tábhachtacha a bhaineann le litearthacht agus léitheoireacht.

Tráchtas 

Is é aidhm an mhodúil seo an mac léinn a spreagadh le feidhmiú as a stuaim féin chun ábhar tionscadail a roghnú agus tráchtas 15,000-20,000 focal a chur i gcrích faoin ábhar sin laistigh de spriocanna ama soiléire agus ag an gcaighdeán gairmiúil agus acadúil cuí.

Is gá do mhic léinn dhá cheann de na cúrsaí roghnacha seo a dhéanamh (luach 20 ECTS). Ní bhíonn gach cúrsa ar fáil gach bliain.

An Athbheochan

Déanfar iniúchadh ar phríomhdhíospóireachtaí ré na hAthbheochana (1876-1930) maidir leis an nualitríocht agus leis an teanga féin.

An Inscne agus an Ghnéasúlacht

Cíorfaidh an modúl seo mórghnéithe de léann na hinscne agus na gnéasúlachta. Díreofar ar chonstráidiú agus ar fhorléargais na hinscne agus na gnéasúlachta i ngnéithe de chultúr agus litríocht na Gaeilge, an litríocht bhéil agus an litríocht scríofa ina measc.

An Dúchas agus an Duine

Sa mhodúl seo díreofar ar fheidhm, ar bhrí, ar struchtúr agus ar ghalldú logainmneacha na hÉireann. Déanfar plé agus léiriú ar mhodhanna taighde a bhaineann leis an réimse seo freisin, chomh maith le dul i ngleic le cás-staidéar roghnaithe ón réimse léinn seo.

An Bhéalaireacht agus na Taibhealaíona 

Déanfar staidéar ar ghnéithe éagsúla d’ealaíona béil na Gaeilge, amhránaíocht, scéalaíocht, drámaíocht agus scannánaíocht go príomha. Pléifear oidhreacht na hamhránaíochta agus díreofar go háirithe ar choincheap na háite agus an spáis i litríocht bhéil na hÉireann.

I gcás an Dioplóma Iarchéime, tá na modúil éigeantacha mhúinte thuas le déanamh ag gach mac léinn (luach 40 ECTS) agus dhá cheann de na cúrsaí roghnacha (luach 20 ECTS).

Déan teagmháil leis an Roinn chun an t-amchlár lánaimseartha nó páirtaimseartha a phlé.

Modules for Full Time Course

Modules for Part Time Course

Why Choose This Course?

Career Opportunities

I measc na ngairmeacha atá ag ár gcéimithe tá na réimsí seo a leanas:

 • Earnáil na Gaeilge agus na Gaeltachta

 • Gairmeacha acadúla agus taighde

 • Oideachas

 • Foilsitheoireacht

 • Na meáin chumarsáide

 • Teagasc na Gaeilge

 • Na tionscail chultúrtha agus oidhreachta

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

 

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

€6,716 p.a. FT; €3,400 p.a. PT 2021/22

Fees: Tuition

€6,576 p.a. FT; €3,295 p.a. PT 2021/22

Fees: Student levy

€140 p.a. FT; €105p.a. PT 2021/22

Fees: Non EU

€16,216 p.a. 2021/22

Mic léinn iarchéime atá i dteideal deontas SUSI—ciallaíonn deontas F4 go n-íocfaidh SUSI €3,500 i dtreo an teagaisc lánaimseartha.  Beidh ort an chuid eile den táille iomlán a íoc tú féin.  Ciallaíonn deontas F5 go n-íocfaidh SUSI an TEAGASC lánaimseartha suas go dtí €6,270.  Ní íocfaidh SUSI tobhach na mac léinn atá ag €140 faoi láthair. 

Briseadh síos ar tháillí iarchéime = teagasc (AE nó NEAMH-AE) + tobhach na mac léinn mar a léirítear thuas.


What Our Students Say

Micheál

Micheál Ó Leidhin |   Iriseoir

Thugas faoin MA sa Nua-Ghaeilge sa bhliain 2013 tar éis dom a bheith imithe as an gcóras oideachais ar feadh roinnt mhaith blianta. I mo shaol gairmiúil mar iriseoir is gá scagadh agus póirseáil a dhéanamh ar eolas. Go minic, is gá an t-eolas atá ar leas an phobail a aithint, a scaradh ó eolas eile agus a chur in iúl don ghnáthdhuine ar shlí atá sothuigthe. Tairbhe as cuimse a bhí san MA sa Nua-Ghaeilge chun mo chuid scileanna teanga agus anailíse a fhorbairt. Ba luachmhar an taithí chomh maith gur leagadh béim ar scileanna cur i láthair mar chuid den Mháistreacht.
Ailbhe

Ailbhe Nic Giolla Chomhaill |   Mac Léinn PhD

Thug mise faoin MA sa Nua-Ghaeilge sa bhliain 2012. Bhí mé díreach tar éis BA a bhaint amach agus ní raibh mé iomlán cinnte cén treo ina rachainn ó thaobh gairm bheatha de. Thug an MA deis dom modúil a roghnú a bhí an-éagsúil óna chéile ach a chuir ar mo chumas scileanna anailíse luachmhara a fhorbairt agus tuiscint den scoth a fháil ar litríocht agus ar chultúr na Gaeilge. Spreag an cúrsa seo dúil mhór sa taighde ionam agus shocraigh mé leanúint den taighde agus tabhairt faoi dhochtúireacht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ní fhéadfainn tabhairt faoin dúshlán sin gan na scileanna teanga, scríbhneoireachta agus cur i láthair a d’fhoghlaim mé le linn na máistreachta.
Amanda Bernhardt

Amanda Bernhardt & Seanchán Ó Cinnéide |   Massachusetts

Tugadh an deis don bheirt againn an MA i Nua-Ghaeilge a dhéanamh sa bhliain 2012. Le deontas ón Choimisiún Fulbright, bhí muid in ann bogadh go Gaillimh agus tabhairt faoin iarchéim le chéile. I dtús báire, mar Mheiriceánaigh ba dhúshlán mór é na cúrsaí a dhéanamh ag leibhéal chomh hard sin os rud é nach raibh an cúlra teanga céanna againne agus a bhí ag na mic léinn eile. Thug foireann Roinn na Gaeilge neart tacaíochta dúinn, áfach, agus tá muid thar a bheith buíoch díobh uilig. Ní amháin gur saineolaithe amach is amach iad sna hábhair atá á dteagasc acu, múinteoirí agus daoine den scoth atá iontu fosta. Anois, agus muid ar ais sna Stáit, bíonn muid ag teagasc na Gaeilge sna coláistí áitiúla agus ag stiúradh comhráite beo i nGaeilge ar líne. Bhí taithí ar dóigh againn i nGaillimh.

Best College of Arts & Social Sciences

Arts Education Winner Badge

Downloads

 • Bróisiúr Nua-Ghaeilge

  Bróisiúr Nua-Ghaeilge PDF (8.2 MB)

 • Postgraduate Taught Prospectus 2021

  Postgraduate Taught Prospectus 2021 PDF (11.3MB)