Tuairimí an phobail faoi Phlean Gaeilge Chathair na Gaillimhe á lorg ag OÉ Gaillimh

Tá suirbhé seolta ag OÉ Gaillimh chun tuairimí an phobail a bhailiú faoin bPlean Gaeilge atá beartaithe don chathair. Beidh an suirbhé ar líne ar oscailt ó inniu 13ú Márta go dtí 12ú Aibreán 2019 agus tá sé d’aidhm aige measúnú a dhéanamh ar mhianta agus ar riachtanais an phobail maidir le forbairt na Gaeilge i nGaillimh. Faoi Acht na Gaeltachta 2012, ainmníodh Gaillimh mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta agus mar thoradh air sin is gá plean a chur le chéile chun cur le húsáid na Gaeilge sa chathair. Anuraidh cheap Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge an Dr John Walsh ó Roinn na Gaeilge agus an Dr Dorothy Ní Uigín ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge chun an plean a fhorbairt. Is féidir an suirbhé a fháil anseo: www.surveymonkey.com/r/ptGaillimh2019

Tá an tionscadal Gaeilge seo á chómhaoiniú ag Foras na Gaeilge tríd an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

NUI Galway seeks public’s views on Irish Language Plan for Galway City

NUI Galway has launched a survey to gather the views of the public on the proposed Irish Language Plan for Galway City. The online survey will run from today, March 13th until April 12th2019 and aims to assess the desires and needs of the community in relation to the development of the Irish language in Galway. Under the Gaeltacht Act of 2012, Galway has been nominated a Gaeltacht Service Town and is required to develop its own plan to increase the use of Irish within the city. Last year, Dr John Walsh of Roinn na Gaeilge and Dr Dorothy Ní Uigín of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge were appointed to develop the plan by Galway City Council and Gaillimh le Gaeilge. The survey is available here: www.surveymonkey.com/r/ptGaillimh2019

This Irish language project is co-funded by Foras na Gaeilge through the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht and Galway City Council.

An Ghaeilge Bheo in OÉ Gaillimh

Tá tiomantas ar leith ag OÉ Gaillimh don Ghaeilge. Tá ról tábhachtach againn go náisiúnta maidir le hoideachas ollscoile a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. I gcomhpháirt le gníomhaireachtaí Stáit, na meáin Ghaeilge agus comhlachtaí Gaeltachta, leanfaimid orainn ag freastal ar riachtanais oideachais, eacnamaíocha agus chultúir na bpobal Gaeilge - san Ollscoil, sa Ghaeltacht agus ar fud an domhain.

Ar phríomhchampas na hOllscoile i gcroílár chathair na Gaillimhe agus sna hionaid Ghaeltachta i nGaillimh agus Dún na nGall, cuireann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Roinn na Gaeilge le stádas agus le húsáid na Gaeilge trí fhreastal ar phobal teanga beoga na hOllscoile, idir mhic léinn agus chomhaltaí foirne.

Léigh tuilleadh faoinár dtiomantas don Ghaeilge i bhFís 2020, plean straitéiseach na hOllscoile.

Cláir Fhochéime & Iarchéime

Cuireann OÉ Gaillimh réimse leathan de chláir Ghaeilge ar fáil do mhic léinn fochéime agus iarchéime. Is iad Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Roinn na Gaeilge go príomha a reáchtálann na cláir seo. 

  Cliceáil anseo chun teacht ar liosta iomlán na gclár Gaeilge

 

An Nuacht is Déanaí

Plean Teanga do Chathair na Gaillimhe

26/11/2018 - Léigh tuilleadh

OÉ Gaillimh agus RTÉ le comhoibriú ar chlár nua MA

22/05/2018 - Léigh tuilleadh

Léachtóir san Acadamh le Fadscannán Gaeilge €1.2 milliún a stiúradh

10/05/2018 - Léigh tuilleadh

Iris! Aip! Soláireacht! Séala! Trí sheoladh agus bronnadh amháin ag mórócáid in OÉ Gaillimh

04/05/2018 - Léigh tuilleadh

Taispeántas faoi Mháirtín Ó Direáin seolta in OÉ Gaillimh

10/03/2018 - Léigh tuilleadh

Gaeilge agus na Meáin Chumarsáide

Is gné thábhachtach de bheocht na Gaeilge iad na meáin chumarsáide, agus tá roinnt mhaith dár gcuid clár dírithe ar scileanna cumarsáide, físe agus ilmheán ár mac léinn a fhorbairt. Tá ceangal láidir ag an Ollscoil leis na meáin Ghaeilge - idir theilifís agus raidió - agus le léiritheoirí neamhspleácha an cheantair. Léigh thíos faoi chuid de na tograí atá ar bun againn:

TG4

TG4 Foghlaim: Is acmhainn nua oideachais é seo atá curtha in oiriúint d'fhoghlaimeoirí lena gcuid scileanna teanga a fhorbairt. Is comhthionscnamh le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge é.
Fios Físe: Tionscadal é Fios Físe atá bunaithe ag an Ollscoil le tomhais a dhéanamh ar an tóir agus ar an éileamh atá ag pobal labhartha na Gaeilge ar TG4.

RTÉ

Cartlann Raidió na Gaeltachta: Tá foireann taighde i gCarna ag digitiú chartlann RnaG ionas go mbeidh na cláir ar fad caomhnaithe agus ar fáil don phobal.
Daltaí Idirbhliana: Tá pairtnéireacht ar bun idir RTÉ agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge a thugann deis do dhaltaí idirbhliana oiliúint a fháil i léiriú míreanna raidió agus teilifíse.

Aistriúchán agus Ateangaireacht

Tá éileamh mór ar aistritheoirí agus ateangairí sa lá atá inniu ann - sa tionscal foilsitheoireachta, sa riarachán poiblí, in institiúidí Stáit agus san Aontas Eorpach.

Cuireann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge réimse leathan cúrsaí ar fáil - idir chláir Dhioplóma, Fhochéime agus Iarchéime - chun freastal ar an éileamh seo.

An raibh a fhios agat gur linne an t-aon chúrsa traenála d'ateangairí in Éirinn agus an t-aon chúrsa d'ateangairí le Gaeilge ar domhan?

Sa phictiúr seo, feicfidh tú Ard-Stiúrthóir na hAteangaireachta sa Choimisiún Eorpach, Florkia Fink-Hooijer, agus a fhoireann ar cuairt chuig an Ollscoil chun casadh le comhaltaí foirne agus mic léinn anseo.

Oideachas Gaeilge

Is ar scoil a fhaigheann cuid mhór páistí an chéad bhlaiseadh den Ghaeilge. Tá borradh mór tagtha ar thumoideachas sa Ghaeilge le blianta beaga anuas: meastar go bhfuil breis is 40,000 dalta ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus breis is 10,000 dalta ag freastal ar iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge anois.

Chun freastal ar na scoileanna seo, teastaíonn múinteoirí den scoth, acmhainní teagaisc comhaimseartha agus curaclaim atá cothrom le dáta agus a bhaineann úsáid as dea-chleachtais idirnáisiúnta.

Cuireann Scoil an Oideachais Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) ar fáil do dhaoine a bhfuil suim acu dul i mbun teagaisc trí mheán na Gaeilge. Tá dea-cháil ar an gclár seo ó thaobh an teicneolaíocht faisnéise is déanaí a úsáid sa rang scoile. Ba é an chéad chlár ardoideachais lasmuigh de Mheiriceá a bhfuil an Gradam Apple do Chlár Iomráiteach buaite aige, gradam atá bronnta ar an gclár faoi dhó anois.

Léigh tuilleadh faoin ngradam anseo

Ionaid Ghaeltachta

Is í OÉ Gaillimh an t-aon ollscoil a bhfuil ionad teagaisc agus taighde lonnaithe sa Ghaeltacht aige. Cuireann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge cláir ar fáil sna hionaid seo a fhreastalaíonn ar an bpobal áitiúil Gaeltachta, chomh maith le pobail eile Ghaeilge in Éirinn agus ar fud an domhain.

Tá na hionaid Ghaeltachta seo suite:

Tá siad lárnach maidir le foirmiú teangeolaíoch ardchaighdeáin a thairiscint, chomh maith le taithí foghlama uathúil.  

Leanfaimid orainn ag cur cláir chreidiúnaithe thumoideachais ar fáil sna hionaid seo do mhic léinn ó OÉ Gaillimh agus as institiúidí ardoideachais eile in Éirinn agus thar lear.

An Ghaeilge ar an gCampas

Is é Áras na Gaeilge croílár phobal Gaeilge na hOllscoile, agus is ann a bhíonn an chuid is mó d'imeachtaí Gaeilge ar siúl. Tá caifé suite ar chúl an fhoirgnimh, agus bíonn ceol agus ócáidí soisialta ar siúl ann go minic.

Bíonn deis ag gach mac léinn agus comhalta foirne Dioplóma sa Ghaeilge a bhaint amach agus iad ag freastal ar an Ollscoil. Chomh maith leis sin, reáchtálfar Ranganna Comhrá don fhoireann ar leibhéal éagsúla. 

Tá trí Chumann ag plé leis an teanga agus reáchtálann siad imeachtaí éagsúla - seisiúin ceoil, drámaí agus ranganna ina measc: